ТУК - проект „bg – изпълнение на програмата на европейския

Report
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
НА ВЪЗРАСТНИ – ЕВРОПЕЙСКИ И
НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ
28 март 2014 г., Велико Търново
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ПОЛИТИКАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
 Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на
образованието и науката (ЕСЕТ 2020):
 Цел: Увеличаване участието на възрастни в учене през целия живот
на 15% до 2020 г.
 Водещи инициативи на стратегия “Европа 2020”:
 Програма за нови умения и работни места;
 Европейска платформа срещу бедността.
 Резолюция на Съвета относно обновената програма за учене на
възрастни (29.11.2011 г.)
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
 Дневен ред и приоритети за подобряване на качеството и
ефективността на сектора за учене на възрастни:
 Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в
реалност;
 Подобряване на качеството и ефективността на образованието и
обучението;
 Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и
активното гражданско участие;
 Засилване на творческия дух и новаторството у възрастните и в
учебната им среда;
 Подобряване на базата данни и на мониторинга в този сектор.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ
 Национални координатори за учене на възрастни:
 гарантират ефективна връзка между заинтересованите страни за
подобряване на съгласувателността между политиките за учене на
възрастни и по-широките социално-икономически политики;
 координират и направляват действията на различните участници в
цялостна съгласувана рамка, която да насочва вниманието към
европейската политика, към формиране на обща национална политика
и осигуряване на обмен на добри практики;
 повишаване на осведомеността относно значението на образованието
и обучението на възрастни.
Министерството на образованието и науката – национален
координатор в България
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА
ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
Приета с РМС № 12 от 10 януари 2014 г.
 Повишаване на дела на обхванатите в предучилищното възпитание и
подготовка деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас от
87.8% през 2012 г. на 90 % през 2020 г. (95% ЕС);
 Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система на възраст от 18 до 24 г. от 12.5% през 2012 г. под 11% през
2020 г. (10 % ЕС);
 Намаляване на дела на 15 годишните със слаби постижения по:
 четене от 39.4% през 2012 г. на 30% през 2020 г.;
 математика от 43.8% през 2012 г. на 35% през 2020 г.;
 природни науки от 36.9% през 2012 г. на 30.0% през 2020 г. (15% ЕС);
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА
ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.
 Повишаване на дела на придобилите степен на професионална
квалификация в широките области „Информатика”, „Техника”,
„Производство и преработка” и „Архитектура и строителство” наймалко на 60% през 2020 г.;
 Повишаване участието на населението на 25-64 навършени години в
образование и обучение от 1.5% през 2012 г. на най-малко 5% през
2020 г.;
 Повишаване дела на завършилите висше образование на възраст от 30
до 34 г. от 26.9% през 2012 г. на 36% през 2020 г. (40% EС);
 Повишаване заетостта на населението от 20 до 64 г. от 63 % през 2012
г. на 76% през 2020 г. (75% EС);
 Намаляване на дела на неграмотните:
 сред 15-19 годишните от 2.0% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.;
 сред 20-29 годишните – от 2.3% през 2011 г. на 1.5% през 2020 г.
ПРОЕКТ „BG – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ”
 Първа финансова подкрепа от Програмата на ЕС за Учене през
целия живот за националните координатори през 2012 г. – Решение
№ 2012 – 3551 / 001 – 001 на Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура на Европейската комисия;
 Цели на проекта:
 Подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни и
нивата на управление за успешно прилагане на Програмата на ЕС за
учене на възрастни и преодоляване на проблемите в сектора;
 Разработване на механизми и инструменти за мониторинг и
измерване на напредъка в областта на ученето на възрастни;
 Съществено подобряване на информирането на обществеността за
значението на ученето на възрастни и за Програмата на ЕС за учене
на възрастни, определяща приоритетите в този сектор.






ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (1)
Анализ на сектора за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Analiz_adult.pdf
Методика за разработването на анализ:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/compendium2.pdf
Фокус-групи – възрастни обучаеми във формалната система;
обучители на възрастни; затворници; бежанци; хора с увреждания;
преждевременно напуснали училище и включени в курсове за
ограмотяване; безработни лица;
Работни срещи на местно ниво (Сопот), областно ниво (Ловеч) и
национално ниво (София) с представители на различни заинтересовани
страни;
Обсъждане на резултатите от анализа и популяризиране на значението
от ученето на възрастни – 6 регионални конференции;
Доклад за състоянието на сектора за учене на възрастни за
Европейската комисия: http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_adult-learning_BG_2013.pdf
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (2)
 Проучване
на европейския опит и обмен на добри
практики:
 Учебна визита в Австрия и посещения на събития
организирани от националните координатори в европейски
страни - Румъния, Англия, Унгария, Кипър;
 Разработване на Компендиум с добри европейски практики:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/compendium2.pdf
 Доклад за добри европейски практики за мониторинг и оценка
на политиката за учене на възрастни и предложениe за
изграждане на национална система в Република България:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Report_proekt_adult_learning.pdf
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (3)
 Модел на национална система за мониторинг за сектора за
учене на възрастни в България:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/monitoring_bg.pdf
 Анкета и доклад за състоянието на мониторинговите дейности
в сектора за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/?page_id=93
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Doklad_anketa.pdf
 Методическо ръководство за мониторинг и оценка на
политиката в сектора за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/final.pdf
 Национална информационна система с база данни за сектора
за учене на възрастни.
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ (4)
 Комуникационна стратегия по проект BG- Изпълнение на
Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни:
http://lll.mon.bg/uploaded_files/Komunikacionna-strategia-proekt.pdf
 Електронна страница на проекта:
http://LLL.MON.BG
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Валентина Дейкова,
Началник на отдел “Учене през целия
живот”, МОН и
ръководител на проект:
№ 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA
BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA
[email protected]
[email protected]

similar documents