Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”

Report
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛАГРИЯ
ПРОГРАМА BG 07 “ИНИЦИАТИВИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
МИНИСТЕРСТДВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОГРАМЕН ОПЕРАТОР
ПРОФ. ЧАВДАР СЛАВОВ, ДМН И РЪКОВОДИТЕЛ
НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР
Програма BG 07 “Инициативи за
обществено здраве” – общи бележки
Финансовият механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкият финансов механизъм
Финансовият механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкият финансов механизъм са израз на
приноса от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия с цел намаляване
на икономическите и социални различия и укрепване на
двустранните отношения с 16 страни-членки на ЕС в Централна и
Южна Европа.
България разработи Програма BG 07 в съответствие с
програмни области 13 и 27 “Инициативи за обществено
здраве” в сътрудничество със Световната здравна
организация.
Програма BG 07 “Инициативи за обществено
здраве”
Цел: Подобряване на общественото здраве и намаляване на
здравните неравенства;
Бюджет: € 15,782,353 ( Норвежки финансов механизъм €
7,765,000 ; € Европейско икономическо пространство 5,650,000 и
€ 2 367 353 национално съфинансиране)
Очаквани резултати на ниво програма :
 Подобрено управление на здравния сектор;
 Подобрен достъп до и подобрено качество на здравните услуги,
включително услуги за репродуктивно здраве и превантивни
услуги за детско здраве;
 Подобрени услуги за психично здраве;
 Намалени неравенства между групите потребители.
Предефиниран проект по очакван резултат
„Подобрено управление на здравния сектор“
 Изпълнител на
проекта:
Национален център по
обществено здраве и
анализи (НЦОЗА);

Бюджет: € 538 011
Цели на проекта:
1. Създване на система,
регулираща конструирането
и функционирането на
съоръженията за
нейонизиращи лъчения в
съответствие със законовите
изисквания;
2. Подобряване на системата
за контрол и лечение на
диабет;
3. Подобряване на системата
за профилактика,
навременна диагностика,
лечение и рехабилитация
на лица, страдащи от редки
заболявания.
Предефиниран проект по очакван резултат
„Подобрено управление на здравния сектор“
 Изпълнител на
проекта:
Национален център
за заразни и
паразитни
заболявания
(НЦЗПБ)
 Бюджет: € 152 970
 Цел на проекта:
Подобряване на
профилактиката на
ваксинопредотвратимите
заболявания
Очакван резултат : „Подобрено управление на
здравния сектор“
 Подобряване на
системата за грижи за
психичното здраве на
българските граждани
 Бюджет: € 2 000 000
 Допустими кандидати:
Държавни
психиатрични
болници, лечебни
заведения, болници,
общини и НПО,
НЦОЗА
Очакван резултат: Подобрен достъп до и подобрено качество
на здравните услуги, включително услуги за репродуктивно
здраве и превантивни услуги за детско здраве
Бюджет: € 9 878 400
Мерки:
 Подобрен достъп до качествени услуги за
сексуално и репродуктивно здраве за
юноши (възрастов диапазон 10-19 години)
и други уязвими групи;
 Подобряване на качеството на
пренаталната диагностика;
 Подобряване на качеството на
неонаталните грижи чрез модернизиране
на неонаталните отделения;
 Подобряване на качеството и достъпа до
здравни грижи на деца, страдащи от
психични, инфекциозни и гетенични
заболявания, а също така и деца,
страдащи от онко-хематологични
заболявания;
 Предоставяне на здравни услуги,
подсредством подхода „домашни грижи“,
насочени към бременни жени и деца до
трри годишна възраст с фокус върху
групите в риск

Допустими кандидати:
лечебни заведения, общини, НПО
Очакван резултат: Подобрени услуги за психично
здраве
 Бюджет: € 1 000 000;
 Допустими кандидати :
 Мерки:
 Държавни


Подобряване на
компетенциите на ОПЛ
за идентифициране и
лечение на общи
психични разстройства;
Провеждане на
епидемиологично
изследване - EPIBUL;
психиатрични
болници, лечебни
заведения, медицински
уневирситети, общини
и НПО.
Очакван резултат: Намалени неравенства
между групите потребители
 Бюджет: € 798 000;
 Малка грантова схема;
 Мерки:
 Стипендиантска
програма за ромски
студенти, приети по
медицински или други
програми, свързани със
здравеопазването.
 Допустими кандидати:
Лечебни заведения,
НПО или медицински
университети
Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”
Програмен оператор
Министерство на здравеопазването: Дирекция „Международни
проекти и специализирани донорски програми“
Подкрепящо звено: Дирекция „Оперативна програма „Техническа
помощ“ (Администрация на Министерския съвет)

similar documents