ไฟล์นำเสนอ งานศึกษา NBTC Policy Watch ติดตามราคาค่าบริการ 3G

Report
หนึ่ งปี 3G ราคาค่าโทรเปลี่ยนไปอย่างไร?
พรเทพ เบญญาอภิกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการติดตามนโยบายสือ่ และโทรคมนาคม
กสทช. ประกาศลดราคา 3G ลง 15%
ตุลาคม พ.ศ. 2555
ประมูล 3G มูลค่าตา่ กว่าราคา
ประเมินกว่า 20%
ธันวาคม พ.ศ. 2555
พฤษภาคม พ.ศ.2556
ออกใบอนุญาตให้ผชู้ นะประมูล
มติ กทค ลดราคาค่าบริการ ไม่น้อยกว่า
15% ทัง้ แพคเกจเก่า (ลดลงทันที) และ
แพคเกจใหม่ (ลดลงโดยเฉลีย่ )
อัตราอ้างอิงที่ กสทช. กาหนด
– ค่าโทรศัพท์ จากนาทีละ 0.97 บาท เหลือ 0.82 บาท
– เอสเอ็มเอส จากข้อความละ 1.56 บาท เหลือ 1.33 บาท
– เอ็มเอ็มเอส จากครัง้ ละ 3.90 บาทเหลือ 3.32 บาท
– อินเตอร์เน็ตต่อ 1 เมกะไบต์ จาก 0.33 บาท เหลือ 0.28 บาท
อัตราอ้างอิงรายประเภทบริการไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความจริงทีบ่ ริการถูกผูกรวมเป็ นแพคเกจ
- แพคเกจไหนบ้างทีร่ าคาเป็ นไปตามราคาอ้างอิง กสทช.?
- กสทช. ตรวจสอบได้อย่างไร?
ปญั หาการลดราคา 3G
• บริการขายพ่วงเป็ นแพคเกจ แต่ราคาอ้างอิงเป็ นรายประเภท ทาให้
ตรวจสอบยาก
• แพคเกจบางแพคเกจราคาต่ากว่าราคาอ้างอิงอยูแ่ ล้ว ทาให้ราคาไม่
ลดลง
• เป็ นไปได้ทแ่ี พคเกจทีค่ นใช้งานมาก ราคาอาจจะลดไม่มาก
ผูป้ ระกอบการรายได้ไม่ลดลง คนส่วนใหญ่ไม่ได้จา่ ยลดลง
วิธกี ารวัดการเปลีย่ นแปลงราคา
1. ต้องสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานของผูบ้ ริโภค ทีใ่ ช้บริการ
หลากหลายประเภท ทัง้ เสียง และข้อมูล
2. ต้องสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าทีซ่ อ้ื ขาย กล่าวคือต้อง ใช้วดั
การเปลีย่ นแปลงราคาของแพคเกจทีน่ าเสนอได้
การสร้างตะกร้าราคา
• สร้างลักษณะการใช้บริการทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค
– โทรน้อย เน็ตมาก
– โทรปานกลาง เน็ตน้อย
– โทรมาก เน็ตปานกลาง
–…
–…
–…
• เรียกปริมาณการใช้แบบต่าง ๆ ทีศ่ กึ ษา ว่า “ตะกร้าราคา”
ตะกร้าราคา หรือ พฤติกรรมการใช้งาน 24 ประเภท
ปริมาณการใช้ข้อมูลต่อเดือน
100MB 500MB 1000MB 2000MB
ปริมาณการ
โทรต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
400 นาที
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
• แสดงลักษณะการใช้งานเสียงและข้อมูล เป็ นตัวแทนของผูบ้ ริโภคกลุ่มต่าง ๆ
• คนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ จ่ายค่าบริการรายเดือนลดลงเท่าไรเมือ่ ใช้บริการ 3G?
การคานวณ
1. แพคเกจรายเดือนของผูป้ ระกอบการแต่ละราย
2. แพคเกจ 2G ใช้เดือนพฤษภาคม 2556 เป็ นฐาน
3. ในแต่ละรูปแบบการใช้ สมมติให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกแพคเกจทีเ่ หมาะสม
กล่าวคือราคาถูกทีส่ ดุ ตามการใช้งานได้ (full rationality)
4. หากปริมาณการใช้งานมากกว่าแพคเกจกาหนด ส่วนทีเ่ กินคิดราคาตามอัตรา
ค่าใช้บริการเกินแพคเกจ
5. กรณีอนิ เตอร์เน็ตแบบ unlimited ให้ใช้ปริมาณข้อมูลทีไ่ ด้ความเร็วสูงสุดมา
คานวณเท่านัน้
ข้อมูลแพคเกจ 2G พ.ค. 56 ทีใ่ ช้
ราคาการใช้
ผูใ้ ห้บริ การ
AIS
TRUE
DTAC
แพคเกจ
A2G_1
A2G_2
A2G_3
A2G_4
T2G_1
T2G_2
T2G_3
D2G_1
D2G_2
D2G_3
D2G_4
ราคา (บาท)
399
599
799
999
399
649
899
399
699
899
1199
นาที
150
150
350
500
150
250
500
200
350
550
900
ปริ มาณข้อมูล
ค่าโทรเกิ น
อิ นเตอร์เน็ต
(เมกะไบท์)
แพ็คเกจ
เกิ นแพ็คเกจ
บาท/นาที
บาท/เมกะไบท์
1.5
1.5
1.5
1.5
1.25
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1.5
500
1000
1000
2000
200
1500
2000
200
1000
2000
3000
จานวนแพ็คเกจ
ผูใ้ ห้บริการ
2G
3G
พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57
AIS
4
5
5
5
5
5
5
TRUE
3
3
6
6
4
4
5
DTAC
4
9
20
20
20
22
24
รวม
11
17
31
31
29
31
34
เทียบราคาระหว่าง พค. 56 และ มิย. 56
(เดือนแรกของการประกาศลดราคา)
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.56 ของ AIS
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-25.1
-5.3
-3.2
-2.3
-1.5
-0.7
13 ตะกร้า
6 ตะกร้า
5 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-25.1
0.0
-20.0
-5.3
-11.1
-20.0
-3.2
-14.3
-20.0
-2.3
-8.7
-4.4
-1.5
-5.7
-2.9
-0.7
-2.7
-1.4
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-7.81%
เฉลีย่ ทัง้ 24 ตะกร้า ราคาเปลีย่ นแปลง = -7.8%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.56 ของ TRUE
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
0.0
-13.5
-8.8
-6.5
-4.3
-2.0
10 ตะกร้า
8 ตะกร้า
6 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-38.5
-7.7
-33.4
-38.5
-7.7
-33.4
-22.4
-13.4
-19.5
-12.2
-4.9
-4.9
-8.2
-3.3
-3.3
-4.0
-1.6
-1.6
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-12.23%
เฉลีย่ ทัง้ 24 ตะกร้า ราคาเปลีย่ นแปลง = -12.2%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.56 ของ DTAC
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-25.1
0.0
-21.5
-12.8
-14.8
-6.1
3 ตะกร้า
10 ตะกร้า
11 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-57.2
-42.9
-16.7
-42.9
-42.9
-16.7
-29.1
-19.4
-16.7
-12.8
-12.8
-2.6
-14.8
-14.8
-7.4
-6.1
-6.1
-3.0
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-18.55%
เฉลีย่ ทัง้ 24 ตะกร้า ราคาเปลีย่ นแปลง = -18.6%
ข้อค้นพบ
1. ราคาโดยเฉลีย่ ยังลดลงไม่ถงึ 15%
2. ราคาค่าบริการทีล่ ดลงมากเป็ นตะกร้าทีไ่ ม่คอ่ ยมีผบู้ ริโภคเลือก
บริการมากนัก
3. การคิดค่าโทรเกินแพ็คเกจยังสูงกว่าอัตราขัน้ สูงที่ กสทช. กาหนด
และยังไม่ได้ลดลงเมือ่ เทียบกับ 2G
ข้อสรุป
1. ราคาโดยเฉลี่ยยังลดลงไม่ถึง 15%
ราคาลดลงเฉลี่ยทัง้ 24 ตะกร้า
ผูใ้ ห้บริการ
มิ.ย. 56
ก.พ. 57
มี.ค. 57
เม.ย. 57
พ.ค. 57
มิ.ย. 57
AIS
-7.81
-7.81
-7.81
-7.81
-7.81
-7.81
TRUE
-12.23
-14.01
-14.01
-14.01
-14.01
-14.01
DTAC
-18.55
-23.58
-23.58
-23.58
-24.42
-23.71
ภาพรวมการลดราคา (เปรียบเทียบกับ พ.ค. 2556)
ผู้ให้บริการ
AIS
TRUE
DTAC
จานวนตะกร้าที่ค่าบริการลดลงมากกว่า 15%
มิ.ย. 56 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57
5
5
5
5
6
10
10
10
11
19
19
19
พ.ค. 57
5
10
19
มิ.ย. 57
5
10
19
ผู้ให้บริการ
AIS
TRUE
DTAC
จานวนตะกร้าที่ค่าบริการลดลงระหว่าง 5 - 15%
มิ.ย. 56 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57
6
6
6
6
6
8
7
7
7
7
10
3
3
3
4
มิ.ย. 57
6
7
4
ผู้ให้บริการ
AIS
TRUE
DTAC
จานวนตะกร้าที่ค่าบริการลดลงน้ อยกว่า 5%
มิ.ย. 56 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57
13
13
13
13
10
7
7
7
3
2
2
2
มิ.ย. 57
13
7
1
พ.ค. 57
13
7
1
จานวนตะกร้าที่มีค่าบริการตา่ ที่สดุ ในแต่ละเดือน
2G
3G
ผูใ้ ห้บริการ
พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.พ. 57
มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57
AIS
5
2
2
2
2
2
2
TRUE
10
8
7
7
7
6
5
DTAC
15
18
19
19
19
20
21
คิดค่าเฉลีย่ ของ 2 ค่าทีต่ ่าทีส่ ุดช่วง 3G
(Bounded rationality)
ราคาลดลงเฉลี่ยทัง้ 24 ตะกร้า
ผูใ้ ห้บริการ
มิ.ย. 56
ก.พ. 57
มี.ค. 57
เม.ย. 57
พ.ค. 57
มิ.ย. 57
AIS
-3.59
-3.59
-3.59
-3.59
-3.59
-3.59
TRUE
-3.40
-10.29
-10.29
-8.51
-8.51
-8.51
DTAC
-12.93
-19.73
-19.73
-19.73
-20.39
-19.87
ข้อสรุป
1. ราคาโดยเฉลีย่ ยังลดลงไม่ถงึ 15%
2. ราคาค่าบริการที่ลดลงมากเป็ นตะกร้าที่ไม่ค่อยมีผบู้ ริโภคเลือก
บริการมากนัก
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.57 ของ AIS
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-25.1
-5.3
-3.2
-2.3
-1.5
-0.7
13 ตะกร้า
6 ตะกร้า
5 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-25.1
0.0
-20.0
-5.3
-11.1
-20.0
-3.2
-14.3
-20.0
-2.3
-8.7
-4.4
-1.5
-5.7
-2.9
-0.7
-2.7
-1.4
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-7.81%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.57 ของ TRUE
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-25.1
-8.1
-5.3
-3.9
-2.6
-1.2
7 ตะกร้า
7 ตะกร้า
10 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-53.9
-23.1
-22.2
-34.7
-23.1
-22.2
-19.4
-17.9
-22.2
-9.8
-8.5
-7.3
-6.6
-5.7
-4.9
-3.2
-2.8
-2.4
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทัง้ 24 ตะกร้า :
-14.01%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.57 ของ DTAC
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-25.1
-12.5
-21.5
-23.1
-22.2
-22.8
1 ตะกร้า
4 ตะกร้า
19 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-57.2
-42.9
-33.4
-38.6
-32.2
-33.4
-29.1
-16.1
-16.7
-23.1
-12.8
-2.6
-22.2
-14.8
-7.4
-22.8
-19.7
-16.7
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-23.71%
คิดค่าเฉลีย่ ของ 2 ค่าทีต่ ่าทีส่ ุดช่วง 3G
(Bounded rationality)
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.56 ของ AIS
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-12.5
-2.6
-3.2
-2.3
-1.5
-0.7
17 ตะกร้า
7 ตะกร้า
0 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-12.5
14.6
-10.0
-2.6
3.7
-10.0
-3.2
-11.4
-10.0
-2.3
-6.5
-2.2
-1.5
-4.3
-1.4
-0.7
-2.0
-0.7
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทัง้ 24 ตะกร้า :
-3.59%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.56 ของ TRUE
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
25.1
8.1
-3.5
-2.6
-1.7
-0.8
16 ตะกร้า
3 ตะกร้า
5 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-23.1
15.4
-16.7
-23.1
15.4
-16.7
-17.9
-3.0
-9.7
-8.5
-2.4
-2.4
-5.7
-1.6
-1.6
-2.8
-0.8
-0.8
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-3.40%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.56 ของ DTAC
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-12.5
3.8
-16.1
-12.8
-11.1
-4.6
7 ตะกร้า
10 ตะกร้า
7 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-50.1
-33.6
-5.6
-40.8
-33.6
-5.6
-24.2
-17.8
-5.6
-12.8
-9.0
2.6
-11.1
-11.1
7.4
-4.6
-4.6
3.0
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-12.93%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.57 ของ AIS
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-12.5
-2.6
-3.2
-2.3
-1.5
-0.7
17 ตะกร้า
7 ตะกร้า
0 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-12.5
14.6
-10.0
-2.6
3.7
-10.0
-3.2
-11.4
-10.0
-2.3
-6.5
-2.2
-1.5
-4.3
-1.4
-0.7
-2.0
-0.7
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-3.59%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.57 ของ TRUE
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
400 นาที
ปริ มาณการ
600 นาที
โทรต่อเดือน
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
0.0
0.0
-4.4
-3.3
-2.1
-1.0
11 ตะกร้า
9 ตะกร้า
4 ตะกร้า
2000MB
1000MB
500MB
-11.1
-7.7
-38.5
-11.1
-7.7
-28.9
-11.1
-17.2
-18.7
-3.7
-7.9
-9.2
-2.5
-5.3
-6.2
-1.2
-2.6
-3.0
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-8.51%
ราคาลดลงเฉลี่ยแต่ละตะกร้าในมิ.ย.57 ของ DTAC
ปริ มาณการใช้ขอ้ มูลต่อเดือน
60 นาที
200 นาที
ปริ มาณการ
400 นาที
โทรต่อเดือน
600 นาที
1000 นาที
2295 นาที
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงน้อยกว่า 5% :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลง 5 - 15 % :
จานวนตะกร้าทีร่ าคาลดลงมากกว่า 15% :
100MB
-18.8
-2.5
-17.6
-18.0
-22.2
-21.3
2 ตะกร้า
6 ตะกร้า
16 ตะกร้า
500MB
1000MB
2000MB
-50.1
-33.6
-31.7
-37.2
-28.3
-31.7
-22.6
-9.7
-12.5
-18.0
-7.7
2.6
-22.2
-14.8
-7.4
-21.3
-18.2
-12.2
ราคาเปลีย่ นแปลงเฉลีย่ ทั้ง 24 ตะกร้า :
-19.87%
ข้อสรุป
1. ราคาโดยเฉลีย่ ยังลดลงไม่ถงึ 15%
2. ราคาค่าบริการทีล่ ดลงมากเป็ นตะกร้าทีไ่ ม่คอ่ ยมีผบู้ ริโภคเลือก
บริการมากนัก
3. การคิดค่าโทรเกินแพ็คเกจยังสูงกว่าอัตราขัน้ สูงที่ กสทช. กาหนด
และยังไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบกับ 2G

similar documents