Pedagoginen yhteisvastuu ja joustavat opetusryhmät

Report
Ikaalinen 30.3. 2011
Tommi Helminen
Teija Kouhia
OPETTAJIEN YHTEISTYÖN
KOROSTUMISEEN LIITTYVÄT
MUUTOKSET
Koulun
organisaation
muutos
Yhteiskunnan
muutos
Yhteistyön
tärkeys
Opettajan
työn sisällön
muutos
OPSuudistus
KT Arto Willmania
mukaillen (2001)
4. Itsekeskeinen toiminta
KT Arto Willman (2001)
YHTEISTYÖN MUUTOKSEN HAASTEET
MUOTO
yksin
klikit
mukava
keinotekoinen
yhteistoiminta
SUHDE
INTRESSIT
Ideoiden kertominen
auttaminen
jakaminen
saumaton yhteistyö
samankaltaisuus
erilaisuus
tasapainoisuus
riskien jako
luottamus
kiireettömyys
nöyryys
reilu vaihto
Hargreaves (1994), KT Arto Willman (2001)
MITÄ VOIMAVAROJA SINULLA REHTORINA
ON VAIKUTTAA MUUTOKSEEN?
Psykologinen
pääoma
Ammatillinen
pääoma
Organisaation
pääoma
Sosiaalinen
pääoma
Ympäristön
pääoma
MITÄ TARVITSET MUUTOKSEN
TOTEUTTAMISEEN?
TYÖYHTEISÖN MUUTOKSEN KOHTAAMISEN
VOIMAVARAT
Psykologinen
pääoma
asenne
motivaatio
itsehallinta
rohkeus
Ammatillinen
pääoma
osaaminen
arvostus
kokemus
Sosiaalinen
pääoma
Organisaation
pääoma
yhteinen
tahtotila
tavoitteet
roolit
pelisäännöt
sopimukset
resurssit
hallinto
ohjeet
ohjautuminen
laki
KT Arto Willmania
mukaillen (2001)
Mieluummin tuttu helvetti kuin
tuntematon paratiisi
Johtaminen
Tiimit, vastuut
Toimintatiimi, Pedagoginen tiimi, Parempi
Arki- tiimi, Kulttuuritiimi
asiantuntijatehtävät
AINETIIMIT, KEHRY
Opetus
PROSESSIT, PERUSTOIMINTA
KT Arto Willmania
mukaillen (2001)
Miksi yhdessä?
Hyvä johtaminen mahdollistuu (ylhäältä alas ja alhaalta ylös)
Osallisuuden mahdollistuminen (vallan ja vastuun jakaminen,
vaikuttamisen mahdollisuus, ihmisten sitoutuminen)
Työhyvinvoinnin edistäminen (ilmapiirin ja vuorovaikutuksen
kehittäminen, yhteisvastuullisuus)
Muutosvalmiuden edistäminen (haasteiden ja muutosten yhteisöllinen
hallinta ja keinot, aktiivisen vaikuttamisen mahdollisuus)
Yhdessä oppimisen ja osaamisen kehittäminen (oman, yhteisön
osaamisen uudistaminen)
Organisaation resurssien hyödyntäminen (taidot, tiedot, sosiaalinen
pääoma)
Yhteisöllisten rakenteiden kehittäminen (roolit, vastuut ja tehtävät,
työnjako, haasteet ja toiminta tasapainossa)
Yhteisöllisten prosessien hallinta ja kehittäminen (laatu, johtaminen)
SAMANAIKAISOPETUS
-mahdollista vai mahdotonta?







samoilla resursseilla enemmän tukea
huomio erityisesti harmaan vyöhykkeen oppilaisiin
mahdollistaa paremmin eriyttämisen, myös lahjakkaat
kehittää opettajan työmenetelmiä
parantaa työssä jaksamista
parantaa oppilaan motivaatiota ja itsetuntoa
vähentää HOJKSattujen oppilaiden määrää











kehitytään oppilastuntemuksessa
mahdollistetaan laatu määrän sijaan
huomioidaan oppilaiden ja ryhmien erilaiset tarpeet
mahdollistetaan oppilaiden osallistaminen
vastuutetaan ja sitoutetaan oppilaita – esim. itsearviointi
huomioidaan oppilaiden motivaatio ja kiinnostuksen kohteet
parannetaan oppilaiden itsetuntoa – huomioidaan oppilaan
lähikehitysvyöhyke
muokataan tietoa oppilaiden valmius huomioiden
muokataan oppimateriaalia ja ohjausta
käytetään monipuolisia työskentelytapoja
kehitetään kollegan taitoja – reflektoidaan
1. Perusryhmä
2. Keskiryhmä
3. Syventäväryhmä
SAMANAIKAISOPETTAJUUS
MATEMATIIKKA
 7-8 luokilla 2 aineopettajaa opettavat yhdessä
 Tunnit palkitettu jaksoittain
 9 luokalla oppilas itse valitsee kolmesta ryhmästä
itselleen sopivimman ryhmän
 1 ryhmä: aine- ja erityisopettaja
 2 ryhmä: aineopettaja ja avustaja
 3 ryhmä: 2 aineopettajaa TAI aineopettaja +
 4. ryhmä: aineopettaja
SAMANAIKAISOPETTAJUUS
RUOTSI





7. luokan jälkeen oppilas valitsee ryhmänsä
Tunnit palkitettu samaan aikaan
1.ryhmä: 2 aineopettajaa
2. ryhmä: aineopettaja ja siviilipalvelusmies
3. ryhmä: aineopettaja
 tunnit
lukujärjestyksessä samaan aikaan
 kukin ryhmä etenee omaan tahtiin
 koe kaikilla samaan aikaan
 kokeen jälkeen kaikki samassa kohdassa
 sisältö, koealue ja koe kaikilla samat
 HOJKS- oppilaalla oikeus yksilölliseen
kokeeseen
 ryhmää
voi vaihtaa
 ryhmän vaihto käy parhaiten kokeen jälkeen
 opettaja voi suositella ryhmän vaihtamista
 oppilas tai huoltaja voi pyytää ryhmän vaihtoa
 ryhmän vaihto keskustellaan aina opettajien ja
oppilaan kanssa
 kannustetaan ja tuetaan yrittämään parhaansa
JOKAPÄIVÄINEN JOUSTAVUUS JA
YHTEISTYÖ
 pienryhmään voi tulla, vaikka ei olisi tehostetun eikä
erityisen tuen päätöstä, pienryhmäläiset voivat olla
yleisopetusryhmässä, erityis- ja aineenopettajan
säännöllinen yhteistyö
KAHDEN SUUNTAINEN INTEGRAATIO
 aineopettajat eriyttävät tehtäviä ja laativat helpotetun
kokeen
 oppilaiden tuki räätälöidään yksilöllisesti käyttäen
VASTUUTTAMISTA : oppilas – huoltaja – aineenopettajat
– erityisopettaja - OHR
 ERITYISOPETTAJIEN TOIMENKUVAT JOUSTAVIA
rehtori sopii tavoitteet ja rajat (pohjustus)
 luottamus opettajiin ja valtuutus johdon
puolelta toimia sovitun suunnan mukaisesti
 raportointi rehtorille ja prosessin yhdessä
arviointi tuloksien ja kokemusten perusteella
 ryhmän hyvään työmotivaatioon vaikuttaa:
1) vaikutusmahdollisuudet omaan työhön
2) toimintaehtojen selkeyttäminen
3) koulun johdon kannustus ja tuki

opettajien välinen yhteistoiminta kaiken ydin
-> rehtorin annettava ”tilaa” opettajien
ryhmäytyä ja hakea yhteisiä toimintatapoja
 mahdollisena karikkona opettajien liian
suuret käytänne-erot esimerkiksi arvioinnissa
-> tällöin rehtorin linjattava toimintaa ja
käytävä pedagogisia keskusteluja
yhteisymmärryksen löytämiseksi
 arviointi (kehittymisen edellytys!)

löydyttävä sopiva yhdistelmä opettajia
(kahden koulun yhteiset opettajat haastavia
sijoittaa reunaehtojen vuoksi, jos ei
hallinnollisesti yksi yksikkö)
 erityisopettajan työkuorma (voitava
joustavasti siirtää oppilaita talon sisällä)
 sijoitettava lukujärjestykseen aivan
kärkipäässä (sama ajattelutapa kuin
valinnaisaine-palkkien kohdalla)

MUUTOS KOHTI YHTEISÖLLISYYTTÄ
Vapaaehtoisuus, alhaalta ylös ja ylhäältä alas (aito kiinnostus)
Selkeä kytkös olemassa oleviin ja todettuihin asioihin, koulun arkeen
Vastuun ja vallan delegointi
Osallisuus (suunnittelu – toteutus - arviointi)
Jatkuva informointi (säännöllinen palaute)
Epävirallisen organisaation ja alakulttuurien huomioiminen
Pienten askelten realismi
Vastustuksen huomioiminen ja kohtaaminen
Epäonnistumisten hyödyntäminen (oppiva organisaatio)
KT Arto Willman (2001)
YHTEISÖLLINEN MUUTOS JA
SIIHEN VAIKUTTAMINEN
Ei voi muuttaa mekaanisesti vaan inhimillisten prosessien välityksellä

 Muutos ei ole suoraviivainen, vaan epäjatkuva: oppimisprosessi, ei suoritus
 Muutos on kuin verkon solmut, jotka aktivoituvat eri
tavoin ja vaikuttavat toinen toisiinsa
 Muutos ilmenee viestinnän ja toiminnan muutoksina
KT Arto Willman (2001)
MYÖTÄISIÄ MUUTOKSEN
TUULIA!
[email protected]
[email protected]

similar documents