Една година след първата годишна среща…

Report
Елица Маркова
Институт „Отворено общество“ - София






Една година от официалното откриване на Програмата
Проведен Първи конкурс за финансиране на проекти
В момента се изпълняват общо 71 микро и малки проекта на
обща стойност 969 616 евро (www.ngogrants.bg)
Предстои договорирането на средните и големите проекти за
Първия конкурс
Предстои обявяването на Втория конкурс (края на януари
2014 г.) и на Третия (последен) конкурс (втората половина на
2014 г.)
Предстои да бъдат демонстрирани конкретни резултати от
финансираните до момента проекти


Програмата не предоставя инстиуционално
финансиране за организации и техните екипи и
не подпомага стопанската им дейност или
генерирането на печалба
Програмата финансира проекти, които предлагат
конкретни решения за конкретни проблеми и
ангажират подкрепените неправителствени
организации с постигането на ясни и измерими
резултати




Четири тематични области, 9 тематични приоритета
Близо 4 000 000 милиона евро
от тях 1 750 000 евро, най-много в сравнение с останалите
три тематични области, са предвидени за тематична
област „Демокрация, права на човека и добро
управление“
Изискване допустимите кандидати да се придържат към
демократичните ценности и принципите на спазване на
правата на човека



Хоризонталните въпроси за Програмата са: речта на омразата,
екстремизмът и престъпленията от омраза, расизмът и
ксенофобията, хомофобията, анти-семитизмът, толерантността и
мултикултурното разбирателство, ромите и ромското включване,
сексуалното насилие, насилието над жените и трафика на хора.
не е задължително всеки проект да се отнася до някой от
хоризонталните въпроси, но няма да се допусне финансиране на
организация или проект, който нарушава демократичните ценности,
правата на човека или насажда нетолерантност и дискриминация.
Проектите, които имат пряко отношение към хоризонталните
въпроси за Програмата ще получават допълнителни точки при
качествената оценка.
Заключения от Конференцията на Агенцията за основните
права на ЕС от Вилниус 12-13 ноември 2013 г…
„За разлика от правилата в училище, тук
преписването/копирането се насърчава! “

similar documents