Univerza v Mariboru

Report
C
R
E
A
T
E
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
UNIVERZA V MARIBORU
www.um.si
Splošno o Univerzi v Mariboru

Druga največja slovenska univerza z univerzitetnim središčem v
Mariboru in enotami v drugih slovenskih mestih in krajih,

17 članic/fakultet in 2 drugi članici: Študentski domovi in
Univerzitetna knjižnica,

20.025 študentov v š. l. 2011/2012 (vse stopnje),

1.814 zaposlenih na dan 31.12.2011 (907 visokošolskih učiteljev in
sodelavcev),

Celotni prihodki v letu 2011: 97.010.933 EUR
(0,27% povečanje v primerjavi z letom 2010)
- prihodki za izvajanje javne službe 92,9%
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 7,1%.
C
R
E
A
T
E
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
2
Raziskovalna dejavnost Univerze v Mariboru
Oddelek za raziskovalno in
umetniško dejavnost UM
Pisarna za
projekte
UM
Služba za
podporo
raziskovalcem
in projektom
članic UM
Služba za
mednarodno
sodelovanje
in projekte
mobilnosti
3
RAZiskovalno–RAZvojno in UMetniško središče Univerze v Mariboru
Research and Arts Zone at the University of Maribor
Področja znanstveno raziskovalne aktivnosti UM
 okvirni programi EU,
 strukturni programi in skladi,
 projekti mobilnosti,
 nacionalni projekti ARRS, TIA,
 razvojni (kompetenčni) centri (4) in centri odličnosti (3).
C
R
E
A
T
E
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
4
Partnerstva Univerze v Mariboru v Okvirnih programih
(5., 6., 7. OP) v obdobju 2000-2011
79
Število partnerstev
v okvirnih programih
80
70
60
50
38
40
30
23
18
20
10
0
5.OP
C
R
E
A
6.OP
T
E
Y
7.OP
O
U
R
Skupaj
F
U
T
U
R
E
5
Seznam projektov 7. OP, v katerih sodeluje UM
1.
SURFUNCEL (Karin Stana Kleinschek)
12. ERA IP O810 (Avrelija Cencič)
2.
STEP (Karin Stana Kleinschek)
13. EUROMarc (Andreja Borec)
3.
STREAM (Karin Stana Kleinschek)
14. QualiRedFruit (Andrej Šušek)
4.
EPNOE (Karin Stana Kleinschek)
15. PROBIO (Miran Lakota)
5.
ACCEPT (Sonja Šostar Turk)
16. TransNEW (Stanislav Božičnik)
6.
SMILES (Sonja Šostar Turk)
17. B2B LOCO (Stanislav Božičnik)
7.
AquaFit4Use (Alenka Majcen Le
Marechal)
18. KOMODA (Stanislav Božičnik)
8.
TREMOR-EEU (Aleš Holobar)
9.
COMPSARDATA (Dušan Gleich)
20. ELDIA (Anna Kollath)
19. CLIOHRES.NET (Matjaž Klemenčič)
21. sncRNAomics (Maja Rupnik)
10. IMOVE (Damjan Zazula)
22. SuperMethanol (Željko Knez)
11. QFATIGUE (Damjan Zazula)
C
R
E
A
T
E
23. RESEARCHERS NIGHT 2008-2012
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
6
Projekti strukturnih skladov
1. Programi transnacionalnega teritorialnega sodelovanja
 Program Območje Alp http://www.cilj3.mop.gov.si/index.php?id=25&lang=sl
 Program Jugovzhodna Evropa http://www.cilj3.mop.gov.si/index.php?id=76&lang=sl
 Program Srednja Evropa http://www.cilj3.mop.gov.si/index.php?id=36&lang=sl
 Program Mediteran http://www.cilj3.mop.gov.si/index.php?id=44&lang=sl
2. Programi teritorialnega sodelovanja/čezmejno sodelovanje
 Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 http://www.si-at.eu/start_sl
 Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013 http://www.si-hu.eu/start_sl
 Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 http://www.sihr.eu/program_sl/category/ipa
3. Projekti sofinancirani iz Evropskega strukturnega sklada
 Projekti, katerih naročniki so resorna ministrstva
(primer: projekt kariernih centrov)
7
Projekti mobilnosti
Univerza v Mariboru sodeluje v projektih mobilnosti Erasmus, Leonardo da
Vinci, Erasmus Mundus, Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni
mehanizem (v l. 2010), od tega v neposrednih stikih z gospodarstvom oz.
potencialnimi delodajalci:
 LEONARDO DA VINCI – mladi iskalci zaposlitve
(finančna dotacija do 5.000 EUR za čas praktičnega usposabljanja),
 ERASMUS – praktično usposabljanje študentov
(finančna dotacija do 600 EUR/mesec),
 ERASMUS – mobilnost gospodarstvenikov na univerze
(finančna dotacija do 600 EUR).
Namen: iskanje izkušenih kadrov, uvajanje kadrov, razvoj novih dejavnosti
skozi usposabljanje osebja, izmenjava znanja in izkušenj.
C
R
E
A
T
E
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
8
Nacionalni projekti v sodelovanju z ARRS in TIA
Univerza v Mariboru sodeluje v programih in projektih, ki jih razpisuje in (so)financira
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS):
– raziskovalni programi (46; 29 vodilni partner),
– raziskovalni projekti (14 temeljnih, 15 aplikativnih, 3 podoktorskih)
– ciljni raziskovalni projekti (CRP-i) (13),
– programi dvo- ali večstranskega mednarodnega sodelovanja (65),
– programi s področja raziskovalne infrastrukture (infrastrukturni programi, znanstvene
monografije, znanstveni sestanki, tuja znanstvena literatura in baze podatkov,
periodične publikacije, osrednji specializirani informacijski centri ipd.) (1),
– mladi raziskovalci (106),
– mladi raziskovalci iz gospodarstva (TIA – Tehnološka agencija Slovenije).
C
R
E
A
T
E
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
9
Število tekočih in zaključenih mednarodnih projektov
po vrstah programov Univerze v Mariboru 2004-2011
60
54
50
40
30
20
10
19
24 26
15
14
4
10
5
4
5
4
3
2
8
2
0
0
1
1
10
Opomba: Skupaj število projektov (tekočih ON + zaključenih EN ) 211.
Sodelovanje Univerze v Mariboru z gospodarstvom
UM
Infrastrukturni center
Lab:UM
gospodarstvo
raziskovanje
izobraževanje
industrija
IDEJA
tržišče
RAZVOJ
IZDELEK
Opomba: V teku je ustanavljanje znanstveno-tehnološkega parka UM
(konzorcij RAZ:UM, TehnoCenter UM, CIMRS, Tovarna podjemov)
C
R
E
A
T
E
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
11
Raziskovalci/študenti
Patentna pisarna
Udeležba na licenčnini
oz. solastniški delež
Podjetja
Patentna prijava
in patentna zaščita
Razkritje izuma in
prenos pravic iz
industrijske
lastnine
Licenčna pogodba
ali spin-off podjetje
Univerza / RAZ:UM
12
Sodelujte z nami!
Univerza v Mariboru
http://www.um.si
Pisarna za mednarodne projekte Univerze v Mariboru
http://international-projects.uni-mb.si/Main.asp
TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o./
Pisarna za prenos tehnologij
http://www.tehnocenter.si
C
R
E
A
T
E
Y
O
U
R
F
U
T
U
R
E
13

similar documents