Процесът планиране

Report
Решения за управление на
веригата за доставки
Oптимизация до съвършенство
Решения за управление на
веригата за доставки
Oптимизация до съвършенство
Решения за управление на
веригата за доставки
Oптимизация до съвършенство
Продажби
Верига доставки
ПЛАНИРАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Описание
Цели
Процесът планиране
Изпълнение
Собствен или външен плановик
Контрол
ПЛАНИРАНЕ
Процесът планиране
Прогноза
Симулация за
производство
Парични потоци
и потвърждение
на поръчки
План за
доставки
Нужда от
суровини
Производ
ствена
програма
ПЛАНИРАНЕ
Клиенти
1. Прогноза
ERP
админ
2. Производствена
симулация
5. Потвърждение
на поръчките
Външен
плановик
5. Парични
потоци
5. Производствена
програма
3. Производствена
симуация
ERP
Финансов
отдел
Производство
4. Нужди от
материали
Спец Покупки
ПЛАНИРАНЕ
Изнесен персонал отдел supply chain
Против
За
•
•
•
•
•
По-малко щатни служители
Опитен персонал
За заместване (майчинство)
Оптимизация на процесите
Повече ангажирани
експерти
• Спестяване
• Фокус върху основната
дейност
• ?
ПЛАНИРАНЕ
Контрол
a) Проверка на документи за всяка производствена
програма по всяко време от оторизиран представител
на Възложителя или външен независим одитор
b) Седмично сравняване със записите от ERP системата
на Възложителя
c) KPI отчети
•
•
•
•
•
Изпълнение на поръчките
Производствен график
Покритие
Стареене на продуктите
Парични потоци
ЗАКУПУВАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Описание
Цели
Процесът снабдяване
Изпълнение
Собствен или изнесен специалист покупки
Контрол
ЗАКУПУВАНЕ
Цели
a) Намиране на основни и алтернативни доставчици и
материали съгласно спецификации / изисквания
b) Проверка надеждността на доставчиците
•
•
Актуално състояние
Кредитен рейтинг
c) Преговори
•
•
•
•
Цени
Условия на доставка
Условия на плащане
Рекламации
ЗАКУПУВАНЕ
Цели
d) Подписване на договори
f) Организация на доставките и проследимост
• Транспорт
• Документи
g) Съобразяване със складовите наличности
h) Обработване на рекламации
i) СПЕСТЯВАНИЯ
ЗАКУПУВАНЕ
Процесът закупуване
Идентифици
ране
доставчици
Преговори
Конкурс
Договори
Оценка на
офертите
Доставка
ЗАКУПУВАНЕ
Изпълнение
a) Договор за услуга
•
•
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Клауза за конфиденциалност
Защита интересите на Възложителя
Месечна прогноза за нужните материали
Парични потоци
Бюджетиране
Следене на пазарните тенденции
Предложения какво и кога да се купи
Съгласуване на покупките с Възложителя
ЗАКУПУВАНЕ
Изпълнение
h) Одобрение на поръчките от Възложителя
i) Договори с доставчиците
j) Съобразяване със складовия капацитет и
наличности
k) Организация на доставките
l) Рекламации
m) Комуникации с държавни служби при
необходимост
ЗАКУПУВАНЕ
Контрол
a) Проверка на документи от всяка сделка по всяко
време от оторизиран представител на
Възложителя или външен независим одитор
b) Месечно сравнение със записите от ERP
системата на Възложителя
•
•
•
•
•
•
Цени
Наличности в склада
Покритие
Стареене на материалите
Парични потоци
Спестявания
СНАБДЯВАНЕ
ERP
Възложи
тел
1. Нужди от
материали
Външен спец
покупки
2. Симулация
за доставки
4. Поръчки
6. Рекламации/Плащания
Доставчици
3. Парични
потоци
Финансов
отдел
5. План за
доставки
Склад
ЛОГИСТИКА
Външен спец
покупки
1. Конкурс
2. Договор
Доставцичи
на транспорт
и митн
обслужване
4. Документи
Склад
2. Поръчки
Доставчици
3. Координация
Транспорт и
митническо
обслужване
СКЛАДИРАНЕ
1.
2.
3.
4.
Описание
Цели
Процесът складиране
Контрол
СКЛАДИРАНЕ
Цели
a) Безопасен и сигурен
b) Без разлики м/у физическа и документална
наличност
c) Оптимизация на складовите площи
d) Лесни за намиране – физически и
документално
e) Надеждна информация за наличностите,
срок на годност, палетизация и др.
СКЛАДИРАНЕ
Процесът складиране
Входящи
стоки
Специфики
Контрол
Складира
не
Изходящи
стоки
СКЛАДИРАНЕ
Външен спец
покупки
2. Организация
Акцизни документи
Транспорт и
митнишеско
обслужване
1. План за
доставки
Външен спец
логистика
3. Подреждане
Капацитет
Заетост
Точност
Документация
Инвентаризации
Отчет за акцизи
Склад
ДИСТРИБУЦИЯ
1.
2.
3.
4.
Описание
Цели
Процесът дистрибуция
Контрол
ДИСТРИБУЦИЯ
Цели
1. 100% посрещане на търсенето
2. Нумерична дистрибуция
3. Навременни доставки
4. Оптимизация на маршрутите
ДИСТРИБУЦИЯ
Процесът дистрибуция
Поръчки
от
клиентите
Специфики
Контрол
Планиране
Дистрибуция
Решения за управление на
веригата за доставки
Благодаря

similar documents