Държавни зрелостни изпити Регионален инспекторат по

Report
Държавни
зрелостни изпити
Регионален инспекторат по образованието – гр.
Варна
Как се
въвежда
квестор в
ПП
„ДЗИ“ ?
Импорт на данни от АдминПро
• Операцията по експорт на данни от АдминПро
се извършва след изтегляне и прилагане на
актуализацията с номер 3.3.4 от 18 февруари 2013
год.
• Експорта на данните за зрелостниците се
извършва от Основен модул – Меню „Работа с
данните“ – „Експорт за ДЗИ“
След отбелязване на желаните паралелки и натискане на бутона за
потвърждение се генерира експортен файл, който трябва да бъде записан.
В настройките на ПП „ДЗИ“ следва да
се отбележи отметката „Използват се
данни от AdminL/Pro
Това става от началния екран след
натискане на бутона „РЕДАКЦИЯ“
и избиране на раздел „Настройки“
• Импорта се
осъществява чрез
меню
„Импорт/Експорт“
– „Импорт на
данни“ – „Данни за
зрелостници –
Админ“
• В прозореца
„Извадка от база
данни АДМИН“
следва да се
натисне бутона
и да се отвори
експортния
файл генериран
от админ
• Съобщение за грешка
при импорта от този
вид означава, че не сте
извършили последната
актуализация на Админ
• При правилно
извършване на
операциите
досега следва
базата данни на
Админ да е
прехвърлена
успешно в ПП
„ДЗИ“
Заявление на
зрелостник за
допускане до ДЗИ
• Отпечатва се от
модул „Справки и
документи“ – раздел
„Документи“ –
„Заявление за ДЗИ –
бланка за
училището“
Въвеждане на зрелостници
Извършва се чрез
раздела „Зрелостници
и
бутона за нов
зрелостник „+“
• След въвеждане
на ЕГН/ЛНЧ
софтуерния
продукт Ви пита
дали да
прехвърли
данните от тези,
които вече са
въведени в базата
данни на Админ
• След потвърждение
на зрелостника
се присвоява вх.
номер автоматично
• Автоматично се
попълват и трите му
имена , както и
данните за училището
• Всички задължителни
полета са изписани в
червен цвят
• Всички зрелостници се
подават със статус
„Допуснат“.
Недопуснатите се
уточняват на по-късен етап
в РИО на база ваша
справка за недопуснати
Уточнение за полето „Статус“
•
Завършващ през тази година – всички ученици, които в момента са 12 клас и
са подали заявление за допускане до ДЗИ
•
Завършил гимназиален етап през минала година в същото училище –
зрелостник покрил ДОИ, но неподал заявление за допускане до ДЗИ
•
Завършил средно образование – ученици от минали години завършили
средно образование но неявили се на ДЗИ
•
Завършил гимназиален етап през минала година в друго училище –
зрелостник покрил ДОИ в друго закрито или преобразувано училище, но
неподал заявление за допускане до ДЗИ
•
В горните 3 случая е задължително да се опишат номерата на дипломата или
удостоверението за завършен гимназиален етап в полетата „Диплома“ и „Уние“
Зрелостници
със СОП
•
В полето „Документ“ се
описва номера на документа
и институцията, която го е
издала (свободен текст до 20
знака)
•
От падащото меню
„Заболяване“ се избира вида
заболяване
•
В полето „Пояснение“ се
описват специфичните
нужди на зрелостника –
наличие на специално обучен
за целта консултант по време
на изпита и др. (свободен
текст до 100 знака)
• След правилното
въвеждане на
данните и
натискане на
бутона за запис
въведения
зрелостник се
визуализира в
списъчния състав
Печат на
документи
След приключването с въвеждането
на данните за всички зрелостници следва
да се генерират служебните бележки за
подадено заявление.
Това става от модул „Справки и документи“ раздел „Документи“ – „Служебни бележки
за подадено заявление“
• До 25.03 следва да
представите в РИО-Варна
„Справка за зрелостници,
заявили желание за ДЗИ“
(модул „Справки и
документи“ – Раздел
„Зрелостници), подпечатана
и подписана от директора
• „Справка за зрелостници със
СОП, заявили желание за
ДЗИ“
Изпращане на базата данни
• Базата данни (dzi.fdb) се намира в C:\Program
Files\DZI\Data и се прикачва на сайта
zamaturite.bg/dzisoft/ след влизане със
съответното потребителско име и парола на
училището;
• Базата данни не се изпраща в РИО на електронна
поща или на диск.

similar documents