dokumentumok közt

Report
A Nemzeti alaptanterv
változásai
2012. február 24.
Horváth Zsuzsanna OFI
[email protected]
A készítés keretei
Bizottságok nevei
Tagok száma
NAT bizottság
9
Szerkesztőbizottság
4
Védnöki testület
11
Alapfokú bizottság
10
Középfokú bizottság
9
Szakiskolai bizottság
4
Szakmai bizottságok
(kb. 10x6 – bizottságonként változó létszám)
SNI bizottság
Kormányzati intézmények, szakmai szervezetek,
civilek, magánszemélyek javaslatai, kérései
60
4
kb. 500
Nemzetiségi irányelvek kidolgozásában részt vevők 31
A folyamat közben véleményezők az OFI
munkatársai, a tárcaközi egyeztetésben érintettek
A NAT jelene:
vitaanyaga
2012. február 6-tól március 2-ig az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján
www.ofi.hu
Véleményező felület
nyitó oldal
Véleményező felület
általános kérdések
A Nemzeti alaptanterv jogszabályi
környezete
Nemzeti köznevelési
törvény
Törvény a szakképzésről
a NAT érvényessége a
szakképző
intézményekben
A NAT Kormányrendelete
(készülőben)
Kerettantervi rendelet
(készülőben)
A tartalmi szabályozás
szintjei, dokumentumai
A szabályozó
dokumentumok
szerepe, érvényessége
A kerettantervek tartalmi
jellemzői
A hazai tantervi szabályozás szintjei
és műfajai
NAT
Kormányrendelet
Miniszteri rendelet,
kerettantervek
Pedagógiai program/
helyi tanterv
KT
HT
KT
HT
HT
Kerettanterv, pedagógiai program, helyi tanterv
A NAT-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek [a kerettanterv a szerző
kiemelése] biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban
a kerettantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi
rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy
vagy két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi
tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a
követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, valamint az
ajánlott időkeretet. (NKT, 3. A pedagógiai munka szakaszai. 5. §
• Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem
rendelkezik, a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi
tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter
által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a
kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. (NKT,
21. A pedagógiai program. 26.§ 2. )
A kerettanterv feladata
A kerettantervek határozzák meg az
alaptantervben megfogalmazottak alapján a
tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó
fejlesztési követelményeket, írják le az elvárt
tudás mélységét, szervezettségét,
kiterjedtségét, és alapul szolgálnak a kimeneti
követelmények meghatározásához.
A NAT érvényessége a szakközépiskolában
és a szakiskolában
A NAT-ra épülő képzés és a szakmai képzés aránya az összóraszámban
Szakközépiskola
Szakiskola
9-10. évfolyam
NAT-ra
épülő
70%
szakmai
30%
11-12. évfolyam
NAT-ra
épülő
60%
9-11. évfolyam
szakmai
NAT-ra épülő
szakmai
40%
33%
67%
A hazai tartalmi szabályozás „gyorsmérlege”
szűkülés / bővülés
1995
1-10.
évfolyam
Fejlesztési területek
Műveltségterületek
Kulcskompetenciák
2003
1-12.
évfolyam
Kiemelt fejlesztési feladatok
Műveltségterületek (fejlesztési feladatok, műveltségi
tartalmak nélkül)
Kulcskompetenciák
2007
2011
1-12.
évfolyam
Kiemelt fejlesztési feladatok
Műveltségterületek (fejlesztési feladatok, műveltségi
tartalmak nélkül)
Kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok
1-12. évfolyam
Kulcskompetenciák
Műveltségi területek, fejlesztési feladatok, közműveltségi
tartalmak.
A NAT-munkálatok főbb elemei
A NAT küldetésének újradefiniálása
A nevelési-oktatási folyamatban az értékközvetítés hangsúlyozása
A kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok kiegészítése
A nevelés révén az értékközvetítés megerősítése
A tantárgyközi tartalmak szerepének növekedése
Új tantárgyközi ismeretkörök beépítése, a tantárgyközi tudás és
képességterületek fejlesztése
A közműveltség értelmezése, műveltségtartalmak
megjelenítése
A NAT jellemzői (1)
Fejlesztési területek – nevelési
célok
Erkölcsi nevelés
Nemzeti azonosságtudat, hazafias
nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra
fejlesztése
A testi és lelki egészségre nevelés,
A családi életre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása
Kompetenciafejlesztés,
műveltségközvetítés,
tudásépítés
Kulcskompetenciák
Műveltségi területek
1. Magyar nyelv és irodalom
2. Idegen nyelv/ek és klasszikus
nyelvek
3. Matematika
4. Ember és társadalom
5. Ember és természet
6. Földünk és környezetünk
7. Informatika
8. Életvitel és gyakorlat
9. Művészetek
10. Testnevelés és sport
A NAT jellemzői (2)

KULCSKOMPETENCIÁK
• Anyanyelvi kommunikáció
• Idegen nyelvi kommunikáció
• Matematikai kompetencia
• Természettudományos és technikai
kompetencia
• Digitális kompetencia
• Szociális és állampolgári kompetencia
• Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia
• Esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség
• A hatékony, önálló tanulás
A műveltségterületek közös szerkezete
Alapelvek, célok
• Fejlesztési feladatok tantárgyanként
– Az adott nevelési-oktatási szakaszra
(1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12,
évfolyam)
•
•
•
•
Közműveltségi tartalmak
tantárgyanként
– Az adott nevelési-oktatási szakaszra
(1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12,
évfolyam)
Az egyes képzési szakaszokon ismétlődő
szempontok szerint spirálisan bővülő tudás;
A tudás nem lezárt rendszerként jelenik
meg;
Az elrendezés nem a tanórai feldolgozás
sorrendjét és szintezését sugallja.
A fejlesztési területek- nevelési célok
A nevelési célok legalább négyféle módon érvényesülnek a tartalmi
szabályozás különböző szintjein és valósulhatnak meg a köznevelés
folyamatában
• beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak
fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba;
• tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként
jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint;
• tematizálják az alsó tagozaton a tanítói munkát, felsőbb
évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit;
• témákat, fejlesztési helyzeteket adnak az egyéb nem tanórai
keretekben folyó iskolai foglalkozások, programok számára.
Tantárgy, tantárgyköziség, kereszttantervi területek,
modultárgy „befogadó” tantárgy
Fejlesztési területek, nevelési célok
+ kulcskompetenciák =
integrálandó területek
Az Európai Unió fejlesztési
„üzenete”: a kulcskompetenciák
fejlesztése
Társadalmi elvárások
pl. erkölcsi nevelés, családi életre
nevelés, gazdasági, pénzügyi
nevelés, testi-lelki egészség
Nemzetközi és hazai civil
kezdeményezések (pl.
önkéntesség)
Egy részük a globalizáció és az
urbanizált élet hatását
ellensúlyozni kívánó, a jövő
nemzedéket felvértező
szándékból fakad (pl.
médiatudatosság, ökológia,
fenntarthatóság, egészséges
életmód, drogprevenció)
Más részük az eredményes iskolai
pályafutást és a társas-társadalmi
szocializációt célozza (pl.
anyanyelvi kommunikáció, a
tanulás tanulása, pályaorientáció)
Közműveltségi tartalmak
- feltevések, célok • Létezik egy közösnek tekinthető műveltség, mely az iskolai
tudás tartószerkezete.
• A tantárgyakon belüli és közötti tartalmi összefüggések is
mintázatba rendeződhetnek.
• A fejlesztés és az ismeretátadás tanórai szinten is komplex és
kiegyensúlyozott folyamatban valósulhat meg.
• Hangsúlyosabb szerepet kaphatnak a gyakorlatorientált
tevékenységek, az életviteli kompetenciák.
• Ezek az új ismeretkörök kereszttantervi szálként képesek áthatni
az iskolai pedagógia gyakorlatot.
A tartalmi elemek közlése nem tükröz lezárt rendszert
Az elemek listája nem a tanórai feldolgozás sorrendjét és
szintezését jelenti.
A közműveltség
A közműveltségalapelemei
alapelemei
Közösségi értékű elismert, lényeges (releváns)
és továbbépíthető tudás.
Megőrzése és megújítása által fenntartható
közös kulturális kód(rendszer) alapja.
Az alapvető természeti/társadalmi jelenségek,
folyamatok, összefüggések megismerését,
megértését lehetővé tevő releváns és
felhasználható
képességek,
készségek,
ismeretek rendszere.

similar documents