เครื่องยนต์สเตอร์ลิง

Report
จัดทำโดย
นำยนพพร เทนอิสสระ
รหัส 53500313 สำขำวิชำเทคโนโลยีพลังงำน
คณะพลังงำนสิง่ แวดล้อมและวัสดุ
หลักการทางานของเครื่องยนต์ สเตอร์ ลิง
 กระบวนกำรที่ 1-2 กำรอัดตัวแบบอุณหภูมคิ งที่
 กระบวนกำรที่ 2-3 กำรได้รบั ควำมร้อนแบบปริมำตรคงที่
 กระบวนกำรที่ 3-4 กำรขยำยตัวแบบอุณหภูมคิ งที่
 กำรบวนกำรที่ 4-1 ถ่ำยเทควำมร้อนออกทีป่ ริมำตรคง
แผนภาพ P-V
การเคลื่อนที่ของลูกสูบแบบอุดมคติ
การเคลื่อนที่ของลูกสูบจริงๆ
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเอลฟา
ช่ วงการอัดตัว 1-2
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเอลฟา
ช่ วงให้ ความร้ อน 2-3
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเอลฟา
ช่ วงการขยายตัว 3-4
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเอลฟา
ช่ วงการระบายความร้ อน 4-1
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเบต้ า
ช่ วงการอัดตัว
ทีม่ า http://www.robertstirlingengine.com/beta_uk.php
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเบต้ า
ช่ วงการให้ ความร้ อน
ทีม่ า http://www.robertstirlingengine.com/beta_uk.php
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเบต้ า
ช่ วงการขยายตัว
ทีม่ า http://www.robertstirlingengine.com/beta_uk.php
เครื่องยนต์ สเตอร์ ลิงแบบเบต้ า
ช่ วงการระบายความร้ อน
ทีม่ า http://www.robertstirlingengine.com/beta_uk.php
เทคโนโลยีของเครื่ องยนต์ สเตอร์ ลิงพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบจานพาราโบลาร่ วมกับเครื่องยนต์ สเตอร์ ลิง
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/solartwo/documents/applicant/afc/volum
e_02+03/MASTER_Appendix%20B.pdf
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบจานพาราโบลาทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั Boeing และ
Stirling Energy System (SES )
ที่มา :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงานร่วมกับ ห้องปฏิบตั ิการวิจยั พลังงานแสงอาทิตย์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบจานพาราโบลาขนาด 1 MW ทีร่ ัฐเนวาดา
ที่มา :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงานร่วมกับ ห้องปฏิบตั ิการวิจยั พลังงานแสงอาทิตย์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เครื่องยนต์ สเ ตอร์ ลิง Kockums 4-95
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/solartwo/documents/applicant/afc/volum
e_02+03/MASTER_Appendix%20B.pdf
ตารางที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของเทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้าแบบต่ างๆ
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/solartwo/documents/applicant/afc/volum
e_02+03/MASTER_Appendix%20B.pdf

similar documents