Електрическа мобилност - 2013. Реалности и перспективи.

Report
Електрическа мобилност - 2013
Реалности и перспективи
За ИКЕМ
• ИКЕМ е регистриран на 25.11.2009г. като сдружение с нестопанска
цел;
• ИКЕМ е единствената сертифицирана клъстерна организация в
България (Bronze Label Certificate), която работи в направление на
индустриализация на електрическата мобилност;
• Към днешна дата членовете на ИКЕМ са 42. Това са индустриални
компании,
енергоразпределителни
дружества,
БАН,
висши
технически университети, организации и експерти от инженерния,
индустриалния и непроизводствен сектор от различни региони на
страната;
• ИКЕМ е партньор с НСОРБ, има сключени рамкови споразумения с
общините Ловеч, Русе, Монтана, Пловдив, Добрич, партнира с
университети, професионални гимназии и неправителствени
организации.
Проекти и Програми
• ИКЕМ успешно приключва проект по мярка 1 и 2 на
-
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България”;
• Партньор на БСК по мярка BG051PO001-2.1.06 - „Разработване
и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони”;
• Подписан договор по мярка 3 на BG161PO003-2.4.02-0143
„Изграждане на лаборатория за изпитване на електрически
превозни средства“;
• Успешно участие в два проекта по европейска програма
„Леонардо да Винчи“;
Стандартизация
• ИКЕМ е член на Българския институт по стандартизация /БИС/
и участва в работата на ТК 49;
• Представител на ИКЕМ участва в международната работна
група за стандартизация.
Електрическа мобилност - 2013г.
Реалности
Индустрия
• До 1990 г. автомобилостроенето в България бе сравнително добре
развито. Произвеждаха се крайни изделия - товарни автомобили (“Мадара”
АД, Шумен), автобуси (“Чавдар” АД, Ботевград). В отделни периоди в страната
ни се осъществяваше монтаж на леки автомобили – “Рено” в Пловдив,
“Москвич” и “Фиат” в “Балкан” АД, Ловеч. След 1990 г. започна монтаж на
“Ровър” във “ВАМО” АД, Варна, но след около година същото бе преустановено,
а предприятието бе ликвидирано. По линия на кооперирано производство бяха
създадени предприятия за производство на окомплектоващи изделия за тези
първоешелонни предприятия;
• Към 2005 г. в сектор автомобилостроене работят 114 фирми, с общ
брой на заетия персонал – 3400 души.
Сред тях преобладават малките предприятия със среден брой заети 30 души.
До 2008 г. секторът се развива сравнително успешно, ежегодният растеж е в
рамките 15-20%, но през 2009 по-голяма част от фирмите изпадат в криза;
Електрическа мобилност - 2013г.
Реалности
• Към момента по-големите производители на части и
окомплектоващи изделия от секторите машиностроене и
електротехника са:
„ТЕ 91“ ООД, Пловдив – изследвания, проектиране, конструиране,
производство и монтаж на системи за електрозадвижване на захранвани с
акумулаторна батерия транспортни средства, "Балканкар Рекорд" АД,
Пловдив - производител на мотокари, електрокари, електроплатформи,
влекачи, сменни съоръжения към тях и резервни части, „Ди-Вен“ ООД, Лом производство и ремонт на електрокари и мотокари, сервиз и доставка на
резервни части за кари “Дружба” АД, Разград – специализиран производител
на бутални комплекти (изнасят се за “Алфа Ромео”, “Ауди”, “БМВ”, “Ситроен”,
“Мазда”, “Опел”, “Нисан” и др.); “Граммер” АД, Трудовец – специализиран
производител на тапицерии и седалки за широка гама превозни средства и
др.; “Монтюпе” ООД, Русе – ново предприятие изградено на “зелено”,
производител на алуминиеви части за Ауди, Дачия, БМВ; “Алуком” АД,
Плевен – специализиран производител на широка гама джанти, радиатори и
др.; “Металообработване и зъбопроизводство” АД, Ботевград –
специализиран в производството на резервни части за скоростни кутии и
диференциали, конусни и цилиндрични зъбни колела;
Електрическа мобилност - 2013г.
Реалности
“Язаки”, Ямбол – производител на окомплектоващи кабели и проводници за
автомобили, през 2009 г. производството е разширено с предприятие в Търговище;
"Г. Костов" АД, София - специализиран в производството на електродвигатели с
приложения в електрически превозни средства, “Динамо” АД, Сливен –
производител на автомобилни алтернатори, стартери и на компоненти за тях;
“Енерсис” АД, Търговище, “Монбат” АД, Монтана, “Елхим Искра” АД,
Пазарджик – предприятия за производство на акумулаторни батерии; “ЕпикЕлектроник” Ботевград – производител на електронни модули за автомобилната
индустрия; “Капрони” АД и “М+С Хидравлик” АД, Казанлък – специализирани
производители на автоматика и хидравлични изделия;
•
“Great Wall”, Ловеч - през 2011 г. бе въведен в експлоатация нов монтажен
завод на “зелено” за производство на китайски автомобили. Заводът е с годишен
капацитет около 30 000 автомобила;
•
„Булминерал“ ООД, Брезник - през 2013 година фирма стартира изграждането
на завод в гр. Брезник. Заводът ще асемблира електрически автобуси, като
сертифицира производството си в България за територията на Европа. На този
етап производствената база е завършена и се очаква финализиране на
сертифицирането на модел електрически автобус, китайско производство.
Електрическа мобилност 2013г.
Реалности
Нормативна база
• Приет „Национален план за действие за насърчаване
производството и ускореното навлизане на екологични превозни
средства, включително на електрическата мобилност в Р.България
за периода 2012-2014 г.“;
Приет с Решение № 862 на Министерския съвет от 19.10.2012 г.
Координацията по изпълнението му е възложена на министъра на
икономиката и енергетиката и министъра на околната среда и
водите.
• Приет „Национален план за действие за насърчаване на зелените
обществени поръчки за периода 2012-2014г.“;
Приет с Протокол № 38.2 на Министерския съвет от 13.10.2011 г.
Предвидени са 6 % от обществените поръчки за транспорт да са
целеви за ЕПС.
Електрическа мобилност 2013г.
Реалности
• Българското законодателство в областта на техническите
изисквания към продуктите до настоящия етап е хармонизирано с
Директива 2007/46/ЕО;
относно създаването на рамка за одобрение на моторните превозни средства и
техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически
възли, предназначени за такива превозни средства.
• Изискванията на Директива 2009/33/ЕО за чистите и енергийно
ефективни пътни превозни средства;
въведени в чл.26а от Закона за обществените поръчки. С разпоредбата се
дефинират минималните изисквания за доставка на такива превозни средства.
Електрическа мобилност 2013г.
Реалности
• Разработен модел за решаването на проблема със статута и
разрешителния режим на зарядните колонки за гр. София;
Моделът е финансиран от членове на ИКЕМ и разработен от
експерти на Национален център за териториално развитие /НЦТР/
от екипа на проф. Троева и предоставен безвъзмездно на Столична
голяма община;
• Внесено предложение до СОС на гр. София за създаване на
временна комисия за „ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЕПС) В ГРАДСКАТА СРЕДА НА
СОФИЯ“;
Електрическа мобилност 2013г.
Реалности
Реализирани Стимули
• С бюджета за 2013г. eлектромобилите бяха освободени от данък
по Закона за местните данъци и такси;
• От 01.09.2012г. е въведено безплатно паркиране на електромобили
и ЕПС в синя зона на гр. София;
• Безплатно паркиране на ЕПС е въведено и на територията на
градовете Бургас, Добрич, Русе.
Електрическа мобилност 2013г.
Реалности
Наука и Образование
• Въведена e магистърска програма „Хибридни и електрически
превозни средства“ в Транспортен факултет на Русенски
университет „Ангел Кънчев“;
•
От началото на учебната 2012/2013 г. във Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков” започна обучение на студенти по нова
магистърска специалност „Електромобили”;
Специалността е предназначена да подготвя специалисти за една
иновативна за нашата страна област на електрическия транспорт.
• В ТУ София от години се работи системно в направление дизайн и
технически и иновативни решения в сферата на електрическата
мобилност. Успехите в университета са големи;
• Активно се работи в отделни направления в Учебна база Сливен
към ТУ София, в техническия университети в Габрово и др.
Електрическа мобилност 2013г.
Реалности
• Работи се за стартиране на магистърска програма за Електрическа
мобилност в Европейския политехнически университет в гр.
Перник.
• Две нови специалности, включени в Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД): „Монтьор на ЕПС“ и „Техник
на ЕПС“;
Специалностите бяха инициирани и разработени от експертна група
на ИКЕМ и НАПОО.
• Модел за предоставяне на технически средства и специализиран
софтуер на български учебни заведения, за подготовка на
студенти от инженерните специалности;
Моделът се разработва съвместно от ИКЕМ, „Джонсън Контролс
Електроникс България» и „Хайкад Инфотех.
Електрическа мобилност 2013г.
Перспективи
Анализ на ситуацията
• Електрическите автомобили ще са недостатъчно рентабилни за
следващите няколко години. Те ще постигнат пазарен дял от около
3 % до 2025 г. в световен мащаб, но многократно по-висок в САЩ,
ЕС, Япония и Китай. Въпреки това с увеличаване на
производството/потреблението на този нов продукт постепенно
цените ще се понижават;
• Новите бизнес модели ще предложат нови възможности за
успешен старт в електромобилната ера. България може да се
възползва, да реализира потенциала си и да бъде една от първите
в тази нова индустрия в Централна и Източна Европа;
• Централната и местните власти трябва да се ангажират чрез
национална програма за електрическа мобилност.
Електрическа мобилност 2013г.
Перспективи
България има своите традиции, опит и предимства, за да се включи
успешно в европейската система за електрическа мобилност.
•
Страната ни все още разполага с квалифицирани и опитни инженернотехнически кадри;
•
Налице са традиции и специализация в производството на електротехническо и
енергетично оборудване, както и в областта на машиностроенето. Част от
предприятията на нашия пазар са собственост на водещи международни
компании в тези сектори;
•
България разполага с производствена база и традиции в производството на
електро и мотокари, в която област имахме лидерски позиции;
•
Предприятия в България са надеждни партньори на водещи компании от
автомобилостроенето като поддоставчици на възли, компоненти и детайли;
•
Налице е сравнително ниска цена на електроенергията, добре развита
енергийна инфраструктура и дистрибуторска мрежа, благоприятно географско
положение;
Електрическа мобилност 2013г.
Перспективи
•
Технологията е иновативна и ще даде тласък за развитието на други сфери,
които носят по-висока добавена стойност за икономиката. България може да
компенсира загубените позиции и пропуснатите възможности през последните
години. При добро управление електрическата мобилност може да бъде една от
ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж на промишлеността
през следващите десетилетия;
•
Ще се създадат допълнителни предпоставки за осъществяване на националната
цел по Директива 2009/28/ЕО, до 2020 г., у нас да се повиши до 16% дялът на
енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление, а в
транспорта – до 10%. Като част от „умните мрежи” електромобилите имат и
съществено предимство със значение за енергийната система, подпомагайки
изглаждането на пиковете в периодите на най-висока консумация на
електроенергия;
•
Навлизането на електрическите превозни средства ще осигури устойчиво
бъдеще на транспорта, чрез въвеждане на нисковъглеродни иновационни и
енергийно ефективни технологии и намаляване на неговата зависимост от
изкопаемите горива.
Електрическа мобилност 2013г.
Изводи
•
Необходим е държавен план – "Национална програма за електрическа
мобилност - България 2025;
•
Да се фокусират усилията на научните и производствени звена за
разработка на компоненти, особено за ел. двигатели, акумулаторни клетки
и модули, както и за ценни ключови компоненти за електрически машини и
агрегати;
•
Да се ускори изграждането на национална структура за зареждане на
автомобили с алтернативни горива, съобразно европейската директива за
алтернативните горива;
•
Да се подпомагат и развиват приоритетно образованието и иновациите в
производството и услугите свързани с електрическата мобилност;
•
Инвестиционен фокус върху произведеното в България. Създаване на
план за промишлена конверсия (преоборудване) на традиционни в
електрически превозни средства;
Електрическа мобилност 2013г.
• Насърчаване на широк обществен отзвук;
Информиране на обществото с участието на всички страни, заинтересовани от
реализацията на "Национална програма за електрическа мобилност – България
2025“.
• Стимулиране на потреблението.
Данъчните мерки, регистрационните такси, както и обществените поръчки са наймощното средство в тази насока, като се диференцират, за да се подкрепи
навлизането на пазара на автомобили с висока горивна ефективност и ниски
емисии на СО2. От друга страна това ще подпомогне и ще насърчи и пазара да
предлага такива автомобили.
• Създаване на карта на електрическата мобилност в България;
В картата да се включат експертите и дружествата по цялата верига на стойността
на електрическата мобилност - производители, търговци, доставчици на услуги,
електроразпределителни дружества и оператори на зарядна инфраструктура,
министерства и изследователски институции, средни и висши учебни заведения и
др.
Електрическа мобилност 2013г.
В заключение
Електрическата мобилност може да бъде една от ключовите
технологии за осигуряване на заетост и растеж през следващите
десетилетия.
От друга страна се създават предпоставки и за обновяване на
автомобилния парк, чието състояние е крайно незадоволително. Така
ще се осигури и подобряване състоянието на атмосферния въздух и
по-здравословна среда, особено в по-големите населени места.
Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) работи мащабно,
България да се утвърди на картата на електромобилността в Европа.
Благодаря за
вниманието!
Иван Костов,
Главен секретар на ИКЕМ
www.emic-bg.org
[email protected]

similar documents