intézményi önértékelés

Report
Az intézményi önértékelés és
kapcsolódása a külső értékeléshez
A minőségfejlesztés alapja az EU szerint
• Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2001
februárjában elkészült a tagországoknak tett ajánlásából
“Európai együttműködés az iskolai oktatás
minőségének értékelésében“ (2001/166/ EC) annak
egyik fontos pontját választotta:
• A külső értékelés fejlesztése annak érdekében, hogy
az módszertani segítséget nyújtson az iskolai
önértékelés számára és olyan külső képet nyújtson
az iskolának, amely bátorítja a folyamatos
fejlesztést, biztosítva azt, hogy ez ne szorítkozzék
egyszerűen csak adminisztratív ellenőrzésre.
Az intézményi önértékelés története
• Tanév végi vezetői beszámolók
• COMENIUS 2000 Közoktatási minőségfejlesztési program,
benne az intézményi önértékelés – nyitott önértékelés,
irányított önértékelés (meghatározott területekkel),
intézkedési terv (ek).
• IMIP- benne intézményi önértékelés az intézmény által
választott szempontokkal és módszerekkel (Kt.
kötöttségek: szülők, alkalmazottak megkérdezése,
országos kompetenciamérés felhasználása a fejlesztésben.)
A külső intézményértékelés régen
• Fenntartó feladata, 5 évenként legalább egyszer (1993-as
kt.)
• A szempontrendszer nem egységes, különböző rendszerek
éltek, általában szakértői műhelyek gondozásában
• Tapasztalatok: eltérő minőség, uralkodik a papíralapúság, a
bürokratikus működés ellenőrzése.
…és most
• Központi feladat, 5 évenként legalább egyszer (2011 Knt.)
• A szempontrendszer egységes (ld. előző előadást),
egységesen felkészített külső szakértők (tanfelügyelők)
végzik (ld. következő előadás anyagát).
• Nem uralkodik a dokumentumelemzés, a helyszíni
látogatás, óra-, foglalkozás, tevékenység-látogatás fontos
eleme, nem a bürokratikus működés, hanem a pedagógiai
munka minősége áll a középpontban.
A pedagógusok értékelése régen
• Teljesítményértékelés bevezetése 2007-ben – saját
belső rendszer megalkotásával.
• Tapasztalatok: eltérő minőségű rendszerek, nem rendszeres
működtetés, gyenge visszacsatolás, gyengén működő
pozitív megerősítés (mindenki jó), stb.
• Minősítés a Kjt szerint- 5 szempont önmagában, minden
értelmezés nélkül.
• Első számú vezetők értékelése nem kötelező.
…és most
• Tanfelügyelet, ennek keretében a pedagógusok munkájának
ellenőrzése, értékelése, egységes eljárás, egységes
szempontok alapján
• Az életpályához kapcsolódó minősítések: egységes eljárás,
egységes, részletesen kidolgozott szempontok alapján
• Belső értékelési rendszer, jól meghatározott standardok
szerint a külső értékeléshez igazítva
Mi az, ami továbbra is hasznosítható?
• Minden tapasztalat, amit eddig szereztünk
• A szülők megkérdezése, amit már megszoktak, az ajánlott
eszköz változik
• Az alkalmazottak megkérdezése, amit már megszoktak, az
eszköz változik
• A belső önértékelési team működése
• A pedagógusok belső teljesítményértékelésének szemlélete,
a visszacsatolás bevált gyakorlata
Mi az, ami új lesz?
• Az intézményi önértékelés szempont- és eszközrendszerefókuszban a tanulási folyamat, a pedagógiai munka
minősége
• A pedagógusok értékelésének szempont- és
eszközrendszere- fókuszban a tanulási folyamat
• A vezető munkájának értékelése- fókuszban a pedagógusok
munkájának támogatása
• A külső értékelések és az önértékelés szoros kapcsolata
A teljes értékelési rendszer
pedagógus
vezező
intézmény
Önértékelés
✓
✓
✓
Tanfelügyelet
✓
✓
✓
Minősítés
✓
_
?
Az önértékelés, a tanfelügyeleti
értékelés és a minősítés kapcsolata
Intézmény külső
értékelése
Pedagógusok és
vezetők külső
értékelése, minősítés
Belső önértékelések: pedagógus,
vezető, intézmény
Az önértékelési és külső értékelési
standardok kapcsolata
• A tanfelügyelet intézményre, pedagógusra és vezetőre
vonatkozó standardjaira támaszkodik az önértékelés
• Az önértékelés területei, szempontjai tartalmazzák a
tanfelügyeleti értékelés területeit, szempontjait
• Az egyes szempontok mentén az intézmény, vezető,
pedagógus saját célkitűzéseket határoz meg, azok
teljesülését vizsgálja az önértékelés és ebből indul ki a
külső értékelés is
Középpontban a tanulási folyamat
• Hogyan tanítunk, hogyan tanulunk?
• Milyen módszereket alkalmazunk?
• Hogyan érvényesül a gyermekek/tanulók egyéni fejlesztése,
a fejlődésük követése?
• Milyen eredményeket értünk el eddig?
• Mit tudunk tenni, hogy egyre jobbak legyenek az
eredményeink?
• Miben kell még fejlődnünk? Kinek mi a feladata ezzel
kapcsolatban?
Az intézményi önértékelés
motiváló szerepe
• Az intézménynek 5 éven belül tervezetten alkalma van
folyamatosan visszajelezni a pedagógusok munkájáról, az
intézmény működésének jellemzőiről – motiváló, ha
elsősorban az erősségekre figyelünk, és arra építve
fogalmazunk meg a magunk számára fejlesztési célokat,
feladatokat (intézkedési tervek).
• Motiváló, ha ebbe a szervezetfejlesztési folyamatba bevonja
a vezetés a nevelőtestület tagjait.
• Közösen tökéletesítik az intézményi önértékelési rendszert,
összhangban a külső értékeléssel.
Az intézményi önértékelés
megközelítései
• Egészséges egyensúly az erősségeink és a fejlesztendők
között!
• Menedzseljük belső értékeinket, bátran mutassuk meg
másoknak is (jó gyakorlat)!
• Mindig legyenek fejlesztésre vonatkozó céljaink!
• Tartsuk fontosnak a partnerek (szülők, tanulók)
véleményét!
• A külső értékelést fogadjuk fontos visszacsatolásként!
• Fogadjuk el, hogy nem lehetünk mindenben a legjobbak, ha
ezt már az önértékelésben feltárjuk, nem okoz meglepetést
a külső értékelés.
Az önértékeléssel kapcsolatban
ajánlott feladatok a 2013/2014-es tanévben
• A munkaköri leírások felülvizsgálata.
• Pedagógusok teljesítményértékelésének igazítása a külső
értékeléshez, a tanfelügyelet szempontjaihoz.
• A vezető értékeléséhez kapcsolódó intézményi szervezeti
kultúra, klíma vagy egyéb- a vezetés munkájáról
visszajelzést adó mérések folytatása- majd a már végleges
tanfelügyeleti eszközök alapján módosítása (szülői, dolgozói
elégedettségmérés).
• A külső intézményértékelés szempontjainak kiegészítése az
intézményi specialitások követése céljából.
Legyünk büszkék az erősségeinkre!
Minden iskolának, óvodának, gyermeknek, tanulónak,
pedagógusnak, vezetőnek fontos: ismerje és
elismerjék,
mi az, amiben ő a legjobb!
Ebben segít az önértékelés!
Köszönöm a figyelmet!
Barlai Róbertné Kati
Elérhetőségek:
+3630 9649276
[email protected]

similar documents