کد گذاری دفتر اطفال

Report
‫کارگاه آموزش ی کدگذاری‬
‫مراقبت ممتد کودکان‬
‫دفتر‬
‫واحد سالمت کودکان مرکز بهداشت استان‬
‫اردیبهشت ماه ‪1393‬‬
‫امام هادی(ع)‪:‬‬
‫ّ َ َ ُ ُّ َ ُ‬
‫َّ ُ ُ َ ُ‬
‫عطی الناس ما ت ِحب أن ُتعطا‬
‫التواضع أن ت ِ‬
‫فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند‪.‬‬
‫املحجة البیضاء ‪ ،‬ج ‪ ، 5‬ص ‪225‬‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫طراحی‬
‫دفتر جدید مراقبت اطفال ُبر اساس برنامه های سالمت کودکان ُو ایمن سازیُ ُ‬
‫ُ‬
‫گردید است ‪ .‬صفحه اولُ مربوط به ثبت مراقبت های کودک ‪ ،‬ثبت اقدامات پیگیریُ ُو‬
‫ارجاع است که به ‪ 28‬ستو ُن تقسیم می گردد‪ .‬صفحه دوم مربوط به ثبت تاریخ های‬
‫در سال ‪ 1393‬بایستی ُبر این‬
‫دفاتر اطفال ُ‬
‫ُ‬
‫واکسیناسیونُ کودک می باشد‪ .‬لذا کلیه‬
‫اساس تنظیم ُو طبق دستورالعمل ذیل تکمیل گردد‪:‬‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫مرکز بهداشتی‬
‫مرکز بهداشت‪ُ ،‬‬
‫دفتر نام دانشگا علوم پزشکی‪ُ ،‬‬
‫هر برگ این ُ‬
‫در باالی ُ‬
‫ُ‬
‫درمانی ُو پایگا بهداشتی یا خانه بهداشت نوشته می شود‪.‬‬
‫اسامی کودکان به ترتیب سن تولد ُاز بزرگ به کوچک نوشته می شود‪.‬‬
‫هر یک ُاز کودکان نوشته می شود‪.‬‬
‫در ستونُ اولُ شمار ردیف ُ‬
‫ُ‬
‫خانوار ثبت می شود‪.‬‬
‫ُ‬
‫در ستو ُن دوم شمار پروند‬
‫ُ‬
‫در ستو ُن سوم نام ُو نام خانوادگی کودک طبق شناسنامه کودک ثبت گردد‪.‬‬
‫ُ‬
‫در ستو ُن چهارم تاریخ تولد کودک طبق شناسنامه کودک نوشته شود‪.‬‬
‫ُ‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫در ستو ُن پنجم وزن هنگام تولد کودک ثبت گردد‪ .‬این ستو ُن به د ُو قسمت تقسیم‬
‫ُ‬
‫در ردیف پایینی‬
‫در ردیف باالیی این ستو ُن وزن به گرم نوشته می شود ُو ُ‬
‫گردید که ُ‬
‫این ستو ُن کد مربوط به تقسیم بندی وزن ُبر اساس جدو ُل کد ها نوشته شود‪.‬به‬
‫طورُ مثال‪:‬‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫سر هنگام تولد ُبر حسب سانتی‬
‫در ستو ُن هفتم دو ُر ُ‬
‫در ستو ُن ششم ‪ ،‬قد هنگام تولد ُو ُ‬
‫ُ‬
‫متر نوشته شود‪.‬‬
‫ُ‬
‫خطر برنامه اسکرین تکامل کودکان تعریف شد است که ُبر‬
‫در ستونُ هشتم گرو ُپر ُ‬
‫ُ‬
‫اساس دستورالعمل ( ) ثبت می گردد‪.‬‬
‫شیر خواران ُو کودکان به ترتیب گ ُرو‬
‫دفتر مراقبت‪ ،‬مراقبت های ُ‬
‫ُاز ستو ُن نهم تا ‪ُ 28‬‬
‫های سنی زیر ‪ 2‬ما ‪ 2 ،‬ما تا یکسالگی‪،‬یک تا د ُو سالگی و سه تا هشت سالگی ُبر اساس‬
‫راهنمای کد های مشخص شد درج می گردد‪..‬‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫نکته ‪:‬‬
‫دفتر به سه بخش تقسیم شد است‪ .‬بخش او ُل مربوط به تاریخ‬
‫هر ردیف ُ‬
‫مراجعه کودک می باشد ‪ .‬بخش دوم مربوط به ثبت کد مربوطه ُبر اساس جد ُو ُل‬
‫ی کودک می با شد‪.‬‬
‫راهنمای کد ها می باشد‪ُ .‬و بخش سوم مربوط به زمان پیگیر ُ‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫‪‬نکته ‪:‬‬
‫در ستونُ‬
‫هر دلیلی تست هایپ ُو تیروییدی برای نوزادان انجام نش ُود ُ‬
‫در صورتی که بنا به ُ‬
‫مراقبت ‪ 5-3‬روزگی کد ‪3‬ه ثبت می شود ‪.‬‬
‫در‬
‫در صورت طبیعی بودن نتیجه کد ‪1‬ه ُو ُ‬
‫اگر آزمایش تیرویید انجام شد باشد ُ‬
‫ُ‬
‫غیر طبیعی بودن کد ‪ 2‬ه درج می شود‪.‬‬
‫صورت ُ‬
‫در ستونُ‬
‫در زمان مقررُ مراجعه نکرد باشد ُ‬
‫در صورتی که کودکی ُ‬
‫‪ُ ‬‬
‫ضربدر مشخص می شود‪.‬‬
‫ُ‬
‫مربوطه با عالمت‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫جهت ثبت تاریخ مراقبت ها به ستو ُن مربوط به سن کودک توجه شود‪.‬‬
‫در سن ‪ 9‬ماهگی طبق تاریخ مقر ُر مراجعه نکرد باشد تا قبل از ‪12‬‬
‫اگر کودکی ُ‬
‫مثال ُ‬
‫در ستونُ مراقبت ‪ 9‬ماهگی ثبت‬
‫هر زمان مراقبت کودک انجام شود‪ ،‬تاریخ آن ُ‬
‫ماهگی ُ‬
‫در ستونُ ‪ 12‬ماهگی ثبت می شود‪ُ .‬و ستونُ ‪9‬‬
‫اگر در ‪ 12‬ماهگی مراجعه نمود ُ‬
‫می شود ُو ُ‬
‫در‬
‫ماهگی با عالمت ضربدر مشخص می شود‪ُ .‬و به همین منوال برای کلیه مراقبت ها ُ‬
‫مادر به موقع مراجعه ننماید اقدام می شود‪.‬‬
‫صورتی که ُ‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫در‬
‫ستو ُن مربوط به ‪ 7‬ماهگی به منظو ُر بررس ی رشد کودک پس ُاز شروع تغذیه تکمیلی ُ‬
‫در ردیف دوم کد‬
‫در ردیف او ُل این ستو ُن ‪ ،‬تاریخ مراجعه‪ُ ،‬‬
‫نظر گرفته شد است‪ُ .‬‬
‫ُ‬
‫مربوطه ُو در ردیف سوم ‪ ،‬سن شروع تغذیه تکمیلی به ما نوشته می شود‪.‬‬
‫در ستونُ‬
‫ضربدر ُ‬
‫ُ‬
‫در زمان مقررُ مراقبت نشد باشد عالمت‬
‫در صورتی که کودکی ُ‬
‫مربوطه زد می شود‪.‬‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫هر مراقبت کودک بدین صورت است که تاریخ مراجعه بعدی‬
‫در ُ‬
‫نحو تکمیل ستو ُن ها ُ‬
‫کودک با مداد نوشته می شود‪.‬‬
‫دفتر مراقبت اطفال به این صورت است که‪،‬تاریخ پیگیریُ با‬
‫در ُ‬
‫نحو تکمیل پیگیریُ ُ‬
‫در زمان مقررُ ُو بهبودی‬
‫در صورت مراجعه ُ‬
‫در بخش مربوطه نوشته می شود ُو ُ‬
‫مداد ُ‬
‫در صورت عدم بهبودی‪،‬‬
‫خودکار نوشته شود‪ُ .‬‬
‫ُ‬
‫در تاریخ مذکور‪ ،‬تاریخ بهبودی با‬
‫کودک ُ‬
‫تاریخ مذکورُ( با مداد ) به رو ُز شود‪.‬‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫در صورتی که کودکی مراقبت ویژ شد ُو یا جهت معاینات بد ُو تولد ُو غیر به پزشک‬
‫ُ‬
‫مراجعه نمود می توان جهت ثبت نتایج معاینات پزشک ُو یا نتایج ارجاع ُاز فرم های‬
‫خانوار قر ُار می گیرد استفاد شود‪.‬‬
‫ُ‬
‫مراقبت ویژ که داخل پروند‬
‫دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال‬
‫‪ ‬در ستون مالحظات شمار تماس سرپرست یا مادر‪ ،‬مهاجرت ثبت گردد‪.‬‬
‫‪ ‬رعایت نکات فوق در شهر و روستا یکسان می باشد ‪.‬‬
‫کار گروهی‬
‫کار گروهی(‪)1‬‬
‫حسین محمدی‪ ،‬متولد ‪ 93/2/17‬جهت مراقبت روتین به واحد بهداشتی مراجعه کرده است‪.‬‬
‫وضعیت وی بر اساس ارزیابی‪ ،‬به شرح ذیل می باشد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الف ) وزن موقع تولد ‪ 1250‬گرم‬
‫ب ) وزن فعلی ‪ 2500‬گرم‬
‫ج ) کودک شیر خشک خوار است ‪.‬‬
‫د ) چشم و نوک بینی وی زرد می باشد ‪.‬‬
‫ه )حسین در مراقبت ‪ 14‬روزگی برای مراقبت مراجعه کرده و مشکل‬
‫خاصی نداشته‪.‬‬
‫کار گروهی(‪)2‬‬
‫فاطمه حسینی متولد ‪ 92/3/31‬جهت مراقبت به واحد بهداشتی مراجعه کرده است ‪.‬‬
‫وضعیت وی بر اساس ارزیابی به شرح ذیل می باشد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الف ) مراقبت ها تا کنون بطور منظم انجام شده است ‪.‬‬
‫ب ) تاکنون با شیر مادر تغذیه شده است ‪.‬‬
‫ج ) وزن موقع تولد ‪ 4‬کیلوگرم‬
‫د ) وزن فعلی ‪ 7100‬گرم ‪ ،‬قد ‪ 72‬سانتی متر ‪ ،‬دور سر ‪ 45‬سانتی متر‬
‫ه ) در ارزیابی تکاملی در طبقه مشکل تکاملی شدید قرار گرفته‬
‫و ) بر اساس ارزیابی کودک اختالل رشد دارد ‪.‬‬
‫کار گروهی(‪)3‬‬
‫محمد محمودی متولد ‪ 92/11/30‬جهت مراقبت روتین به خانه بهداشت مراجعه کرده‬
‫است ‪ .‬وضعیت وی بر اساس ارزیابی به شرح ذیل می باشد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الف ) وزن موقع تولد ‪ 2500‬گرم و وزن فعلی آن ‪ 4‬کیلو می باشد‬
‫‪.‬ب) مادرمی گوید کودکش داغ است‬
‫د ) مراقبت ها تا کنون بطور منظم انجام شده است و کودک مشکلی‬
‫نداشته‬
‫ه) دور سر کودک بدو تولد ‪ 35/5‬سانتی متر و دور سر فعلی کودک ‪39‬‬
‫سانتی متر می باشد‬
‫کار گروهی(‪)4‬‬
‫رعنا غالمی ‪ 30‬روزه جهت مراقبت به واحد بهداشتی مراجعه کرده‬
‫است ‪ .‬وضعیت وی بر اساس ارزیابی به شرح ذیل می باشد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الف ) وزن موقع تولد ‪ 1500‬گرم‬
‫ج ) مراقبت ‪ 14‬تا ‪ 15‬روزگی انجام نشده است ‪.‬‬
‫د ) هم اکنون از شیر مادر تغذیه می شود ‪.‬‬
‫ه )وزن فعلی ‪ 1750‬گرم ‪ ،‬قد ‪ 52‬سانتی متر ‪ ،‬دور سر ‪ 37‬سانتی متر‬
‫و ) بر اساس ارزیابی تکامل کودک وی مشکل تکاملی نامعلوم دارد‬
‫انتظارات‪:‬‬
‫‪ ‬چاپ دفتر بر اساس فرمت ارسالی‬
‫‪ ‬برگزاری کارگا نحو کد گذاری دفتر مراقبت ممتد کودکان در خرداد ما سالجاری‬
‫جهت گرو هدف شهرستان‬
‫‪ ‬اجرای برنامه از ابتدای تیر ما سالجاریُ‬
‫‪ ‬پایش مستمر برنامه درنظارت های دور ای‬
‫‪ ‬ارسال پیشنهادات به صورت مکتوب به واحد سالمت کودکان جهت اجرای بهتر‬
‫برنامه در سال های آتی‬
‫خسته نباشید ‪‬‬
‫جلسه هماهنگی کارشناسان سالمت کودکان شهرستان ها‬
‫واحد سالمت کودکان مرکز بهداشت استان‬
‫‪93/2/13‬‬
‫برنامه کودک سالم‬
‫‪ ‬نامه شمار ‪/4783/6‬د مورخ ‪ 92/6/17‬با موضوع ارسال‬
‫صورتجلسه کمیته سالمت کودکان سال ‪ 1392‬که مقر ُر گردید بود‬
‫جهت بررس ی ُو مقایسه کمیته ها ُو هم چنین ارتقاء سطح کیفی‬
‫کمیته های سالمت کودکان صورتجلسات کمیته مذکورُ ُاز ابتدای‬
‫سال ‪ 92‬تا پایان سال به صورت فیزیکی ارسال گردد‪ُ .‬و ُبر اساس‬
‫نیز‬
‫صورتجلسات ارسالی ضمن ارائه پیشنهادات فید بک کمیت ها ُ‬
‫ارسال خواهد گردید‪( .‬زمان اجرا نهایتا تا پایان اردیبهشت ما‬
‫سالجاریُ)‪.‬‬
‫اکز ُو خانه های بهداشت‬
‫در سطح مر ُ‬
‫‪ ‬با توجه به ادغام برنامه ‪ُ ASQ‬‬
‫در چک لیست مربوط به مراکز‪ ،‬خانه ها ُو پایگاههای‬
‫الزم است ُ‬
‫در قسمت ارزیابی و طبقه بندی تکامل کیفیت تکمیل‬
‫بهداشتی ُ‬
‫در فید بک ارسالی‬
‫پرسشنامه های ‪ ASQ‬مورد بررس ی قر ُار گیرد‪ُ .‬و ُ‬
‫اکز بهداشتی ُو خانه های بهداشتی نحو انجام فرایند‪،‬‬
‫برای مر ُ‬
‫ارجاعات ُو کیفیت تکمیل پرسشنامه های مذکورُ مورد مالحظه‬
‫ی قر ُار گیرد‪.‬‬
‫بیشتر ُ‬
‫مدیر کل محترم‬
‫دفتر ُ‬
‫‪ ‬با توجه به دستورالعمل کشوری ارسالی ُاز ُ‬
‫سالمت جمعیت‪ ،‬خانواد ُو مدارس به شمار ‪13739/302‬د مورخ‬
‫غیر‬
‫‪( 91/10/10‬بند ‪)2‬بایستی فرم ‪ ASQ‬تکمیل شد ابتدا توسط ُ‬
‫امتیاز دهی گردد ُو حاصل تست (پرسشنامه)به‬
‫ُ‬
‫پزشک تیم سالمت‬
‫مرکز جهت‬
‫ُ‬
‫همرا کودک ُو سوابق پایش سطح قبلی به پزشک‬
‫در‬
‫ذکر است‪ُ ،‬‬
‫تصمیم گیریُ ُبر اساس نقاط برش ارسال گردد‪.‬الزم به ُ‬
‫خانه های بهداشت که پزشک خانواد طی نظارت های دور ای‬
‫ی توسط پرسنل انجام ُو کودک به همرا‬
‫مراجعه می نماید‪ ،‬پیگیر ُ‬
‫نتیجه پرسشنامه ی تکمیل شد به پزشک تیم سالمت ارجاع شود ‪.‬‬
‫در‬
‫در خانه های بهداشت به دلیل عدم مهارت بهورزان ُ‬
‫‪ ‬این نکته ُ‬
‫ی می باشد‪.‬‬
‫ی کام ُال ضرور ُ‬
‫ی ُبر اساس نقاط برش امر ُ‬
‫تصمیم گیر ُ‬
‫کز‬
‫مر ُ‬
‫اکز بهداشتی درمانی تا حد امکان ارجاع به پزشک ُ‬
‫در سطح مر ُ‬
‫‪ُ ‬‬
‫جهت تصمیم گیریُ وضعیت کودک ُبر اساس نقاط برش صورت‬
‫گیرد‪.‬‬
‫در‬
‫مهر ُو امضاء پزشک ُ‬
‫‪ ‬نتیجه اقدامات انجام شد توسط پزشک با ُ‬
‫فرم مراقبت ویژ ثبت گردد‪.‬‬
‫‪ ‬تبصر ‪:‬‬
‫مرکز حضورُ ندارد کاردان ناظ ُر‬
‫در ُ‬
‫در مواردی که طوالنی مدت پزشک ُ‬
‫‪ُ ‬‬
‫در مرکز بهداشتی درمانی وظیفه دارد‬
‫یا کارشناس بهداشت شاغل ُ‬
‫وضعیت کودک را ُبر اساس پرسشنامه ُو نقاط برش تعیین نماید ُو‬
‫نیاز به ارجاع به پزشک معین پیدا کرد ارجاع کودک ُو‬
‫اگر کودک ُ‬
‫ُ‬
‫مرکز انجام‬
‫باالتر باید توسط پزشک ُ‬
‫ُ‬
‫تکمیل برگه ارجاع به سطح‬
‫گیرد‪.‬لذا ضروریُ است کلیه اقدامات انجام شد توسط پزشک‬
‫در فرم مراقبت ویژ کودک ثبت گردد‪.‬‬
‫ناظر ُ‬
‫‪،‬کارشناس یا کاردان ُ‬
‫ثبت بهبودی کودکانی که زمان پیگیری آن ها به‬
‫ما بعد موکول می شود‪ ،‬چگونه است؟‬
‫‪ ‬کودکانی که پیگیریُ آن ها به ما بعد موکولُ می شود‪ ،‬با رسیدن ُزمان‬
‫پیگیریُ ُو تعیین وضعیت بهبودی ‪:‬‬
‫بهتر شد ماهی که ثبت اختالل شد‬
‫در ستونُ ُ‬
‫بهتر شد بود‪ُ :‬‬
‫اگر کودک ُ‬
‫‪ُ ‬‬
‫در حالی است که ماهی که اختالل ثبت شد‬
‫اند اضافه می شوند‪(.‬این ُ‬
‫بار مراقبت ها‪ ،‬یک‬
‫در قسمت ُ‬
‫در همان فصل باشد)یعنی یک تیک ُ‬
‫است ُ‬
‫در‬
‫در قسمت تعداد ُو تیک مربوط به نتیجه ارجاع یا پیگیریُ هم ُ‬
‫تیک ُ‬
‫بهتر شد ماهی که اختالل ثبت شد است زد می شود‪.‬‬
‫قسمت ُ‬
‫در ستونُ‬
‫در فصل بعدی باشد‪ ،‬نتیجه بهبودی ُ‬
‫در صورتی که زمان پیگیریُ ُ‬
‫‪ُ ‬‬
‫در فصل بعد نتیجه‬
‫در فصل قبل نامعلوم ُو ُ‬
‫ارجاع ُو پسخوراند ُ‬
‫در‬
‫در این مورد هم ُ‬
‫بهتر نشد ) مشخص می گردد‪ُ .‬‬
‫بهتر شد یا ُ‬
‫بهبودی( ُ‬
‫ی تیک می خورد‪.‬‬
‫در ستو ُن نتیجه پیگیر ُ‬
‫ستو ُن تعداد ُو هم ُ‬
‫‪ ‬قبل ُاز چاپ کارت رشد ُو فرم ثبت کودک سالم ‪ ،‬یک نمونه ُاز آن به‬
‫مرکز بهداشت استان ارسال گردد ُو پس ُاز‬
‫واحد سالمت کودکان ُ‬
‫مرکز بهداشت استان جهت چاپ توسط شبکه‬
‫ُ‬
‫نظر نهایی‬
‫اعالم ُ‬
‫اقدام گردد‪.‬‬
‫‪ ‬در خصوص ارسال آمار سه ماهه و عملکرد آموزشی ‪ ،‬دقت شود حتما‬
‫آمار و عملکرد آموزش ی در قالب نرم افزار ارسالی از سوی واحد‬
‫سالمت کودکان استان ارسال گردد‪ .‬و نهایتا تا ‪ 15‬ما بعد ارسال‬
‫گردد‪.‬‬
‫پایان‬

similar documents