необходимост от енергия

Report
В съвременното общество нуждата от
енергия непрекъснато нараства
 По данни на IRPA към 2050 г. :
 население на земята – около 10 млрд. души;
 необходимост от енергия – 3,7 пъти по-голяма.
За производството на енергия трябва да се
търсят решения:
 на регионално ниво;
 на национално ниво;
 на световно ниво.
Сравнителен анализ на видовете
енергийни източници
Критерии за анализ
 Цена на добитата енергия.
 Цена на инвестицията.
 Ефективност.
 Ниво на замърсяване на околната
среда.
Видове енергийни източници:






Възобновими:
слънчева енергия;
вятърна енергия;
геотермална енергия;
водна енергия;
енергия на приливите и
отливите.
Електроенергия от слънцето
 изкупната цена варира от 485 лв/ MWhдо 605 лв/MWh
 инвестицията за изграждане : 8-9 хиляди лева на
инсталирана мощност 1 kWp
Предимства и недостатъци на
слънчевата енергия
 Предимства:
безшумност
ниска цена на инвестицията
удобство
Недостатъци:
ниско КПД (10-20%)
голяма площ на съоръженията
зависимост от слънчевото греене
Електроенергия от вятъра
 Цена – между 137 и 191 лв./МВтч
 Предимства: без вредни емисии, възможност за
съхранение на енергията
 Недостатъци: непостоянството на вятъра, опасност за
птиците, загрозяване на пейзажа, радарен хаос
Електроенергия от ВЕЦ
 Цена – 180 до 227лв./МВтч
Предимства: ниска цена, почти няма вредно въздействие
Недостатъци: отрицателно социално влияние,
екологични последствия, помпено съхранение на
енергията.
Електроенергия от ТЕЦ
 Цена – от 35 до 55 лв./МВтч
 Предимства: авариите не са тежки
 Недостатъци: ниско КПД (около 35%),
замърсяване, чести аварии, ограничени ресурси
Електроенергия от АЕЦ
 Цена -12.68 лв./МВтч (без ДДС към 2009 г.)
Предимства: Относително малък принос за глобалното
затопляне и замърсяване, огромно количество енергия,
ниски оперативни разходи
Недостатъци: Радиоактивни отпадъци, опасност от аварии,
висока начална сума за инвестиция
Извод :
 Най-добрата алтернатива на АЕЦ е безопасната АЕЦ!
 Противниците на атомната енергетика
имат много аргументи срещу нея : тя се
използва повече 70 години.
 Глобалният ефект от използването на слънчевите и
вятърните електроцентрали още не е оценен .
Социалната цена може да се окаже много висока…
 Неоспорим е един факт: за да могат да се вземат
ефективни икономически решения за енергетиката на
една държава трябва информацията да е пълна.
Източници
 Радиация, жизнена среда, човек, ядрена енергетика;БУЛАТОМ, 2010
 Пилотен проект за информиране на учениците от СОУ по въпроси, свързани с
ядрената енергетика, БУЛАТОМ
 http://www.free-energy-bg.info/
 http://www.hidroenergetika.com/Polezno.0.0.8.1.html
 http://www.energoinvestment.bg/polezna-informacia/zelena-energia.html
http://www.cibolabg.com/energy/renew.php
http://old.mi.government.bg/gvei/gvei.html
http://freesolarenergy.blogspot.com/2009/01/blogpost_4655.html
http://novinar.bg/news/dkver---tceni-na-elenergiia-pri-prodazhbaot-proizvoditeli-bez-dds_Mjg4NDs0MQ==.html
http://www.signlanguagebg.com/bg/specialized%20bulgarian%20sign%20language/bg/16
3.htm
 Изготвила: Радостина Зидарова, 12 “Г“ клас
 Оформление: Божидар Камбуров, 12 „Е“ клас

similar documents