GOCI-traject

Report
Infosessie
Werken met een functiebeperking
K.H.Leuven – K.U.Leuven
15 februari 2011
GOB
Gespecialiseerde dienst voor
opleiding, begeleiding en
bemiddeling
Doelgroep en doel
GOCI begeleidt werkzoekenden met een
arbeidshandicap naar een duurzame
tewerkstelling in alle niet-manuele
beroepen.
Definitie arbeidshandicap (VDAB)
Elk langdurig en belangrijk probleem van
deelname aan het arbeidsleven dat te wijten
is aan het samenspel tussen
- functiestoornissen van mentale, psychische,
lichamelijke of zintuiglijke aard,
- beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten
- en persoonlijke en externe factoren
Indicatie arbeidshandicap moet kunnen
geattesteerd worden:
–
–
–
–
–
–
–
–
VAPH erkenning
Attest GON-begeleiding
Attest arts-specialist
Bijkomende/verhoogde kinderbijslag
Inkomensvervangende tegemoetkoming
Integratietegemoetkoming
VDAB arbeidsgeneeskundige dienst
...
GOCI aanbod
Coaching
is de rode draad in een GOCI-traject
• Samen met coach uitzoeken welke acties in het
GOCI-traject kunnen opgenomen worden
• Gespecialiseerde coaching voor o.a. administratieve,
informatica- en CAD-gerichte beroepen, ...
• Personen met diploma kunnen snel en efficiënt
begeleid worden naar een stage of job
Profielen
1. Zonder diploma of nodige competenties
en/of zonder jobdoel
=> ‘Volledig’ GOCI-traject
2. Met diploma en/of nodige competenties
en/of met jobdoel
=> Snelle en efficiënte begeleiding
Tussenprofielen mogelijk
Profiel 1:
GOCI-traject
• Instapprocedure: infosessie-infogesprekstartgesprek
• Start coaching naar werk
–
–
–
–
–
–
Module oriëntering
Opleidingsmodules in GOCI
Externe opleiding + coaching
Sollicitatietraining en –begeleiding
Stage en/of GIBO
Werk
Profiel 2:
Verkort GOCI-traject
•
•
•
•
•
•
Kennismakingsgesprek met coach
Start coaching naar werk
(Opleidingsmodules in GOCI)
Sollicitatietraining en –begeleiding
Stage en/of GIBO
Werk
Snelle instap en efficiënte begeleiding
naar werk !
GOCI-traject
• Instapmodule
• Mogelijke acties
Instapmodule
• Infosessie (maandelijks) met
individueel gesprek
• Thuisopdracht ‘verken jezelf’
• Overleg tussen GOCI en
trajectbegeleider van GTB of VDAB
en/of persoonlijke begeleider
• Startgesprek
Mogelijke acties
•
•
•
•
•
•
•
Oriëntering en jobkeuze
Opleiding pc en MS Office
Interne opleiding
Externe opleiding
Sollicitatietraining en -begeleiding
Stage en/of GIBO
Begeleiding na indienstneming
Mogelijke actie:
Oriëntering en jobkeuze
• Doel: uitzoeken welke niet-manuele job
de meest geschikte is
• Op basis daarvan worden verdere acties
in het GOCI-traject gepland
Mogelijke actie:
Opleiding Office
•Basis pc
•MS Office basis
•MS Office gevorderd
Basis pc
5 x per jaar, 1 week
Les in de voormiddag
Basisvaardigheden pc voor personen met
weinig computerkennis o.a.:
- Windows
- verkenner
- gebruik toetsenbord
-…
MS Office BASIS
5 x per jaar, 3 weken
Les in voormiddag
Begeleid practicum of eLeren in de namiddag
–
–
–
–
–
–
Windows
Word 2007
Excel 2007
Outlook 2007
PowerPoint 2007
Office integratie
MS Office GEVORDERD
3 x per jaar, 3 weken
Les in voormiddag
Begeleid practicum of eLeren in de namiddag
– Word 2007 gevorderd
– Excel 2007 gevorderd
– Access 2007
Mogelijke actie:
Interne opleiding
• Modulair aanbod
–
–
–
–
–
Telefonie
Boekhouden
Nederlands
Wiskunde
...
• eLeren: online-opleiding in zelfstudie
– Met technische ondersteuning van de ITverantwoordelijke
Mogelijke actie:
Externe opleiding
• Uitzoeken waar de gewenste
opleiding kan gevolgd worden
(competentiecentra VDAB, ...)
• Begeleiding en opvolging tijdens de
opleiding door GOCI-coach
Mogelijke actie:
Sollicitatiebegeleiding
• Cursus “solliciteren met een
arbeidshandicap”:
– theorie en oefeningen, tips en tools
• Voorbereiding sollicitatiegesprekken
• Begeleiding tijdens sollicitatiegesprek
Mogelijke actie:
stages
• Stage zonder zicht op tewerkstelling
• Stage met zicht op tewerkstelling
Maximum 800u stage
Stage zonder zicht op
tewerkstelling
Korte stage om:
– een sector of beroep te leren kennen
– een takenpakket uit te proberen
– feedback te krijgen van een werkgever over de
kennis en manier van werken
Stage met zicht op
tewerkstelling
• Voorbereiding
– Samen uitzoeken wat haalbaar is:
• taken
• werkuren
• afstand woonplaats – stageplaats
– Vacature zoeken/vacatureanalyse
– Bespreking stagemogelijkheden met bedrijf
– Overeenkomst GOCI - stagebedrijf
• Evaluatie en aanwerving
GIBO
•
•
•
•
•
•
•
gespecialiseerde individuele beroepsopleiding
in een onderneming
training en begeleiding op de werkplek
zo goed als kosteloos voor werkgever
cursist ontvangt een productiviteitspremie van VDAB
maximale duur: 52 weken
na GIBO: contract van onbepaalde duur
kan enkel via begeleiding door GOB
Meer info: http://vdab.be/ibo/gibo.shtml
Begeleiding na
indienstneming
• Verdere GOCI-begeleiding mogelijk tot 3
maanden na aanwerving
– op aanvraag van de cliënt of de werkgever
– inhoud en frequentie af te spreken
Aanbod voor
werkenden
• Voor werkenden:
– Bijscholing ( bv. Opleiding Office)
– Advies bij communicatieproblemen
– Advies bij problemen met collega’s,
leidinggevenden
– ....
Afgestudeerd !
Wat nu?
Waarin maakt GOCI
het verschil
Herken je deze vragen?
•
•
•
•
Welke job wil of kan ik uitvoeren?
In welke sector wil ik werken?
Vermeld ik in mijn cv dat ik een functiebeperking heb?
Ik heb een niet-zichtbare beperking, meld ik dit tijdens mijn
sollicitatiegesprek?
• Hoe bereid ik me voor op een sollicitatiegesprek?
• Hoe kan ik bewijzen wat ik waard ben in de functie waarvoor ik
solliciteer?
• ….
De GOCI-coach/arbeidsbemiddelaar kan je begeleiden en
ondersteunen zodat al jouw vragen snel een antwoord krijgen.
Hoe gaan we te werk
profiel 2
• Kennismakingsgesprek met coach:
– vragen worden in kaart gebracht
– bespreken op welke manier we je kunnen ondersteunen
• Start van de coaching met de bedoeling je snel en efficiënt
naar een duurzame tewerkstelling te begeleiden via stage
en/of GIBO of rechtstreeks naar een job. Onze coaches
kunnen beroep doen op een netwerk van bedrijven waar we
de voorbije 25 jaar mee samengewerkt hebben, maar er kan
evengoed vacaturegericht gezocht worden. Het netwerk
breidt zich nog verder uit door de dagelijkse contacten van
onze coaches met de bedrijfswereld.
• Voordeel van een stage of een GIBO:
– leren functioneren in een werkomgeving
– nagaan of je jezelf ziet functioneren binnen de organisatie
– werkgever de kans geven jouw competenties en talenten te
ontdekken
– vooroordelen bij werkgever en collega’s wegwerken
– je hebt de gelegenheid om te bewijzen dat je een waardevolle
aanwinst bent voor het bedrijf of organisatie.
• De coach zal je ook informeren over de wettelijk geregelde
tussenkomsten voor de werkgever (BTOM), zodat je met de
juiste informatie naar de werkgever kan stappen.
• In welke mate de coach actief betrokken wordt bij
arbeidsbemiddeling en sollicitaties kan je zelf aangeven.
Maatwerk
• Vertrekkend vanuit de persoon
• Een beeld krijgen van mogelijkheden en
belemmeringen ten aanzien van werken
• Belemmeringen proberen doorbreken of bijsturen
• Intensieve individuele begeleiding door een coach,
die ook bemiddelaar is
• Coach zoekt samen met cliënt naar passende en
duurzame job
• Cruciaal is de individuele matching tussen het
capaciteitenprofiel van de cursist enerzijds en de
job en de werkomgeving anderzijds
Instapvoorwaarden
• Als werkzoekende ingeschreven zijn bij
VDAB
• In trajectbegeleiding zijn bij GTB of VDAB
• Indicatie arbeidshandicap hebben
BTOM
VDAB
Bijzondere
tewerkstellingsondersteunende
maatregelen
De toekenning wordt onderzocht door
VDAB en is afhankelijk van arbeidshandicap
in relatie tot rendementsverlies en/of nood
aan aangepast materiaal.
BTOM
• Aanpassing van de arbeidsomgeving
– Aanpassing arbeidspost
o tegemoetkoming aan de werkgever voor de
werknemer of cursist in GIBO/tewerkstelling
o werknemer moet minimaal 6 maanden in
dienst blijven
– Aanpassing arbeidsgereedschap
o tegemoetkoming aan werknemer of
werkzoekende
BTOM
• Vlaamse ondersteuningspremie VOP
– voor werkgever
– ter compensatie van rendementsverlies
http://vdab.be/arbeidshandicap/wijzigingen.shtml
• De BTOM’s van VDAB kunnen eventueel
gecombineerd worden met andere
tewerkstellingsmaatregelen. Via www.aandeslag.be
krijgt u een overzicht van de verschillende soorten
tewerkstellingsmaatregelen.
Expertise
• Meer dan 20 jaar ervaring
• Kennis van de verschillende handicaps
• Ervaring met het omgaan met PmAH*
• Expertise in het screenen van PmAH
• Expertise met het opleiden, begeleiden en
bemiddelen van PmAH
• Ondersteuning van instructeurs (externe
opleidingen)
• Gespecialiseerde tools
*PmAH: personen met een arbeidshandicap
Expertise
• Specifieke werkgeversbenadering:
– bespreekbaar maken van AH, gevolgen
voor het werk
– analyse van de werkplek en werkomgeving
– matching van de capaciteiten met
jobprofielen
– ondersteuning van werkgever en collega’s
– aanpassingen aan het takenpakket en
werkplek, BTOM’s
Uit de praktijk
Jan is een jonge man van 25 en heeft autisme. Hij behaalde het diploma Toegepaste
Informatica. Hij studeerde 5 jaar.
Hij had een half jaar nadat hij afstudeerde werk, maar na 1 week werd dit stopgezet.
De problemen die zich stelden waren handicap-gerelateerd, maar de werkgever was
niet op de hoogte van zijn problematiek.
Moeilijkheden op werk:
– trager, vooral tegen het einde van de dag
– snel afgeleid als er niet veel te doen is
– raakt in paniek of wordt kwaad in stress-situaties (geïrriteerd, kortaf, frustratie
die er uit moet)
Jan begint een half jaar later aan de opleiding informatica in GOCI. We laten hem deze
opleiding volgen om hem beter te leren kennen.
Na 7 maanden opleiding begint hij aan een stage van 4 maanden met zicht op
tewerkstelling, gevolgd door 6 maanden GIBO => WERK!
Technisch en op vlak van kennis opdoen is Jan goed. Hij moet echter goed begeleid
worden om zijn aandachtspunten bij te sturen en zijn capaciteiten ten volle tot zijn
recht te laten komen.
Uit de praktijk
Een vrouw van 44 jaar, licentiate pedagogie, met een fysiek probleem
(schouder, rug, knieën) had zich, voor ze naar GOCI kwam, omgeschoold in
administratieve richting omdat ze haar job niet meer aankon.
Ze is echter niet tevreden met haar job en komt naar GOCI om uit te zoeken
welke richting ze uit wil.
Via oriëntering en stages ontdekt ze dat ze terug als pedagogisch
begeleidster aan de slag wilt.
Ze volgt een stage van 2 maanden, nadien doet ze 5 maanden stage in een
andere organisatie. Daar kan ze aan de slag als pedagogisch begeleidster.
Wil je graag meer informatie?
Contacteer:
Viviane Foerier
Instroomverantwoordelijke
016 570 560
[email protected]

similar documents