Приоритети за научни изследвания и изграждане на

Report
[email protected]
СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА НАТО В УЕЛС
[email protected]
ИНИЦИАТИВИ НА НАТО
[email protected]
[email protected]
ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ГЛОБАЛНАТА МОЩ
ПРОМЯНА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ
ПОЛИ-ЦЕНТРИЧЕН СВЯТ
ПРОМЕНЕНА ДЕМОГРАФИЯ
УРБАНИЗАЦИЯ
МРЕЖОВО ОБЩЕСТВО/ПРОЗРАЧНОСТ
РАЗРУШАВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА
ТЕХНОЛОГИЧНО УСКОРЯВАНИ ПРОМЕНИ
ПОВИШЕН ДОСТЪП ДО ТЕХНОЛОГИИ
ВОДЕЩА РОЛЯ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ
ПОВИШЕН НЕДОСТИГ НА РЕСУРСИ
ПОНИЖЕНИ РАЗХОДИ ЗА ОТБРАНА
ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА/КЛИМАТА
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
[email protected]
ОСНОВНИ
ДЕЙНОСТИ
ФАЗА 2
ФАЗА 3
АНАЛИЗ НА
ТЕНДЕНЦИИТЕ
АНАЛИЗ НА
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
ОТ СИТУАЦИИТЕ
НА НЕСТАБИЛНОСТ
АНАЛИЗ НА ДОМЕЙНА
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВОЕННИ
ПЕРСПЕКТИВИ
•
РАБОТНА СРЕЩА
СИТУАЦИИ НА
НЕСТАБИЛНОСТ
•
УТВЪРЖДАВАНЕ
ОТ ДВЕТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИ
КОМАНДВАНИЯ
ОСИГУРЯВАЩИ
ДЕЙНОСТИ
•
РЕЗУЛТАТИ
ФАЗА 1
АНГАЖИРАНЕ НА
ВОЕННИЯ
КОМИТЕТ
СИТУАЦИИ НА
НЕСТАБИЛНОСТ
•
РАБОТНА СРЕЩА
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВОЕННИ
ПЕРСПЕКТИВИ
•
ПРЕГЛЕД ОТ
СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ
•
СТРАТЕГИЧЕСКИ
КОМАНДВАНИЯ
•
ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ
ВОЕННИЯ
КОМИТЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВОЕННИ ПЕРСПЕКТИВИ
•
РАБОТНА СРЕЩА
ИМПЛИКАЦИИ ЗА
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
•
ПЕРИОД ЗА ПРЕГЛЕД
•
УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ
КОМАНДВАНИЯ
•
АНГАЖИРАНЕ НА
ВОЕННИЯ КОМИТЕТ
(2015)
ИМПЛИКАЦИИ ЗА
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
Предизвикателства към достъпа и
използването на общите световни
богатства
• Държавни/недържавни участници препятстват или нарушават използването на
въздушното, морското, космическото и кибер пространството
Конфликт в евроатлантическия регион
• Миграция към страните от НАТО,
организират/подкрепят бунтове
срещу своите страни
Разрушително въздействие на
миграцията
• Масовата миграция надвишава възможностите на държавата за защита и
предоставяне услуги за населението
Силно въздействие на кибер заплахи
• Зависимостта и разчитането на компютърни мрежови системи повишава
уязвимостта на НАТО
Мащабни природни бедствия
• Природни и техногенни бедствия като земетресения, наводнения, аварии в ядрени
централи
Вълнения в големите градове
• Многобройни субекти с външна подкрепа предизвикват безредици и вълнения
Не-държавни субекти се
противопоставят на държавата
• Недържавни участници подкрепят малцинствени групи в държавата за влияние
върху вътрешното управление
Способности за нарушаване на
достъпа до космоса
• Държавни или недържавни участници се конкурират за контрол и извличане на
предимства от космическото пространство, използвайки зависимостта на Алианса
от космоса
Междудържавни конфликти
• Регионална нестабилност в резултат на конфликти между държави ще има
глобални последствия
ОМП като заплаха
• Разширяване на достъпа до Оръжия за масово унищожение води до нарастване на
възможностите за тяхното използване
[email protected]
• НАТО се изправя срещу държавни и
недържавни групи, формиращи нови съюзи
• Разходите за отбрана не осигуряват
адекватни способности за възпиране
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪРЗ
ТРАНСФЕР КЪМ
РЕЗЕРВНИ СИСТЕМИ НА
ФУНКЦИИТЕ ЗА
КОМАНДВАНЕ И
КОНТРОЛ
АВТОМАТИЧНО
АКТИВИРАНЕ НА
СИСТЕМИТЕ СЛЕД
ОТКАЗ ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ
ИЗКЛЮЧВАНЕ ПРИ
КИБЕР-АТАКА,
РЕИНТЕГРИРАНЕ,
ПОДДЪРЖАНЕ НА
САМОСТОЯТЕЛНИ
ЗАЩИТЕНИ СИСТЕМИ
NATO UNCLASSIFIED
ОПЕРАТИВНО
СЪВМЕСТИМИ С3СПОСОБНОСТИ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА
СИТУАЦИОННА
ОСВЕДОМЕНОСТ
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO ACT Directive 80-7 Managing Transformation
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
NATO UNCLASSIFIED
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents