Document

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Indledning
Kjeld Tyllesen
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
1
Denne film vil give en introduktion til en
række korte film
der fokuserer på centrale emner indenfor Erhvervsøkonomi /
Managerial Economics
Introduktionen har til formål at danne rammerne for disse film og i
det hele taget gøre det nemmere at få et godt udbytte heraf.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
2
Indholdet vil være
Hvad er ”Managerial Economics”?
Filmenes fokusområde
Struktur og oversigt
Målsætning
Terminologi
Omkostningsbegreber, herunder Business og Economic profit
Den erhvervsøkonomiske model
Optimeringsprincipper - bare lidt lige nu
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
3
Hvad er Managerial Economics?
Ifølge Salvatore* er det
”the
application of economic theory and the tools of
decision science to examine how an organization
can achieve its aims or objectives most efficiently”
Dette fortæller os bl.a.
Vores disciplin arbejder ud fra et ledelsesperspektiv
Vi ”anvender economic theory”, altså mikro- og makroøkonomi
Vores udgangspunkt og hovedproblem er altså ”knaphed på
ressourcer” og begrænsninger i enhver form
Fortsættes
* Salvatore: Managerial Economics in a Global Economy, 7. udg.
4
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Vi anvender ”beslutningsværktøjer”, altså matematik, statistik,
lineær programmering etc.
”to examine how”; At etablere modeller af, hvordan
organisationen optimerer sin målopnåelse er altså vigtigt
Fokus er på organisationer, ikke individer
Faget kan også anvendes i ikke profit-skabende organisationer,
f.eks. det offentlige, NGO’er etc.
Organisationen er målstyret og arbejder for at opnå sine mål
Målene er ikke nødvendigvis økonomiske
”most efficiently”, organisationen ønsker at optimere sin adfærd
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Fortsættes
5
Derfor er vores opgave i Managerial Economics:
Baseret på knaphed af ressourcer
anvendes beslutningsværktøjer til at
modellere, hvordan en organisation fra
et ledelsesmæssigt perspektiv styres
mod at optimere sin målopfyldelse.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
6
Filmenes fokusområde
Det er formålet at give afgrænsede film-baserede gennemgange af
centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og optimeringsmodeller
Filmene har hver en varighed på ca. 15 minutter og skal betragtes og
anvendes som supplement til undervisning og ikke som erstatning
Filmene har den fordel frem for læreren, at den kan afspilles, hvor
og hvornår man ønsker det – igen og igen – helt eller delvist
Filmene har ikke til formål at dække alle emner indenfor faget, men
fokuserer på økonomisk optimering af Pris, Mængde og tilhørende
begreber
Strategi, Lineær programmering, Investering og finansiering er ikke
behandlet
Filmene er ikke ”hægtet op” på en specifik lærebog.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
7
Struktur og oversigt
Hver boks på de efterfølgende 2 slides med ”Oversigt”
repræsenterer én film
Hver film er baseret på et PowerPoint-show, der kan hentes og
ses uafhængigt af filmene
På efterfølgende s. 1/2 er der film, som fokuserer på centrale
teoretiske emner, som er forudsætningen/bygger op til Pris- og
Mængdeoptimering
På s. 2/2 fokuseres der på modeller for Pris-/Mængde optimering.
Alle film i 2/2 er opbygget efter samme fremgangsmåde, og alle på
nær 1 PowerPoint-show afsluttes med, at den gennemgåede model
anvendes på et regneeksempel, som er beregnet til selvstudium og
ikke gennemgås på filmene.
8
Fortsættes
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Managerial Economics er så stort et fagområde, at der til stadigog evighed vil være plads og muligheder for tilføjelser indenfor
såvel de 1. Teoretiske emner som 2. Optimeringsmodellerne
For sidstnævnte er en række af udvidelsesmulighederne antydet
på efterfølgende oversigt 2/2
På de efterfølgende sider er der i teksten indbygget ”hyperlinks”
direkte til de pågældende film og PowerPoints.
Fortsættes
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
9
Oversigt over film, 1/2
A. Indledning
Teoretiske emner
PP
Pr. 3/12 2012
B. Forudsætninger PP
C. EØ Løsningsmodel PP
I. Efterspørgsel
D. Produktionsteori
Isokvanter
PP
J. Elasticiteter
Grundmodel + Pris PP
E. Produktionsfunktion
Kort sigt
PP
G. Produktionsfunktion
Lang sigt
PP
F. Produktionsøkonomi
Kort sigt
PP
H. Produktionsøkonomi
Lang sigt
PP
K. Elasticiteter
EP,XY, EI og EM
PP
L. Markedsformer
Grundmodel PP
M. Markedsformer
Monopol, MK, FK PP
Optimering
Se spec. næste slide
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
PP
N. Markedsformer
Oligopol, Duopol PP
Fortsættes
10
Fra foregående slide
Oversigt over film, 2/2
Pris/mængde optimering
Pr. 3/12 2012
Én vare
Transfer pricing
Flere varer
41 PP
Forenet produktion
Forsk. omkostn. Kapacitet
Flere markeder
Ét marked
Fælles omkostninger
Fri
Kapacitet
Monopol
3 PP
Duopol
Markedsdelingskartel
Centraliseret
kartel
4 PP
Optimering 16 PP
Prisdiskr. af 1. grad 8 PP
Samme pris
Prisdiskr. af 2. grad
9 PP
1 anlæg 31 PP
Forskellige
priser
2 PP
Uden 43 PP
Knap
Fri Fuldko.
konkur.
6 PP
Prislederskab
Knap
Kapacitet
Oligopol
Knækket afs. fkt.
42 PP
Monopolistisk
konkurrence
Fuldkommen
konkurrence
Optimering
2 anlæg 11 PP
anlæg
Optimering 10 PP
1
Lang sigt
12 PP
1
Monopol. anlæg
konkurr.
35 PP
Uden
2
17 PP
Knap
Lang sigt 7 PP
Fortsættes
11
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
De ”åbne” pinde (på 2/2) foran repræsenterer andre modeller
indenfor Managerial Economics, og som alle også optimerer P og Q
Mange heraf er at betragte som variationer over et tema
Husk, at vi har en endelig pulje af modeller, som vi skal bruge på en
uendelig variation af virkelige problemstillinger
Vi bliver så at sige aldrig færdige med at stå overfor virkelighedens
nye og anderledes udfordringer, hvor vi skal bruge vores i denne
sammenligning begrænsede - men dog fleksible - ”værktøjskasse”.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
12
Målsætning
Organisationens formål er maksimering af
”Value of the firm”
=
Σ
(It – Ut) * (1 + r)-t
for t gående 0 => T
Time
I dag
Beløbene føres tilbage til d.d.
Dette er altså en ganske almindelig formel for fastsættelse af
organisationens nutidsværdi, altså kapitalværdi d.d.
Der er mere om ”Målsætning” i filmen om ”Forudsætninger” for
Managerial Economics
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
13
Terminologi
Der anvendes engelsk/amerikanske betegnelser, som f.eks.
Q
=
kvantitet pr. periode
P
=
pris pr. periode
TVC
=
Total variable cost
FC
=
Fixed cost
TC
=
Total cost
MC
=
Marginal cost
AVC
=
Average variable costs
AFC
=
Average fixed cost
ATC
=
Average total cost
SAC
=
Short term average cost
LAC
=
Long term average cost
SMC
=
Short term marginal cost
LMC
=
Long term marginal cost
O som fodtegn betegner en optimalværdi
m.fl.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
14
Omkostningsbegreber
Udgift = Forpligtelse til at betale for modtagelse af ydelse
Omkostning = Forbrug af produktionsfaktorer
Udbetaling = Flytning af likviditet
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Fortsættes
15
Business og Economic profit
If. Bogholderen:
”Explicit costs” er omkostninger i henhold til foreliggende bilag;
”out-of-pocket”. Dette kaldes også ”accounting costs”
Indtægter – explicit costs = Business profit
If. Økonomen:
”Omkostninger” er de værdier, som ofres ved at gennemføre et
givet alternativ. Altså ”hvad ofres?”
Man ofrer, hvad man alternativt kunne have haft som indtægt ved
at gennemføre det bedste alternativ
Indtægter – offeromkostninger = Economic profit
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Fortsættes
16
Eksempler:
1. Frugtsælgeren kl. 1730 ved Nørreport: Hans alternativ til salg af
den resterende frugt er selv at smide den ud
Derfor skal han kl. 1730 sørge for at maksimere sin omsætning for
resten af frugten – uden hensyn til indkøbsprisen
2. Udsalg i en butik på Strøget: Ved salg af en rest-tøjkollektion er
bedste alternativ til et udsalg en meget lav salgspris som klude eller at gi’ det til Røde Kors!
Derfor skal butikken nu optimere sin salgspris med disse alternative
indtægter som sine Marginale omkostninger (MC)
Konklusion:
Overalt i Managerial Economics anvender vi ”Offeromkostninger”
(”Opportunity costs”) som omkostningsbegreb (TVC, MC etc.)
Og vi anvender Economic Profit som resultat-begreb (Profit).
17
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
Den erhvervsøkonomiske model
Anvendes ved problemløsning på en struktureret facon
Fremgangsmåde
Formulering
Definition af problem
Opstilling af forudsætninger
Opstilling af model
Inddata til model
Løsning af model
Løsning
Tolkning
Test af løsning
Analyse af resultater
Implementering
Mere herom i en selvstændig film
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
18
Optimeringsprincipper – bare lidt lige nu
TC
DKK
Totalmetoden
Netto resultat = TR – TC
= TR – (TVC + FC)
TVC
TR
P
(”Excel-metoden”)
PO
MC
FC
Marginalmetoden
Q
MR = MC
QO
Den foretrukne
MR
Og meget mere om dette senere
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
19
Nu har vi forhåbentligt etableret rammerne for det videre
arbejde
Så derfor vil jeg sige
”Tak for nu”.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
20

similar documents