ö*renme çıktısı yazma

Report
ÖĞRENME ÇIKTISI
YAZMA SÜRECİ
Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖĞRENME ÇIKTISI
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ SONUNDA ÖĞRENCİDE GÖRÜLMESİ
BEKLENEN
 BİLGİ
 BECERİ
 TUTUM
 KİŞİLİK
 GÜDÜLENMİŞLİK
GİBİ EĞİTİM YOLUYLA PLANLANMIŞ OLAN DEĞERLER VE YAŞANTILARIN
BÜTÜNÜDÜR.
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZELLİKLERİ
Genellik
Sınırlılık
Açık-anlaşılır olma
İçerik ile ilişkililik
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖĞRENME ÇIKTILARINI YAZARKEN NELERE DİKKAT
ETMELİYİZ










Öğretmenin değil öğrencilerin neler yapması gerektiği ifade edilmelidir.
Konu başlıkları (içerik) öğrenme çıktısı olarak kabul edilmemelidir.
İçerikle tutarlı olmalıdır.
Belirlenen içerikle öğrenciye neyin kazandırılmak istendiğine karar verilmelidir.
Tamamlayıcı olmalıdır. Yani verilen içeriğe uygun olarak ve aşamalı olmasına dikkat
edilmelidir.
Hem süreci hem de öğrenme ürününü (öğretim süreci sonucunu) yansıtmalıdır.
Kendi içinde mantıksal bakımdan tutarlı olmalıdır.
Yazıldığı alanın niteliklerine uygun olmalıdır.
Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alana uygun ifadelerle yazılmalıdır.
Gözlenebilir, ölçülebilir ve istenilir olmalıdır.
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
TAKSONOMİ
Bilişsel Alan






Bilgi (hatırlama,tanıma)
Kavrama (tahmin
etme,açıklama)
Uygulama(yapma,kullanma,pro
blem çözme)
Analiz (karşılaştırma, öğelere
ayırma,ilişkileri belirleme
Sentez (birleştirme, özetleme,
yeniden düzenleme)
Değerlendirme (yargıda
bulunma,açıklama, karar verme)
Bilişsel Alan

Hatırlama

Anlama

Uygulama

Çözümleme

Değerlendirme

Yaratma
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
DUYUŞSAL ALAN





Alma (farkındalık, almaya isteklilik, kontrollü ya da
seçici dikkatlilik)
Tepkide bulunma (karşılık verme, isteği
gösterme, onaylama, öneride bulunma, tartışma)
Değer verme (bir değeri kabullenmişlik,
destekleme, inkar etme)
Örgütleme (değerleriyle uyumlu hale getirme,
değer sistemine katma)
Kişilik Haline Getirme (karakterlenme, gözden
geçirme, davranış ölçütü haline getirme)
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
DEVİNİŞSEL ALAN







Algılama (motorun bozulduğunun farkına varma, yemeğe lezzet
vermek için yiyeceğin tadını kontrol etme, müziği belirli bir dans
adımı ile ilişkilendirme)
Kurulma (tahtayı verniklemedeki basamaklama sırasını listeleme,
topa vurmak için uygun vücut duruşunu gösterme, verimli daktilo
yazmak için istek gösterme)
Kılavuzla Yapma (golf vuruşunu gösterildiği gibi yapma, ilk yardım
bandajlamasını gösterildiği gibi uygulama, yemek hazırlamak için en
iyi sıralamayı belirleme)
Mekanikleşme (düzgün ve okunaklı yazama, laboratuar
malzemelerini hazırlama, basit bir dans adımını gösterme)
Beceri Haline Getirme (elektrikli testereyi beceriyle kullanma,
yüzmede doğru formu gösterme, viyolin becerili performans
sergileme, elektronik bir aracı hızlı ve doğru olarak onarma)
Uyum (tenis oyununu rakibin stiline göre uyarlama, başka türlü
yapma)
Yaratma (bir dans adımını yaratma, yeni elbise stili tasarlama)
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
BİLİŞSEL ALAN İFADE ÖRNEKLERİ
Bilgi Düzeyi
tanımlayabilir
hatırlayabilir
Kavrama Düzeyi
açıklayabilir
tahmin edebilir
nedenlerini yazabilir
yeniden sıraya koyabilir
düzenleyebilir
Uygulama Düzeyi
uygulayabilir
kullanabilir
hazırlayabilir
problem çözebilir
Analiz Düzeyi
ilişkileri belirleyebilir
karşılaştırabilir
şematik olarak gösterebilir
gösterebilir
ayırt edebilir
ana hatlarını gösterebilir
bölümlere ayırabilir
Değerlendirme
Düzeyi
değerlendirebilir
ispat edebilir
yargılayabilir
sorgulayabilir
karar verebilir
standardize
edebilir
Sentez Düzeyi
birleştirebilir
tasarlayabilir
üretebilir
özetleyebilir
sınıflayabilir
geliştirebilir
organize edebilir
planlayabilir
derleyebilir
yaratabilir
Örenme Çıktısı Yazma Süreci /
Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
İÇERİK OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

Dersin dönemlik veya yıllık olmasına

Haftalık ders saati süresine

Dönemlik ya da yıllık ders saati toplamına

Dersin diğer üniversitelerde okutulan içeriğine

Ders içeriğinin bilimsel gelişmelere göre güncel olmasına

Toplumun beklentilerine (iş piyasası vb.)

Sınıf seviyesine (1.sınıf, 2.sınıf vb.)

Öğrenci özelliğine (bölüme alınan öğrenci nitelikleri vb.)
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖRNEK-1: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
Nokta ve çizgi etkisini üç boyutlu çalışmalarda
kullanabilir.
 Sanat eserlerindeki denge unsurunu tartışabilir.
 Renklerin duygu ve ruh hallerini yansıttığını
ayırt edebilir.
 Her rengin bir leke olduğunu fark ederek
renklerin açık-orta-koyu değerleri ile
kompozisyonlar yapabilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖRNEK-2: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ
Sanat eserlerini ve endüstri ürünlerini örneklerle
açıklayabilir.
 Sanat eserleri ile endüstri ürünlerini
karşılaştırabilir.
 Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verebilir.
 Ulusların tanınmasında güzel sanatların önemini
tartışabilir.
 Gösterilen sanat eserlerinden edindiği
izlenimlerden yola çıkarak görsel tasarımlar
yapabilir.
 Doğadaki güzellik ile sanattaki güzelliği
karşılaştırabilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
DETAYLI İÇERİK
Hafta
Detaylı İçerik
1- Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Nokta ve çizgi etkisi ile
ilgili üç boyutlu çalışmalar
2- Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Sanat eserlerinde denge
unsurları
3-Görsel Sanatlarda Biçimlendirme-Renklerin denge ve ruh
hallerini belirtmesi
4- Görsel Sanat Kültürü-Sanat eserleri ve endüstri ürünleri
5-Görsel Sanat Kültürü-Ulusal kültür mirasımız
6- Görsel Sanat Kültürü-Doğadaki güzellik ve sanattaki
güzellik
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
UYGULAMA
















Tartışma Yöntemi
Anlatma Yöntemi
Örnek Olay Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Bireysel Çalışma Yöntemi
Planlı grup çalışması
Beceri geliştirme çalışması
Düzey geliştirme çalışması
Makale eleştirisi
Kitap eleştirisi
Kaynak tarama
Rapor hazırlama
Desen yapma
Kavram haritası yapma
Drama
Rol yapma


















Soru-cevap
İkili çalışma
Grup çalışması
Beyin Fırtınası
Benzetim
Proje sunumu
Panel
Gezi
Gözlem
Görüşme
Sergi
Deney yapma
Grafik çizme
Renk ve semboller kullanma
Ritm tutma
Tempo tutma
Enstrüman çalma
Şarkı söyleme
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ARAÇ-GEREÇ VE MALZEME











Harita
Levhalar (anatomi)
Projeksiyon
Çizim takımı
(matematik)
CD
Video
Etkileşimli video
Teyp
TV
Tepegöz
Slayt










Film
Afiş
Grafik
Fotograf makinesi
Duvar Resimleri
Internet
Laboratuvar malzemesi
(neler olduğu yazılabilir)
Çizim malzemesi
Müzik aleti /Çeşitli
çalgılar
Nota sehpası
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖRNEK-3: OKUDUĞUNU ANLAMA
Metinde verilen ipuçlarından hareketle,
karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin
edebilir.
 Okuduklarında karşılaştırmalar yapabilir.
 Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurabilir.
 Okuduklarının konusunu belirleyebilir.
 Okuduklarından çıkarımlar yapabilir.
 Metinde ortaya konan sorunları belirleyerek
farklı çözümler bulabilir.
 Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve
günlük hayattan örnekler verebilir.
 Okuduklarını özetleyebilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖRNEK-4: KENDİNİ YAZILI OLARAK İFADE ETME
Yazısına uygun başlık belirleyebilir.
 Mantıksal bütünlük içinde yazabilir.
 Yazısını anlam ve biçim açısından
değerlendirebilir.
 Yazılarında karşılaştırmalar yapabilir.
 Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurabilir.
 Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak
destekleyici ve açıklayıcı örnekler verebilir.
 Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar
yazabilir.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖRNEK-5: TÜRKLERDE DEVLET TEŞKİLATI
İlk Türk devletlerinde devlet anlayışı ve teşkilatın temel
unsurlarını açıklayabilme.
 İlk Türk devletlerinde hükümdarın özellikleri ve görevlerini
ayırt edebilme.
 İslamiyetin kabulü ile Türk devletlerinde yönetim anlayışındaki
değişimi yorumlayabilme.

Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
ÖRNEK-6: TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
 İlk Türk devletlerinde
toplum yapısının temel özelliklerini
sıralayabilme.
 Türk-İslam devletlerinde sosyal yapıyı özetleyebilme.
 Cumhuriyet Dönemi Türk toplum yapısının temel özelliklerini
değerlendirebilme.
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARI İLE
EŞLEŞTİRİLMESİ
DERS
PROGRAM ÇIKTILARI
PÇ-1
ÖÇ-1
PÇ-2
x
PÇ-5
PÇ-6
X
X
PÇ-8
PÇ-9
ÖÇ-5
X
X
X
X
X
PÇ-13
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÖÇ-9
PÇ-12
X
X
ÖÇ-7
X
PÇ-11
X
X
ÖÇ-8
PÇ-10
x
X
X
ÖÇ-10
PÇ-7
x
X
ÖÇ-4
ÖÇ-6
PÇ-4
x
ÖÇ-2
ÖÇ-3
PÇ-3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci- Dr. Melek Gül ŞAHİNEL
X
X
X
X
X
X
PROGRAM ÇIKTILARI İÇİN ÖRNEK
Kimya Bölümü’nden mezun olan öğrenciler:
1. Kimya programı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
2. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak
amaca uygun olarak gerekli verileri toplayabilir.
3. Deney tasarlayabilir.
4. Elde ettiği verilere göre sonuçları yorumlayabilir.
5. İlgi alanında karşılaşılan problemlerin analizinde
mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanabilir (Ulusal
yeterlilikler-iletişim ve sosyal yetkinlik).
6. Gerek ilgi alanındaki ve gerekse toplumun diğer
kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını
kullanarak profesyonel düzeyde eleştirel olarak iletişim
kurabilir (Ulusal yeterlilikler-iletişim ve sosyal yetkinlik).
7. Bir yabancı dil kullanarak alanına ilişkin konularda
meslektaşlarıyla iletişim kurabilir (Ulusal yeterlilikleriletişim ve sosyal yetkinlik).
Öğrenme Çıktısı Yazma Süreci / Dr. Melek Gül ŞAHİNEL

similar documents