Pašvaldības konkurētspējas aģenti. Sociālo veicināšanas

Report
Pašvaldības konkurētspējas aģenti.
Sociālo pakalpojumu un veselības
veicināšanas aktivitāšu vieta
aģentu vidū – esošā un vēlamā
S. Šimfa, LPS eksperte
26.01.2015
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovācijas definīcija
OECD un EK definīcija Oslo Rokasgrāmatā: Inovācija ir
jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai
pakalpojuma) vai procesa, jaunas mārketinga metodes
vai jaunas organizatoriskās metodes ieviešana
uzņēmējdarbībā, darba organizācijā vai uzņēmuma ārējā
komunikācijā.
LR Zinātniskās darbības likums definē - inovācija ir jaunu
zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas
ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai
pakalpojumā.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes
veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovāciju klasifikācija pēc objekta
Inovācijas gala rezultāts ir jaunievedumi, produktu un procesu
kvalitātes, produktivitātes un efektivitātes būtiski uzlabojumi,
kā arī jaunievedumi darba organizācijā un jauninājumi
piegādātāju un klientu attiecību veidošanā.
Galvenie inovācijas veidi (pēc inovācijas objekta):
•produkta inovācija (uzlabots ražošanas gala produkts);
•procesa inovācija (uzlabots ražošanas process, lai iegūtu
augstāku gala produkta tirgus vērtību);
•organizatoriskā inovācija (efektīva vadības sistēma,
sadarbības tīklu veidošana);
•sociālā inovācija (uzlabojumi sociālajā vidē – labklājība,
nodarbinātība, kultūrvide utt.).
Inovāciju klasifikācija pēc
jauninājuma ietekmes
• Pakāpeniskā
• Radikālā
• Graujošā
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovāciju klasifikācija pēc
inovācijas avota
• Pētniecība un attīstība
• Ar pētniecību un attīstību nesaistīta
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovāciju klasifikācija pēc
vadības stila
Administratīvā inovācija - uzņēmuma vadība nosaka uzņēmuma gaitu –
nosprauž mērķus un uzdevumus, un nodrošina ar finansēm. Ieviešanas
procesu uztic atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem.
• Iesaistītajiem darbiniekiem nav jādomā par finansējuma piesaistīšanu.
Varētu teikt, ka šī pieeja ir līdzīga direktīvai, piemēram:
• Mēs izpētīsim …;
• Mēs likvidēsim …;
• Mēs centīsimies konkurēt ar …;
• Mēs investēsim jaunās ... .
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovāciju klasifikācija pēc
vadības stila
Demokrātiskā inovācija ir inovācija, kas radusies uzņēmuma
iekšienē, jo ikviens darbinieks tiek aicināts piedalīties inovācijas
izcelsmes procesā. Demokrātiskā inovācija nodrošina vislielāko
izaicinājumu novatoriem –cilvēkiem, kuri domā savādāk, kuriem
ir daudz jautājumu, daudz interešu un kuri nav apmierināti ar
situāciju, ja nenotiek pārmaiņas, kuri tiek uzskatīti par
ambicioziem, kuri saskata atšķirīgas perspektīvas nekā citi, kuri
jautā “kāpēc ne…” daudz biežāk nekā “kāpēc”, kuri rada
problēmas tiešajiem priekšniekiem, bet tajā pašā laikā ir
uzņēmuma enerģijas avots un nākotne. Tie ir cilvēki, kuri ģenerē
idejas un kuri vēlas piedalīties darbietilpīgajā procesā, lai,
pirmkārt, pārliecinātos paši un pēc tam, lai pārliecinātu augstāko
līmeņu vadītājus par idejas vērtīgumu.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Galvenie inovācijas veidi pēc
objekta
Produkta inovācija ir jaunas vai būtiski
uzlabotas preces vai pakalpojuma
ieviešana, ņemot vērā tā īpašības vai
izmantošanas nolūku. Tā ietver nozīmīgus
tehnisko parametru, atsevišķu sastāvdaļu
un pielietoto materiālu uzlabojumus,
programmatūras pilnveidošanu un ir
lietotājam draudzīga.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Galvenie inovācijas veidi pēc
objekta
Mārketinga inovācijas mērķis ir labāk izprast klientu vajadzības,
atklāt jaunus tirgus vai jaunu pieeju uzņēmuma produktu
izvietošanai tirgū ar mērķi palielināt uzņēmuma tirdzniecības
apjomu. Mārketinga inovācijas atšķirīgā pazīme salīdzinājumā ar
citām izmaiņām uzņēmuma mārketinga instrumentos ir tādas
mārketinga metodes ieviešana, kas iepriekš uzņēmumā nav
izmantota. Tai jābūt iekļautai jaunajā marketinga koncepcijā vai
stratēģijā, kura krasi atšķiras no uzņēmumā esošajām mārketinga
metodēm. Jaunas mārketinga metodes var pielietot gan jauniem,
gan esošiem produktiem.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Galvenie inovācijas veidi pēc
objekta
Procesa inovācija ir jaunas vai būtiski
uzlabotas ražošanas vai piegādes
metodes ieviešana. Tā ietver būtiskas
izmaiņas tehniskajos paņēmienos,
tehnoloģijās, iekārtās un/vai
programmatūrās.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Galvenie inovācijas veidi pēc
objekta
Organizācijas inovācija ir jaunas
organizācijas metodes ieviešana
uzņēmuma komercdarbības praksē,
darba vietu organizācijā vai ārējās
komunikācijā.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Organizācijas inovācijas
Organizācijas inovācijas mērķis ir uzlabot uzņēmuma
darbību, samazinot administratīvās vai darījumu
izmaksas, uzlabojot apmierinātības līmeni darba vietā
(un līdz ar to darba produktivitāti), izmantojot ārējos
ekspertus/konsultantus vai samazinot piegādes
izmaksas.
Organizācijas inovācijas atšķirīgā pazīme salīdzinājumā
ar citām organizācijas izmaiņām uzņēmumā, ir tādas
organizācijas metodes ieviešana, kas agrāk netika
izmantota uzņēmumā.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Apkopojot
• Minimālās prasības inovācijai ir, ka produktam, procesam, mārketinga
metodei vai organizācijas metodei ir jābūt jaunai (vai būtiski
uzlabotai) konkrētam uzņēmumam.
• Kopējā inovācijas īpašība – tai jātiek ieviestai. Jauns vai uzlabots
produkts tiek uzskatīts par ieviestu līdz ar tirgū parādīšanās brīdi. Jauni
procesi, mārketinga metodes vai organizācijas metodes tiek uzskatītas
par ieviestām ar praktisku parādīšanos uzņēmuma darbībā.
• Inovācija var būt gan vienas nozīmīgas izmaiņas ieviešana uzņēmumā,
gan vairāku nelielu pieaugošu izmaiņu ieviešana, kas kopā veido
nozīmīgas izmaiņas uzņēmumā.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Reāli novērtējiet
pašreizējo situāciju
Izprotiet
kas ir
vajadzīgs
Plāns
izmaiņu
vadībai
Rīkojieties
1. Solis inovācijas procesā
*Identificējiet pazīmes
*Novērtējiet:
• iedzīvotājus
• uzņēmējus
• apmeklētājus
(jāizprot vajadzības un jāapzinās kā tās apmierināt)
*Novērtējiet konkurentus
*Izprotiet savu reālo sākuma stāvokli
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Sociālo inovāciju jēdziens
Sociālo inovāciju jēdziens attiecas ne tikai uz inovatīvām idejām,
bet veselu procesu, kura laikā tiek rasti jauni risinājumi sociālām
vajadzībām un problēmām.
Šo procesu veido četri elementi (tie ir būtiskākie elementi, kuri
neizslēdz vēl citus):
• Jaunu, neievērotu vai neatrisinātu sociālo vajadzību
identifikācija;
• Jauni risinājumi, ņemot vērā šīs vajadzības;
• Jauno risinājumu izvērtējums, attiecībā pret to, cik veiksmīgi
tie atbilst identificētajām vajadzībām un problēmām;
• Efektīvu sociālo inovāciju integrācija esošo sociālo procesu
kopumā.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Pieejas sociālo inovāciju
jomā
Eiropas politikas padomdevēju birojs (Bureau of
European Policy Advisors) nosauc trīs sekojošas
pieejas sociālo inovāciju jomā:
• Sociāli nepieciešamas inovācijas
• Sociālā izaicinājuma inovācijas
• Inovācijas, kuras atbilst sistēmas pārmaiņu
nepieciešamībai
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Sociāli inovatīviem risinājumiem
raksturīgs:
• Atvērtība attiecībā uz dalīšanos ar zināšanām, t.i., dalīšanās ar iegūtajām
zināšanām;
• Interdisciplinaritāte un integritāte dažādu citu risinājumu kompleksā, kas
atšķiras no agrākiem izolētiem vienas noteiktas profesijas pārstāvja
risinājumiem;
• Pilsoņu: pakalpojumu saņēmēju vai produktu lietotāju vai viņu līdzcilvēku
iesaistīšana, pretēji tradicionālajiem hierarhiskajiem risinājumiem un
attiecībām starp pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju;
• Atbilstība konkrētām, identificētām vajadzībām, nevis “masu risinājumi”,
kas bieži nav tik veiksmīgi piemērojami, ņemot vērā katra konkrētos
individuālos apstākļus.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovācijas sociālajā jomā
•
•
Jauninājums jeb inovācija – nozīmē mainīt esošo praksi – būtiski mainot vai
ieviešot kaut ko pilnīgi jaunu, piemēram, ieviešot jaunas metodes, pieejas vai
tehnoloģijas, produktus vai pakalpojumus.
Inovācijas paaugstina procesa efektivitāti un kvalitāti.
Inovatīvi sociālie pakalpojumi ir pakalpojumi, kas līdz šim nav pieejami
noteiktā ģeogrāfiskā vidē, bet kuru nepieciešamību nosaka konkrētas mērķa
grupas neapmierinātās vajadzības un sociālo problēmu risināšana.
Inovatīvs sociālais pakalpojums sevī ietver jaunu metožu, pieeju izmantošanu
darbā ar personu vai personu grupu konkrētā vidē, lai apmierinātu šo personu
sociālās un psiholoģiskās vajadzības un risinātu sociālās problēmas, tādējādi
sasniedzot sociālās, profesionālās un/vai aprūpes mērķus.
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovatīvu risinājumu
nostiprināšana,
ilgtspēja
Inovatīvu risinājumu
realizācija
Inovatīvu risinājumu
izmēģināšana
(pilotprojeki)
Idejas par
inovatīviem
risinājumiem
Pieņemam kā mūsu
sadarbības moto?!
Sadarbība nav mērķis, tā
ir līdzeklis lai pārspētu
konkurentus
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”
Inovācijas
process
Konkurētspēja
Mārketinga stratēģija ir metode, ar kuras palīdzību var precīzi
noteikt un pastāvīgi aktualizēt pašvaldības mērķus un uzdevumus,
sekot šo uzdevumu izpildei un novērtēt sasniegto. Metodes
pamatā ir priekšstats par konkurenci – pašvaldība konkurē ar
citām pašvaldībām un ar citiem varas mērogiem par resursiem, tā
cenšas piedāvāt savas darbības produktus izvēlētajām mērķa
grupām un gūt priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem. Ne
mazāka loma par konkurenci ir arī sadarbībai. Pašvaldība
sadarbojas ar privāto sektoru, citām pašvaldībām un valsti, lai gūtu
panākumus, kas vienatnē nav sasniedzami.
Līdzīgi kā tradicionālajā plānošanā
mārketinga metodes lietotāji
nosaka un pastāvīgi koriģē vīziju,
misiju, mērķus un uzdevumus,
rūpējoties par pozitīvu savas
politikas rezultātu, taču dara to
elastīgāk un balstoties uz faktiem.
No dokumenta «Ventspils pilsētas mārketinga stratēģija
2010. – 2013. gadam» :
Mārketinga būtība ir: “izprast vajadzības un vēlmes un
apmierināt tās efektīvāk kā konkurenti” un tā ir arī pilsētu
mārketinga pamatā, tikai konkurences elementa vietā
jaunākās vēsmas pilsētu mārketingā iesaka sadarbību.
Galvenie pašvaldības “tirgus” segmenti ir:
•
Iedzīvotāji
•
Viesi
•
Uzņēmēji un investori
Atsevišķas šo grupu intereses ir kopīgas, bet atsevišķas –
pretējas. Pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes
ietvaros nospraužot mērķus un nosakot plānotos rīcības
virzienus, jāizvērtē kā attiecīgās darbības ietekmē visas
pašvaldības lietotāju grupas. Konfliktējošu pretēju interešu
gadījumā, pašvaldībai jāspēj pamatot vietējai sabiedrībai
izvēlētās darbības ietekme uz pašvaldības attīstību.
Iedzīvotāji – vietējie pašvaldības iedzīvotāji, kuri lieto pilsētas
pakalpojumus un infrastruktūru savu ikdienas vajadzību
nodrošināšanai.
Attiecībā pret pilsētu kā produktu iedzīvotājiem interesē:
• sakopta, droša, tīra, ērta dzīves vieta;
• iespējas un daudzveidība darba tirgū;
• kvalitatīvs sociālo pakalpojumu piedāvājums – izglītība, kultūra,
veselības aprūpe, ērts transports, brīvā laika pavadīšana, atpūta,
iepirkšanās, sociālā aizsardzība un drošība.
Ne visas no iedzīvotāju vajadzībām pašvaldība nodrošina tieši, bet
pastarpināti ar savu darbību ietekmē to nodrošinājuma iespējas.
Bizness (vietējā, nacionālā un starptautiskā
līmeņa) izmanto (vai interesējas par iespēju
izmantot) pilsētas teritoriju, tās tehnisko
infrastruktūru, pakalpojumus un darbaspēku
saimnieciskai darbībai. Biznesam būtiski
nosacījumi ir vietas atrašanās, transporta un
tehniskā infrastruktūra, zemes cenas, nodokļu
likmes, likumdošana, darbaspēka piedāvājuma
kvalitāte un kvantitāte, dažādu iestāžu un
piegādātāju pieejamība, tirgus pieprasījums,
vides kvalitāte, pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte.
Apmeklētāji - pilsētas viesi, kuri apmeklē
pilsētu vai nu personisku (tūristi) vai lietišķu
iemeslu dēļ. Apmeklētāji izmanto:
• pilsētas pakalpojumus
• lieto tās infrastruktūru savu individuālo
mērķu sasniegšanai.
Apmeklētājus pilsētai piesaista : atrakcijas,
muzeji, notikumi, pasākumi, klimats, dabas
skati un tam pakārtoti - viesnīcas, restorāni,
veikali, konferenču centri, utt.
Iekšējais mārketings
Lai veicinātu visu pašvaldības struktūrvienību darbības
orientāciju uz savu patērētāju (klientu, lietotāju) vajadzībām,
jāīsteno ne tikai ārējais mārketings (vērsts uz cilvēkiem, kas
atrodas ārpus organizācijas), bet vitāli svarīgs ir arī
iekšējais mārketings.
Pašvaldības vadības un mārketinga speciālistu uzdevums ir
izglītot, informēt un vadīt pašvaldības darbiniekus, tā, lai visi
ar entuziasmu piedalītos ārējā mārketingā.
Nav vērts solīt lieliskus pakalpojumus, kvalitatīvu
darbību ārējiem klientiem, pirms personāls patiešām
gatavs to sniegt.
Galvenie rīcības virzieni iekšējā mārketinga
mērķa sasniegšanā ir:
• Personāla attīstības un darbinieku
motivācijas sistēmas izveidošana.
• Efektīvas komunikācijas nodrošināšana
starp pašvaldības darbiniekiem.
• Pilsētas pašvaldības mērķu, vērtību,
prasību izskaidrošana darbiniekiem.
Paldies visiem, kas klausījās.
Pārejam no teorijas pie prakses!
T2-1 tīkls “Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai”

similar documents