Document

Report
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Инвестираме във Вашето бъдеще
www.eufunds.bg
Информираност и
информационни нужди на
целевите групи на ОПК.
резултати от социологическо замерване,
04-05. 2013 г.
Кристина Славова,
ЕСТАТ
Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, финансиран по Приоритетна
ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
ЗА ДАННИТЕ:

национални представителни проучвания;

целеви групи:



население (широката общественост като съставна част на
външната целева група)
потенциални бенефициенти – нефинансови предприятия и други*
размер на извадки и методика на регистрация:


потенциални бенефициенти – N=800 нефинансови предприятия и
80 представители на останалите целеви групи потенциални
бенефициенти - обществени и частни организации; телефонно
интервю.
население, 15+ - N=1000, тип „Омнибус“
ВЪПРОСИТЕ:
Какво е проникването на информационните
кампании?
Как изглеждат хората, до които
информацията за ОПК е достигнала?
Каква информация се търси от
различните целеви групи?
Най-полезните информационни
канали и мястото на web ОПК сред
тях?
Широка общественост: разпознаваемост
на оперативните програми
НАСЕЛЕНИЕ: Чували за оперативните програми –
дялове през годините.
ОПОС
80%
74%
ОПРР
70%
69%
ОПРЧР
60%
52%
50%
42%
ОПТ
40%
37%
36%
ОПК
ОПАК
36%
30%
27%
20%
ОПТП
23%
N (2009)=1050, N (2010)=1000, N (2012)=1008, N (2013)=1000.
2009
2010
2012
ОПК и ОПТ се
движат паралелно;
най-висок ръст
2013 - ОПК – 16%;
10%
0%
лидери: ОПОС,
ОПРР, ОПРЧР
2013
Бизнес: разпознаваемост на
оперативните програми
БИЗНЕС: Чували за оперативните програми – дялове
през годините.
73%
77%
ОПРЧР
ОПРР
71%
ОПОС
71%
76%
82%
59%
55%
ОПК
ОПК и ОПТ се
движат паралелно;
50%
51%
ОПТ
ОПАК
38%
35%
ОПТП
35%
ЛИДЕРИ: ОПРЧР,
ОПРР, ОПОС;
РЪСТ 2013 - ОПК –
7.3%, ~15 000
фирми;
25%
2013
2012
ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ПРОГРАМАТА
СРЕД БИЗНЕСА
ИНФОРМИРАНОСТ ПО ЕЛЕМЕНТИ
[БАЗА: ФИРМИ, ЧУВАЛИ ЗА ОПК (N(2013)=469, N(2012)=437)]
Аспекти
2013 г.
2012 г.
Обща насоченост на програмата
3.50
2.48
Критерии за допустимост
3.38
2.28
Как се разработват проекти
3.29
2.25
Процедури за кандидатстване и
критерии за одобрение на проекти
3.35
2.21
Изисквания за изпълнението на
проектите
3.35
2.28
Развитие на програмата
3.33
2.34
Средна по години
3.29
2.24
УВЕЛИЧЕНИЕ В
САМООЦЕНКИТЕ С ЕДНА
ЕДИНИЦА.
УСРЕДНЕНИ САМООЦЕНКИ
СРЕД ПОДГОВЯЩИ ПРОЕКТ:
4.58
ПРОФИЛ НА ЧУВАЛИТЕ ЗА ОПК:
52% - 18-39
годишни
65%
висшисти
71% на
ръководни
позиции и
управители
73% с личен
доход над
900 лв.
64% от
живеещите в
София
ИНФОРМАЦИОННИ
КАНАЛИ:

информационно-рекламни
материали:

Най-ефективният
информационен
канал за достъп до
потенциалните
бенефициенти на
ОПК е Интернет.


присъствие на събития:



2013 г. –14% от всички фирми
(национална база) или, в стойности ~ 52
000 компании;
2012 г- 16% от всички фирми, ~59 000.
2013 г. – 11% от всички фирми, до ~ 39
500 компании;
2012 г. - 9% от фирмите, или ~59 000.
електронен информационен
бюлетин на ОПК

9% - ~ 33 500, бюлетинът получават найвече фирми с брой на заетите 50-249
души и оборот над 1 млн. лв.
www.opcompetitiveness.bg/
 Средна оценка за удовлетвореност:
мн. добър 4.67
 62% активни потребители;
 Причини за посещение:
 получаване на обща информация за
развитието на програмата (36%);
 проучване на възможностите за
финансиране (31%);
 Необходимост от подобрения:
Колко често посещавате тази
страница?
всеки ден
35%
2-3 пъти седмично
27.10%
веднъж на две седмици
веднъж месечно
веднъж на няк. месеца
по-рядко
15.30%
7.10%
2.90%
1.80%
днес - за първи път
 разширяване и прецизиране на
възможностите за търсене, както и
преподреждане или преименоване
на рубриките за по-лесно
ориентиране.
не зная/ не помня
10.30%
0.60%
Няколко извода и препоръки:

В края на първия програмен период за България оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика, 2007-2013 г“ е позната за 42% от
населението и за 59% от потенциалните й бенефициенти.

Сравнителните данни за разпознаваемостта на оперативните програми показват
формиране на три различими групи по признака общо информационно проникване сред
целевите аудитории - първа група: ОПРР, ОПОС и ОПРЧР; втора група: ОПТ и ОПК и трета
група: ОПТП и ОПАК. Има необходимост от търсене на фактори, които обясняват тази
връзка.

ОП „Конкурентоспособност“ постига най-висок ръст от всички оперативни програми към
2013 г. в относителен дял на покриване на аудитория както спрямо 2009-та, така и спрямо
2012 г.;

ОПК се позиционира като програма за конкретна социална група т.н. високо статусна –
висок доход, градски тип, добро образование и проактивна;

За да привлече допълнителни аудитории ОПК следва да разшири инструментите си,
фокусирани към предприемчиви хора със средно образование, работещи и извън
столицата.
Благодарим за
вниманието!
Документът е създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от "ЕСТАТ" ООД / УО на ОП
"Конкурентоспособност" в качеството си на бенефициент по проект
BG161PO003-5.0.01-0004 "Осигуряване на публичност и прозрачност на
дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика"
2007 - 2013 - приоритетна ос 5 "Техническа помощ", и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

similar documents