Prezentacia2_kray

Report
Проект № А12-22-31/08.05.2013 г.
„Повишаване на квалификацията на
служителите от Община град Добрич“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
28 април 2014 г.
Обща стойност на проекта: 89 395,68 лв.
Разходвани средства (прогнозно): 84 463 лв.
Период на изпълнение: 12 месеца
от 08.05.2013 г. до 08.05.2014 г.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Подобряване на професионалната компетентност и
капацитета на служителите от общинска
администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно
изпълнение на задълженията.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Повишаване професионалната компетентност на
служителите от общинска администрация Добрич
чрез подобряване на квалификацията
 Повишаване капацитета на служителите от
общинска администрация Добрич чрез повишаване
на мотивацията

Резултати от
реализираните
дейности:
ДЕЙНОСТ 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА






Проведени три процедури по ЗОП за избор на изпълнители за дейностите,
които го изискват (дейности 3, 4, 5); икономия на средства.
УО на ОПАК одобри Искане за реалокация на 7 153,60 лв., което даде
възможност за допълнително включване на служители в обучения.
Верифицирани са разходи по пет искания за плащане, изготвени по
изискванията на Договора с УО на ОПАК.
Извършвана е регулярна документална проверка на изпълнение на
дейностите по проекта, с оглед осъществяване на ефективен и ефикасен
вътрешен мониторинг и контрол.
УО на ОПАК прие изготвените от екипа четири междинни доклада и годишен
технически доклад.
През м. май 2014 г. екипът ще представи пред УО на ОПАК окончателен
технически доклад и искане за окончателно плащане.
ДЕЙНОСТ 2. ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИТУТА ПО
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ИПА)
Изпълнението отговори на
идентифицираните потребности на
служителите за 29 вида обучения в
следните направления:
- Управленски умения в
администрацията;
- Управление на човешките ресурси;
- Ефективни комуникации в
държавната администрация;
- Правни аспекти и управление на
административната дейност;
- Финансово и стопанско управление;
- Е-правителство: изграждане, умения;
- Специализирано чуждоезиково
обучение.
ДЕЙНОСТ 2. ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИТУТА
ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ИПА)


Обучени 98 служители (81 жени и
17 мъже) в 29 вида обучения.
Висока степен на удовлетвореност
от:
- Компетентност на лекторите (4,89)
-
Обучението като цяло (4,58)
-
Условия на учебната база (4,34)
-
Организация на обучението (4,28)
-
Обмен на опит с колеги (4,17)
2/3 – висока удовлетвореност за
компетентност и мотивация
95% - удовлетвореност от проекта
ДЕЙНОСТ 3. ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
(РАЗЛИЧНО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ В ИПА)
Изпълнител на чуждоезиковите обучения
- „БЕСТРЕЙНИНГ“ ООД, гр. Добрич.
Успешно проведени следните обучения:

Английски език:

Ниво А1 – 10 служители

Ниво А2 – 8 служители

Ниво В1 – 6 служители

Ниво В2 – 6 служители

Ниво С1 – 6 служители

Румънски език: ниво А1 – 3 служители

Немски език: ниво А1 – 2 служители
ДЕЙНОСТ 3. ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
(РАЗЛИЧНО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ В ИПА)
Обучени 41 служители (35 жени и 6
мъже) в 7 различни нива по
английски, румънски и немски
език
Удовлетвореност от компетентност
на лектори, обучението като
цяло и организацията му (4,90),
от учебни материали (4,78), от
условията на учебната база (4,66)
4/5 висока удовлетвореност за
компетентности
54% най-висока мотивация
95% удовлетвореност от проекта
ДЕЙНОСТ 4. ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА СЪС
СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ГРАЖДАНИ
Обучение в жестомимичния език: изпълнител
- Сдружение „Съюз на глухите в България”,
гр.София - чрез филиалите на Сдружението
във Варна и Добрич.
Участие на 6 служители (от ЦУИ и МДТ) в
шестмесечен курс на обучение; изпит пред
комисия.
Изразена максимална удовлетвореност от
обучението по отношение на всички въпроси
от анкетата.
ДЕЙНОСТ 4. ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА СЪС
СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ГРАЖДАНИ
С успешно изпълнените
дейности екипът на
проекта постигна
заложените индикатори на
100%.
ДЕЙНОСТ 5. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА
ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ


Обучение „Инвеститорски
контрол на строежи и
ремонти“ - изпълнител
„СТРОЙЕКСПЕРТ-СЕК“
ЕООД, гр.София. Обучени 6
служители от дирекция
УТИОС.
„Актуални моменти в
практическото прилагане на
ЗУТ“ - изпълнител „РААБЕ
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
гр.София. Обучени 20
служители.
Висока степен на
удовлетвореност от
проведените специализирани
обучения.
ДЕЙНОСТ 5. СПЕЦИАЛИЗИРАНО
ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Обучение „Правила и
практическо приложение на
договори по FIDIC“ изпълнител „ДИДЖИ
КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София.
Обучени са 5 служители.
Удовлетвореност от полезността
на специализираното обучение.
ДЕЙНОСТ 5. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА
ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Обучение „Установяване,
изчисляване и удостоверяване на
осигурителен стаж. Работа с
учрежденски архиви“ изпълни
НКЦ "Решение" ООД, гр.София в
рамките на курс: „Новите
моменти в социалното
осигуряване, здравното
осигуряване и трудовите
отношения през 2014 г.“ Обучен
1 служител.
Всички обучавани по дейност 5
получиха материали и
сертификати, а изпълнението на
заложените индикатори е 107%.
ДЕЙНОСТ 6. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ
Заложените дейности са изпълнени:
Две пресконференции – за старт на проекта на 11 юни 2013 и за
край на 28 април 2014

Изготвени/публикувани 6 прессъобщения – в началото, при
изпълнение на дейностите и в края на проекта

Две информационни дипляни - за началото и края на проекта (по
200 броя) - разпространени в общинските звена за административно
обслужване

В официалния сайт http://www.dobrich.bg в рубрика Проекти създадена и поддържана подрубрика с информация за всяка дейност
по проекта

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:




Обучени 98 служители в Института по публична администрация по
заявените 29 теми
41 служители се обучаваха в 7 различни нива по английски, румънски и
немски език
6 служители от звената за административно обслужване изучаваха
жестомимичния език
4 специализирани обучения - пряко свързани с функциите, които
изпълняват 32 общински служители
Обобщено:


Общ брой обучени служители според брой проведени обучения - 177 (в т.ч.
133 жени); 41 вида обучения
Без дублиране, обучени 115 различни общински служители (от общо 160
души общинска администрация)
УСТОЙЧИВОСТ И МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ЕФЕКТ



Повишена квалификация, подобрени компетентности, знания, умения,
капацитет
Подобрена мотивация за по-ефективна работа - за по-добро обслужване на
клиенти, за реализиране на проекти, изпълнение на управленската
програма, подготовка за следващия планов период, разширяване и
задълбочаване на международни партньорства
Прилагане на получените знания и умения през целия трудов/служебен
стаж в общинска администрация. Влияние върху останалите служители
чрез споделяне на опит и добри практики и чрез материалите от
обученията: библиотека в две части с учебни материали за ползване от
всички  виртуална (с материали на електронен носител) - в локалната мрежа
на общинска администрация
 с материали на хартиен носител - в каб.114 в сградата на общината.
Постигнатите резултати и високата удовлетвореност на
служителите от обученията бе мотив за подготовка и депозиране
на ново проектно предложение пред УО на ОПАК –
“Надграждане на професионалната квалификация и
компетентност на служителите от Община град Добрич”
на стойност 137 730 лв. (в процес на оценяване).
Постигането на заложените по проекта цели
допринася за още по-ефективна, обърната „с
лице към хората”, ориентирана към
потребителите на административни услуги
администрация.
Проект № А12-22-31/08.05.2013 г.
„Повишаване на квалификацията на служителите
от Община град Добрич“
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
www.dobrich.bg
http://opac.government.bg/bg/home
http://www.ipa.government.bg/
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
28 април 2014 г.

similar documents