Примери за успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията

Report
Примери за успешни практики в
аутсорсинга и автоматизацията на
касовите операции
1632 – гр. София, ж.к. “Овча купел – 2”, ул. “Иван Хаджийски” № 16
тел. 02/956-04-19, e-mail: [email protected] www.dku.bg
Практически бизнес форум - MySuccess.bg in Finance
СОФИЯ 28.09.2011 Г.
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
Обработката на парите е дейност изискваща
• Скъпи и високо технологични машини и материали
• Специализиран персонала, който да се обучава непрекъснато
Предстоящото въвеждане на единната
европейска валута в България
• Нови и повишени изисквания пред налично-паричното
обращение
Потребност на банките в страната да намалят
разходите си за обработка на парите и да спазват
стриктно изискванията за чистота на наличнопаричното обращение
БНБ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена
Българска банка и Райфайзенбанк (България)
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
• Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на
услуги по приемане, обработка, съхранение, предаване и
транспортиране на ценни пратки с банкноти и монети; услуги
по мониторинг и управление на терминални устройства АТМ,
включително обработка, отваряне, проверка на съдържанието и
зареждане с банкноти на касети за терминални устройства АТМ,
размяна на монети за банкноти и обратно и други разрешени от
закона услуги, свързани с касовата дейност.
• ДКУ е със седалище в град София и има териториални
поделения в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и
Плевен.
• Мисията на ДКУ е да допринесе за снижаване на разходите за
обслужване на паричното обращение и да повиши чистотата
му. Да поддържа висок стандарт за сигурност и увеличаване на
контрола върху качеството и автентичността на банкнотите и
монетите в налично-паричното обращение.
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
•Стандартни ЦП
• със сортирани
банкноти и монети
•с несортирани
банкноти и монети
•Нестандартни ЦП
• със сортирани
банкноти и монети
• с несортирани
банкноти и монети
•Смесени ЦП
Етап 1
Етап 2
Работа в полза на
банките-клиенти
•Намаляване
на
стандарт за ЦП с
банкноти до 5 000
броя;
•Премахване
на
диференцирането
на услугите по
сортиране
на
парите.
Все по-ориентирани
към крайния клиент
•Въвеждане на една
услуга за обработка на
“банкови”
ЦП
оформени в пачки
кратни на 100 бр.
•ЦП
преминали
междинна обработка
при клиента
•Смесени
ЦП
не
обработени
при
клиента
Етап 3
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
ПРЕДИМСТВА за банките при ползване на ДКУ за обработка на касовите
наличности:
• Дружеството предлага обработка на банкноти и монети оформени в
произволни опаковки, както и директна обработка на клиентски ценни
пратки;
• Банката елиминира двойната обработка на парите, които веднъж се
обработват от касиер на банката, който ги приема от клиента, а след това
повторно се обработват в главна каса или по-голям банков клон, където се
обобщават и опаковат в стандартни опаковки;
• Банките не задържат пари в малки клонове, които да чакат оформянето на
стандартни опаковки, а директно внасят парите за обработка в ДКУ;
• Още при приемане на ценните пратки на входа (дебаркадера) на ДКУ,
потегля информация към банката за обявената стойност на ценни пратки,
което е основание за заверка на сметката на клиента от страна на банката;
• Внасяне на ЦП от ДКУ в трезор на БНБ и банката получава заверка на
сетълмент сметката си;
• Банката може да избира дали ЦП да се внасят в БНБ за заверка на сметката й
или ЦП да се обработват, като собствени средства на банката (могат да се
ползват 7 до 22 часа всеки ден);
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
Как само за три години ДКУ се приближи максимално близо до
изпълнение на мисията си.
Инвестиции във високо технологични машини BPS 200
Инвестиции в софтуер
Квалификациран персонал
В ДКУ работят 160 касиери,
които са обучени и прилагат
изискванията на Наредба № 18
на БНБ
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
ЦП е извадена за обработка в ТП на
ДКУ
информация
Извършва се броене на банкнотосортираща машина
Зарежда се информация в ИС и се
уреждат всички различия
Целият процес е автоматизиран и човешката грешка е сведена до минимум
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
Услуги по
размяна на
банкноти за
монети и
обратно
Внасяне,
обработка и
теглене на ЦП с
български
банкноти и
монети
Координиране на
транспортните
маршрути на
инкасо компании
Внасяне,
обработка и
теглене на ЦП в
чуждестранна
валута
Услуги по
обработка и
мониторинг на
АТМ-и
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
• В Дружеството се обработват както български банкноти
и монети, така и следните чуждестранни валути: евро
банкноти и монети; американски долари; швейцарски
франкове; английски лири; канадски долари;
австралийски долари; шведски крони; датски крони;
норвежки крони, турски лири и японски йени.
• За осъществяване на работата си Дружеството работи в
непрекъснат on-line режим, както с клиентите, така и с
инкасо фирмите. В дейността си ДКУ използва
специално разработен софтуер, чрез който се подава
непрекъсната информация до клиента, за всички
процеси протичащи в дружеството. С помощта на така
подаваната информация клиентите са в състояние да
следят непрекъснато движението на парите си, да
взема нужните счетоводни операции и да управлява
ефективно своите касови наличности.;
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
Процес на обработка на
Процес на обработка на
парите на принципа
парите със заверка на
“собствени средства”
сметката в БНБ
ЦП пристигат на
дебаркадер в ДКУ
ЦП пристигат на
дебаркадер в ДКУ
ЦП се внася в трезор на БНБ в
работното й време банката
получава заверка на сметката
ЦП се обработва от ДКУ и
банката получава
информация за различие
ЦП се тегли от трезор на
БНБ в работното й враме
Банката разполага с
парите си
ЦП се обработва и банката
получава информация за
различие
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
ПРЕДИМСТВА за клиента при ползване на ДКУ за осъществяване
на цялостен мониторинг и управление на АТМ устройствата:
• описаните услуги позволяват "затваряне на цикъла" по
управление на наличностите, зареждане, операторска
поддръжка, проверка на съдържанието и зареждане на
касетите. Това означава, че банката може да аутсорсне тази
дейност към Дружеството;
• при работа с ДКУ в областта на цялостният мониторинг на АТМ
устройствата, Дружеството, което работи едновременно с
няколко инкасо компании и едновременно с това има
информация за заявките за зареждане на банките клиентки и
на крайните клиенти предлага оптимизиране на транспортните
разходи за банката, чрез ползване на оптимални транспортни
маршрути съставени от ДКУ или от инкасо компания
контрагент на ДКУ;
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
ТБ следиТБ следи
наличностите
наличностите
и
и
състоянието
състоянието
на
на
АТМ-и
АТМ-изаявка
ТБ подава
ТБзаявка
подава
до ДКУ за до
пълнене
ДКУ за пълнене
на АТМ на АТМ
и подава заявка
и подава
до заявка до
инкасо компания
инкасо компания
за
за
маршрут ДКУ
маршрут
АТМ ДКУ АТМ
пълни АТМпълни АТМ
касети касети
ДКУ ДКУ
CIT компания
CIT компания
прави
прави
ДКУзареждане
изброява
ДКУзареждане
изброява
наличностите
наличностите
в
в
касетите на
касетите
АТМ и на АТМ и
подава подава
информация
информация
до ТБ
до ТБ
ТБ прави
равнение на АТМ
ДКУ следи
наличностите и
състоянието на
АТМ-и
ДКУ инициира
заявка за
пълнене на
ДКУ подава
АТМ
заявка до инкасо
компания за
зареждане и
ремонт на АТМ и
предава
напълненитеДКУ изброява
касети наличностите в
касетите на АТМ и
подава
информация до ТБ
Успешни практики в аутсорсинга и автоматизацията на касовите
операции
• Дружеството има сключени договори с 25 от банките в страната,
като с 16 от тях работи интензивно, банките клиенти са:
• Дружеството обработва ценни пратки на над 100 касови клиенти
на търговски банки.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Практически бизнес форум - MySuccess.bg in Finance
СОФИЯ 28.09.2011 Г.

similar documents