Oborová didaktika tělesné výchovy

Report
Škola a školská profese
v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
Oborová didaktika tělesné výchovy
Prof. Dr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Specifika tělesné výchovy
• Specifické prostředí – tělocvična, hřiště, bazén,
příroda (kurs lyžařský, turistický…)
• Cvičební úbor – oblečení, obutí odlišné pro různá
prostředí, výstroj pro některé sporty
• Materiální vybavenost
nářadí – bedny, hrazdy, můstky, bradla, žíněnky…
náčiní – počet míčů na B, V, H, F, činky, švihadla …
•
•
•
Nároky na učitele
dovednosti – ukázka, spoluúčast se žáky
hlasový fond, akustické pomůcky
organizační schopnosti – prostor, změny
Bezpečnost – záchrana a dopomoc, řád
tělocvičny…
Mimoškolní aktivity – soutěže, turnaje, kursy
Současný stav poznání
Pokles statusu a významu tělesné výchovy na školách
(GoFPEP, 2010, ICSSPE, 2001)
Krize identity, nízká sebedůvěra, všudypřítomný stres
Snižující se tělesná výkonnost
Neadekvátní možnosti nápravy stavu ve 2 hod/ týden
Skepse vůči akademickým a výchovným hodnotám
Pokus o zlepšení – radikální změna kurikula
Její dopad na: prestiž učitele?
postavení TV a Výchovy ke zdraví na škole?
dlouhodobý vztah k pohybu a sportu (cíle)?
výběr učiva (bohatost sportovní nabídky)?
zdroje hodnocení a klasifikace?
vybavenost nářadím a náčiním?
Přechod k sociokritickému modelu TV
Vědecko/technokratický model
Socio-kritický model TV
Základem je rozvoj pohybových
dovedností, zejména sportovní
techniky a s ohledem spíše na elitu.
Základem jsou všechny aspekty
pohybové kultury, tj. učení se v -,
prostřednictvím - a o pohybu
Podpora zdraví je rozvíjena
pohybovou aktivitou a zdatností,
většinou v normované míře
Podpora zdraví je chápána v nejširším smyslu,
s důrazem na celostní přirozený přístup ke
zdraví
V programech převládá orientace na Pohyb je pojímán v jeho nejširším smyslu, s
pohyb zasvěcený sportu, zbývá málo ohledem na jeho význam, vliv a funkčnost z
času na realizaci dalších forem
perspektivy individuální i společenské
pohybu
Výuka je charakterizována
Vyučovací styl založen na přirozenosti,
direktivním stylem: “Toto je ukázka, podněcuje myšlení, obohacuje praxi a
jak to
budete dělat”
prověřuje předpoklady
Charakteristický velmi racionálním
Vědecké, tělesné, sociální, ekonomické a
pohledem na pohyb, ve kterém je
politické dimenze pohybu zkoumány a
měřen výkon, technika i dovednosti kriticky prověřeny
Specifické výzkumné otázky
Jaké změny přinesly RVP?
- Obsah (jaké sporty jsou zařazovány)
- Liberalizace metod (samostatnost, úspěšnost, aktivita
a tvořivost žáků)
- Klasifikace a hodnocení (výkon či snaha a zájem?)
- Nabídka kursů (dříve povinné plavání, lyžování…)
- Materiální zázemí (tělocvičny a hřiště, dostatek míčů…)
- Organizační formy v TV (zařazování blokové,
projektové… výuky)
- Oslabený žák (obézní, retardovaný ve vývoji…)
- Prestiž tělesné výchovy …
Rozvíjené oblasti
vědního oboru
• Pedagogika
– Analýza a komparace kurikula, vysokoškolská
příprava učitelů, vzdělávání znevýhodněných
• Pedagogická psychologie
– Zaměření na psychické a psychosociální činitele
úspěšnosti žáků a rozvoje jejich osobnosti
• Oborová didaktika TV
– Uplatňování nových metod, organizačních
forem, praktická realizace kurikula
•
Pracovní tým
FTVS: 13 učitelů + 7 PDS st.
Vedoucí týmu: L. Fialová
Učitelé:
I. Čechovská
J. Baláš
K. Kovář
L. Flemr
P. Jansa
P. Tilinger
A. Rychtecký
M. Tůma
P. Červinka
A. Kaplan
V. Novotná
J. Pokorná
PDS studenti: M. Frainšic
D. Cihlář
E. Plháková
M. Zimová
P. Schlegel
P. Palička
Ped.F: 13 učitelů
L. Kašpar
M. Dlouhý
J. Hrabinec
H. Dvořáková
M. Hronzová
J. Hájková
Z. Engelthalerová
G. Jahodová
V. Kunová
O. Mojžíš
L. Pokorný
J. Přibyl
I. Svobodová
Cíle a výstupy dílčího úkolu
• Analýza kurikula, kompetencí a
standardů pro TV
• Didaktická opatření adresná žákům
• Inovace organizačních forem a metod
• Opatření umožňující inkluzi
znevýhodněných žáků
• Výzkumem doložené zkvalitnění vybraných
oblastí
• Publikační aktivity
• Organizace oborových konferencí
• Tvorba didaktických materiálů, doškolování
Řešená témata
• Kurikulum: Pokorná, Plhová,
• Netradiční prvky:
• Organizační formy:
• Žák v TV – interakce,
motivace: Tilinger, Rychtecký,
Engelthalerová, Dlouhý
Tůma, Frainšic, Kašpar
• Řízení v TV:
Kašpar
Čechovská,
Dvořáková, Fialová,
• Metody: Baláš, Schlegl, Palička,
Dvořáková
• Podmínky materiální a
prostorové: Flemr, Kovář, Pokorný,
Mojžíš
• Vzdělávací programy
v oblasti Člověk a zdraví
očima učitelů: Jansa, Pokorná
• Evaluace v TV:
Fialová, Cihlář
Fialová,
Frainšic, Přibyl, Kunová, Mojžíš
Zimová, Pokorný
• Příprava učitelů TV:
Vorálková , Pokorný
Novotná,
• Profesní kompetence učitele
TV (komparace s trenérem): Kovář
• Porucha motorické funkce:
Jahodová, Dvořáková
• Motorická gramotnost:
Čechovská, Svobodová
• Mezipředmětové vztahy,
prvky zdravotní TV: Hronzová
Dlouhodobé cíle týmu
Analýza současného stavu, základních dokumentů
Ověření didaktických inovací (projektová výuka,
využití didaktických stylů C,D,E, kooperační hry,
dobrodružné aktivity, bloková výuka …)
Školící aktivity pro vedení i učitele TV (s cílem zvýšit
prestiž předmětu i jeho kvalitu)
Strategie:
• Vítány komparace: minulost – současnost (stejná
metoda), ČR – zahraničí
• Žádoucí experimentální výzkumy: ověření inovací ve
školním prostředí (obsahy, procesy, efekty vzdělávání)
• Vlastní publikace - časopisy recenzované, uznatelné
(2 plánované skupinové výstupy (monografie,
monotematické číslo vědeckého časopisu)
•Mezinárodní výzkum
Program na léta 2012 - 2016
2012 – 2013:
• Vytvoření řešitelského týmu
• Zahájení činnosti pracovních seminářů řešitelů
• Analýza stavu a základní dokumentace pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví
• Příprava předvýzkumů, témat pro monografii i didaktické manuály
2014:
• Didaktická opatření, adresná vůči učitelům (dotazování, potřeby pro doškolení)
• Didaktická opatření, adresná vůči žákům (experiment s inovacemi obsahu,
organizace, interakcí, evaluace)
• Monotematické číslo vědeckého časopisu (Pedagogika, Česká kinantropologie)
2015:
• Výzkum ve školních podmínkách
• Monografie ke školní TV, publikační aktivity
• Archiv výzkumného a metodického materiálu
2016:
• Vyhodnocení dat
• Publikační činnost
• Konference, doškolovací akce pro učitele
Přehled očekávaných výstupů
v roce 2013
•
•
•
•
Monografie – 3
Skripta, učebnice - 2
Recenzované články ve vědeckém časopise – 12
Konference na UK FTVS Praha: Pohybové aktivity
ve vědě a praxi/ Physical Activity in Science and
Practice – sekce Tělesná výchova ve
společenských vědách.
Sekce je tematicky zaměřena na celou šíři
problematiky vztahující se ke vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví. Pozornost je věnována tělesné
výchově i výchově ke zdraví v souvislostech
historických, filosofických a zejména
didaktických a kurikulárních
Integrace výzkumných témat
v rámci PRVOUKu
Kooperace PedF a FTVS na výstupech
obecného charakteru (monotematické číslo
vědeckého časopisu, monografie)
Specifika TV a sportu v dílčích tématech
(pracovníci obou fakult)
Kooperace ve výzkumu:
Komparace TV a dalších předmětů, rozdílnost práce
učitele TV, specifika ve výuce TV s ohledem na
žáky, TV pohybově znevýhodněných, pohybová
kultura jako součást kulturního dědictví,
problematika gender ve sportu a péči o tělo …
Obohacení programu odborných
konferencí a seminářů (obě fakulty)

similar documents