Анализ на дефиницията за селските райони в

Report
Анализ на дефиницията за селските
райони в България
Типологизация на селските общини
Януари 2013
Необходимост от анализ на дефиницията на селски райони в
България
 Настояща дефиниция за селски район - всяка община, в
която няма населено място с повече от 30 000 жители.
 Дефиницията е всеобхватна - покрива 231 от общо 264
общини и 81% от територията на страната.
 Не отразява нивото на развитие и проблемите на
общините.
 Критерий “необлагодетелстваност” е заложен в ПРСР, РБ
2007-2013 г., но той включва географски критерии за
необлагодетелстваност - планински райони и други – с
влошено качество на почвите.
Дефиниране и типологизация на селските райони в страните от
ЕС (1)
Анализ на Joint Research Centre (JRC) към ЕК надгражда
дефиницията на ОИСР за разграничаване на селски и
градски райони, като използва показатели достъпност
(периферност) и процент на територията, заета от
естествени природни площи. Разграничават се 4 типа
райони:
 селски достъпен
 селски периферен
 градски с преобладаваща изкуствена среда
 градски с преобладаваща естествена среда
Дефиниране и типологизация на селските райони в страните от
ЕС (2)
В аналитичен доклад на тематична работна група 1 на
Европейската мрежа за развитие на селските райони се
препоръчва използването на следните показатели за
идентифициране на най-силно нуждаещи се от развитие
райони:
 демографски фактори
 социално-икономически фактори
 структурни фактори
 фактори за достъп до градски услуги
 гъстота на населението
Аналитичен подход за селските райони в България
Анализирани бяха следните икономически и демографски показатели за
селските общини в България (ниво LAU2) и взаимовръзките между тях:
 Равнище на безработица - % към 2012г.;
 Дял на населението в селата към 2012г.;
 Територия – кв.км;
 Гъстота на населението – жители на кв.км към 2012г.;
 Дял на жителите над 60г. към 2012г.;
 Отдалеченост в минути до областния център от центъра на общината;
 Брой предприятия за 2010г.;
 Приходи от дейността на предприятията за 2010г.;
 Заети лица в предприятията за 2010г.;
 Наети лица в предприятията за 2010г.
Изводи от корелационен анализ на икономическите и
демографските показатели за общините в България (1)
 Нивата на безработица са сравнително силно
корелирани с процента на населението, живеещи в
села – общините с по-висок дял на селското население
се характеризират с по-висока безработица.
 Гъстотата на населението е силно корелирана с
показателите за икономическа дейност – брой
предприятия, приходи на предприятията и брой
наети. Икономическата активност е по-висока в погъсто населените райони.
 Между гъстотата на населението и равнището на
безработица има умерена отрицателна корелация. В
гъсто населените райони безработицата е по-ниска.
Изводи от анализа на икономическите и демографските
показатели за общините в България (2)
 Между територията на общината и равнището на
безработица има умерена отрицателна корелация. В поголемите по територия общини безработицата е пониска.
 Процентът на възрастни хора над 60 г. е по-висок в
малките по територия общини, в районите с по-малка
гъстота на населението и в общините с по-висок процент
на населението, живеещи в села. Корелацията на този
показател с останалите изброени е умерена.
 Между равнището на безработица и показателите за
икономическата дейност в общините има умерена
отрицателна корелация.
Фактори, използвани в типологизацията на селските общини
От използваните в анализа показатели бяха избрани следни
три:
 равнище на безработица
 жители над 60г. като процент от населението на
общината
 гъстота на населението
Първите два показателя директно адресират степента на
икономическа и социална изолация на общините. Гъстотата на
населението е силно корелирана с икономическата активност и
е свързана с потенциала на общините за повишаване на
заетостта.
Резултати от типологизацията на общините в България – групи
Група
Критерий 1
Критерий 2
Критерий 3
1
Равнище на
безработица <16%
Дял на жителите над
60 г. < 25%
2
Равнище на
безработица <16%
Дял на жителите над
60 г. >= 25%
3
Равнище на
безработица >=16%
Гъстота на
населението >=29
ж./кв.км
4
Равнище на
безработица >=16%
Гъстота на
населението <29
ж./кв.км
Карта на общините в България по групи
Основни изводи
 Група 4 – най-силна степен на застрашеност обхваща 61 общини,
които са разположени във всички области на България с
изключение на област Столична, Бургас и Габрово.
 Областите с най-голям дял на общините от група 4, както и с найголяма територия, заета от такива общини, са области Видин,
Монтана, Плевен, Враца, Добрич, Силистра, Ямбол и Велико
Търново.
 Областите с най-голям дял на общините от група 1 – с най-добри
показатели за развитие, са областите Благоевград, Бургас,
Кърджали и Варна.
 Територията на области Пловдив и Хасково са заети над 80% с
общини от група 2, а делът на общини от група 3 и 4 е нисък.
Иконометрично моделиране на
факторите, влияещи върху развитието
на селските райони
Количествена оценка на влиянието на факторите за развитие
Януари 2013
Цел на анализа
 Дефиниране на фактори, които оказват влияние
развитието на общините в България;
 Прилагане на иконометрични модели с цел
количествена оценка на влиянието на факторите в
различните групи общини
1. Цялата страна
2. Селски общини
3. Градски общини
Селски общини:
i. Група 1
ii. Група 2
iii. Група 3
iv. Група 4
Фактори за цялата страна
За всички общини в страната значимите фактори са:
 Заетост;
 Дял на икономически активното население;
 ДМА на предприятие през 2010г. в хиляди лева;
 Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на
глава от населението за 2010 г в хиляди лева;
 Произведена продукция в преработващата
промишленост за 2009г./ 2008г.
Фактори за селските райони
Факторите, които имат статистически значимо влияние
върху размера на продукцията на глава от населението в
селските общини в страната, са:
 Заетост;
 Дял на икономически активното население;
 ДМА на предприятие през 2010г. в хиляди лева;
 Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на
глава от населението за 2010 г в хиляди лева;
 Произведена продукция микро предприятия за
2009г./ 2008г.
Сравнение между селски и градски райони
Значимо влияние
Значимо влияние
(ниво на значимост 5%)
(ниво на значимост 10%)
Селски
общини
Градски
общини
Селски
общини
Градски
общини
Заетост
Не
Не
Да
Не
Дял на икономически активното население
Не
Да
Да
Да
ДМА на предприятие през 2010г.
Да
Да
Да
Да
Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на глава от
населението за 2010г.
Да
Не
Да
Не
Произведена продукция в преработващата промишленост за
2009г., 2008г.
n.a.
Не
n.a.
Не
Произведена продукция микро предприятия за 2009г., 2008г.
Не
n.a.
Да
n.a.
Параметър
Сравнение между селски и градски райони
Сравнение между групите от селски общини
Значимо влияние
(ниво на значимост 10%)
Параметър
Група 1
Група 2 Група 3
Група 4
Заетост
Не
Не
Да
Да
Дял на икономически активното население
Да
Не
Не
Не
ДМА на предприятие през 2010г.
Да
Да
Да
Да
Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на глава от
населението за 2010г.
Да
Да
Да
Не
Произведена продукция микро предприятия за 2009г., 2008г.
Не
Да
Не
Да
Оценка на ефекта в селските общини и страната (1)
Средни стойности на факторите
Всички общини
Заетост
Дял на икономически активното население
ДМА на предприятие през 2010г.
Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП на ЕС на
глава от населението за 2010г.
Произведена
продукция
промишленост за 2009г./ 2008г.
в
преработващата
79.40%
44%
201 хил.лв.
78.50%
43.10%
205 хил.лв.
85.47%
53.62%
169 хил.лв.
56 хил.лв.
57 хил.лв.
51 хил.лв.
n.a.
605 384
хил.лв.
n.a.
16 917
хил.лв.
n.a.
8 348 лв.
7 666 лв.
14 010лв.
772 723 хил.лв.
Произведена продукция микро-предприятия 2009/2008г.
Произведена продукция на глава от населението
Селски общини Градски общини
Оценка на ефекта в селските общини и страната (2)
Оценка на ефекта в отделните групи селски общини
Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Заетост
81.9%
82.9%
74.5%
74%
Дял на икономически активното население
50.7%
45%
42.9%
36.8%
ДМА на предприятие през 2010г.
281 хил.лв.
283 хил.лв.
130 хил.лв.
120.7 хил.лв.
47.4 хил.лв.
51.3 хил.лв.
44.9 хил.лв.
Абсолютен прираст в изплатени суми по ОП
на ЕС на глава от населението за 2010г.
123.5 хил.лв.
Продукция
2008/09г.
на
Произведена
населението
микропредприятията
за
43 563 хил.лв. 16 701 хил.лв. 12 629 хил.лв. 6 078 хил.лв.
продукция
на
глава
от
17 307 лв.
8 482 лв.
5 090 лв.
3 845 лв.
Оценка на ефекта в отделните групи селски общини

similar documents