8. eGON_AC_V._Dvorak - Správa základních registrů

Report
ISZR a samospráva v roce 0
Podpora "statutára" orgánu veřejné moci
(OVM) při naplňování povinností
vyplývajících ze Zákonů o základních
registrech
Vladimír Dvořák
ředitel divize Podnikové aplikace a služby
Samospráva z pohledu ISZR
Samospráva:
• Uživatelé
centrálních
AIS
• Uživatelé
lokálních AIS
připojených
přes centrální
IAIS
• Uživatelé
ISDS
• Uživatelé
lokálních IS
používajících
údaje ZR
© SZR ČR
2
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Povinnosti OVM - samospráva
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2011
o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení
opatření
podle § 64 až 68 zákona o základních registrech






3
§ 2 naplnění ROS do 1 měsíce od výzvy a odstranění nedostatků
§ 3 naplnění RUIAN do 1 měsíce od výzvy a odstranění nedostatků
§ 5 ohlášení agendy editora
§ 6 povinnost zajistit připojitelnost svých AIS k registrům přes ISZR
§ 7 aktualizace údajů v AIS
§ 8 naplnění a průběžná aktualizace referenčních údajů v registrech
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Povinnosti statutára vůči ROS
 Obce jsou zřizovateli příspěvkových organizací a obdobných
subjektů, které nejsou pokryty obchodním ani živnostenským
rejstříkem. V Registru osob (dále jen ROS) musí tyto informace
být uvedeny a zodpovídá za ně statutární zástupce
obce/města/kraje (starosta, primátor, hejtman).
 Statutár musí zajistit prostřednictvím centrálního rozhraní do
Integrovaného AIS (dále jen IAIS) ROS iniciálním naplnění ROS
ve smyslu:
 Opravy názvů zřízených organizací a spolků
 Ztotožnění evidovaných fyzických osob ve statutárních a
jiných funkcích s ROB a případně Cizineckým informačním
systémem (dále jen CIS)
 Ztotožnění evidovaných adres s RÚIAN
4
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Povinnosti dodat a udržovat data
 Obec vede různé agendy, jejichž data centrální registry
potřebují, v lokálních informačních systémech (např. stavební
řízení s dopadem do Registru územní identifikace, adres a
nemovitostí – dále jen RÚIAN) nebo poskytnutými přístupy
v centrálních AIS (např. ohlašovna pro účely informačního
systému evidence obyvatel – dále jen ISEO – a Registr
obyvatelstva – dále jen ROB).
 Statutár má povinnost zajistit připojení lokálních AIS k ISZR a
v těchto lokálních informačních systémech zajistit proces
nahrazování a čištění údajů o obyvatelích (ISEO/ROB a CIS), o
osobách (ROS) a územní identifikaci, adresách a nemovitostech
(RÚIAN), neboť zákon nařizuje jejich ztotožnění s referenčními
údaji v registrech a evidenci veškerých míst jejich využívání a
postupnou náhradu rodného čísla více AIFO.
5
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Povinnosti v rámci RPP
 Povinností úřadu je oznámit svou působnost v rámci agendy
Registru práv a povinností (dále jen RPP). Od samotné agendy
v centrálním AIS dostanou pak příslušná oprávnění vztažená ke
konkrétním osobám, které tuto činnost v rámci samosprávy
vykonávají (tzv. identifikátor úředníka). Tento identifikátor
zatím není standardizován mezi různými centrálními AIS,
nicméně agendy v působnosti stejného ministerstva většinou
mají identifikátor sjednocený.
 Statutár musí zajistit změny evidencí v registraci úředníků
v činnostech jednotlivých centrálních AIS, včetně registrace
úředníků v lokálních AIS připojených pomocí IAIS. Opět včetně
ztotožnění z konkrétními fyzickými/právnickými osobami,
adresami a povinnostmi vůči agendě.
6
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Vazba na ISDS
 Informační systém datových schránek – dále jen ISDS
– bude od 1. 7. 2012 chápán jako AIS s automatickým
převzetím registračních údajů zřizovatele datové
schránky (statutární orgán, administrátor aj.)
 Po propojení s údaji v ISDS, statutár ověří údaje
z registrace datových schránek evidovaných na kraji,
statutárním městě, obci s rozšířenou působností či
obcí.
7
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Samospráva – zdroj i odběratel dat z ISZR
Samospráva - zdroj
 ROS
 Vznik příspěvkových organizací
 Rejstříky
 …
 RÚIAN/ISUI
Samospráva - odběratel
 Ověřování dat pro lokální
evidence
 Např. Evidence psů
 Problematika AIFO pro
agendy-čtenáře
 Stavební řízení
 Každá agenda jiné AIFO
 …
 „Má majitel psa trvalý pobyt na
 ROB/ISEO a CIS
území obce?“ = dvě různá AIFO
 Ohlašovny, matriky
 ...
8
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Samospráva – identifikace úředníka
Dnes
 Agendy lokální
 Výměna dat
Po spuštění ISZR
 Lokální AIS editují pouze
přes centrální IAIS nebo AIS
 Za pomoci ISDS nebo
 Co centrální AIS tam jiné AIFO
 Proprietárních rozhraní aplikace
 Co centrální AIS tam jiná
 aplikace
identifikace
 Výměna dat
 Pouze s „identifikací žadatele“
 Podle AIFO?
9
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Samospráva – lokální kopie ISZR
 Mohu si kopírovat pro potřeby lokálních
evidencí?
 Ano, pokud uvedu důvod a mám oprávnění dané
agendou
 A jen v rozsahu povoleném agendou
 Pozor oprávnění se může změnit:
 Změnou role úředníka v agendě
 Změnou dat sledovaného subjektu (například
odstěhování se)
 K tomu, ale potřebuji mít v pořádku identifikaci
a role úředníků
10
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Samospráva – povinnost statutára
 Zajistit naplnění povinností
 „projektových“ – při zavádění ISZR
 Průběžných
 řízení změn - nové agendy, změny v organizační struktuře
 „reklamace“ při zpochybnění „referenčního údaje“
 Statutár povinnosti deleguje a kontroluje a k tomu
potřebuje:
 Metodickou podporu
 Nástroje – informační systémy, které
 Zpřehlední stav věcí a registrují kdo za co odpovídá
 Automatizují opakované úkony a kontroly
11
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Řešení – společná identifikace (1/3)
 Úředník
 Přistupující k centrálnímu AIS či ISDS
 Přistupující lokálním AIS k IAIS
 Získávající údaje k ověření z ISZR pro lokální AIS
 Je vždy stejným úředníkem:
 Různé agendy, různá AIFO  stejný úředník
 Lokální IS neregistrované v ISZR, registrace jen pro
ověření IČO, IČP a osob  stejný úředník
12
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Řešení – společná identifikace (2/3)
 Potřebujeme Centrální AIS  Lokální AIS 
Lokální ne-AIS
 Lokální AIFO  různá AIFO dle agendy
 Lokální identita  identity v různých agendách
 Řešení:
 Evidence přístupových oprávnění úředníků k AIS a
IAIS v návaznosti na lokální AIS a čtenářské IS
 Po dobu čištění/zavádění ISZR
 Po unifikaci centrálních AIS
13
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nabídka AutoContu – základní
 Evidence přístupových oprávnění (Lite)
 Evidence přístupových oprávnění směrem k ISZR (RPP) z
jednoho místa dle pravomoci statutára a jím pověřených
osob
 Roční maintenance aplikace – volitelná
 Metodická podpora konzultanta / architekta – volitelná
14
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nabídka AutoContu – základní evidence
 Rozsah Evidence přístupových oprávnění (Lite):
 Evidence zřízených organizací samosprávou a jejich
propojení v budoucnu na IAIS ROS (až bude známo
rozhraní). Včetně generování souborů nutných pro primární
plnění registru ROS – viz dopis starostům.
 Evidence údajů o datových schránkách v ISDS.
 Evidence registrací agend do RPP.
 Přidělená oprávnění v centrálních AIS a IAIS v evidenci RPP
s případnou evidencí k lokálním AIS.
 Upozornění na nutné změny v registrech při změnách
v registraci zřizovaných organizací, přijímání/propouštění
úředníků a změnách v povinnostech úředníků.
15
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nabídka AutoContu – rozšířená evidence
 Evidence přístupů (Standard)
 Lite verze
 Promítnutí evidence přístupů ISZR do lokálních AIS
 Promítnutí evidence přístupů ISZR pro ověřování v IS
 Navíc portál úředníka
 Vybrané vnitřní agendy úřadu
 Pracovní prostor úřadu
 Roční maintenance aplikace – volitelná
 Metodická podpora konzultanta / architekta – volitelná
16
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nabídka AutoCont - Vnitřní integrace úřadu - IOP
abídka
17
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Pro koho je Evidence přístupových oprávnění
 Krajské úřady
 Hl. m. Praha, respektive okrajové městské části
nadřízené malým městským částem, např. P6
 Statutární města
 ORP
 Obce
 Omezení – kde aplikace není využitelná
 Subjekty bez PC s OS Windows (Linux)
18
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Lite nebo Standard
 Kdy se vyplatí verze Lite
 Tam kde subjekt OVM nepožádal o dotaci v rámci IOP –
Vnitřní integrace nebo ji nemůže využít
 Tam, kde subjekt OVM má jednoho dodavatele
agendového systému včetně spisové služby (VERA, Tesco
SW, Gordic) - podpora implementace a období než
dodavatel AISu zajistí vlastní automatizované nástroje
 Kdy se vyplatí verze Standard
 Tam kde subjekt OVM má více dodavatelů AISů
19
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Evidence přístupových oprávnění x Vnitřní
integrace úřadu
 Evidence
přístupových
oprávnění
 Evidence oprávnění a
přístupů nikoliv správa
identit
 Základní portál
úředníka bez agend
vyžadujících workflow
20
 Vnitřní integrace
úřadu
 Správa identit a
oprávnění řešená
pomocí aplikace
Evidence organizační
struktury nebo MS
Forefront Identity
Manager
 Integrace na AIS
 Portál úředníka
obsahuje vnitřní
agendy úřadu
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Shrnutí nabídky
 Evidence přístupových oprávnění Lite je dočasná
podpora – rychlá a levná
 Evidence přístupových oprávnění Standard je vhodná
tam, kde je záměr mít více dodavatelů AISů a nejsou k
dispozici větší investiční prostředky z programů IOP
 Vnitřní integrace úřadu a Portál úředníka adresují
projekty financované z programů IOP
 Vnitřní integrace úřadu, Portál úředníka a Personální
systém Magma HCM je kompletní sada řešení
21
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Proč AutoCont
 Nejsme v konfliktu zájmů - jsme systémový
integrátor, který nedodává AIS
 Jsme dodavatel ISZR – rozumíme problematice
napojení AIS
 Jsme nablízku – v každém krajském městě
 Dodáváme praktická, užitečná řešení
22
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Kde můžete získat více informací
 Regionální obchodní centra AutoCont:
 http://www.autocont.cz/kontakty-regiony.cml
 Divize Podnikové aplikace a služby AutoCont:
 Praha tel.:
+420 251 022 711
Brno tel.:
+420 596 254 444
Teplice tel.:
+420 417 515 211
23
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

similar documents