Презентация - Нов български университет

Report
Психологически бариери при
употреба на компютърни технологии
от здравни работници в практиката
Полина Михова, Маргарита Станкова, Живка Винарова
1, 2,3Нов български университет, София, България
[email protected], [email protected], [email protected]
Информационни и
комуникационни технологии
Информационните технологии днес са компонент с решаващо
значение
за
произвеждане,
употреба,
съхранение
и
разпространение на всички видове информационни продукти от
техните медицински източници. Съществено е в състава на
информационните технологии да се различава палитрата от
възможности, които са предмет на отделни научни дисциплини и
специалности :
 аудио-визуални технологии за възпроизвеждане на статично
изображение;
 аудио-визуални технологии за динамично екранно изображение;
 технологии за текстообработка;
 технологии за създаване, използване и предаване различни
формати на електронни записи;
 технологии за създаване, организация и управление на бази от
данни;
 технологии за формиране и обработка на визуална информация.
 телекомуникационни технологии – мобилни приложения,
Хипотеза
 Условията за развитие и придобиване на ново познание
за методи на работа от целия свят, иновативните
техники и методологии са на един клик разстояние, но
защо тогава голям процент от практикуващите медицина
експерти са негативно настроение към компютърните
приложения, особено, когато става въпрос за терапия и
асистенция?
 Дали съвременната медицина не е позволила твърде
много посредници, финансиране и технологии да
застанат между пациенти и лекари? Не е ли твърде
много време фокусирано върху генериране на приходи,
а не на качество посредством нови технологични
решения?
Анкетно проучване
 На територията на най-голямата болница в
България – Военно медицинска академия (и
като
част
от
междууниверситетското
сътрудничество ) провеждане на мащабно
анкетно проучване в рамките на 1 месец:



Лекари и медицински експерти - 500
Медицински сестри - 100
Обучаващи се студенти във ВМА - 50
Анкета №1
 Проучване
общата
ситуация
като
работна среда във
ВМА,
както
и
очаквания,
препятствия, пречки
и стимули относно
внеряване
и
използване
на
информационни
системи
Анкета №2
Проучване
компютърната
грамотност на
кадрите
от
ВМА
Данните от Доклад за 2013 относно мобилните
комуникации и технологии в
медицинската практика*
http://www.epocrates.com/oldsite/statistics/2013%20Epocrates%20Mobile%20Trends%20Report_FINAL.pdf
Данните от Доклад за 2013 относно мобилните
комуникации и технологии в
медицинската практика*
http://www.epocrates.com/oldsite/statistics/2013%20Epocrates%20Mobile%20Trends%20Report_FINAL.pdf
Благодарим Ви за
вниманието!
Адрес за кореспондеция:

Полина Михова Михова, гл.ас.д-р, департамент „Здравеопазване и социална работа”, НБУ, 1618, София, тел:
028110280, [email protected]

Маргарита Станкова-Стоянова, доц.д-р, департамент „Здравеопазване и социална работа”, Директор
Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст НБУ, 1618, София,
тел: 0281102588, [email protected]

Живка Винарова, д.м.н, проф.д-р, департамент „Здравеопазване и социална работа”, НБУ, 1618, София, тел:
028110280, [email protected]
Източници
1.
Винарова Ж., M.Вуков, Речник и Учебник по телемедицина, ISBN 954-535-269-8, изд.
НБУ, София, 2002.
2. Autism Society of Canada. (2009).What is autism spectrum disorder? Retrieved from
http://www.autismsocietycanada.ca/understanding_autism/overview/index_e.html
3. Alexicom Tech. (2009).How does this work? Retrieved February 26, 2010 from
http://www.alexicomtech.com/HowDoesThisWork.htm
4. Burrell Autism Center. (2009).What are autism spectrum disorders? Retrieved February 25,
2010 from
http://www.burrellautismcenter.com/resources/whatisautism.aspx#CommonChar
5. Collet-Klingenberg, L. (2008).Overview of computer-aided instruction. Retrieved February
25, 2010 from The National Professional Development Center on Autism Spectrum
Disorders website: http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/computer-aided-instruction
6. Emmons, J. (2008). Exploring the use of computer assisted instruction with autistic
students. Retrieved March 1, 2010 from http://cnx.org/content/m16541/1.1/
7. Goldsmith, T.& LeBlanc, L. (2004). Use of technology in interventions for children with
autism. The Journal of Early and Intensive Behavioural Intervention,1(2),166-178.
doi:10.1.1.95.4813.
8. Jessica Kingsley Publishers. (2010). MindReading-the interactive guide to emotions.
Retrieved March 6, 2010 from http://www.jkp.com/mindreading/index.php
9. Marcus, A.& Wilder,D. (2007).A comparison of peer video modelling and self video
modelling to teach responses in children with autism. Remedial and Special
Education,28(1), 33-42. doi:10.1177/07419325070280010401
10. https://www.apa.org/monitor/2010/03/telepsychology.aspx
11. http://www.psychologytoday.com/blog/media-spotlight/201302/is-telepsychology-inyour-future
“ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, 9–10.11. 2013 г.Благоевград,
Университетски център „Бачиново”, Катедра Психологияпри ЮЗУ „Неофит Рилски” и Аристотелов университет, Солун
12. http://www.nhif.bg/web/guest/home

similar documents