سیستم های اطلاعاتی حسابداری

Report
‫فعالیت‬
‫به هنگام کردن فایل حقوقی کارکنان‬
‫داده های ورودی‬
‫فرم کاکنان جدید‬
‫فرم تغییر کارکنان‬
‫فایل حقوق کارکنان‬
‫به روز رسانی فایل حقوق کارکنان‬
‫کارت های زمانی‬
‫فایل حقوق کارکنان‬
‫جدول های مالیات‬
‫چکهای کارکنان‬
‫لیست حقوق‬
‫فایل به روز شده حقوق کارکنان‬
‫چک معوق‬
‫سند پرداختهای نقدی حقوق‬
‫فایل حقوق کارکنان‬
‫فایل حقوق کارکنان‬
‫گزارش حقوق‬
‫گزارش مالیات‬
‫پرداخت مالیات‬
‫سند پرداختهای نقدی مالیات‬
‫فایل به روز شده حقوق‬
‫سند پرداختهای نقدی مالیات‬
‫سند پرداختهای نقدی حقوق‬
‫به روز رسانی دفاتر کل‬
‫پرداخت های کارکنان‬
‫تهیه گزارشهای پرداخت مالیات‬
‫به روز رسانی دفاتر کل‬
‫داده های خروجی‬

similar documents