Altitude Training - Thailand Swimming Association

Report
Why Simulate Altitude Training (SAT)?
“การฝึ กในสภาวะอากาศบนที่สงู ”
 เพิม่ สมรรถภาพทางการกีฬาได้อย่างรวดเร็ว
 ใช้เวลาสัน้ กว่าการฝึกปกติ
 เพิม่ ขีดความสามารถสูงสุดจากเดิม 5-20 %
 ลดความเครียดและการบาดเจ็บจากการฝึก
 ในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คทีจ่ ดั ขึน้ ทีก่ รุงเม็กซิโกในปี ค.ศ 1968
นักกีฬาจากนานาประเทศ ทีเ่ ข้าแข่งขันในประเภทกีฬาทีใ่ ช้ความอดทน
สูง ต้องเสียสถิตแิ ละอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐาน
 เนื่องจากเม็ก ซิโกเป็ นประเทศที่ตงั ้ อยู่บนที่สูงเหนือระดั บ ทะเล 2,240
เมตร (7,349 ฟุต) ทาให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ มีการศึกษาค้นคว้า และ
ทาการวิจยั ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับเรื่องของการฝึกซ้อมกีฬาบนทีส่ งู
ประวัติบริษทั
บริ ษัท อัลทิจูด เทคโนโลยี โซลูช่ ันส์ จำกัด (ATS Thailand) เป็ นบริ ษัท
ในเครื อของ Pulford Air & Gas Pty Ltd ใประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
อุป กรณ์ แ ละระบบจ ำลองสภำวะอำกำศให้ เ สมื อ นอยู่บ นที่ สูง (Altitude
Simulation) ด้ วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้ รับกำรยอมรั บจำกสถำบันด้ ำน
วิทยำศำสตร์ กำรกีฬำและกำรแพทย์ชั ้นนำจำกนำนำประเทศทัว่ โลก ซึ่งใช้ ใน
สถำบันกีฬำชั ้นนำหลำยแห่งเช่น สถำบันกีฬำ New South Wales Institute
of sport (NSWIS) และ Australian Institute of Sport(AIS) เป็ นต้ น
ATS Thailand ได้ จดั ตั ้งขึ ้นในปี 2554 เพื่อนำเข้ ำและจัดจำหน่ำยอุปกรณ์และระบบดังกล่ำว เพื่อเพิ่ มประสิทธิภำพของ
กำรออกกำลังกำยที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรแข่งขันทำงกี ฬำ และผู้ที่สนใจดูแลสุขภำพ/ควำมงำม พร้ อมทัง้ ให้ คำปรึ กษำ
เกี่ยวกับกำรฝึ กฝนในระบบจำลองสภำวะอำกำศให้ เสมือนอยู่บนที่สงู
คณะที่ปรึกษา
Dr. Kenneth
Graham
• Committee of AIS and Principal Scientist of NSWIS
• AIS : Australian Institute of Sport
• NSWIS : New South Wales Institute of Sport
• Coach and Director of National Rugby League
• Head Strength and Conditioning Coach for Jetstar Gold Coast Titans
Dr. Christopher
Rugby League Football Club and National Rugby League (NRL)
McLellan PhD
• Professor : Institute of Sport Science, Université de Lausanne
Dr. Grégoire
MILLET
Victor Popov
• Physiotherapist of Australian Olympic Team
• Advisor to Russian Cyclist Association
ประโยชน์ สำหรั บนักกีฬำอำชีพและสมัครเล่ น
 เพิ่มอัต รำกำรใช้ ออกซิเจนสูงสุด (VO₂ max) มำกกว่ำเดิมร้ อยละ 5 - 20 ส่งผลให้
นักกีฬำมีควำมอดทนและร่ำงกำยมีกำรใช้ ออกซิเจนอย่ำงมีปรสิทธิภำพมำกขึน้
 ช่วยให้ นกั กีฬำมีจดุ เหนื่อยล้ ำ (Lactate Threshold) ที่สงู ขึ ้นร้ อยละ 15 - 20 สำมำรถ
ช่วยให้ นกั กีฬำเหนื่อยช้ ำลง ออกกาลังกายได้ นานขึ ้น
 ช่วยให้ ร่ำงกำยเก็บสะสมพลังงำนสำรองได้ มำกขึ ้น ส่งผลให้ นกั กีฬำมีแรงและพลังงำน
สำรองในกำรแข่งขันมำกขึ ้น (Glycogen)
 เพิ่มจำนวนโปรตีน (Heat Shock Protein) ที่สำคัญต่อควำมปรับสมดุลของร่ ำงกำย
และกำรเติบโตของเนื ้อเยื่อ ส่งผลให้ นกั กีฬำมีอตั รำกำรฟื น้ ตัวจำกควำมเหนื่อยล้ ำสูงขึ ้น
 เพิ่มฮอร์ โมน (Anabolic Hormones) ที่ช่วยในกำรสังเครำะห์โปรตีนภำยในร่ ำงกำย
ส่งผลให้ กำรฝึ กฝนเพื่อสร้ ำงกล้ ำมเนื ้อให้ มีควำมแข็งแรงและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
 เพิ่ม จำนวนเม็ด เลื อ ดแดง ทำให้ ก ำรส่ งผ่ ำนออกซิเจนสู่อ วัยวะต่ ำงๆ ได้ ดี ขึน้ ท ำให้
นักกีฬำฟื น้ ตัวเร็วขื ้น
 ประหยัดเวลำและค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึ กฝนในที่สงู และเวลำในกำรฝึ กซ้ อม
ATS Champions Project
เป้ าหมาย
 เพือ่ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นกั กีฬาและเยาวชน ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ได้พฒ
ั นาความสามารถ
ทางกีฬาอย่างมีศกั ยภาพ เพือ่ ให้บรรลุความฝนั ของตนเอง และเป็ นกาลังทีส่ าคัญให้แก่
ประเทศ
 เพือ่ ส่งเสริมวงการกีฬาไทย ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแนวหน้าระดับโลก เพือ่ สร้างความ
ได้เปรียบทางการกีฬา และเป็ นแนวทางนาความรูม้ าประยุกต์กบั วงการผูร้ กั สุขภาพของ
ประเทศไทย เพือ่ ความเป็ นอยุท่ ด่ี ขี น้ึ
หลักการ
 ตัง้ เป้ าหมายในการฝึ กฝน ทุกคนมีโปรแกรมการแข่งขันของตนเอง
 มีการทา Pre and Post blood testing and
VO2maxและเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพการฝึ กฝน
 ให้โปรแกรมการฝึ กแบบ SAT และปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับกีฬา
แต่ละประเภทแก่นักกีฬา
 ใช้รปู แบบการฝึ กแบบผสมผสานเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ดีทีส่ ดุ
 ประเมิณโปรแกรมการฝึ กอย่างต่อเนื อ่ ง
 มี Trainer ผูเ้ ชีย่ วชาญ คอยดูแลการฝึ กซ้อม
 ระยะเวลาโครงการ 6 – 10 สัปดาห์
ข้อตกลงการฝึ ก
 ค่ามัดจาโครงการ 4,000 บาท (คืนเต็มจานวนเมื่อไม่ละเมิดข้อตกลงและจบโครงการ)
 นักกีฬาห้ามขาดซ้อมเกิน 10 % ของจานวนการฝึ กทัง้ หมด
 จานวนครัง้ ที่นักกีฬาขาดซ้อม จะคิดค่าปรับ ครัง้ ละ 500 บาท จากเงินมัดจา ยกเว้นมี




เหตุผล และได้รบั การอนุมตั ิ
นักกีฬาต้องทาการ Pre and Post Blood testing ( ตรวจเช็คความ
สมบูรณ์ของเลือดก่อนเริ่มและหลังจบการฝึ กฝนทัง้ หมด)
นักกีฬาต้องทาการ วัดค่า VO2max ทุกสัปดาห์
เมื่อนักกีฬาเลือกเวลาในการฝึ กที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว นักกีฬาไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเวลาฝึ กฝนได้
นักกีฬาทุกคนต้องมีเป้ าหมายในการฝึ กฝน คือ โปรแกรมการแข่งขันของตนเอง
(ต้องแจ้ง รายการแข่งขันและวันเวลาที่จะทาการแข่งขัน ให้กบั ทางทีมงาน)
ตำรำงกำรฝึ ก SAT - อำจปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุทธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
รอบเช้า
10.00 -11.00 น.
G1
G2
G1
G2
G1
G2
รอบบ่าย
13.00 -14.00 น.
G3
G4
G3
G4
G3
G4
อาทิ ตย์
at The Aspire Club
- แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 5 คน
- ให้นกั กีฬาเลือกช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ทีส่ ามารถทาการฝึนได้
- นักกีฬาต้องใช้เวลาทีเ่ หลือจากการฝึกด้วย sat ฝึกซ้อมกีฬาชนิดทีต่ นเองจะ
ทาการแข่งขัน้ ด้วย สามารถฝึกซ้อมร่วมกับโปรแกรมการฝึกฝนเดิมได้
ติดต่ อโครงการ
ATS Champions
ั ่ กรยาน และว่ายน้า
เอกสารทีต่ อ้ งใช้ สาหรับรายการแข่งขันประเภท วิง่ , ปนจั
 สาเนาบัตรประชาชน
 เอกสารอ้างอิงรายการแข่งขันทีท่ า่ นจะเข้าร่วม สาหรับผูท้ เ่ี คยเข้าร่วมการแข่งขันประเภท
เดียวกันมาแล้ว แล้วมีผลการแข่งขันเดิมอยูจ่ ะได้รบั การพิจารณาพิเศษ
 เงินมัดจาค่าโครงการชาระ 1 อาทิตย์ ก่อนเริม่ โครงการ
 ส่งเอกสารมาที่ 2521/39 หมู่บา้ น Biztown, ถนน ลาดพร้าว, เขต วังทองหลาง, กรุ งเทพฯ
10310
*สาหรับรายการแข่งขันประเภทอื่น ให้สอบถามข้อมูลก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
เพือ่ พิจารณาเป็ นกลุม่ พิเศษ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
[email protected] หรือ 086-367-8441 คุณ นพดล
Bring the Mountains To You
Altitude Technology Solutions Co., Ltd.
2521/39 Biztown, Ladphrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: 02-538-6414-5, 089-111-9527 Fax: 02-538-2699
Email: [email protected]
www.altitude-tech.co.th

similar documents