изтегли

Report
Софтуерни проекти
Софтуерни изисквания
Софтуерни архитектури
Планиране на проект
Александър Далемски
[email protected]
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
За какво ще говорим
•
•
•
•
Софтуерни проекти
Извличане и специфициране на изисквания
Архитектури на софтуерни системи
Планиране на софтуерни проекти
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Проект
•
•
•
•
Има начало и край (ограничен е във времето)
Целта е да се създаде някакъв резултат
Проектен екип
Всеки проект, а следователно и резултатът от него, са
уникални
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Софтуерен проект
• Цел – създаване на специфична софтуерна система или
приложение
• Бюджет
• График
• Екип
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Софтуерен процес
• Дейностите по разработката на софтуерна система
• Всеки софтуерен проект се изпълнява следвайки
софтуерен процес
• Определя дейности, роли, резултати
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Софтуерен продукт
• Софтуерна система или приложение – краен резултат от
изпълнението на софтуерен проект
• Custom software
• Commercial software
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Заинтересовани лица
• Всички, които са свързани пряко или косвено със
софтуерния продукт
• Клиенти/купувачи
• Потребители
• Есперти в областта
• Юристи
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Софтуерни изисквания
• Събират се в началото на изпълнението на проекта
• Ръководят проектирането, реализацията и тестването
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Видове изисквания
• Бизнес изисквания
• Изисквания към процеса
• Изисквания към продукта
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Изисквания към продукта
• Функционални изисквания
• Нефункционални изисквания
• Изисквания на предметната област
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Събиране и специфициране
на изискванията
• Много начини за събиране – интервюта, анкети, фокус
групи, допитване до експерти в областта, проучване на
сходни системи...
• Често си противоречат
• Трябва да се постигне компромис
• Формулират се в спецификация
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Спецификация на изискванията
(Software Requirements Specification – SRS)
• Описват се всички изисквания
• Проверява се за неточности и пропуски
• Важно е проблемите да се отстранят максимално рано в
процеса
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Формулиране на изискванията
•
•
•
•
•
Ясно и точно
Консистентно (без противоречия)
Без повторения
Без сложни (комбинирани) изисквания
Да позволява проверка за изпълнението на изискването
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Софтуерни архитектури
•
•
•
•
Често използвани шаблони
Могат да се комбинират
Покриват определен клас проблеми
Предимства и недостатъци
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Клиент-сървър архитектура (Client-Server)
•
•
•
•
•
Нееднородна
Обикновено един сървър
Много клиенти
Клиентът инициира връзката със сървъра
Централизиран достъп до данните
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Трислойна архитектура (Three-Tier)
•
•
•
•
•
Три слоя – за данни, бизнес и презентационен
Изолира всеки слой от реализацията на останалите
Улеснява тестването и поддръжката
Ограничава обхвата на нужните промени
Много широко разпространена
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Многослойна архитектура (n-Tier)
•
•
•
•
Подобна на трислойната
Множество слоеве
Разделяне на отговорността (separation of concerns)
Локализиране на промените
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Peer-to-Peer архитектура
•
•
•
•
•
Обикновено еднородна
Липса на централизираност
По-висока надеждност
По-ниска сигурност на данните
По-сложна реализация
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Event-Driven архитектура
• Събития
• Абониране
• Компонентите, които предоставят услугите/събитията,
инициират действията
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Архитектура с обмяна на съобщения
(Message Passing)
•
•
•
•
Pipes & Filters
Съобщения
Канали/опашки
Обработващи звена
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Архитектура с общо хранилище
(Shared Repository)
• Общо хранилище за данни
• Липса на преки взаимодействия между компонентите
• Комуникация чрез хранилището
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Архитектура с разпределяне на товара
(Load Balancing)
•
•
•
•
Дублиране на еднакви звена
Разпределяне на заявките/натоварването
Load balancer
Допълнителна надеждност – резервни звена
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Архитектура, ориентирана към услуги
(Service-Oriented Architecture – SOA)
•
•
•
•
•
Описан набор от услуги
Съобщения
Клиенти – обикновено външни системи
Обикновено през HTTP
SOAP, WSDL и UDDI
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Модел на софтуерен процес
• Шаблон, описващ фазите на процеса, дейностите,
ролите и ресултатите от всяка фаза
• Съществуват много модели
• Ориентирани към различни видове проекти
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Ad-hoc модел
•
•
•
•
Липса на специфичен план
Решенията се вземат на място
Сполучлив за малки непрофесионални проекти
Много висок риск от провал при сериозни проекти
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Модел на водопада (Waterfall Model)
• Фази: извличане на изисквания, проектиране,
разработка, тестване, внедряване
• Не е възможно връщане към предишна фаза
• Не се справя добре с промени в изискванията в късен
етап от проекта
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Спираловиден модел (Spiral Model)
• Прилагане на модела на водопада множество пъти
• Всеки цикъл започва със специфициране на изисквания,
продължава с проектиране, разработка и тестване
• Продължава до достигане на завършен вид
• Позволява адаптация към промени в изискванията
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Прототипен модел (Prototype Model)
•
•
•
•
•
Бърза разработка на прототип в началото на проекта
Proof of concept
Откриване на потенциални проблеми и рискове
Throwaway прототипи
Еволюционни прототипи
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Итеративен модел (Iterative Model)
• Комбиниране на спираловидния и прототипния модели
• В края на всяка итерация трябва да се получи работеща
версия на крайния продукт
• Може да се добавят отделни пълни модули, или да се
започне с непълни модули и те да се доразвиват
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Agile разработка
• Традиционните модели на софтуерни процеси
изразходват твърде много време и пари за
документация и формалности
• Agile подходите минимизират излишните дейности
• Множество различни Agile подходи
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Сходни черти на Agile подходите
• Постоянна пряка комуникация със заинтересованите
лица
• Минимална употреба на сложни инструменти и
излишна документация
• Кратки цикли (спринтове)
• Бърза реакция при промени в изискванията
• Ограничават се страничните дейности
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Полезни връзки
• Софтуерно инженерство – Software Engineering by Ian
Sommerville, http://www.cs.standrews.ac.uk/~ifs/Books/SE9/
• Agile разработка - http://www.agilealliance.org/
Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Благодаря за вниманието!
• Въпроси?
• [email protected]
Copyright © 2012 DAVID Holding Company

similar documents