програмно осигуряване на компютъра

Report
Операционни системи
1.Компютърни системи
1
Хардуер апаратната част на
КС
2
Софтуерпрограмната част
на КС
3
4
Потребителуправлява хардуера
и създава
софтуер.
Данни- информацията, която
се обработва, съхранява и
разпространява с помощта на
хардуера и софтуера
2.Същност на програмното осигуряване
За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране
алгоритми, те трябва да бъдат преведени на техния език.
Подадените команди се изпълняват от централния процесор. Той се
обръща към оперативната памет, където са записани инструкциите и данните,
прочита от там поредната инструкция и необходимите за нея данни и я
изпълнява. След това избира нова инструкция, изпълнява я и т.н.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1. Казваме, че съвкупността от всички програми, които работят на даден
компютър, образуват неговото програмно осигуряване –софтуер.
2. За апаратната чат на компютъра се използва понятието – хардуер.
3. Последователността от команди, които компютъра изпълнява в определен
ред се нарича програма.
3.Структура на програмното осигуряване
Програмно осигуряване
игри
Мултимедийни
програми
Информационни
системи
Сервизни
програми
Електронни таблици
Среди за
програмиране
Графични редактори
Операционн
и ситеми
приложно програмно
осигуряване
Текстови редактори
Базово програмно
осигуряване
4.Базов софтуер
Базовият софтуер съдържа програмни
средства, необходими за ефективната
експлоатация на компютърната
система .
Функции на БПО
•Осигуряване ефективна
съвместна работа на хардуера
и софтуера.
•Улесняване на различни
категории потребители при
решаване на задачи с
използване на компютър.
5.Операционни ситеми
Операционната система ( OS ) е софтуерен
компонент, който управлява инфраструктурата
на компютърната система и е отговорна за
разпределението на възможностите и ресурсите
на компютъра.
Не само компютрите използват такава!
Погледнете вашият мобилен телефон, вашият
музикален player или видео-игра. Всичките на
определено ниво имат операционна система.
Това, че няма “Start” бутон, не означава,че няма
а)видове операционни системи
• С команден режим. Дискова операционна система(ДОС)
• С графичен интерфейс.
6.Файлова система
Информацията в
компютъра се съхранява
под формата на
файлове. Файловете се
групират в директории,
наречени папки
(Folders).
Файловете и папките
имат йерархична
дървовидна структура.
Тя не позволява в една
папка да се съхраняват
два файла (папки) с едно
и също име.
a)Работа с директории и файлове под ДОС




Директориите и файловете имат имена, които ги определят
еднозначно. Имената им се съставят в съответствие със следните
правила:
→ Имената на файловете и директориите не могат да съдържат
повече от 8 символа;
→ Към името на файла и директорията може да бъде добавено
разширение състоящо се от точка, последвана от не повече от 3
символа;
→ Валидни символи при съставянето на имената и разширенията
на файловете и директориите са:
Всички букви от английската азбука
Цифрите от 0 до 9
Знаците: _ ^ $ ~ ! # % & - \ / ( ) @ ` `
→ Имената на файловете и директориите и техните разширения
не могат да съдържат следните препинателни знаци и символи:
*?=+[];<>,““
7.Приложен софтуер
Приложното програмно осигуряване (ППО), наричано още
приложен софтуер се състои от приложни програми, предназначени
за решаване на конкретни задачи на крайния потребител – например
една компютърна програма за осъществяване на счетоводство на
фирма е приложна програма.
Приложния софтуер се разпространява във вид на програмни
продукти и програмни пакети.
Програмните продукти са програми, които осигуряват
конкретна дейност (специфично приложение) на потребителя.
Програмния пакет е логическо свързано множество от
програмни продукти съответстващи на изискванията на дадена
предметна област. Програмния пакет е съпроводен с документация
за използването му.
Най-общо приложния софтуер е два вида : фирмен и
потребителски
Задача: Посетете посочения адрес на сайт и
попълнете теста.
http://www1.znam.bg/zmonres/edu/IT%209/lessons/os
_disk/page9.htm
Въпроси за самоподготовка.
1. Кои са устройствата, които изграждат компютъра?
2. Какво съдържа компютърната система?

similar documents