Reducing disparities _x0003_Strengthening relations

Report
НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
(2009 – 2014 г.)
Програма BG12
„Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак"
15 Ноември 2013
Стойка Димитрова
Директор на дирекция
„Международни проекти“ - МВР
Програма BG 12
“Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак“
•
Насилието срещу жените представлява голямо предизвикателство за
модерните общества, защото това е повсеместен проблем и ефектите
от него пораждат личностни проблеми, проектиращи се в много
социални сфери.
•
Насилието засяга жени и момичета във всички европейски страни, във
всички възрасти, култури, етноси, националности.
•
Причините за домашното насилие зависят от фактори като социалноикономическия статус, семейното положение, сексуалната ориентация,
религия или вяра.
Необходимост от създаване на програма
“Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак”
•
•
•
•
•
След като се анализираха обстоятелствата, че ...
Според изнесени данни на организацията „Жените срещу насилието в
Европа“ \WAVE\ приблизително около 900 000 жени в България са
подложени на домашно насилие всяка година;
Съществува необходимост от адекватни услуги за подкрепа на
жертвите;
Към България е отправена препоръка от Съвета на Европа за
подсигуряване на сигурни условия в т. нар. подслони за жени, жертви
на домашно насилие и насилие, основано на полов признак;
Липсва ефективна законодателна мярка, криминализираща домашното
насилие и брачното изнасилване като актове, подлежащи на
наказателна законова санкция;
Необходима е законодателна реформа, уреждаща подкрепа на
жертвите на домашно насилие,
Предприе се активна дейност за създаване на програма БГ 12.
Програма BG 12
“Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак“
Цели на програмата
•
•
Да се засили сътрудничеството между Република България и
държавата донор (Норвегия) в областта на домашното насилие и
насилие, основано на полов признак.
Да
се
насърчават,
развиват
и
засилват
координацията,
сътрудничеството и взаимното разбирателство между правоприлагащите органи в Република България и държавата донор, други
национални и международни органи в проблемната област.
Очаквани резултати
•
•
•
Намален брой случаи на домашно насилие
Намален брой случаи на насилие, основано на полов признак
Повишена подкрепа на жени - жертви на насилие.
Програма BG 12
Законодателни актове,
използвани при подготовка на програмата
•
•
•
Програмата е подготвена в съответствие с Препоръките от доклада на
Комитета за премахване на дискриминацията срещу жените,
Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете (20102015 г.), Европейския пакт за равенство между половете (2011-2020 г.) и
Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с
насилието срещу жени и домашното насилие.
Програмата ще се изпълнява в сътрудничество със Съвета на Европа и
ще се насърчава взаимодействието между организации от България и
Норвегия с цел укрепване на сътрудничеството в областта на
домашното насилие и насилието, основано на полов признак чрез
дейности, провокиращи съвместен стратегически интерес.
Ключово значение за осъществяването на програмата ще имат
съвместното обучение и обмяна на опит в борбата с насилието срещу
жени и домашното насилие.
Програма BG 12
Законодателни актове,
използвани при подготовка на програмата
•
•
•
Домашното насилие и насилието, основано на полов принцип, са
от основните проблеми на ромите.
Програмата е в съответствие с Националната стратегия за
интеграция на ромите в Република България (2012 - 2020) и поспециално с нейните оперативни цели, определени съгласно
правилата в антидискриминационното законодателство в
Република България, които са насочени към гарантиране на
правата на гражданите, с акцент върху правата на жените и
децата.
По този начин програмата предвижда дейности, насочени към
подобряване на положението на ромското население, особено
ромските жени и момичета, които най-често попадат за жертви на
домашно и основано на пола насилие.
Програма BG 12
“Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак”
•
Споразумението за изпълнение на програмата беше подписано от
Програмния оператор и Националното координационно звено на
3 октомври 2013 г.
•
Програмен оператор: Министерство на вътрешните работи
•
Програмен партньор от страна на донора: Съвет на Европа
•
Общ бюджет на програмата (финансиране от Норвежкия
финансов механизъм): 2 000 000 евро
Програма BG 12
“Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак”
Програмата ще допринесе за:
•
•
•
•
•
•
•
Подготвяне на предложения за законодателни промени за подобряване
на българската правна рамка в областта на домашното насилие и
насилие, основано на полов признак;
Подпомагане на дейността на приютите и услуги за подкрепа на
жертвите на домашно насилие;
Повишаване на административния капацитет на компетентните
институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие;
Информационни кампании, допринасящи за промените на
обществените нагласи към домашното насилие;
Изследвания и събиране на емпирични данни за случаи на домашно
насилие и насилие, основано на полов признак;
Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност
към домашното насилие, със специален фокус върху ромите и други
уязвими групи.
Осъществяване на дейности със специален фокус към ромите и други
уязвими общности, включително кампании в училищата, в ромските
общности, консултации с медиатори.
Програма BG 12
Програмна схема
Програмата включва:
•
Три покани за набиране на проектни предложения;
•
Две малки грантови схеми; и
•
Един предварително дефиниран проект на тема: „Подобряване на
националната правна рамка в съответствие със стандартите на
Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните
институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и
насилие, основано на полов признак“
Програма BG 12
Предвидени мерки
• Мярка 1: Покана за представяне на проектни предложения “Услуги
за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано
на полов признак” – 937 130 евро;
• Мярка 2: Покана за представяне на проектни предложения
“Организиране на кампании, повишаващи обществената
чувствителност към домашното насилие, със специален фокус върху
ромите и други уязвими групи” – 240 000 евро;
• Мярка 3: Покана за представяне на проектни предложения
“Изследвания и събиране на емпирични данни за случаи на
домашно насилие и насилие, основано на полов признак,
включително и данни за ромско население и други уязвими групи” –
200 000 евро;
• Мярка 4: Малка грантова схема “Услуги за подкрепа на жертви на
домашно насилие” – 300 000 евро;
• Мярка 5: Малка грантова схема “Информационни кампании,
допринасящи за промените на обществените нагласи към
домашното насилие” – 170 588 евро.
Програма BG 12
Предварително дефиниран проект
• Тема: „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със
стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на
компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно
насилие и насилие, основано на полов признак“
• Бенефициент: Министерство на правосъдието
• Партньори по проекта: Министерство на вътрешните работи,
Министерство на труда и социалната политика, Съвет на Европа
• Бюджет: 267 305 евро
• Цел на проекта: да се подпомогне създаването на солидна правна
рамка за защита на жертвите на домашно насилие и да се подобри
капацитетът на компетентните институции при работата по случаи на
такова насилие.
Програма BG 12
Предварително дефиниран проект - дейности
• Изготвяне на анализ за състоянието на българското законодателство,
уреждащо случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов
признак в сравнение с международните и европейски стандарти.
• Разработване на предложения за промени с цел подобряване на
българската правна рамка в областта на домашно насилие и насилие,
основано на полов признак.
• Разработване на национална стратегия за намаляване на домашното
насилие.
• Обучение на експерти от сферата на правосъдието, правоприлагането
и социалната дейност.
• Разработване на програма за обучение, наръчник за обучения и
процедурен кодекс за работа в областта на насилието, основаващо се
на полов признак.
• Информационни дейности, извършвани в райони, населени предимно с
ромско население.
Мониторинг при изпълнението на програмата
•
Посещения на място – ще се извършват от Програмния оператор на
регулярен принцип на базата на годишен план за посещения на място
или случаен принцип за проверка на изпълнението на проектите
•
Доклади за напредъка – бенефициентите следва да предоставят
информация на Програмния оператор за изпълнението на проектите и
постигането на заложените резултати
•
Ежемесечни срещи – ще бъдат провеждани срещи между Програмния
оператор и бенефициентите (предварително дефиниран проект) за
решаване на идентифицирани проблеми, необходимост от промени и т.н.
•
Управление на риска – Програмният оператор ще извършва анализ на
риска и при необходимост ще предприема коригиращи мерки с цел
гарантиране на ефективното и ефикасно изпълнение на програмата и
постигане на поставените цели.
Програма BG 12
Двустранни отношения
•
Програмният оператор предвижда 35 000 евро от общия бюджет на
програмата за финансиране на дейности за укрепване на
двустранните отношения между България и Норвегия.
•
Целта е да се създадат възможности за продължаване на
съществуващи и насърчаване на изграждането на бъдещи форми на
сътрудничество по теми от взаимен интерес от двете страни.
•
Примерни дейности: търсене на партньори от страната донор за
изпълнение на съвместни проекти, създаване на контакти, обмяна на
опит, споделяне и трансфер на знания, технологии, опит и добри
практики между организации от България и Норвегия.
•
Детайлните правила за кандидатстване за финансиране от фонда за
двустранни отношения ще бъдат разработени съвместно от
програмния оператор и партньорите от страна на донора.
Кой може да кандидатства за финансиране
по програмата?
•
Местни, регионални и национални институции, международни и
неправителствени организации могат да кандидатстват за
финансиране по Програма БГ 12 “Домашно насилие и насилие,
основано на полов признак“.
•
Размерът на финансова помощ по поканите за набиране на проектни
предложения е в рамките от 170 000 евро до 900 000 евро.
•
Размерът на финансова помощ по малките грантови схеми с фокус към
насилие в малцинствените общности и предотвратяване на
дискриминацията спрямо ромите жени е в рамките от 15 000 до 100
000 евро.
•
Процент на съфинансиране: размерът на безвъзмездната финансова
помощ, отпусната от програмата, ще бъде 85% от общия бюджет на
проекта, а когато бенефициентът е НПО – до 90% от бюджета.
Информация за сроковете на обявяване на поканите за набиране
на проектни предложения по програмата и всички допълнителни
изисквания може да получите на сайта на Дирекция
„Международни проекти“ - МВР
http://www.dmp.mvr.bg/Norw_fin_mechanism/
Благодаря за вниманието!

similar documents