Prezentace

Report
Trestní právo I. (procesní) – 5. seminář
Subjekty trestního řízení: Obviněný a obhájce
Igor Barilik
Právnická fakulta UK v Praze
Katedra trestního práva
[email protected]
Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.
Obviněný
Obviněný
Osoba, proti které se vede tr. řízení
Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený (§ 12
odst. 7 TŘ)
2
Obviněný
 Podezřelý


Po zadržení před zahájením tr. stíhání
Ve zkráceném přípravním řízení
 zahájení výslechu podle § 179b odst. 3 – podání návrhu na
potrestání
 Obviněný

zahájení trestního stíhání – nařízení hl. líčení
 Obžalovaný

po nařízení hlavního líčení – právní moc odsuzujícího rozsudku
 Odsouzený

Po vydání odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu, nabyl-li
právní moc
3
Postavení obviněného
 Subjekt tr. řízení a procesní strana (§12
odst. 6 TŘ)
 Důkazní prostředek
 Předmět výkonu rozhodnutí
4
Práva obviněného: právo na obhajobu
LZPS (čl. 40 odst. 3, 4)
MPOP
EÚLPZS
TŘ (§ 2 odst. 13)
Právo hájit se sám (materiální obhajoba)
Právo hájit se prostřednictvím obhájce (formální obhajoba)
Právo žádat, aby OČTŘ pečlivě objasňovaly okolnosti svědčící
ve prospěch obviněného (§ 2 TŘ)
5
Právo na obhajobu (§ 33 odst. 1)
 1.) obviněný si může obhájce zvolit sám
 2.) může tak učinit také jeho
 zák. zástupce
 příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel,
osvojenec, druh, zúčastněná osoba, OSPOD
 3.) byl-li obviněnému obhájce ustaven nebo zvolen,
může si zvolit jiného, kt. má přednost
 Původní obhájce zastupuje do doby, než obhajobu převezme
nový
 4.) obviněný může mít i více obhájců (pluralita
obhájců)→§ 37 odst. 3
6
Právo na obhajobu
 Může žádat, aby byl vyslýchán za přítomnosti svého
obhájce
 Obviněný má právo radit se se svým obhájcem i
během úkonů tr. řízení
 Nemůže se radit, jak odpovídat na již položenou
otázku
 Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu, může s
obhájcem mluvit bez přítomnosti další osoby
7
Právo na obhajobu
 Nutná obhajoba
 „Dobrovolná“ obhajoba
 Obhajoba zvoleným obhájcem
 Obhajoba ustanoveným obhájcem
 Obhajoba na základě určení ČAK
 Obhajoba placená
 Obhajoba za sníženou odměnu (§ 33 odst. 2 – 4)
 Obhajoba bezplatná (§ 33 odst. 2- 4)
8
Další práva obviněného
 1) právo účastnit se osobně projednávaní věci před
soudem
 Řízení v nepřítomnosti obviněného (§ 202 odst. 2- odst. 5)
 Řízení proti uprchlému (§ 302-306a)
 Vykázaní obžalovaného na dobu výslechu svědka (§209
odst. 1 TŘ, § 204 TŘ)
 V přípravném řízení
 § 165 odst. 1 : policejní orgán může (ale nemusí) obž.
umožnit účast na vyšetřovacích úkonech
 X obhájce je oprávněn být přítomen u vyšetřovacích úkonů,
kt. výsledek může být použit jako důkaz (§ 165 odst. 2, odst.
3)
9
Další práva obviněného
 2) právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a
důkazům
 Obviněný nesmí být k výpovědi nebo doznání jakkoliv
donucován → důsledek: § 89 odst.3 TŘ
 Má právo na závěrečnou řeč a právo na poslední
slovo (§ 216, 217 TŘ)
10
Další práva obviněného
 3) uvádět okolnosti a důkazy ke své obhajobě
 OČTŘ musí obviněného na toto právo upozornit
 4) činit návrhy a podávat žádosti
 Týká se návrhů na způsob rozhodnutí a postupu řízení
 5) vyhledat, předložit a navrhnout provedení
důkazu
 Za podmínek § 215 odst. 2 TŘ jej také provést
 6) podávat opravné prostředky
11
Obhájce
 subjekt tr. řízení
 v tr. řízení vystupuje jménem obviněného a s jeho
souhlasem
 V tr. řízení může být obhájcem výlučně advokát
 možná substituce: advokát může pověřit koncipienta x nelze
pro řízení u KS v I.stupni, VS, NS
 Obhájcem v řízení nesmí být advokát, který
 Má v řízení postavení obviněného, svědka, zúčastněné
osoby, znalce, tlumočníka v
12
Povinnosti a práva obhájce (§ 41 TŘ)
Advokát je povinen
 vykonávat svou činnost jen ve prospěch obv.
 dbát instrukcí obviněného, nejsou-li v rozporu s pr.
předpisy(stavovskými předpisy) - § 16 z. o advokacii
 zachovávat mlčenlivost
13
Povinnosti a práva obhájce (§ 41 TŘ)
Obhájce má právo
 Od přípravného řízení činit za obv. návrhy, žádosti,
opravné prostředky, nahlížet do spisů
 V přípravném řízení má procesní nárok na účast na
vyšetřovacích úkonech (§ 165 odst. 2, odst. 3)
 V řízení před soudem zúčastnit se všech úkonů,
kterých se může zúčastnit obviněný
 Být vyrozuměn o konání hl. líčení a veřejného
zasedání
 Na přiměřenou lhůtu k přípravě obhajoby
14
Zvolený obhájce (§ 37, § 37a)
 Obviněný má právo zvolit si obhájce dle vlastního
výběru
 Nezvolí-li si obhájce sám, může mu ho zvolit na své
náklady
 zákonný zástupce
 i proti vůli obv.
 Příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec,
osvojitel, druh, zúčastněná osoba
 se souhlasem obviněného
 I bez souhlasu, byl-li obviněný zbaven nebo omezen v způsobilosti
k pr. úkonů
 Obviněný si může zvolit jiného obhájce → má vždy přednost
15
Nutná obhajoba (§ 36 - §36b, § 38 – 40a TŘ)
 V zákonem stanovených případech musí být obviněný
zastoupen obhájcem (§ 36, § 36a TŘ)
 Nemá-li obhájce, určí se lhůta k jeho zvolení
 Nebude-li v stanovené lhůtě zvolen →bude mu
ustanoven soudem
 v přípravném řízení: předseda senátu
 v řízení před soudem: senát
 Obhájce je ustanovován písemným opatřením
 V některých případech nutné obhajoby (§ 36b TŘ) se
může obviněný obhájce vzdát
 své prohlášení může kdykoliv vzít zpět
16
Vyloučení zvoleného obhájce (§37a TŘ)
Zproštění obhajoby ustanoveného obhájce (§ 40a TŘ)
Soud i bez návrhu po slyšení obhájce a obviněného
rozhodne o zproštění/vyloučení obhájce, jestliže
 obhájce má v řízení postavení obviněného, svědka,
znalce, zúčastněné osoby
 obhájce se opakovaně nedostaví k úkonům tr. řízení
na nichž je jeho účast povinná
 nastane kolize zájmů (u společné obhajoby)
 ustanovený obhájce nevykonává obhajobu delší dobu
17
Osoby s obhajovacími právy
 Zákonný zástupce




jménem obviněného
na vlastní náklady
i proti vůli obviněného
Oprávnění
 výčet v § 34 odst. 1
 Osoby se samostatnými obhajovacími právy: § 37/1
 vlastním jménem
 na vlastní náklady
 právo
 zvolit obv. advokáta, podávat některé opravné prostředky, podat
návrh na zahlazení odsouzení
18
Literatura
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní.
Obecná část. 2. aktualizované vydání. Leges,
Praha. 2011
 Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D.,
Vanduchová, M. Systém českého trestního
práva. 1.vydání. Novatrix, Praha. 2009
19

similar documents