Проект: BG051PO001-3.3.07-0002

Report
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!
Проект: BG051PO001-3.3.07-0002
„Студентски практики”
МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Компонент 2 “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с
всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие
със Закона за висшето образование.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Компонент 2 – проект BG051PO001-3.3.07-0002
,,Студентски практики”
Срок за изпълнение:
до 31 октомври 2014 г.
Професионална подготовка в
реални работни условия
Взаимодействия между
висшите училища и
работодателите
МОМН
Работодател
Партньор ПУ
Експерт
по професионално
направление
Наставник (преподавател)
Ментор
Студенти
60 000 000 лева
3 238 199,52 лв.
564 212,64 лв. 298 334,40 лв.
МОМН
Работодател
Сайт
http://praktiki.mon.bg
Регистрира се (2000)
Получава потвърждение
Обявява параметри на практиката
Уеб-базирана система
;
В нея ще могат да се извършват основните дейности по:
За целите на изпълнението и управлението на процеса по реализация на студентските практики се разработва
 набиране на работодатели и ментори;
 публикуване на свободни позиции за
практическо обучение;
 осигуряване на процеса на кандидатстване за
практическо обучение от студентите;
 набиране на преподаватели за академични
наставници
 и др.
МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Уеб базираната система
• модули за е-обучения – въвеждащи обучения на наставници
и ментори;
• модули за е-обслужване – електронни формуляри, договори
за практическо обучение, методически и обучителни
документи, отчетни и други документи, справочни данни за
контрол на извършените практически обучения и др.;
• модули за е-удостоверяване на проведената практика –
отчети от страна на наставника и ментора, оценка за
проведеното обучение, сертификати за завършена практика
и др.
• модули за персонализация – с индивидуални профили на
студентите, работодателите и висшите училища.
МИНИСТЕРСТВО НA ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Параметри на практиката
Какъв тип практиканти: филолози
Период: 1.V.2013 – 1.VІІ.2013
Пример: 2 групи по 12 души
Ментор
Експерт
(ВУ)
Наставник
(преподавател)
• Студенти
Ментор
• Вижда кои го избират
• Одобрява или отхвърля
избора
Експерт по професионално
направление
• Съгласува процеса на
свързване между ментор,
наставник и студент
Наставник (преподавател)
• Консултира студента за
избор на работодател
• Приема да ръководи група
при даден работодател
Студенти
• Регистрират се в сайта
• Избират оферта на
работодателя
Ментор
• Обучава 8 часа за един студент в група
• Група до 15
• За една група – 120 часа
• Заплащане – 15,50 на час
• 1860 лв.
Студент
• Изработва 240 часа практика по
график на ментора и наставника
• Получава стипендия от 480 лв.
• Завършва със сертификат
Наставник
•
•
•
•
•
Обучава 4 часа за един студент в група
Група до 15
За една група – 60 часа
Заплащане – 15,50 на час
930 лв.
2 Форми на практиката
•Присъствена
•Онлайн
Присъствена работа или обучение
• Отчетена почасово
• За студента
• За наставника или ментора
Форми на отчитане
• Онлайн регистрация на начало и край на работен период
• Timesheet – дата, място, час, присъствие, работа, резултат
1/3 наблюдавана, ръководена,
възлагана и отчитана за студента
от НАСТАВНИКА
2/3 наблюдавана, ръководена, възлагана и
отчитана за студента от МЕНТОРА
Брой студенти: 800-1000
Брой наставници: 15-25
Брой работодатели: 20-30
Брой студенти в група: 12-15
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Филологически факултет
Пловдив, ул. Цар Асен 24
++359 32 261332 ::: [email protected]
Университетски сайт
http://uni-plovdiv.bg
Факултетен сайт
http://slovo.uni-plovdiv.bg
Специално за кандидат-студенти
http://ksk.slovo.uni-plovdiv.bg
Катедра по български език
http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg
Благодаря за вниманието
Въпроси
?

similar documents