URGE Projelerinde Kıyaslama

Report
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ
URGE YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI
Kıyaslama ve URGE Projelerinde
Kıyaslamanın Önemi
20 Kasım 2013
Deniz Yücesoy - Berçin Gün - Aysun Telek
Hoş Geldiniz
1
www.kalder.org
Amaç
 URGE Projelerinden beklenen en yüksek katma değeri elde
edebilmek için Kıyaslamadan faydalanma
 Kıyaslamanın URGE Projelerinde hangi aşamalarda
kullanılabileceğinin anlaşılması
2
Kapsam
 Kıyaslamanın Tanımı
 Kıyaslamanın Önemi
 Kıyaslama Süreci
 Kıyaslamanın URGE Projelerindeki Rolü
 Deneyim Paylaşımı
3
KalDer
Misyon
Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine
dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve
refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda
bulunmak
Vizyon
Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı
çerçevesinde ülkemizi çağdaş yaşam düzeyine ulaştırmak amacı ile,
Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş,
rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluş
olmak
KalDer
KalDer'e üyelik:
 Tüzel Üyelik
 Bireysel Üyelik
2044 Üye
900 Kuruluş
Şubeler:
 Ankara
 Bursa
 Eskişehir
 İzmir
KalDer Hizmetleri
Rekabet Gücünü artırmada destek
faaliyetleri
• Ulusal Kalite Hareketi
• Değerlendirme Hizmetleri
• Kıyaslama Çalışmaları
• Ulusal ve Uluslararası Stratejik İşbirlikleri
Eğitim ve Seminerler
• Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri
• EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri
• Kalite ve Yönetim Sistemi Eğitimleri
• Kurumsal Gelişim Eğitimleri
• Kişisel Gelişim Eğitimleri
• Çalıştaylar
Derecelendirme Hizmetleri
• Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi
(TMME)
Bilinçlendirme ve Katkı Faaliyetleri
• Kalite Kongresi, Liderler Forumu, Kalite
Profesyonelleri ve Organizasyonları
Zirvesi
• Kazananlar Konferansı
• Kamu Kalite Sempozyumu (Ankara)
• Kalite ve Başarı Sempozyumu (Bursa)
• Kalite Şöleni (Eskişehir)
• Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
(İzmir)
• Uzmanlık Grupları ve Platformları
• Paylaşım Konferansları
Tanıma ve Takdir Programları
• Türkiye Mükemmellik Ödülleri (BÖİ,
KOBİ, STK, Kamu)
• Mükemmellik Aşamaları
• Yerel Kalite Ödülleri
KalDer İşbirlikleri
EFQM / Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın
Ulusal İşbirliği Ortağı
ASQ / Amerika Kalite Derneği
Dünya İş Ortağı
MEQA / Ortadoğu Kalite Derneği
Kurucu Üyesi
Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesini
Türkiye’den imzalayan ilk kuruluş.
European Foundation for Quality Management
(Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)
Kurucular
Kuruluş: 1988
14 Kurucu Üye: Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy,
Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti,
Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen
Üye Sayısı 500






Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisi: 1992
Kamu Sektörü Kategorisi: 1996
KOBİ Kategorisi: 1997
Operasyonel Birimler Kategorisi: 1997
Mükemmellik Aşamaları: 2001
Model Revizyonu: 2003, 2010, 2013
EFQM Mükemmellik Modeli
 Üç Unsur:
 Temel Kavramlar
 9 Kriter
 RADAR
Temel Kavramlar
Model Kriterleri
Model Dinamikleri
Harekete Geç
Etki
RADAR Uygulaması
Gerçekleştirmek
istediğiniz SONUÇLARI
tanımlayın
Etkiyi DEĞERLENDİRİN ve
istenilen sonucu elde
etmeyi güvence altına
almak için İYİLEŞTİRİN
İyileştirmeyi
gerçekleştirecek
YAKLAŞIMLARI
geliştirin
İyileştirme Planını
YAYIN
KalDer – EFQM Modeli Kilometre Taşları

1992
Ulusal Kalite Ödülü (UKÖ) ve Model’e ilişkin ilk duyuru

1993
Kalite Kongresi’nde ilk ödül

1996
Türkiye’den ilk EFQM Avrupa Büyük Ödülü ve Başarı Ödülü

1997
UKÖ sürecinde Başarı Ödülü uygulaması

1998
Ulusal Kalite Hareketi (UKH) sürecinin başlatılması

1998
KOBİ ödül kategorisinin oluşturulması

2002
Sivil Toplum Kuruluşları kategorisi

2003
Mükemmellik Aşamaları Tanıma Sistemi’nin uygulamaya alınması

2004
Eğitim ve Sağlık kategorileri

2007
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü uygulamasının başlatılması

2010
2010 sürümünün uygulamaya alınması

2010
Radarın uygulamaya alınması
 2013
2013 sürümünün uygulamaya alınması
Dünya Kalite Ödülleri
 1951
Deming Ödülü
 1988
Malcolm Baldrige Kalite Ödülü
 1992
EFQM Mükemmellik Ödülü
Ödül Kategorileri
 İşletme Kategorileri
 Büyük Ölçekli İşletmeler (BÖİ)
 Operasyonel Birimler
 Bağımsız KOBİ
 Bağlı KOBİ
 Kamu Sektörü
 Eğitim
 Sağlık
 Kamu Yönetimi ve Hizmetleri

Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
Türkiye'de Kalite Ödülleri
1993 – 2013 dönemi
 Başvuru Sayısı: 254 kuruluş
 Görev Alan Değerlendirici Sayısı: 1020
Ödüller



1993-2013
28 Büyük Ödül
47 Başarı Ödülü
6 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü
EFQM Mükemmellik Ödülü

8 Büyük Ödül
 13 Başarı Ödülü
Dünyadaki Değişimler
 Dünya ulaşım sistemlerinin, serbest ticaret antlaşmalarının
ve internet iletişim sistemlerinin hızlı gelişimi ile dünya
küçülmekte,
 Yüksek kalitede ürünler dünyanın her yerinde kabul
görmekte,
 Mükemmel ürünler dünyaya yayılmakta, insanlar kendi
ülkelerinin düşük kaliteli ürünlerini dahi almamaktadır.
18
Dünyadaki Değişimler
 Ürün ve hizmet fiyatlarında hızlı düşüşler,
 Üretimde ve ürün çeşitliliğinde artış,
 Küresel ısınma,
 Müşteri odaklı anlayışın pazara hakim olması.
 Dünya pazarının küreselleşmesi sonucu yoğun rekabet
yaşanmaktadır.
19
Dünyadaki Değişimler
KÜRESEL REKABETE ayak uyduran firmalar, müşterileri için
sürekli olarak kaliteli ürün ve hizmet üretebilen, müşteri
tatminini yaratan firmalardır.
20
KALİTE
TERMİN
MÜŞTERİ
BEKLENTİSİ
FİYAT
Kıyaslama
 Dünya genelinde özel ve devlet kuruluşlarının
performanslarını artırmak amacıyla kullandıkları bir öğrenme
aracıdır.
 Kuruluşun iyileştirmek istediği süreçlerinde en iyiyi ve daha
iyiyi bulmayı ve onlardan öğrenmeyi ve kendi süreçlerine
uygulayarak gelişme sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir.
 Kıyaslama araştırma ve öğrenmeye dayalı bir iyileştirme ve
geliştirme metodudur.
22
Kıyaslama
 En iyisi ile mukayese et
 En iyisinden öğren
 Öğrendiklerini adapte et
 Yeni hedefler koy
 Harekete geç
 Rekabet avantajlarını yakala
Kıyaslama
En İyi Uygulamaların Bulunması ve Uygulanmasıdır
23
Niçin Kıyaslama?
Uygarlığın ve Teknolojinin Gelişim Sürecinde Hep Vardır:
• İlk insanların avcılık deneyimlerindeki gelişme,
• Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve bakımı süreçlerinde
sağlanan gelişme,
• Usta-çırak ilişkisi veya başkalarından öğrenerek gelişme
kaydeden bireyler,
• Ateşi bulan kişi ve ateşi ikinci defa yakan kişi arasındaki
öğrenme ilişkisi örnek verilebilir
24
Niçin Kıyaslama?
İş Dünyasında İlk Kıyaslama İle Öğrenme Uygulamaları
Örnekleri:
25
• 1815: Tekstil
FRANCİS LOWEL
• 1912: Otomotiv
HENRİ FORD
• 1948: Toyota
ELİJİ TOYODA
Niçin Kıyaslama?
En basit ve en doğru soruyu sordu
Başka örgütler ne yapıyor da
bizden daha iyi sonuçlar alıyor?
JURAN 1964
26
İş Dünyasında Kıyaslama
 1970’lerde iş dünyasına girdiği zaman kıyaslamaların
yapıldığı ölçüm prosesini tanımlayacak anlama gelmiştir.
 Bu doğal proses ancak 1990’lı yıllarda ABD’de ve Avrupa’da
yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
 Malcolm Baldrige Kalite Ödülü, Avrupa Kalite Ödülü (EFQM)
süreçleri kıyaslama prosesinin tanınmasını ve kullanılmasını
sağladı.
27
Kıyaslamanın Gelişimi
Zaman
Yöntem
1976’ya
kadar
Ürüne Dayalı
Kıyaslama
Ürünlerin teknik açıdan
kıyaslanması
Rekabetçi ürün analizleri
1976-1982
Rekabetçi
Kıyaslama
Üretim süreçlerinin kıyaslanması
ve maliyetin düşürülmesi
Rakiplerin üretim
yöntem, teknik ve
süreçlerinin kıyaslanması
1982-1988
Süreç
Kıyaslama
Sektör farkı gözetilmeksizin iyi
uygulamaların sürekli araştırılması
(Kıyaslamanın hizmet sektöründe
de kullanılması)
Farklı alanlarda faaliyet
gösteren örgütlerin iyi
uygulamalarının transfer
edilmesi
Stratejik
Kıyaslama ve
Global
Kıyaslama
En iyi olanların bulunması ve
başarılarının altında yatan temel
felsefenin kavranması
Stratejik işbirlikleri,
konsorsiyumlar, ortaklık
bazlı çalışmalar
1988’den
sonra
28
Tanım
Uygulama
Kıyaslama
Organizasyonları üstün performansa götüren,
 en iyi uygulamaların,
 yaratıcı düşüncelerin,
 etkin işletme prosedürlerinin,
araştırılmasında kullanılan basit ve sistematik bir prosestir.
29
Kıyaslama Ne Değildir?
 Bir performans değerlendirme aracı değildir.
 Çabuk uygulanan bir program, her derde deva bir ilaç veya
halkla ilişkiler değildir.
 İsteksiz veya yarı istekle uygulanacak bir program değildir.
 Sadece kaynak kullanımında düşüş sağlamak amacıyla
kullanılacak bir yaklaşım değildir.
30
Kıyaslama Ne Değildir?
 Rakip Analizi değildir
 Kopyalama değildir
 Sadece sonuçları karşılaştırma değildir
 Sadece üretim süreçleri için değildir
 Diğer kuruluşlara yapılan turistik gezi değildir
 Endüstriyel casusluk değildir
 Pazar araştırma faaliyeti değildir.
 Çabuk ve kolay gerçekleştirecek bir süreç değildir.
31
Kıyaslama Kimlerle Yapılır?
 Kuruluş içinde yapılır.
 Kuruluş dışında;
• Rakiplerle,
• Aynı sektördeki kurumlarla
• Farklı sektördeki kurumlarla
• En iyi Uygulayıcılarla yapılır.
32
Kıyaslama Çeşitleri
 İç Kıyaslama
 Rekabetçi Kıyaslama
 Endüstri dışı Kıyaslama
 Proses Kıyaslama
 "Generic" Kıyaslama
33
Kıyaslama
İlkelere ve Yasalara Uygun Olmalıdır
 Rüşvet ve benzeri yollar denenmemelidir.
 Kazan kazan ilkesine uyulmalı ve bir sözleşme yapılmalıdır.
 Gizlilik prensibine uyulmalıdır.
 Kıyaslama sonuçları amaçlara uygun kullanılmalıdır.
 Kıyaslamada konu ile ilgili kişilerle ilişki kurulur.
 Kıyaslamadan önce, kıyas ortağına bir gündem gönderilir ve
hazırlanması için zaman tanınır.
Kıyaslama çalışması ile elde edilen bilgiler gizlidir.
Ortak amaç dışında kullanılamaz
34
Kıyaslama Süreci
• Bilgileri
Karşılaştırma
• Girdi
• Çıktı
• Sonuç
Bilgi
Toplama
İyileştirme
• Kıyaslama
Süreci
• Kıyaslama
Ekibi
• Öğrenileni
Uygulama
35
Karşılaştırma
• Farklılıklar
Belirleme
Öğrenme
• Güçlü ve İ.A.A
• İyileştirme
Fırsatları
• Kıyaslama
Yapılacak
Kurum
1. Adım: Bilgi Toplama
• Hangi bilgiler toplanacak?
• Temel kurallar?
• İstenen bilgiye nasıl ulaşacağız?
• Bilgileri nasıl toplayacağız?
• Bilgileri nasıl derleyeceğiz?
Sorularına cevap bulduktan sonra karşı tarafla bilgi
paylaşımına başlayabiliriz.
36
2. Adım: Karşılaştırma Aşaması
Fark Analizi:
• Kıyaslama bulguları çerçevesinde uygulama incelenir.
• Farklılıklar ve yenilikler saptanır.
• Kıyaslama yapılan kuruluş ile aradaki fark belirlenir.
37
3. Adım: Öğrenme Aşaması
3.1 Mevcut Durum Analizi:
• Güçlü ve zayıf yanlar ve alanlar saptanır.
• Zayıf olan yönlerde müşteriye sunulacak ürün ve hizmet
üzerinde etkisi yüksek olan hususlar belirlenir.
• Kıyaslama yaparak iyileştirilecek süreçler belirlenir.
• En yüksek kazanç sağlayacağınız süreç üzerinden kıyaslama
yapma kararı verilir.
38
3. Adım: Öğrenme Aşaması
3.2. Kıyaslama Sürecinin Analizi:
• Sürecin müşterisinin/müşterilerinin istekleri ve beklentileri
tanımlanır.
• Sürecin çıktıları tanımlanır.
• Sürecin girdileri ve çıktıları için performans ölçümleri
tanımlanır.
39
3. Adım: Öğrenme Aşaması
3.3. Kıyaslama Kuruluşunu Belirleme:
• Kıyaslama yapılacak alanlarda daha iyi ya da en iyi firmalar
araştırılır.
• Kıyaslama ortağının seçiminde;
• Kalite yaklaşımları,
• Karlılık ve pazar payı
• Faaliyetleri göz önünde bulundurulur.
40
4. Adım: Uygulama ve İyileştirme
4.1. Kıyaslama Ekibinin Oluşturulması:
• Ekip üyelerinin özellikleri çalışmayı doğrudan etkiler;
• Konuyla ilgili bilgiye sahip
• Öğrenmeye açık
• Takım çalışmasına açık
• İletişim becerisi iyi
• Zaman ayırabilen
• Açık fikirli
41
4. Adım: Uygulama ve İyileştirme
4.2. Veri Toplama Hazırlığının Yapılması:
• Kıyaslama çalışmasının adımlarını ve zamanlamasını
gösteren bir "proje planı" hazırlanır;
• Kilometre taşları
• Görev ve sorumluluklar
• İletişim planı
• Kıyaslama sürecinin gözden geçirilmesi için kontrol listesi
oluşturulur
42
4. Adım: Uygulama ve İyileştirme
4.3. Kıyaslama Ortağı ile İlişki Kurulması:
• Planın kuruluşa iletilmesi ve mutabakat
• Planı hayata geçirme
43
4. Adım: Uygulama ve İyileştirme
4.4. Gözden Geçirme ve Sonlandırma:
• Elde edilen bulguların amaç çerçevesinde değerlendirilmesi
(kontrol listelerine dayanarak)
• İhtiyaç doğrultusunda farklı kıyaslama noktalarının
saptanması
• Elde edilen bulguların derlenmesi
44
URGE Projelerinde Kıyaslama
Proje Destek Aşamaları
Ortak Vizyon
Oluşturma
İhtiyaç Analizi
Sektör, bölge
ve firma
analizlerine
dayalı hedef
belirleme,
strateji
geliştirme
45
Ortak Eğitim
Eğitim ve
Danışmanlık
Faaliyetleri
Firmaların
faaliyetlerini
geliştirme,
işbirlikleri
geliştirme
Ortak Pazarlama
Yurt Dışı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
Faaliyetleri
İhracat
Hedef pazarlara yönelik eylemler
URGE Projelerinde Kıyaslama
Ortak Vizyon
Oluşturma
Kümeyi oluşturan
kuruluşların arasında
kıyaslama
İhtiyaç Analizi
Sektör, bölge
ve firma
analizlerine
dayalı hedef
belirleme,
strateji
geliştirme
46
Sektörel kıyaslama
Rakipler arası
kıyaslama
URGE Projelerinde Kıyaslama
Ortak Vizyon
Oluşturma
İhtiyaç Analizi
Sektör, bölge
ve firma
analizlerine
dayalı hedef
belirleme,
strateji
geliştirme
47
Ortak Eğitim
Eğitim ve
Danışmanlık
Faaliyetleri
Firmaların
faaliyetlerini
geliştirme,
işbirlikleri
geliştirme
Süreç kıyaslamaları
URGE Projelerinde Kıyaslama
Ortak Vizyon
Oluşturma
İhtiyaç Analizi
Sektör, bölge
ve firma
analizlerine
dayalı hedef
belirleme,
strateji
geliştirme
48
Ortak Eğitim
Eğitim ve
Danışmanlık
Faaliyetleri
Firmaların
faaliyetlerini
geliştirme,
işbirlikleri
geliştirme
Ortak Pazarlama
Yurt Dışı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
Faaliyetleri
Hedef pazarlara yönelik eylemler
Süreç kıyaslamaları
URGE Projelerinde Kıyaslama
Sonuçları Kıyaslama
Ortak Vizyon
Oluşturma
İhtiyaç Analizi
Sektör, bölge
ve firma
analizlerine
dayalı hedef
belirleme,
strateji
geliştirme
49
Ortak Eğitim
Eğitim ve
Danışmanlık
Faaliyetleri
Firmaların
faaliyetlerini
geliştirme,
işbirlikleri
geliştirme
Ortak Pazarlama
Yurt Dışı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
Faaliyetleri
İhracat
Hedef pazarlara yönelik eylemler
Katılımınız için Teşekkür Eder,
Kıyaslamanın URGE Projelerinize Katma Değer Yaratması
Umuduyla Başarılar Dileriz
Kıyaslama ile ilgili tüm sorularınız için
www.kalder.org
[email protected]
50

similar documents