Çalışma Sermayesi Yönetimi

Report
8. ÜNİTE
Anadolu Üniversitesi
Çalışma Sermayesi
Yönetimi
Finansal Yönetim, 2. Baskı
Prof. Dr. Nurhan AYDIN
Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR
Yard. Doç. Dr. Metin COŞKUN
Anadolu Üniversitesi
İÇİNDEKİLER




Çalışma Sermayesi Yönetiminin İşletmeler
Açısından Önemi
Çalışma Sermayesi Düzeyi
Çalışma Sermayesi, Risk ve Karlılık
Çalışma Sermayesinin Finansmanı



Kısa ve Uzun Vadeli Borcun Maliyeti
Kısa Vadeli Borca Karşılık Uzun Vadeli Borcun Riski
Alternatif Finanslama Politikaları, Risk ve Karlılık
Aydın, Başar, Coşkun
2/17
Anadolu Üniversitesi

Bir işletmenin çalışma sermayesi genellikle nakit
ve nakit benzerleriyle, geçici yatırımlar, alacaklar
ve stoklardan oluşur. Her işletmenin sözü edilen
kalemlere fon bağlaması kaçınılmazdır.
Aydın, Başar, Coşkun
3/17
Anadolu Üniversitesi
Çalışma Sermayesi Yönetiminin
İşletmeler Açısından Önemi





Çalışma sermayesi yönetimine ayrılan süre
Dönen varlıklara yapılan yatırım tutarı
İşletmenin iş hacmiyle çalışma sermayesi
arasındaki ilişki
Çalışma sermayesi ile işletmenin kârlılığı
arasındaki ilişki
Çalışma sermayesinin küçük işletmeler
açısından önemi
Aydın, Başar, Coşkun
4/17
Anadolu Üniversitesi
Çalışma Sermayesi Düzeyi
İşletmelerde çalışma sermayesi düzeyi çok
sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu
faktörlerin başlıcaları aşağıda verilmektedir:



İşletmenin faaliyet konusu: Çalışma sermayesi düzeyi
faaliyet konusuna göre büyük değişiklikler gösterir.
İşletmenin büyüklüğü: Küçük işletmeler büyük
işletmelere oranla daha yüksek oranda çalışma
sermayesine sahiptirler.
Satışlardaki düzenlilik: Satışlar ne kadar istikrarlı ise
çalışma sermayesi ihtiyacı da o oranda azaltılabilir.
Aydın, Başar, Coşkun
5/17
Anadolu Üniversitesi
Çalışma Sermayesi, Risk ve Karlılık


Bilançoda varlık kalemleri likidite derecelerine
göre sıralanmıştır. Döner değerlerden sabit
değerlere doğru likidite azalmakta, kârlılık
artmaktadır.
Dolayısıyla dönen varlıklar içinde likit varlıkların
oranı arttıkça işletmenin riski ve kârlılığı azalır.
Aydın, Başar, Coşkun
6/17
Anadolu Üniversitesi
Üç Alternatif Çalışma Sermayesi
Politikası
Şekildeki her bir eğri, belirli politikalar dahilinde, satışlarla cari varlıklar
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Aydın, Başar, Coşkun
7/17
Anadolu Üniversitesi

C gibi bir politika, çalışma sermayesi
yönetimde tutucu bir yaklaşımı gösterir.

B politikası çalışma sermayesi yönteminde
ılımlı bir durumu yansıtmaktadır.

C politikasının aksine A politikası atak bir
yaklaşımı sergilemektedir.
Aydın, Başar, Coşkun
8/17
Anadolu Üniversitesi
Aydın, Başar, Coşkun
9/17
Anadolu Üniversitesi
Çalışma Sermayesinin Finansmanı

Borç, vade dikkate alındığında genellikle
kısa ve uzun vadeli borçlar olarak iki
grupta toplanır.

Bir yıla kadar vadeli borçlar kısa vadeli
borç, bir yıldan daha uzun vadeli borçlar
uzun vadeli borç olarak adlandırılır.
Aydın, Başar, Coşkun
10/17
Anadolu Üniversitesi
Kısa ve Uzun Vadeli Borcun Maliyeti
Yapılan çalışmalarda, genellikle uzun
vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz
oranlarından daha yüksek olduğu
görülmüştür.
 Diğer taraftan, kısa vadeli borçlanmaya
oranla uzun vadeli borçlanmada,
esnekliğin azalması nedeniyle, efektif
maliyet daha yükselebilecektir.

Aydın, Başar, Coşkun
11/17
Anadolu Üniversitesi
Kısa Vadeli Borca Karşılık Uzun
Vadeli Borcun Riski
 Borç
verenler normalde riskin vadeyle
arttığını, işletmeler ise kısa vadeli
borçlarda riskin daha fazla olduğunu
düşünürler.
Aydın, Başar, Coşkun
12/17
Anadolu Üniversitesi
Alternatif Finanslama Politikaları,
Risk ve Karlılık

Bir işletmenin finansman ihtiyacı, dönen ve
duran varlıkların toplamına eşittir. Dönen
varlıklar iki grupta toplanabilir. Bunlar sabit
dönen varlıklar ve dalgalanma gösteren
dönen varlıklar olarak tanımlanabilir.
Aydın, Başar, Coşkun
13/17
Anadolu Üniversitesi
Finansman Politikası 1
Aydın, Başar, Coşkun
14/17
Anadolu Üniversitesi
Finansman Politikası 2
Aydın, Başar, Coşkun
15/17
Anadolu Üniversitesi
Finansman Politikası 3
Aydın, Başar, Coşkun
16/17
Anadolu Üniversitesi
Aydın, Başar, Coşkun
17/17

similar documents