Съдебна практика по прекратяване на трудови

Report
Декември 2011
Новости от
практиката по
трудовоправни въпроси
Адвокатско дружество
“Цветкова, Бебов и
съдружници”
www.tbp.bg
Програмата:
1. Прекратяване и “наследяване” на трудови
правоотношения и други въпроси от съдебната
практика
2. Тормоз и други форми на дискриминация на
работното място
3. Неизвършване на конкурентна дейност от служители
4. Предстоящи изменения в Кодекса на трудa
2
Съдебна практика по прекратяване на
трудови правоотношения
I. Прекратяване на трудово правоотношение на
основание чл. 328, ал. 1, т.12 КТ
Проблем: Изтичането на разрешението за работа в България не
е предвидено като основание за прекратяване на трудовото
правоотношение с чужденец.
Противоречива съдебна практика
Решение на ВКС за уеднаквяване на практиката:
“Липсата на разрешение за работа представлява обективна
невъзможност работникът да изпълнява трудовите си
задължения.”
3
Съдебна практика по прекратяване на
трудови правоотношения
II. Практика на ВКС по чл. 123 и чл. 123а КТ. Практика на
съда в Люксембург
 Какво е “предприятие”?
 Какво се “наследява”?
 Какво става при възстановяване на уволнен служител?
Поуки от съдебната практика

Скрити споразумения

Предотвратяване на “наследяването”
4
Съдебна практика по прекратяване на
трудови правоотношения
III. Съкращаване в щата

Щатно разписание

Заповед за съкращаване на щата

Подбор

Предварителна закрила
IV. Липса на качества

Документиране на оценките на трудовото представяне

Осигуряване на доказателства за системност

Какво е записано в длъжностната характеристика?
5
Тормоз и други форми на дискриминация на
работното място
Примери от практиката
 Задължения на работодателя по Закона за защита от
дискриминация;
 Форми на дискриминация: обяви за работа, заплащане и
социални придобивки, декларации по чл. 333 КТ;
 Какви действия трябва да предприеме работодателят,
когато получи сигнал за тормоз на работното място?
6
Неизвършване на конкурентна дейност от
служители
 Забрана за извършване на конкурентна дейност по
време на трудовото правоотношение
 Регламентация;
 Обхват;
 Правни последици от нарушаване на забраната
 Клаузи/ споразумения за неизвършване на
конкурентна дейност след прекратяване на трудовото
правоотношение
7
Предстоящи промени в Кодекса на трудa

Регламентация на дейността на агенциите за
временна заетост;

Административни санкции за служителите при липса
на трудов договор;
 Обявяване на договора за непълно работно време за
трудов договор на пълно работно време от
контролните органи и др.
8
Благодарим за вниманието!
Веселка Петрова
Старши адвокат
[email protected]
Иля Комаревски
Управляващ адвокат
[email protected]
Адвокатско дружество
“Цветкова, Бебов и съдружници”
www.tbp.bg

similar documents