Изработване на интегриран план за градско възстановяване и

Report
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СЕВЛИЕВО”
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
Договор: BG161PO001/5-03/2013/020 от 20.12.2013 г.
Бенефициент: Община Севлиево
Схема: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие II”
Стойност на проекта: 200 000,00лв.
Съфинансиране от ЕФРР: 170 000,00лв.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Общата цел на проекта е създаване на инструмент за планиране с
времеви хоризонт 2020 г., който да
осигури социална,
икономическа и екологична устойчивост в рамките на града.
Специфична цел 1: Анализиране проблемите в социалноикономическото развитие на град Севлиево, съществуващите
политики, програми и стратегии и дефиниране на възможностите
за дългосрочно развитие на града;
Специфична цел 2: Изграждане на стратегия и визия за развитие,
които да определят приоритети за развитие и подобряване
качеството на живот
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
Специфична цел 3: Осигуряване на публичност, прозрачност и
участие на местната общност при създаване на ИПГВР и
последвалата му реализация
Специфична цел 4: Създаване на основа за устойчиво развитие на
град Севлиево, чрез постигане на синергия между действащи или в
процес на актуализация стратегически планови документи за
устойчиво регионално и местно развитие, програмни документи и
устройствени схеми
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Организация и управление на проекта
Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури по ЗОП
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Севлиево за периода 2014 - 2020 г.
Одит на проекта.
Разпространение на информация и публичност.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ПО
ИЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР
• Изработване на Целеви и проблемен анализ;
• Визия за развитието на града до 2020 г.;
• Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;
• Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за
публично-частни партньорства на територията на града;
• Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат
обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР;
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
• Изработване на документация и процедура по преценка на
необходимостта от Екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС),
съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите
нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР
•
Изработване на план-график за изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на ИПГВР;
• Изработване на бюджет на ИПГВР
• Изработване на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 Изработване на Целеви и проблемен анализ:
• Извършена оценка на състоянието на социално-икономическото
развитие на гр. Севлиево в контекста на общината и района;
• Събрани данни за приоритетните нужди и проблеми и техните
причини;
• Извършен SWOT анализ;
• Обобщена информация за потенциална наличност на ресурси през
следващия планов период;
• Анализирана и систематизирана информация относно плановата
обезпеченост на територията на гр. Севлиево;
• Изготвен аналитичен доклад и резюме на анализа за настоящата
ситуация (вкл.не повече от 5 стр.).
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
 Визия за развитието на града до 2020 г.:
• Изработена и консолидирана Визия за развитието на града до 2020
г.
 Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи,
анкетни проучвания):
• Осъществен диалог с обществеността по повод изработване на
ИПГВР на гр. Севлиево;
• Организирани мероприятия – най-малко 4 на брой с минимум 100
участници общо.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
 Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР:
• Ясно дефинирани цели, отразяващи виждането и желанията на
общината и гражданите за развитието на града;
• Ясно определена стратегия за развитие, допринасяща в най-голяма
степен за постигане визията за развитие на гр. Севлиево в периода
до 2020 г.
 Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за
публично-частни партньорства на територията на града:
• Идентифицирани проектни идеи;
• Набелязани проекти за изпълнение;
• Изяснена необходимост от пред-проектни проучвания за набелязани
инвестиционни проекти.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
 Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат
обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР:
• Определени заинтересовани страни и целеви групи;
• Идентифицирани партньори и потенциални инвеститори
 Изработване на документация и процедура по преценка на
необходимостта от Екологична оценка (ЕО) и оценка за
съвместимост (ОС):
• Получени становища
от компетентния орган относно
необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост(ОС) ,
съгласно закона за биолгичното разнообразие и подзаконовите
нормативни актове и извършване на екологична оценка за
съвместимост на ИПГВР на гр. Севлиево
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
 Изработване на план-график за изпълнение и програма за
реализация (бизнес план) на ИПГВР:
• Изработени програми за реализация ;
• Изготвен индикативен списък с проекти;
• Изготвен оперативен план за изпълнение;
• Изработена концепция за структура на изпълнение на ИПГВР.
 Изработване на бюджет на ИПГВР:
• Изработен бюджет на ИПГВР
 Изработване на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР:
• Изработена система от индикатори за наблюдение и оценка на
ИПГВР
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
гр. СЕВЛИЕВО
пл. „СВОБОДА” 1
тел. 0675/396114
факс: 0675/3 27 73
e-mail: [email protected]
web: www.sevlievo.bg
Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган

similar documents