Powerpoint mbo

Report
Onderwijs zonder leermiddelen?
iECK & LiMBO, regie op de keten en de leermiddelen
H-P Köhler, Kennisnet
Willem-Jan van Elk, Kennisnet
Wat willen we oplossen?
De school weer achter het stuur!!!
Praktisch
• Gedoe met vouchers
• Verschillen in logistieke werkwijze,
• Geen inzicht in de looptijd van licenties
Strategisch
• Transparantie in de keten
• Gedwongen winkelnering, keuze vrijheid
Hoe lossen we het op?
En wat levert het op?
Publiek Privaat
Stuurgroep iECK
Programmagroep
MBO
Operationeel
overleg
Implementatie
advies scholen
Op basis van Open Standaarden
creëren we flexibiliteit.
Maar met veel keuze vrijheid
One stop
shop
Order Service
License
Service
Folio shop Order Service
… shop
ELO
Content
location
service
Share
point
Content
location
service
Extern
Content
location
service
Order
Service
Order Service
Leverancier X
Content
App
Order
Service
License
Service
Leverancier Y
Content
App
Order
Service
License
Service
Content
App
Leverancier Z
En lasten verlichting
Scholen die de ECK methodiek implementeren ervaren:
• Administratieve lastenverlichting, soms wel 1fte
• Geen voorfinanciering meer, dalende bedrijfsrisico's
• Meer onderwijs tijd, leermiddelen zijn direct beschikbaar
Volgens een afgesproken roadmap
Domein
Data/
Service/voorzie
ning
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Single Sign On
Kennisnet federatie
(KNF)
& SURF Conext
De KNF levert de unieke leerling
ID van de deelnemende scholen
volgens het ARP contract
(attribute release policy)
KNF en SURF conext groeien
door naar een landelijk stelsel
(eID) waar leerlingen uniek en
persistent identificeerbaar zijn
Identificeren keten
elementen
Leerling
Leermiddel
Instelling
Docent
Deelnemende stakeholders
maken gebruik van de unieke ll
ID
Distribueren
leermiddelen
Order Service
Distribution Service
Content location
Service
De LiMBO variant is
geïmplementeerd bij de
deelnemende stakeholders.
Ontwikkelingen uit het SION
programma en het landelijke eID
stelsel worden verkent met behulp
van pilots. ECK is een belangrijke
casus.
Deelnemende stakeholders maken
gebruik van de unieke ll ID. Tevens
verkent het programma de
mogelijkheid om een sectoraal uniek
leerling nummer uit te geven en doet
onderzoek naar het gevalideerd
identificeren van de rol docent.
Consolideren van de LiMBO variant.
Inzicht in licenties
License Service
De service wordt getest en
doorontwikkeld
Deelnemende stakeholders
implementeren de service.
Deelnemende stakeholders
implementeren de service.
Leerling profiel
gegevens
Profile Service en
UWLR:
Voornaam,
Instelling,
Groep
Geen activiteiten
*
De Profile service wordt getest en
doorontwikkeld. Regels tav van het
gebruik van de UWLR standaard
worden verkent. Het juridisch kader is
leidend bij het beschrijven van de
gewenste oplossing.
Er is een gestandaardiseerde
werkwijze en deze voldoet aan
de Europese Privacy
Verordening (EPV)
Leerresultaten
UWLR
Geen activiteiten
*
Geen activiteiten
Selecteren van
leermiddelen
Product list Service
Order list service
Geen activiteiten
*
De Product List service en de Order
list service worden getest en
doorontwikkeld
Deelnemende stakeholders
implementeren de standaard
UWLR (veel partijen hebben dit
al gerealiseerd in de andere
sectoren)
Deelnemende stakeholders
implementeren de services
Resultaten uit het SION
programma worden gebruikt om
de leerling en instelling goed te
kunnen identificeren.
Tevens wordt de verkenning tav
het valideren van de rol docent
omgezet in implementaties
Volledige stap van de gehele
keten naar de ECK v2.0
Distributie en Toegang
Onafhankelijk advies voor onderwijs en markt
• Advies bij de visie en besluitvorming
• Advies bij het opstellen en uitvoeren van het project
• Handige formats tbv communicatie en planvorming
• Ondersteuning bij belangrijke mijlpalen
• Ondersteuning evaluatie
Wat is de stand van zaken?
Wie doen er nu mee?
School
Status
Bestellen via:
Horizon college
operationeel
LWG
Kop van NH
operationeel
LWG
ROC ter AA
operationeel
LWG
Nova college
operationeel
LWG
Da Vinci
operationeel
Dekkers
Arcus college
in ontwikkeling
van Dijk
Aventus
in ontwikkeling
van Dijk
Gilde opleidingen
in ontwikkeling
Centraal Boekenhuis
ROC Twente
in ontwikkeling
van Dijk
Friesland college
in ontwikkeling
van DIjk
Noorderpoort college
in ontwikkeling (feb)
van Dijk
Rijn IJssel
in ontwikkeling
van Dijk
ROC Leiden
in ontwikkeling?
LWG?
Scalda
in ontwikkeling?
LWG en of van Dijk
ROC Nijmegen
In ontwikkeling
van Dijk
Albeda college
Meerjarig projectplan
LWG en van Dijk
Deltion
Meerjarig projectplan
Eigen omgeving en van Dijk
Leeuwenborgh opleidingen
In gesprek
van Dijk
Media college
In gesprek
van Dijk
Nordwin college
In gesprek
van Dijk
ROC Rivor
In gesprek
van Dijk
Cibap
In gesprek
Centraal boekenhuis
Leverancier
Type
Status
Malmberg
Uitgever
operationeel
Thieme Meulenhoff
Uitgever
operationeel
Deviant
Uitgever
operationeel
Edu-Actief
Uitgever
operationeel
SPL
Branche leermiddelen/Uitgever
operationeel
Lisette Werter Groep
Tussenhandel
operationeel
Dekkers
Tussenhandel
operationeel
Threeships [email protected]
ELO
operationeel
Van Dijk & Centraal Boekenhuis
Tussenhandel
in ontwikkeling
It’s Learning
ELO
in ontwikkeling
EduArte
LAS
in ontwikkeling
Fronter Pearson
ELO
in ontwikkeling
Magister
LAS
in ontwikkeling
Noordhoff
Uitgever
in ontwikkeling
Aries
Uitgever
in ontwikkeling
Brinkman
Uitgever
in ontwikkeling
Intraquest
Uitgever
in gesprek
Kenteq & Fundeon
Branche leermiddelen/Uitgever
in gesprek
Visavi
Uitgever
in gesprek
EduCatief
Uitgever
in gesprek
Ontwikkelcentrum
Branche leermiddelen/Uitgever
in gesprek
De Vries taaltrainingen
Uitgever
in gesprek
Kettenis
Uitgever
in gesprek
Hoe kunt u gebruik maken
van de resultaten?
Ontwikkel uw visie op leermiddelenbeleid
• Onafhankelijk selectie proces (boekenlijst)
• Wie besteld, betaald en levert de leermiddelen?
•
•
Folio / Digitaal / Eigen materiaal
•
Bulk leveringen besteld en betaald door de school
•
one stop shop
•
Direct bestellen, zonder tussenhandel
Hoe en waar stel ik het materiaal beschikbaar?
Kom in gesprek met het iECK
programma
Regie op Leermiddelen
CvI conferentie, 1931 Congrescentrum Brabanthallen (’s-Hertogenbosch), 3 april 2014
Willem-Jan van Elk
LiMBO: het ‘visiespoor’
 technologie- en marktscan
– toekomsten geschetst  scholen inspireren
 juridische verkenning
– juridische aspecten leermiddelen
 kostenonderzoek
– omvang markt verplichte leermaterialen
 Programma van Eisen
– eisen gerelateerd aan de processen
– eisen aan de ICT-ondersteuning
– eisen aan de instellingen
LiMBO: ‘strategie’
 helder maken wat je wilt
 vraagsturing
 zorgen voor goede marktcondities
 ketensturing: afspr./standaarden, pilots, implementaties
 afwachten
 niet verder ingrijpen in de markt
 zo nodig aanjagen/prikkelen
 stimuleren door proefproject
haasje over
ontwikkelingen in het MBO
 focus op vakmanschap
 centrale examens Nederlands & rekenen
 herziening kwalificatiestructuur
–  herontwerp opleidingen
 onderwijsprogrammering
– personaliseren en studievoortgang
 …
inventarisatie
 wat zijn jullie wensen rond leermaterialen?
 … en waar komen die vandaan?
 … en wat zou het MBO zelf moeten doen?
sectorale visie
 bevorderen gezonde marktwerking
– aanbod richt zich naar de vraag  innovatie
– geen toetredingsdrempels of lock-ins  keuze
– erkennen rol sectorraden en marktpartijen!
 gezamenlijke sturing
– articuleren vraag op sectorniveau
– realiseren condities in de keten
– (als sector) NIET zelf maken, tenzij…
 aanvullend op autonome rol scholen
– mogelijk maken wat scholen/docenten willen
– sector stuurt op wat school niet alléén kan
faciliteren van maatwerk

similar documents