Jestem kibicem przez duże K

Report
Ogólnopolski program edukacyjnoalternatywny kształtujący pozytywne
zachowania dzieci i młodzieży jako
uczestników imprez sportowych
JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE „K”!
Założenia programu
BIG IDEA
Pokażmy dzieciom, że dopingowanie sportowców
to wspaniała zabawa i zdrowa rywalizacja.
Nauczmy je właściwych zachowań
i postaw prospołecznych.
Wypromujmy wśród nich aktywność
sportową i rekreacyjną, uczestnictwo
w zajęciach ruchowych.
Pokażmy rodzicom jak ważny
jest ich udział w wychowaniu
dzieci i kształtowaniu zachowań.
Założenia programu
GRUPA DOCELOWA:
Bezpośrednia:
๏ dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum
๏ młodzież szkół ponadgimnazjalnych
๏ dzieci i młodzież z grup ryzyka
- przebywająca w świetlicach socjoterapeutycznych
- przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
- przebywająca w ośrodkach kuratorskich, schroniskach dla
nieletnich oraz zakładach poprawczych
- przebywająca w policyjnych izbach dziecka
- przebywająca w innych placówkach
๏ rodzice i opiekunowie prawni
Założenia programu
GRUPA DOCELOWA:
Pośrednia:
๏ kadra pedagogiczna szkół i placówek oświaty
๏ funkcjonariusze policji, w tym „spottersi”, przedstawiciele władz
samorządowych oraz instytucji i podmiotów działających w
środowiskach lokalnych na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,
zapewnienia bezpieczeństwa oraz krzewienia sportu i kultury fizycznej
๏ ogół społeczeństwa
Założenia programu
CELE:
Główne:
๏ kształtowanie wartości oraz postaw prospołecznych
dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową i rekreacyjną
๏ integrowanie środowiska lokalnego wokół idei uczestnictwa
w aktywności sportowej oraz rekreacyjnej dzieci i młodzieży
๏ bezpośrednie dotarcie do rodziców oraz opiekunów prawnych
Założenia programu
CELE:
Szczegółowe:
๏ podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży oraz
ich rodziców / opiekunów prawnych w zakresie kulturalnego
kibicowania oraz zasad fair play;
๏ ograniczenie liczby zdarzeń związanych z przejawami uprzedzeń
rasowych, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji na
stadionach i w obiektach sportowych;
๏wzrost liczby uczniów korzystających z różnych form aktywności
związanej ze sportem i rekreacją;
Założenia programu
CELE:
Szczegółowe:
๏ modelowanie zachowań dzieci i młodzieży poprzez
angażowanie w działania profilaktyczne sportowców odnoszących
sukcesy na arenie międzynarodowej;
๏ utworzenie lokalnych koalicji na rzecz podniesienia poziomu
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
sportowych podczas organizacji imprez masowych, takich jak
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;
๏ podniesienie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej,
policjantów w zakresie wykorzystania aktywności ruchowej w
działaniach profilaktycznych.
Założenia programu
CZAS TRWANIA PROGRAMU:
4 lata - od września 2011 do września 2015
๏ etap 1 - wrzesień 2011 - styczeń 2015 - obejmie
zasadniczą realizację, wdrożenie inicjatyw dla poszczególnych
adresatów programu, osiągnięcie założonych celów przedsięwzięcia;
๏ etap II - styczeń 2015 - wrzesień 2015 - obejmie ewaluację
programu, sformułowanie wniosków
2011
IX.2011
2012
2013
etap 1
2014
2015
etap II
IX.2015
Mechanika programu
Certyfikaty
„Nauczyciel - koordynator
programu”
Certyfikaty
„Placówki partnerskie
programu”
Dotarcie do
rodziców
Dotarcie do placówek
oświatowych
Platforma
e-learningowa
Social media
Konkursy
w placówkach
oświatowych
Turniej piłkarski
PR
Lokalne
środowiska
sportowe
Znani sportowcy
Media*
AZS
SZS
Kluby
sportowe
Partnerzy programu
SPONSOR
ZY
MEDIA
POLICJA
MS
PKOL
MEN
PARTNERZY
MSWiA
PARPA
Pełnomocnik
Rządu ds.
Równego
Traktowania
FUNDACJA na
rzecz wspierania
edukacji
szkolnej
Rekomendacja w ramach programu „Razem Bezpieczniej”
„Razem
Bezpieczni
ej”
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i
Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej" udzielił
poparcia programowi „Jestem Kibicem przez duże K” i tym
samym zapewnił rekomendację Rządu.
Platforma e-learningowa
Zawartość
merytoryczna
Znani sportowcy
Materiały
dydaktyczne
Platforma e-learningowa
Gry i zabawy
Platformy
konkursowe
Forum
nauczycielskie
Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Platforma e-learningowa
Forum
nauczycielskie
Na stronie internetowej umieścimy szkolenia e-learning’owe programu:
- porady metodyczne
- wskazówki dydaktyczne
- treści dotyczące problematyki uczestnictwa w imprezach sportowych
- sposobów współdziałania, etc.
- forum nauczycielskie
ODBIORCY TREŚCI:
- policjanci, w tym „spottersi”
- kadra pedagogiczna szkół i placówek systemu oświaty
- przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji lub podmiotów
działających na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, a także zapewnienia
bezpieczeństwa oraz krzewienia sportu i kultury fizycznej.
Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Zawartość
merytoryczna
Serwis internetowy - platforma do komunikacji z grupą
docelową projektu.
W ramach struktury portalu znajdą się 4 strefy:
• informacje dotyczące celów programu
• treści edukacyjne na temat „zdrowego”
współzawodnictwa, szanowania zasad fair play,
• promocja aktywnego spędzania czasu
• informacje o konsekwencjach społecznych i
prawnych negatywnych zachowań podczas rozgrywek
sportowych
Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Znani sportowcy
Łukasz Kadziewicz
• Na serwisie internetowym umieścimy wypowiedzi
znanych sportowców na temat wpływu
pseudokibicowania na jakość gry i emocje samych
sportowców podczas rozgrywek
• komentarze sportowych idoli mogą mieć znaczący
Wojciech Grzyb
wpływ na postępowanie dzieci i młodzieży podczas
meczów
Jerzy
Radosław
Piotr Brożek
Sławomir Szmal
Dudek
Robert Lewandowski
Artur Boruc
Mariusz Wlazły
Majdan
Marcin
Gortat
Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Materiały
dydaktyczne
Na stronie internetowej programu zostaną
umieszczone wszystkie materiały edukacyjne,
niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi lub
młodzieżą - scenariusze lekcji, przykłady zabaw,
ćwiczeń i gier.
Osobno dołączone zostaną scenariusze zajęć /
szkoleń dla rodziców, które będą przeprowadzone
przez pedagoga na terenie szkoły.
Dostęp do materiałów dydaktycznych będzie możliwy
po zalogowaniu przez nauczyciela / przedstawiciela
szkoły lub innej placówki edukacyjnej. Dane
statystyczne posłużą do podsumowania i ewaluacji
projektu.
Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Gry i zabawy
Platforma internetowa
www.jestemkibicemprzezduzek.pl
będzie też miejscem gdzie bezpośrednia grupa
docelowa programu znajdzie elementy służące
zabawie i rozrywce:
• gry
• zabawy
• rebusy
• łamigłówki i inne
- wszystko w tematyce sportu, aktywności fizycznej
i kibicowania
Serwis internetowy programu „www.jestemkibicemprzezduzek.pl”
Platformy
konkursowe
Każdy konkurs organizowany przez placówki
oświatowe będzie miał osobną podstronę. Na niej
znajdą się następujące informacje:
• szczegółowy opis konkursu wraz z regulaminem
• informacje o przeprowadzonych konkursach
w poszczególnych placówkach
• galeria
reportaży i dokumentacji zdjęciowych
z przeprowadzonych w szkołach konkursów
Przewidziane konkursy:
- konkurs edukacyjny „Podróż kibiców dookoła
świata”
- konkurs fotograficzny „Radość kibica w obiektywie”
- konkurs plastyczny „Szalik atrybutem kibica”
- turniej sportowy „Gram i wspieram”
- „Międzyświetlicowy turniej piłki nożnej”
Edukacja
Edukacja - wg miejsc
spotkania
ze
sportowcam
i
zajęcia
edukacyjn
e
e-learning
SERWIS
INTERNETO
WY
PLACÓWKI
EDUKACYJNE
EDUKACJA
PKOL
szkolenia
koordynator
ów
filmy
konkursy
szkolenia
rodziców
KOMENDA
GŁÓWNA
POLICJI
szkolenia
„spottersó
w”
Edukacja - grupa docelowa
szkolenia w
szkołach
forum
nauczycielskie PKOl
rodzice
koordynatorzy
forum
nauczycielskie
PKOl, KGP, elearning
kampania społeczna
w mediach
policjanci
„spottersi”
społeczeństwo
EDUKACJA
szkoła
podstawowa i
gimnazjum
szkoły
ponadgimnazjalne
grupy ryzyka
zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych
Placówki edukacyjne
zajęcia
edukacyjn
e
Materiały edukacyjne dostosowane są do poszczególnych
grup docelowych. Scenariusze dotyczą zajęć podczas
lekcji w klasie, w świetlicy oraz w sali gimnastycznej.
W pracach nad dostosowaniem zawartości programu
“Jestem Kibicem przez duże K” aktywnie uczestniczyli
przedstawiciele ministerstwa, a mianowicie: Pani Teresa
Szopińska – Główny Wizytator w Departamencie
Wyrównywania Szans Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Pani Joanna Szymańska –
Kierownik Pracowni Profilaktyki Centrum
Metodycznego Pomocy PsychologicznoPedagogicznej będącego centralną publiczną placówką
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym
powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Uczniowie klas I-III - proponowane formy zajęć
szkoły podstawowe klasy IIII
www.jestemkibicemprzezduzek.pl
Internet
przekaz informacyjny, gry, zabawy
o tematyce sportowej
„Nie prowokuję i potrafię
radzić sobie z gniewem
oraz innymi negatywnymi
emocjami”
„Jestem kibicem przez
duże „K” bo potrafię
dopingować w sposób
kulturalny”
sala gimnastyczna
sala gimnastyczna
zabawa „OGONKI”
zabawa „NAŚLADUJ
MISTRZA”
zabawa „JENIEC”
zabawa „PRZECIĄGANIE
W PARACH”
zabawa „WALKA
KOGUTÓW”
filmy o tematyce sportowej
szkoła podstawowa
zabawa „WYŚCIGI”
spotkania z gwiazdami sportu
zabawa „WYŚCIGI
SZEREGÓW”
PKOl
Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum- proponowane formy zajęć
szkoły podstawowe klasy IVVI i gimnazjum
www.jestemkibicemprzezduzek.pl
Internet
przekaz informacyjny, gry, zabawy
o tematyce sportowej
filmy o tematyce sportowej
szkoła podstawowa
spotkania z gwiazdami sportu
PKOl
„Odpowiedzialność
prawna za zachowania
chuligańskie”
„Dopinguję bez agresji
szanując rywali”
sala gimnastyczna
sala lekcyjna lub świetlica
zabawa „TACZKI”
wyjaśnianie pojęć
zabawa „WYŚCIG NA
KOCACH”
kategorie czynów
karalnych
rozmowa z uczniami
konsekwencje prawne
zabawa „WYŚCIG Z
PRZENOSZENIEM PIŁEK
PIŁKARSKICH”
zabawa „WYŚCIG NA
ROLERACH”
zabawa „SKOKI W DAL”
Profilaktyka selektywna - proponowane formy zajęć
młodzież
z grupy ryzyka
dzieci
z grupy ryzyka
www.jestemkibicemprzezduzek.pl
„Fair play”
„Gram fair play”
Internet
sala gimnastyczna lub sala
do zajęć
warsztaty - praca w
grupach
przekaz informacyjny, gry, zabawy
o tematyce sportowej
filmy o tematyce sportowej
szkoła podstawowa
spotkania z gwiazdami sportu
PKOl
sala gimnastyczna
warsztaty - praca w
grupach
Rodzice - proponowane formy zajęć
rodzice
dzieci z klas IV-VI
rodzice
dzieci z klas I-III
„Wskazówki w zakresie
metod wychowawczych
wykorzystywanych przez
rodziców”
„Jak radzić sobie z agresją
oraz innymi negatywnymi
emocjami u dzieci?”
sala lekcyjna lub świetlica
sala lekcyjna lub świetlica
Odpowiedzialność
rodziców / opiekunów
prawnych za czyny
zabronione popełnione
przez nieletnich
sala lekcyjna lub świetlica
szkolenie
szkolenie
szkolenie
Policjanci „spottersi”, kadra pedagogiczna, przedstawiciele samorządu
terytorialnego oraz instytucji działających na rzecz dzieci - proponowane
formy zajęć
policjanci
„spottersi”
nauczyciele
Szkolenia dla policjantów
współpracujących podczas
masowych imprez
sportowych ze
środowiskiem kibiców
www.jestemkibicemprzezduzek.pl
KGP
wskazówki dydaktyczne
treści dotyczące problematyki
uczestnictwa w imprezach
sportowych, sposobów
współdziałania
szkolenia
Internet
instytucje
Forum nauczycielskie
porady metodyczne
PKOL
spotkania tematyczne
Placówki edukacyjne
konkursy
Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
będą konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Edukacja - grupa docelowa
ponadgimnazjalne
gimnazjum
klasy IV-VI gimnazjum
konkurs plastyczny
„Szalik atrybutem
Kibica”
konkurs fotograficzny
„Radość kibica w
obiektywie”
młodzież z grupy ryzyka
zajęcia alternatywne
„Międzyświetlicowy
turniej piłki nożnej”
konkursy
młodzież z grupy ryzyka
klasy IV-VI
ponadgimnazjalne
ogólnopolski turniej
sportowy
„Gram i wspieram”
konkurs edukacyjny
„Podróż kibiców
dookoła świata”
konkurs edukacyjny „Podróż
kibiców dookoła
świata”
młodzież z
grupy ryzyka
klasy IV-VI
Główne cele konkursu to:
a) promowanie kulturalnego kibicowania i postaw pro sportowych;
b) rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o grach zespołowych;
d) zapoznanie dzieci i młodzieży z kulturą, geografią oraz historią sportu innych krajów;
e) przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w
sporcie;
f) rozwijanie zrozumienia oraz akceptacji dla odmienności innych kultur;
g) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.
Zadaniem szkoły jest wystawienie 4-osobowej drużyny, która będzie
reprezentowała daną placówkę podczas konkursu wiedzy na temat
wylosowanego przez nich uprzednio kraju i drużyny piłki nożnej
tego kraju. Dodatkowymi elementami podlegającymi ocenie będą:
pokaz dopingowania (zawierający elementy charakterystyczne dla
danego kraju i elementy związane z dyscypliną sportu) oraz projekt
stoiska prezentującego kraj w kontekście tożsamości kulturowej,
pomysłu na promocję danego kraju.
Konkurs jest 2-etapowy - w ramach placówki szkolnej i finał na
szczeblu krajowym.
konkurs edukacyjny „Podróż kibiców dookoła
konkurs fotograficzny „Radość kibica w obiektywie”
świata”
ponadgimnazjalne
klasy IV-VI gimnazjum
Główne cele konkursu to:
a) promowanie kulturalnego kibicowania;
b) propagowanie postaw pro sportowych;
c) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży;
d) wykorzystanie fotografowania jako sposobu na spędzanie wolnego czasu oraz
alternatywy dla zachowań społecznie niepożądanych.
W pierwszym etapie szkoły organizują konkurs wewnętrzny na
najlepsze zdjęcie o tematyce związanej ze sportem i
kibicowaniem. Zdjęcie powinno przedstawiać pozytywne emocje
wyrażane przez kibiców podczas dopingowania. Zdjęcie może
przedstawiać dowolną dyscyplinę sportu.
Po rozstrzygnięciu konkursu oraz wyłonieniu zwycięskich prac, szkoła
zgłasza maksymalnie trzy fotografie do etapu ogólnopolskiego.
konkurs plastyczny „Szalik
atrybutem Kibica”
gimnazjum
Główne cele konkursu to:
a) wzmacnianie przynależności do społeczności lokalnej;
b) promowanie lokalnych klubów sportowych;
c) promowanie kulturalnych postaw kibiców;
c) rozwijanie kreatywności młodzieży;
d) wykorzystanie aktywności plastycznej jako sposobu na spędzanie wolnego czasu oraz
alternatywy dla zachowań społecznie niepożądanych.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu szalika
lokalnego klubu sportowego oraz wspieranej drużyny.
Uczestnikami mogą być osoby indywidualne, kluby sportowe lub
szkoły. W przypadku szkół, wymagany jest etap I, który ma na celu
wyłonienie do 3 prac biorących udział w kolejnym etapie - finale
lokalnym.
ogólnopolski turniej sportowy „Gram
i wspieram”
ponadgimnazjalne
Główne cele przedsięwzięcia to:
a) propagowanie postaw pro sportowych;
b) wykorzystanie aktywności fizycznej jako alternatywy dla zachowań niepożądanych;
c) rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o grach zespołowych;
d) wykorzystanie uczestnictwa w rozgrywkach sportowych jako możliwości kształtowania właściwych
postaw kibica
e) promowanie kulturalnego kibicowania;
f) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.
W ramach turnieju mecze rozegrane zostaną z podziałem na rundę
wstępną odbywającą się na poziomie lokalnym (miasto, powiat) oraz
rundę zasadniczą na poziomie regionalnym (wojewódzkim).
Natomiast finał odbędzie się na poziomie ogólnopolskim.
Gali finałowej będzie towarzyszył konkurs kibicowania, w którym
udział wezmą grupy kibiców każdej z poszczególnych drużyn
zawodników.
zajęcia alternatywne
„Międzyświetlicowy turniej piłki
nożnej”
młodzież z grupy
ryzyka
Cele projektu:
a) wyzwolenie tkwiącego w wychowankach potencjału
b) umożliwienie rozwijania umiejętności planowania i organizowania pracy
stworzenie możliwości doświadczenia sukcesu i budowania prawdziwego obrazu siebie
c) kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi
zaangażowanie w działania na rzecz innych – dostrzeganie ich potrzeb oraz podjęcie próby ich
zaspokojenia
d) zintegrowanie grupy
e) nawiązanie przez młodzież kontaktów z osobami spoza grup podwyższonego ryzyka i pozytywne
zaistnienie
w środowisku lokalnym
Wychowankowie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych będą
mieli za zadanie zorganizować turniej piłki nożnej wcielając się w role
specjalistów ds:
- finansowych
- sportowych
- kontaktów z mediami i instytucjami
- organizacyjno-biurowych
- i innych.
Komunikacja
Założenia komunikacyjne do programu
W związku z długim okresem realizacji programu oraz wieloma
grupami docelowymi rekomendujemy stworzenie odrębnych kanałów
komunikacyjnych dla każdej grupy docelowej, na różnych etapach
realizacji programu. W przypadku każdej grupy docelowej
wykorzystane zostaną inne narzędzia dotarcia. Jednak główną grupą
docelową będą dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
Przekazy strategiczne komunikowane poprzez trafnie wytypowane key
messages powinny:
- popularyzować pozalekcyjną aktywność - sport, zwłaszcza piłkę nożną
- promować zasady fair play w sporcie oraz życiu
Sugerujemy oparcie komunikacji na:
- mediach kluczowych – patroni mediowi
- mediach dodatkowych – pozostałe media (informacyjne, sportowe, dziecięce,
śniadaniowe)
Gwiazdy sportu w mediach
Komunikacja w mediach będzie opierała się na promowaniu
„Złotych zasad Kibica przez duże K”:
1.
Kibicuję dla dobrej zabawy i nie pozwalam się prowokować
2.
Zasady Fair play są dla mnie podstawą dopingowania
3.
Wyrażam emocje bez agresji
4.
Szanuję przeciwnika oraz odmienność sportowców z innych krajów
5.
Przegraną traktuję jako wyzwanie i gratuluję zwycięzcom
Gwiazdy sportu w mediach
Bohaterami spotów będą gwiazdy sportu pokazane jako kibice w nie
„swojej” dyscyplinie - np. Adam Małysz na stadionie piłkarskim, Otylia
Jędrzejczak na gali boksu.... Każdy sportowiec opowie o tym jak on
kibicuje, jak kibicują (kibicowali) jemu - w kontekście jednej ze złotych
zasad Kibica.
Otylia
Jędrzejczak
Adam
Małysz
tv
Patronaty medialne
internet
Komunikacja
radio
prasa
PR
PR
serwisy
sportowe
TVP
tv
social
media
internet
serwisy
nauczyciel
skie
serwisy
lifestylowe
PR
radio
promocja
turnieju
audycje
tematyczne
prasa
prasa
nauczyciels
ka
dzienniki
ogólnopols
kie
wydawnict
wa
sportowe
prasa
lokalna
Informacje o projekcie na stronie
www.policja.pl
w zakładce Biura Prewencji

similar documents