pptx

Report
Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева
УниБИТ
Образователните модели – от аграрната
към информационната епоха
Е-Learning
Принципи на е-Learning
Глобалното образование
8
Европа 2020 г.
Устойчиво равновесие между:
1.
2.
3.
Научни изследвания
Образование
Системи за иновации
9
Бизнес и образователна сфера
 Масовизацията на висшето образование и
осигуряване на образователния процес
 Участие на бизнеса – извличане на дивиденти от
разпространяване на знания и създаване на
потенциал за бизнеса
10
Либерализация на висшето образование

Последици:
1. Снижаване на научния потенциал на университетите
2. Задълбочаване на когнитивния разрив между страните
с утвърдени образователни системи и развиващите се
страни
3. Дисбаланс във финансирането
4. Доминиране на приложното знание над
фундаменталното в учебните програми
5. Съсредоточаване на повече средства в атрактивни
направления
11
Кредит на време за образование
 Международна комисия по образованието на ХХІ век 



създаване на нови университетски структури
мултидисциплинарно знание (диверсификация),
международно сътрудничество
промени в администрирането - ролята на катедрите,
департаментите и тяхната замяна с други динамични
структури
цялостна промяна на модела и критериите за оценка на
знанията на обучаваните
разработване на учебни програми, ориентирани към
модерното гражданско общество.
12
Интелигентни технологии
 Интелигентна система
 Интелигентна организация
 Интелигентна функционална структура
13
Бизнес – образование - интелигентни
системи
 Незабавно внедряване на нови технологии в
бизнеса
 Зависимост от знанията и компетенциите на
специалистите
14
Интелигентният университет
 Модел за ускорен трансфер на знания
„наука–бизнес–образование“
Интелигентни системи - от бизнеса за университетите
 Какви функции на интелигентните системи са
необходими на университета?
 Какъв ефект – икономически и социален ще има от
изграждането на интелигентна система?
 Какви разходи – предвидими и непредвидими – са
възможни с изграждането на интелигентна система.
15
Функционален модел на интелигентната
система
Основни модули:
 Събиране, съхранение на данни.
 Целенасочено анализиране на данните.
 Оценка на ситуацията.
 Управление на знания.
 Вземане на ефективни решения
16
Концептуална структура на интелигентна
система
 Пирамидална 4-слойна структура:
І слой - Бази от данни (Data Warehpuse (DW)
ІІ – ІV слой - Анализ на данните
Queres&Reports(Q&R);
Online Analytical Processing OLAP;
Data Mining (DM);
17
Функционален модел на интелигентна
система
 ИС са продължение на изследванията за
системи, подпомагащи вземането на решения,
управленски и оперативни управляващи
системи
Събиране, съхранение на данни
Целенасочено анализиране на данните
Оценка на ситуацията
Управление на знания
Вземане на ефективни решения.
18
Основни етапи за разработване на
интелигентни системи
 І Етап – Идентификация на проблема
 ІІ Етап - функционална декомпозиция на
системата
 ІІІ Етап – детайлно проектиране на ИС
 ІV Етап – Дефиниране на обхвата на проекта
 V Етап – анализ и оценка на изходните
резултати
 VІ Етап – Изготвяне на модел на приложенията
19
Архитектура на интелигентната система
Основни компоненти:
 Среда за осъществяване на подготовката и
обработката на данните.
 Аналитична среда, в която се осъществяват
различни по сложност и обхват анализи
20
Развитие на средите за
електронно обучение
1. Learning Management System (LMS) – уеб
базирани системи , доставяне и управление на
учебни материали
2. Content Management System (CMS) –публикуване
и управление на огромен обем ресурси за
обучение.
3. Virtual Learning Environments (VLE) - софтуерна
система, ориентирана към преподавателите при
управлението на учебните курсове
Светът след Web 2.0 - облачните
технологии
Концепти на “облака”
 Облачната SaaS (софтуер като услуга) - създаване и
представяне на различни услуги, позволяващи
работата с документи
 Microsoft— Office Web Apps
 Google - Google Docs
Облачните технологии иновации
 Нови функции и модели
на потребяване на
информационните
системи
 Хостинг на данни,
приложения,
комуникации и услуги в
центрове за данни
 Прилагане на нови
бизнес модели
 Използване от всяко
устройство, навсякъде и
по всяко време
Облачните технологии – за
потребителя
 по-добри възможности
за съвместна работа и
работа от разстояние
 гъвкавост, адаптивност
 независимост от
системите
 намаляване на
разходите
„Облачни” продукти
 Apple-iCloud
iPhone 4S;
новата версия на iOS;
безплатно 5 GB дисково
пространство за музика,
снимки, приложения,
електронни писма,
календар, контакти и т.н.
Синхронизация на
мултимедийни файлове
от iTunes с всички
регистрирани устройства
- iPod, iPhone или Mac.
“Облачни” услуги
Dropbox
 облачна услуга за съхранение на информация – от
2 GB до 100 GB памет;
 може да се инсталира във всеки компютър или
смартфон;
 достъпна за всички популярни операционни
системи
“Облачни” услуги
 5 GB дисково пространство
 Преместването на файлове
в облака става през сайта на
компанията
 Специална услуга,
оптимизирана за онлайн
музика
 Съвместимо с всеки
браузър, вкл. Amazon
Cloud Player за Android.
 Улеснен достъп до Amazon
MP3 Store, чрез Cloud Drive
може да се възпроизвежда
потоково аудио.
“Облачни” услуги
 Open Drive.
Предлагаща отново
5GB пространство, ;
 потребителят може да
се продават - снимки,
книги, музика и
всякакви проекти,
създадени или
предоставени от
потребителя.
“Облачни” услуги
Windows Live SkyDrivе
 25 GB безплатно
пространство – чрез
MSOffice - SkyDrive
Office Web Apps могат
да редактират
документи директно в
браузъра. Снимки,
видео - в каталог, слайд
шоу
Облачните технологии в
България
http://blog.icn.bg/cloud-2
 ICN.BG предлага Cloud
хостинг,
Видове облачни структури
 Частен облак (Private Cloud)
 Публичен облак (Public Cloud)
 Хибриден облак (Hybrid Cloud)
 Обществен облак (Community Cloud)
 Комбиниран облак (Combined Cloud)
 Вътрешен облак (облак в облаците) (Cloud of
Clouds)
Класификация на дейности по еобучение
 Комуникационни средства
 Средства за обучаемите
 Средства за администриране
 Средства за преподаватели
Комуникационни средства







Дискусионни форуми
Файлов обмен
Е-поща
Журнал/Бележник на студента
Чат
Видео комуникация
Дъска за съобщения
Средства за обучаемите









Bookmarks
Календар/Преглед на личния напредък
Ориентация/Помощ
Търсене в системата/курса
Работа офлайн/Синхронизация
Работа в групи
Самооценяване
Студентски общности
Студентско портфолио
Средства за администриране
 Идентифициране на потребител
 Оторизация за курса
 Хостинг-услуги от разработващата организация
 Интеграция на регистрациите
Средства за преподаватели
 Автоматизирано тестване и оценяване
 Управление на курса
 Помощ за преподавателя
 Средства за неавтоматизирано оценяване
 Проследяване работата на студентите в курса и
системата
Инструментариум и платформи
 Специализирани инструменти на платформите
 Интегриране на конвенционални и
професионални пакети (MS Office – PowerPoint,
Adobe Creative Suite)
Платформи за електронно обучение, използвани в
УниБИТ
MOODLE, ILIAS и EWES
 комуникационни средства
 средства за администриране
 средства предоставяни на обучаващите се
 средства предоставяни на преподаватели
 хардуер и софтуер
 стандарти
 цени и лицензионни политики.
Комуникационни средства
Платформи
Дискусионни форуми
Файлов обмен
Е-поща
Журнал/Бележник на студента
Чат
Видео комуникация
Дъска за съобщения
MOODLE
Да
Да
Само външна
Да
Да
Не
Да
ILIAS
Да
Да
Вътрешна и външна
Да
Да
Не
Личен десктоп
EWES
Да
Да
Вътрешна и външна
Да
Да
Да
Да
Средства за обучаемите
Bookmarks
Календар/Преглед на личния
напредък
Ориентация/Помощ
Търсене в системата/курса
Работа офлайн/Синхронизация
Работа в групи
Самооценяване
Не
Да
Да, контекстна
Да, за темите във
форумите
Не, само download
Да, на ниво курс и
дейност
Оценяване по всички
видове материали
Студентски общности
Не
Студентско портфолио
Да, като уеб страница
Да
Да, лична уеб
страница
Ръководства за
студента
Да, по ключови думи
Не
Да
Да, контекстна
Да, за темите във
форумите
Не, само download
Да, на ниво курс и
дейност
Оценяване по всички
видове материали
Не, само download
Да, на ниво групи и
ниво курс
Оценяване по всички
видове материали
Да, на ниво комуникаДа
ция
Личен десктоп
Да, като уеб страница
Средства за администриране
Да, с пароли от
администратора и
преподавателя
Да, с пароли от
Да, с пароли от
Идентифициране на потребител
администратора и
администратора и
преподавателя
преподавателя
Да, Роли:
Да, Роли: администратор,
Да, Роли: администратор,
администратор,
Оторизация за курса
преподавател, студент,
преподавател, студент,
преподавател, студент,
гост
гост
лектор, дизайнер, гост
Хостинг-услуги от
Да, комплексни,
Да, комплексни, платени
Не
разработващата организация
платени
Да, автоматизирано
Да, автоматизирано
Колективни регистрации
Интеграция на регистрациите
администриране на
администриране на списък
за курсове и групи
списък от студенти
от студенти
Средства за преподаватели
Автоматизирано тестване и
оценяване
Управление на курса
Помощ за преподавателя
Средства за неавтоматизирано
оценяване
Проследяване работата на
студентите в курса и системата
Да, от системата и от
преподавателя
Да, вкл. чрез дати и
събития
Да, контекстна: онлайн
ръководство за
преподавателя
Да, чрез дати и
събития
Да, онлайн
ръководство за
преподавателя
Да, от системата и от
преподавателя
Да, вкл. чрез дати и
събития
Да, контекстна: онлайн
ръководство за
преподавателя
Да
Не
Да
Да,
по много параметри
Да
Да
Да,
по много параметри
Разработка на приложенията за
обучението/стандарти
Съответствие със стандарти за
достъп на хора с увреждания
Споделяне/многократно
използване на съдържание
Управление на учебни планове и
учебен процес
Шаблони на курс
Различни потребителски изгледи
Поддържане на стандарти за еобучение
MOODLE
Да, с US Rehabilitation
Act
Не
Не
3 основни + разраб. От
преподавателя
10 базови шаблона +
др.
SCROM, към нови
Moodle-версии
Средства за разработка на
Да, поддържат се
учебен процес и учебни конструктивист. и ПБОматериали
подходи
ILIAS
EWES
Не
Да, с US Rehabilitation Act
Да
Да
Не
Не
Да
Да
Частични средства
Частични средства
SCROM, непрекъснато
създаване на нови
подобрени версии
SCROM, непрекъснато
създаване на нови
подобрени версии
Да
Да
Хардуер/Софтуер
Браузър при клиента
Изисквания за БД
Осигуряване на ЕО
Хардуер/Софтуер
MOODLE
ILIAS
Да
MySQL
Сървърски софтуер
PHP 4.1.0 + MySQL (или
PostgreSQL) и web server
Поддържани сървъри
UNIX; Linux; Windows
Минимални хардуерни
Не са специфицирани
изисквания за сървъра
Да
MySQL
Apache; MySQL; PHP; Zlib IJG;
libpng; GD; ImageMagick; ZIP,
Unzip; PEAR
UNIX/Linux; Solaris; Windows
1 Pentium III 800 Mhz
processor, 512 MB RAM и
SCSI/RAID hard disks
EWES
Да
MySQL
PHP 4.1.0 + MySQL (или
PostgreSQL) и web server
UNIX; Linux; Windows
Не са специфицирани
Цени и Лицензни политики
за платформи за ЕО
Цени/Лицензни
политики
MOODLE
2001 – PhD разработка на
Martin Dougiamas;
2001 – Moodle.org-OSS –
Профил
на
общност;
създателя
–
2003 – Moodle.com –
автор/компания
компания;
Moodle Partners – мрежа
копании
Цени
Безплатен софтуер,
Сервизни услуги – платени
Отворен софтуерен Да, разпространява се под
код
GNU General Public License
Езикова поддръжка
Над 45 езика, вкл.
Български
ILIAS
EWES
Част от проекта VIRTUS, Faculty of
Economics, BA and Social Sciences, Uni. of
Cologne, Germany Развиван от Sal.
Oppenheim Foundation и Derpartment of Sc. &
Research, провинция Northrhlne-Westphalia.
Безплатен за базовите услуги
Да, разпространява се под GNU General
Public License
Многоезикова поддръжка
Софтуер,
Сервизни услуги
– платени
Да,
разпространява
се от Епсилон
Комюникейшънс
Многоезикова
поддръжка, вкл.
български
Обобщение за успешното
провеждане
ЕОда бъде
1. Водещ принцип -на
курсът
„проектиран за потребителите”
2. Уточняване на тематичния обхват – какво
трябва да се знае по профила на дадената
специалност
3. Учебно съдържание, което да отговаря на
въпросите какви знания, умения,
компетентности, трябва да имат
обучаваните като резултат от обучението
4. Учебното съдържание, персонализирано
към обучаемите - обратната връзка от
обучаваните към обучителите.
Модел на облачна технология в
ЕО
 Избор на вид облачна структура - частен облак - HP




CloudSystem Matrix;
Създаване на уеб услуги с Windows Communication
Foundation (WCF) и ASP.NET WebAPI
Компонентно тестване (Unit Testing) и интеграционно
тестване (Integration testing) на уеб услуги
Изграждане на SOA архитектура
Разработване на цялостни уеб приложения в облака,
които се базират на архитектура, насочена към услуги
Облачните технологии 2014 г.
 Инвестицията в облачните - Juniper Research и
Gartner пазарът на облачно базирани мобилни
приложения в световен мащаб ще нарастне с 88%
(от 2009 до 2014). - $9,5 млд.
 Нов уеб стандарт HTML5;
 Постоянно разширяване на мобилния обхват и
нуждата на бизнеса от услуги за непрекъснат
достъп до ресурсите си
 Прогноза за пазара на облачни технологии – 2014 2020 г. 150 – 270 млд. (извън мобилните
приложения)
Използвани източници
1. http://econ.bg~_at.1.html
2. http://academy.telerik.com/
3. http://newhorizons.bg/blog/2013
4. http://www.youtube.com/~c0nW4hImrts
5. http://www.netcoach.eu.com/index.php~
6. http://www.icn.bg/cloud-create.html
Благодаря за вниманието!!!
За контакти:
[email protected]

similar documents