1. финансови пазари

Report
Парична теория и
парична политика
Лекция 4
Финансови пазари
Финансовата система
Непряко финансиране
Ролята на транзакционните
и информационните разходи
(асиметричност на информацията)
Финансови
посредници
Спестители
Население
Фирми
Държава
Външен сектор
Заематели
Финансови
пазари
Пряко финансиране
Фирми
Държава
Население
Външен сектор
План на лекцията
1.
2.
3.
4.
5.
Финансови пазари – същност и видове
Инструменти на паричния пазар
Инструменти на капиталовия пазар
Регулиране на финансовите пазари
Българска фондова борса - София
1. ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ –
СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ
Същност и видове финансови пазари
Финансовите пазари са местата,
на които се търгуват финансови инструменти
Финансовите пазари биват :
a) от гледна точка на срочността на търгуваните инструменти:
Парични
Търговия с краткосрочни ЦК
(до една година)
Капиталови
Търговия с дългосрочни ЦК
(повече от една година)
Същност и видове финансови пазари
(продължение)
b) В зависимост от мястото на търговията
борсови
c)
извънборсови
Според това в кой момент от живота на ЦК се извършва
операцията с нея
Първичен
пласират се нови емисии на ЦК
(частно пласиране  публично предлагане)
Вторичен
извършват се покупко-продажби
на вече емитирани ЦК
Същност и видове финансови пазари
(продължение)
d. в зависимост от вида на борсовите активи
фондови
стокови
e.
валутни
В зависимост от мястото и ролята на борсите в световната
търговия и изпълняваните от тях функции
международни
национални
2. ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИТЕ
ПАЗАРИ
Мотиви за финансова търговия
• Информационен – инвеститорът предполага, че
разполага с повече информация отколкото
пазара) т.е. убеден е, че даден финансов актив
е неправилно оценен
• Ликвиден – преобладаващо е желанието за
набавян е или освобождаване от ликвидност
МОТИВИТЕ ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА
• Пасивна – цените следват пазара
(цените са следствие от динамиката на запасите)
• Активна – въздействие върху цените
(запасите остават на относително постоянни нива)
Инструменти на паричните пазари
 Съкровищни
бонове – краткосрочна държавна ценна книга
o репо – транзакции, при които ценни книжа (обикновено съкровищни бонове и
облигации) се продават от един участник на друг, при ангажимент на продавача,
че същият ще откупи ценната книга по договорена цена на определена дата.
o обратно репо – транзакции, при които ценни книжа (обикновено съкровищни
бонове и облигации) се купуват от един участник, при ангажимент на купувача,
че същият ще продаде ценната книга по договорена цена на определена дата.
 Търговски ценни книжа - краткосрочни полици, издавани
от фирми с висок кредитен рейтинг
o обикновено матуритетът им надвишава 9 месеца;
o продават се с дисконт от номинала и доходността им се определя на сконтова
база
Инструменти на паричните пазари
(продължение)
 Банкови акцепти – краткосрочен кредитен анганжимент,
поет по срочна менителница, теглена срещу ТБ от фирма
 Негоцируеми депозитни сертификати (НДС) сертификати, емитирани от банки като свидетелство за
депозирани за определен период от време парични суми,
дължими заедно с договорената лихва на падежа.
 Краткосрочни общински облигации
 Евродоларови депозити –деноминирани в американски
долари депозити при банки, намиращи се извън САЩ.
3. ИНСТРУМЕНТИ НА
КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ
Инструменти на капиталовите пазари
 Облигации -
дългосрочни ценни книжа за дълг. Емитират се
от АД, централни и регионални органи на изпълнителната власт.
Облигации може да се емитират от АД най-малко две години след
вписването му в търговския регистър и има двегодишни заверени от
ДЕС счетоводни отчета приети от ОС. Облигациите традиционно се
класифицират като ЦК с фиксиран доход под формата на:
o
разлика между началната цена и номиналната стойност, която се
изплаща на падежа (облигации с нулев купон).
o
лихва, определена като произведение на купонния процент и
номинала (купонни облигации);
Инструменти на капиталовите пазари
(продължение)
 Обикновени акции - това е един от най-търгуваните
инструменти на капиталовия пазар. Акцията е ЦК, която
удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея
номинална стойност в капитала на АД, т.е. той притежава
определена част от съответната компания.
 Привилегировани акции – те носят доход под формата
на привилегирован дивидент, фиксиран от емитента като
годишна пазарна сума и (по-рядко) в % към номиналната
стойност, както и под формата на капиталова печалба при
евентуалната им продажба. При ликвидация правата по
привилегированите акции (ПА) се упражняват преди тези по
обикновените акции (ОА). Хибриден инструмент.
Инструменти на капиталовите пазари
(продължение)
 Конвертируеми облигации - Те имат качества на
обикновените облигации, но освен това дават право да се закупят
определен брой ОА по фиксирана цена, наречена конверсионна
цена. Макар и рядко, някои фирми емитират конвертируеми
привилегировани акции, за които важат същите правила на
използване, както и на конвертируемите облигации.
o
Съотношението, в което една конвертируема облигация се заменя с ОА 
конверсионен коефициент;
o
Когато се раздели номиналната стойност на конвертируемата облигация на
конверсионниякоефициент, се получава конверсионнната цена на една ОА.
Деривативни инструменти
• Опции – право на участие в сделка в бъдещ
период при определена цена
• Варанти – подобно на опциите дават права, но
са дългосрочни и обикновено се издават от
компаниите чиито акции са базисен актив
• Права – дават възможност за закупувана на
определен брой акции при увеличаване на
капитала (запазва дела на собствениците)
• Форуерди и фючърси
• Суапове – размяна на различни финансови
активи (или парични потоци) във времето
4. РЕГУЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ
ПАЗАРИ
Необходимост от регулация
• Осигуряване на необходимата информация
на потенциалните инвеститори
• Осигуряване на стабилност чрез
определяне на правилата
• Осигуряване на условия за подобряване
контрола и ефикасността на икономиката
Мрежа за финансова сигурност
• Финансова сигурност и морален хазарт
• Схеми за защита на депозитите
– Ex-ante vs. Ex-post
– Пропорционални или рисково претеглени
• Защитата на инвеститорите в ценни книжа
• Защита на застрахователните услуги
• Мрежата за финансова сигурност в България
5. БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ
Кратка история
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
С указ на цар Фердинанд е учредена Софийска фондова борса, просъществувала до
1944 г.
През 1991 г. се създава “Първа българска фондова борса” АД
1992 – 1994 г. – в условията на правен вакуум и нерегулиран пазар възникват около 20
фондови борси в цялата страна
1995 – приет е Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните
дружества. Създадена е Комисия по ценните книжа и фондовите борси
1995 – Обединяване на регионалните борси в “Българска фондова борса” АД
1996 – Създава се “Централен депозитар” АД
1996 – 1997 – Борсовата търговия е спряна заради дълбоката финансова и
икономическа криза
Август 1997 – Обединяване на Българска фондова борса и Софийска фондова борса
Октомври 1997 – БФБ-София получава лиценз от Комисията по ценни книжа и фондови
борси и остава единственият регулиран пазар в страната
2000 – Приет е закона за публично предлагане на ценни книжа
2003 – Създава се комисията за финансов надзор
Структура на капитала
и управление на БФБ
Управление
• БФБ- София е АД с преобладаващо частно участие
• Основният капитал е 5.87 млн. лв.
•Висш орган на управление – Общото събрание на
акционерите
• Общото събрание избира Съвет на директорите
• Съветът на директорите избира Изпълнителните
директори
Структура на капитала
Акционери
% от капитала
Министерство на
финансите
43.97
Инвестиционни
посредници и
търговски банки
38.84
Институционални
инвеститори
6.9
Физически лица
6.33
Юридически лица
3.96
Пазари организирани от БФБ
• Официален пазар (история, печалба, оборот, пазарна капитализация,
брой сделки)
– На акции
• Сегмент А
• Сегмент Б
– На облигации
• Неофициален пазар (неотговарящи на критериите за официален)
– На акции
– На облигации
• Пазар на дружества със специална инвестиционна цел
• Пазар на компенсаторни инструменти
• Пазар на колективни инвестиционни схеми
Индекси
•
•
•
•
•
Първият индекс на БФБ-София АД е SOFIX, като изчислението му стартира на
20 октомври 2000г. SOFIX e индекс, базиран на пазарната капитализация на
включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от
тях. SOFIX бе и първият индекс, на база на който бяха създадени
структурирани продукти.
BG 40 се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с найголям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за
последните 6 месеца, като двата критерия имат еднаква тежест. Изчислението
на BG 40 стартира от 01 февруари 2005г.
С оглед желанието за предоставяне на по-пълна картина на българския
капиталов пазар, БФБ-София стартира изчислението на два нови индекса през
септември 2007г.
Първият, BG TR30, е базиран на промяната на цените на обикновените акции,
включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло
Вторият – BG REIT, е секторен индекс и състои от 7-те емисии обикновени
акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на
недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и
най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца.

similar documents