Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen

Report
Valtionavustuksilla tukea ammatillisen
koulutuksen kansainvälistymisen
kehittämiseen 11.9.2013 klo 13.00-16.00
Hanna Autere
[email protected]
www.oph.fi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Aloitustilaisuuden tavoitteet:
Tukea käynnistyvien kehittämishankkeiden
toteuttamista.
Selkiinnyttää hankkeiden tavoitteita.
Vahvistaa hankkeissa toimivien välistä yhteistyötä,
verkostoitumista ja tiedonvaihtoa.
Tiedottaa hankkeiden ohjauskäytännöistä ja
ohjauskäynneistä sekä keskustella niihin liittyvistä
yhteisistä periaatteista.
Käsitellä hankkeen tulosten mallintamista.
Tiedottaa hankkeiden raportoinnista.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Valtionavustustoiminnan tavoitteet
Valtionavustuksiin osoitetut määrärahat osoitetaan
vuosittain valtion talousarvioissa jaettavaksi kokeiluja kehittämistoimintaan, ei organisaation oman
perustoiminnan rahoittamiseen.
Tavoitteena on toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja
pysyviä muutoksia.
Hankkeet toteutetaan laajempina kokonaisuuksina (yl.
verkostohankkeet) ja niissä hyödynnetään aiempien hankkeiden
tuotoksia ja tuloksia.
Hankkeiden välinen verkostoituminen on tärkeä varmistaa
samoin kuin hankkeen elinkaaren aikainen toiminnan
itsearviointi ja sen pohjalta tapahtuva parantaminen..
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen
hakuryhmä: TAVOITTEET
KV-yhteistyössä saadun tiedon ja kokemuksen
levittäminen ja hyödyntäminen
EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman
toteutumistavoitteisiin pääsevin
Globalisoituvan ja monikulttuuristuvan
työelämän osaamistaitovaatimuksiin
vastaaminen
Verkostoituneen toimintatavan kehittäminen
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen
kansainvälistyminen: PAINOPISTEET
Kansainväliset joustavat yksilölliset
opintopolut
Opettajien/asiantuntijoiden kansainvälisten
työelämäjaksojen kehittäminen
Laadunhallinta kansainvälisessä
yhteistyössä
Verkostojen yhteistyö Euroopan Unionin
ulkopuolisten maiden kanssa
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
HAKUKIERROS 2013
VALINTAKRITEERIT
innovatiivisuus ja uutuusarvo
hankesuunnitelman konkreettisuus ja
toteuttamiskelpoisuus
hankkeen tulosten ja tuotosten hyödyntäminen ja
levitettävyys
verkostoituminen ja uudet toimijat
hanke perustuu kansainvälistymisstrategiaan /suunnitelmaan
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
HAKUKIERROS 2013
1
33 hakemusta, yht. 2 023 036,00 euroa
Myönteinen päätös 18 hankkeelle ja
kansainvälliSYYSpäivien järjestämiseen
11 jatkohanketta ja 7 käynnistyvää hanketta
Laajimmin verkottuneet hankkeet Euroopan
ulkopuolella (Kiina, Intia, Venäjä, Afrikka,
Japani), yhteensä 573 000 €.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
HAKUKIERROS 2013
2
Verkostoissa huomioitu työelämän osaamistarpeet
Opiskelijoiden ja opettajien/asiantuntijoiden
työssäoppimis-/työelämäjaksot
Koulutuksen kehittämiseen ja yhteistyön laatua
parantavia toimintoja, kuten esim.
ammattitaitokilpailutoiminta, harjoitusyritystoiminnan
kehittäminen sekä verkkokurssien pilotointia.
Erityisryhmien kansainvälistyminen:
ammattilaisten erityisoppilaitosten verkoston
kansainvälistyminen
huippuosaajien kansainvälinen työssäoppiminen.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
2014 HANKKEET
1. Omnia: AKKUNA - Ikkuna Venäjälle ja Suomeen
2. Omnia: HANAKO - Suomi ja Japani Network
3. Omnia: KEVA/Vapaaehtoistyö ja kehitysyhteistyö /
opintokokonaisuus ammatillinen koulutus ja lukio
4. Helsinki Business College: Intia-yhteistyöverkosto
5. Hyria: ChiNet 2013-2014
6. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä: Kam´oon ChinA
7. Jyväskylän Kky: Musiikkipolku Eurooppaan
8. Keuda: Työkaluviuhka ravitsemisalalle
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
2014 HANKKEET
9. Kouvolan seudun ammattiopisto: Joustavat
opintopolut, työelämäjaksot ja sosiaalinen media
Venäjä-osaamisen kehittäjinä
10. Luksia: OPET2 - Opettajat työelämäjaksoilla
11. Oulun seudun ammattiopisto: Trading Group
12. Koulutuskeskus Salpaus: METELI Metalwork and
Electrical Engineering International -verkosto
13. Raahen koulutuskuntayhtymä: Let´s go international
at home
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
2014 HANKKEET
14. Bovallius-ammattiopisto: Working Abroad Vocational Colleges (SNE)
15. Koulutuskeskus Sedu: GlobED
16. Turun ammatti-instituutti: Laaka - laadukkaat
kansainväliset työssäoppimiskohteet
17. Turun ammatti-instituutti: KV-verkostot vesillä laivaseminaari
18. Vaasan kaupunki/Vaasan ammattiopisto-Vasa
yrkesinstitut: Eurooppalaiset opintopolut saksan- ja
ranskankielisiin maihin
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Avustuksen käyttöaika ja
raportointiaikataulu
Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2014.
Raportointi 31.1.2015 mennessä.
Jos myönnetty valtionavustus yli 50 000 €,
väliselvitys 31.1.2014 mennessä tai
haettaessa samaan tarkoitukseen uudelleen
rahoitusta hakemuksen yhteydessä
väliselvitys aiemmasta valtionavustuksen
käytöstä.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen
MUUTA KESKUSTELTAVAA/TÄRKEÄÄ
Ohjauskäytännöt
Hankkeen tuotosten mallintaminen
Kysymyksiä?
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hankkeesta tiedottaminen
Hankkeesta tulee tiedottaa oman organisaation
sisällä sen eri vaiheissa.
Hankkeesta tiedotetaan ulkoisille sidosryhmille
esim. hankkeen omilla www-sivuilla ja muuten
hankeryhmäkohtaisesti sovituilla tavoilla.
Hankkeesta tiedotettaessa sekä kaikissa
sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa/esitteissä
tulee aina käyttää seuraavaa OPH-logoa
Saatavissa http://www.oph.fi/logot
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

similar documents