Iskustva u razvoju i realizaciji projekta vjetroelektrane 42 MW

Report
No.137574
BRODARSKI INSTITUT d.o.o.
1
ACO ŠIKANIĆ, TRIPO GRGUREVIĆ, NENED DANČEVIĆ
Iskustva u razvoju i realizaciji projekta
vjetroelektrane 42 MW
2
Priprema idejnog projekta
Atlas vjetra
• Preliminarno određivanje potencijalne lokacije na bazi atlasa
vjetra, nacionalnog, regionalnog, lokalnog, s najvećom
prosječnom brzinom vjetra
• “teorijski” vjetropotencijal bez uzimanja u obzir razloičitih
lokalnih ograničenja
• “tehnički” vjetropotencijal uzima u obzir lokalna ograničenja
(strm i nehomogen teren, visoka hrapavost, veće turbulencije i
separacije strujanja, nemogućnost priključenja na mrežu)
• “praktični” vjeropotencijal uzima u obzir i prostorne planove,
ekološke, kulturne, socijalne faktore, npr. mišljenje lokalne
zajednice
3
Priprema idejnog projekta
Procjena godišnje proizvodnje
• Za izradu atlasa vjetra koriste se različiti software-i (npr. WAsP),
u RH ne postoji još izrađen detaljan nacionalni atlas vjetra
• Iterativnim postupkom se od nekoliko lokacija bira jedna,
uzimajući u obzir navedene kriterije
• Slijedi preliminarna procjena godišnje proizvodnje, na osnovu
prikupljenih podataka, te preliminarna analiza isplativosti
• Ukoliko su rezultati zadovoljavajući donosi se odluka o
postavljanju mjernih stupova i započinjanju mjerenja
vjetropotencijala na odabranoj lokaciji
4
Priprema idejnog projekta
Analiza isplativosti, mjerenje vjetropotencijala
• Prema propisanoj proceduri podnosi se zahtjev za prethodno
energetsko odobrenje (PEO) za izgradnju postrojenja, zatim
upis u registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih
izvora energije i kogeneracije, te povlaštenih proizvođača.
• Pravilnikom je propisano koji se dokumenti prilažu uz zahtjev za
PEO, kao i razmjera mapa koje se priložu traženim zahtjevima.
• Time se dobiva pravo za postavljanje mjerneih stupova i
uređenja imovinsko pravnih odnosa ako se radi o zemljištu u
vlasništvu RH.
• Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole se mora predati u roku
od 36 mjeseci od dobivanja PEO, a mjerenje mora započeti u
roku 6 mjeseci.
5
Priprema idejnog projekta
Mjerenje vjetropotencijala
• Nakon dobivanja PEO i postavljanja mjernih stupova započinje
se s mjerenjem koje mora trajati barem godinu dana kako bi se
dobili reprezentativni podaci.
• Prikupljeni podaci se statistički obrađuju, a zatim je potrebno
napraviti korelaciju tih podataka s podacima iz referentne
meteorološke postaje, kako bi se napravila procjena
dugoročnog režima vjetra na poziciji mjernog stupa.
• Potrebno je naglasiti da se u fazi mjerenja najčešće događaju
najveće pogreške, obično zbog neadekvatne i nekalibrirane
opreme.
6
Priprema idejnog projekta
Procjena režima vjetra, izrada mapa vjetropotencijala
• S dugoročnom procjenom režima vjetra i digitalnom
topografskom mapom terena na lokaciji, pristupa se izradi mapa
vjetropotencijala, najčešće iterativno, jer se model strujanja
vjetra često mora više puta korigirati
• Nakon dobivanja mapa vjetropotencijala određuje se veličina, tip
i broj vjetroagregata, te se vrši optimizacija njihovog položaja na
lokaciji
• Pritom se uračunavaju gubici zbog efekata terena kao i zbog
međusobne zaklonjenosti samih agregata, također najčešće
iterativno, a radi se u jednom od software-a za projektiranje i
optimizaciju vjetroelektrana (npr. WindFarmer)
7
Priprema idejnog projekta
Optimizacija položaja vjetroagrgata
• S izračunatim optimalnim položajem vjetroagregata procjenjuje
se godišnja proizvodnja vjetroelektrane
• Također je potrebno napraviti i analizu nesigurnosti procijenjene
godišnje proizvodnje
• Po dobivenoj procjeni godišnje proizvodnje, može se pristupiti
pregovorima s dobavljačem vjetroagregata, te izradi idejnog
projekta, koji se uz ostalu dokumentaciju (Studija o utjecaju na
okoliš za vjetroelektranu, prometnice, radni platoi, kabeli) prilaže
zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole
8
Priprema glavnog projekta
Potrebna dokumentacija
• Prije započinjanja izrade glavnog projekta, pribavljena je
lokacijska dozvola
• U postupku njenog dobivanja, izrađene su stručne podloge, te
su prikupljeni svi potrebni zahtjevi, potvrde i mišljenja nadležnih
tijela i pravnih osoba
• Izvršena je valorizacija zatečenog stanja na lokaciji, te su
izrađene studije:
– Studija o utjecaju na okoliš za vjetroelektranu,
– Studija utjecaja vjetroelektrane na ornitofaunu,
– Konzervatorska studija utjecaja na kulturno-povijesnu
baštinu za područje izgradnje vjetroelektrane.
9
Priprema glavnog projekta
Dijelovi projekta
• Opći dio, s potrebnim mapama i uvjetima gradnje iz lokacijske
dozvole
• Toranj vjetrogeneratora s temeljem
• Kućište vjetrogeneratora s potrebnom opremom i
gromobranskom zaštitom
• Servisni putovi i površine
• Situacija građevine
10
Priprema glavnog projekta
Nostrifikacija
U slučaju kad dokumentaciju tornja, kućišta i opreme vjetrogeneratora s
temeljem isporučuje inozemni dobavljač, nužno je izvršiti nostrifikaciju
projekta.
Ovlaštene institucija utvrđuje da je projekt u skladu s tehničkim
propisima i normama navedenim u:
•
•
•
•
•
•
Izvješću o nostrifikaciji građevinskog dijela projekta
Izvješću o nostrifikaciji elektro i strojarskog dijela projekta
Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
Zakonu o zaštiti na radu
Zakonu o zaštiti od požara
Pravilniku o nostrifikaciji projekata
11
Priprema glavnog projekta
Nostrifikacija-građevinski dio
U građevinskom dijelu dokumentacije nostrificiraju su sljedeći
dokumenti:
•
•
•
•
•
•
tehnički opis konstrukcije,
tehnički uvjeti izvedbe,
provjera mehaničke otpornosti i stabilnosti,
troškovnik
program kontrole i osiguranja kvalitete
revizija
12
Priprema glavnog projekta
Nostrifikacija - građevinski dio
Posebno se radi kontrolni proračun konstrukcije tornja
vjetrogeneratora s temeljem za opterećenja u skladu s ENV
1992, ENV 1993 i ENV 1997:
• Vlastitom težinom tornja, turbine i drugih agregata
• vjetrom
• potresom
13
Priprema glavnog projekta
Nostrifikacija - elektrostrojarski dio
U elektrostrojarskom dijelu dokumentacije nostrificirani su sljedeći
dokumenti:
• Opća specifikacija opreme,
• Električni podaci
• Sustav upravljanja
• Sustav gromobranske zaštite
• Program kontrole i osiguranja kvalitete
14
Priprema glavnog projekta
Projekt servisnih putova i površina
• Poželjno je ako postoje dijelom iskoristiti postojeće
protupožarne i druge putove
• Ostali putovi će biti novoprojektirani i novoizgrađeni
• Voditi računa o potrebnoj širina putova i veličini propisanih
servisnih površina za pojedine vjetroagregate
15
Priprema glavnog projekta
Elaborati i programi
U sklopu projekta izrađuju se:
•
•
•
•
•
Geotehnički elaborat
Elaborat o zaštiti od buke,
Elaborat zaštite na radu,
Elaborat zaštite od požara,
Program kontrole i osiguranja kvalitete.
16
Izvedbeni projekti
Nakon dobivanja građevinske dozvole ili potvrde glavnog
projekta, slijedi izrada izvedbenih projekata i pojedinih
detaljnih tehnologija gradnje i montaže, na osnovu
predviđenog u glavnom projektu
Po potrebi se radi:
• Posebna projektna dokumentacija trafostanice
• Posebna projektna dokumentacija dalekovoda
17
Realizacija projekta
• Tijekom realizacije i izgradnji projekta vrši se stručni nadzor
• Izrađuje se Operativni plan i program ispitivanja vjetroelektrane
sukladno Posebnim tehničkim uvjetima za prijem
vjetroelektrana, zahtijevanim od strane HEP-OPS-a, te se po
njemu radi ispitivanje i testiranje u pokusnom radu
vjetroelektrane.
• Nakon toga se vrši tehnički pregled vjetroelektrane i izdavanje
uporabne dozvole
18
Hvala na pažnji !
19

similar documents