KFC

Report
កិច្ចការស្រាវស្រាវ
ដំននើរការលក់របស់ស្រកុមហ៊ុន KFC
ដឹកនំនោយាស្ត្ាាចារយ ផាន ស៊ុពិសី
1.ស៊ុីម ផលលី
2.យ៊ុិន ស៊ុខា
នរៀបនរៀងនោយស្រកុមនិសសិត
3.ស៊ុឹម រសមី
4.ស៊ុឹម ស៊ុគនា រី
5.ហង ច្ិនា
6.ន ៉ៅ ោនី
7.សស ស្រសីណា
1
មាតិកា
I.នសច្កាីនផាើម
II. ស្ររឹសាី
III. ដំននើរការលក់របស់ស្រកុមហ៊ុន KFC
IV. ការវាយតំលល
V. ឧបសមព័នា
2
I. នសច្កាីនផាើម
មិនថាសតាម៊ុខជំនួញណាមួយននោះនរ ាម៊ុខជំនួញតូច្តាច្កាី ឬ ធំដ៊ុំកាីឬមធយមកាី
សតងសតស្រតូវការាខ្លំងគឺជំនញសផែករីផារ។ផលិតផលឬនសវាកមមរបស់នយើងចាំបាច្់ស្រតូវសតនំនៅរីផារនដើមបីនធវើការលក់ពួកវា។ អ្ែករីផារ នធវើរផី ារ ប៉ៅ៊ុសនាច្៊ុោះស្របសិនាអ្ែកមិនមានជំនញសផែករី
ផារ ស្រតូវនធវើយ៉ៅ ងនម៉ៅច្?​នតើអ្ែកអាច្នឹងលក់ផលិតផលរបស់អ្ែកបានោច្់សដរឬនរកែុងការររួលបាន ស្របាក់កលស្រមខពស់ននោះ?​
3
ការនធវើរីផារគឺមិនសមន នផាាតសត នៅនលើការផសពវផាយនូវផលិតផលទំងស្រសុងននោះនរ។ វាចាប់នផាើមពីផលិតកមម លនផលិតផលសដលផាល់នៅឲ្យអ្តិថិជន។មិនសតប៉ៅ៊ុនណាណោះ ការនធវើរីផារមិនសមនគិតសត
នៅនលើការបញ្ចប់រយៈនពលលនការលក់នៅឲ្យអ្តិថិជនកែុងនពលសតមាង ននោះនរនោលគឺវាមិនស្រតូវបានបញ្ឍប់ន ើយ។ វាបនារហូត កែុងករណីសដលអ្តិថិជននពញច្ិតារហូត នៅនលើផលិតផល សដលបាន
រិញឬនៅនលើផលិតសដលបានរិញកែុងនពលបច្ចុបបនែ។ ដូនច្ែោះ នរឿងរ៉ាវាដំបូងសដលស្រតូវសតបំនពញនដើមបី កាលយាអ្ែករីផារដ៍អ្ាច រយននោះ គឺការផលិតនូវផលិតផលសដលសមស្រសប និង មានគ៊ុណភាព
ខពស់ និង លអបំផ៊ុតសស្រមាប់អ្តិថិជន ឬ ការផាល់នសវាមួយសដលអាច្ររួលយកបានដ៍លអបំផ៊ុត។
4
II.ស្ររឹសាី
២.១.និយមន័យមា៉ៅនខធីង
តាម American Marketing Association: មា៉ៅនខធីងគឺាដំននើរការលនការនធវើសផនការ និង អ្ន៊ុវតានូវរសសនោះ កំនត់លថល ជំរ៊ុញការលក់ និង ការសបងសច្កនូវគំនិត
និង នសវា នដើមបីបនងកើតឱ្យមាននូវការនោោះដូរសដលបំនពញនូវនោលបំនងរបស់ប៊ុគគលិក និង អ្ងគភាពទំងឡាយ។
នបើតាមនោក Anon: មា៉ៅនខធីងគឺាការនំផលិតផលស្រតឹមស្រតូវ នៅឱ្យដល់លដអ្តិថិជនស្រតឹមស្រតូវ នៅនពលស្រតឹមស្រតូវ និងនោយការស្របាស្រស័យ និង ជស្រមុញមួយស្រតឹមស្រតូវ។
5
The chartered institute of Marketing: មា៉ៅនខធីងគឺាដំននើរការលនការស្រគប់ស្រគងសដលររួលខ៊ុសស្រតូវ នលើការកំនត់ ការស្របនមើលនមើល និង ការ
បំនពញតំរូវការអ្តិថិជន នោយធានឱ្យមានស្របាក់ច្ំននញ។
អ្ែកជំនញមួយរូបកែុងច្ំននមអ្ែកជំនញលបីលាញកែុងការស្រគប់ស្រគងរីផារ គឺ នោក Pr.Philip Kotler បានឲ្យនិយមន័យនលើការនធវើរីផារថា៖
ការនធវើរីផារ គឺាការផាល់អ្វីសដលាតស្រមូវការរបស់អ្តិថិជន នដើមបីររួលបានផលកលស្រមនៅវិញនៅមក និងាដំនណើរការរបស់សងគមមួយ សដលកែុងននោះមានប៊ុគគល និងស្រកុមមន៊ុសសានស្រច្ើន ររួល
បាននូវអ្វីសដលនគស្រតូវការ និងច្ង់បាន តាមរយៈការបនងកើតន ើង និងការនោោះដូរោែ នៅវិញនៅមក រវាងផលិតផល និងនសវាកមមាមួយអ្ែកដលរ។
ារួមមា៉ៅនខធីង គឺាការសស្រមបសស្រមួល Marketing Mix នដើមបីឱ្យអាជីវកមមររួលបានស្របាក់ច្ំននញ។
6
២.២.ម៊ុខងារមា៉ៅនខធីង
មា៉ៅនខធីងមានម៊ុខងារដូច្តនៅ៖
 ម៊ុខងារនោោះដូរ (Exchange function):គឺរួមមានការលក់ និង ការរិញ សដលាមូលោា នស្រគឹោះលនមា៉ៅនខធីង។
 ម៊ុខងារសបងសច្ក (Distribution function): ការសាុក និង ការដឹកជញ្ជូន
 ម៊ុខងារសស្រមបសស្រមួល (Facilitation function): ការផាល់ហិរញ្ញវតថុ ការផាល់ឥណទន ការស្របថ៊ុយស្របថាន ការកំនត់លថល ការបំនពញនសវា សាង់ោរ និងកំរិត
រំហំ។

ម៊ុខងារស្របមូលព័ត៌មាន: ការពស្រងីករីផារ និងការស្រគប់ស្រគង ការអ្នងកតដំននើរការាកលបងរីផារ ការស្របមូលព័ត៌មានអ្ំពីការស្របកួតស្របសជង សដលទំងននោះវាទក់រងនៅនិងការនធវើការ
សនស្រមច្ច្ិតា។
7
២.៣ ធាត៊ុសំខ្ន់ៗរបស់មា៉ៅនខធីង
 ផលិតផល (Product) ាសំណ៊ុំលនលកខណោះរូបនិងអ្រូប សដលមានសមតថភាពកែុងការបំនពញតំរូវការរបស់អ្តិជនបច្ចុបបនែ នហើយអាច្និងររួលបានតាមរយោះការនោោះដូរាមួយាច្់ស្របាក់
ឬរបស់នផសងនរៀត។
 លថល (Price) គឺាបរិមាណរឹកស្របាក់សដលនយើងនស្របើាថែូរនដើមបីររួលបាននូវរបស់អ្វីមួយពីភាគីមាខងនរៀត សដលាធមមតានយើងនស្រច្ើ នសនមត់ថាាអ្ែកលក់។
 ការសច្កចាយ (Place)ាសំណ៊ុំលនអ្ងគភាពទំងឡាយមានភាពច្ំណ៊ុោះោែ នៅវិញនៅមកនហើយសដលច្ូលរួមកែុងដំននើរការនធវើឱ្យផលិតផល ឬ នសវាអាច្ររួលបានសំរប់ការនស្របើស្របាស់។
ផសពវផាយ (Promotion) គឺាស្របនេរលនការបងាាញ ឬ ជំរ៊ុញាស្របនយលនូវគំនិត រំនិញ ឬ នសវានោយអ្ែកបង់លថលណាមួយ។
8
២.៤ ការជស្រមុញការលក់
ជស្រមុញការលក់ គឺនផាាតសំខ្ន់នលើការបនងកើនបរិមាណលក់ាសំខ្ន់តាមរយោះការពស្រងីកកំោំងរីផារ និង ផាយោណិជជកមម។
 ការលក់ាអ្វី?
ការលក់គឺាការផាល់រំនិញ ឬ នសវានដើមបីររួលបានមកវិញនូវស្របាក់។ការលក់ គឺនផាាតសំខ្ន់នៅនលើតស្រមូវការរបស់អ្ែកលក់ ច្ំសណករីផារ គឺនផាាតនៅនលើតស្រមូវការរបស់អ្ែករិញ។
២.៥ ឥរាិពលនលើការលក់
កតាាសដលមានឥរាិពលនលើការលក់មាន
ផលិតផល
លថល
ស្រច្កដឹកជញ្ជូន
ផសពវផាយ
9
III.ដំននើរការលក់របស់ស្រកុមហ៊ុន KFC
KFC ស្រតូវបានរកន ើញដំបូងនៅ Cobin ខ្ងនជើង នៅឆ្ែំ ១៩៣០។នៅឆ្ែំ ១៩៥២ នោក
Harland Sandersបានរកន ើញនៅ3900 South State St, Salt Lake
City, Utah និងររួលបាន សិរាលក់ដូរ។នោកបាននកើតនៅ លថៃរី9 សខកញ្ញញ ឆ្ែ1
ំ 890 in
Henryville IndianaHenryville , Indiana ។
10
ការវិវតាន៍របស់KFC ចាប់ពី $105 នៅ 7.2 Billion កែុងរយោះនពល៥០ឆ្ែំ
ឆ្ែំ ១៩៥២ នោក Harland Sanders បានចាប់នផាើមលក់រូបមនារបស់ោត់ពីមួយនៅមួយនោយសសករបស់ោត់ $105
ឆ្ែំ ១៩៦៤ នោក Harland Sanders មាននស្រច្ើនាង 600 រីផារមានសិរាលក់នៅកែុងសហរដាអានមរិច្ និងកាណាោ។
ឆ្ែំ ១៩៦៤ នោក Harland Sanders នោកបានលក់ការចាប់អារមមណ៍នៅកែុងស្រកុមហ៊ុនរបស់នោកតំលល $2 million នៅឱ្យស្រកុមអ្ែកវិនិនយគ
ឆ្ែំ ១៩៦៦ KFC បានររួលាគ ល់ាាធារណៈ
ឆ្ែំ ១៩៦៩ KFC ស្រតូវបានច្៊ុោះបញ្ជីកែុង NYSE
ឆ្ែំ ១៩៧១ KFC ស្រតូវបានមក Heublein Inc. តំលល $285 million.
11
ឆ្ែំ១៩៨២, Heublein & KFC Inc ស្រតូវបានមក RJ Reynolds
ឆ្ែំ១៩៨៦, RJ Reynolds & KFC, ស្រតូវបានមក PepsiCo, Inc. $840 million.
ឆ្ែំ១៩៩៧, PepsiCo, Inc. ច្ូលនៅកែុង Tricon Global Restaurants.
ឆ្ែំ ២០០២, Tricon បានបាូរការសហការរបស់វានៅា Yum! Brands, Inc. .
សពវលថៃ:
Yum Brands, Inc. គឺាស្រកុមហ៊ុននភាគជនីយោា នធំាងនគបំផ៊ុតនៅកែុងការកំនត់លនស្របព័នាឯកតា ាមួយនិងជិត 32,500 នៅកែុងនស្រច្ើនាង 100
ស្របនរស និង បណាានខតា។
Yum! Brands, Inc., គឺាធនធាន 300 ស្រកុមហ៊ុន
12
Yum! Brands, Inc. ស្របព័នាលនការលក់ាសកលសរ៊ុបនស្រច្ើនាង $22 billion នៅកែុងឆ្ែំ 2001.
KFC បានច្ូល NYSE(New york stock Exchange) January 19 1969
រីផារថមីៗបានស្រគបនៅនលើ NYSE (New york stock Exchange) January 19 1969 គឺ 7.2 Billion
ខ្ងនស្រកាមននោះាការវិវតាន៍របស់ Logo KFC
Now
13
៣.២ រសសនវិស័យ
ដឹកនំរីផារចាប់តាំងពីនពលចាប់នផាើម ផាល់អាហរាច្់មាន់ច្៊ុងនស្រកាយបំផ៊ុតសំរប់ជនច្ូលច្ិតាាច្់មាន់ ាមួយរូបមនាអាថ៌កំបាំងាច្់មាន់នដើមជំនន់Hot & Spicy នំម៊ុខនោយ
YUM។
នបសកកមម
កាលយានភាជនីយោា នអាហរសដលដឹកនំកែុងេូមិភាគខ្ងលិច្ នោយមាននសវាកមមរួសរយ,​គ៊ុណភាពអាហរខពស់ និង បរិាថនាអ ត។
ការកំនត់ាច្ំបងសដលលអបំផ៊ុតរបស់នភាជនីយោា ន KFC គឺ CHAMPS
C- Cleanliness: ការសំអាត
H- Hospitality: ការាែ ក់អាស្រស័យឥតគិតលថល
A- Accuracy: ភាពស្រតឹមស្រតូវ
M-Maintenance: ការសថរកា
P –Product Quality: គ៊ុណភាពផលិតផល
S – Speed of Service: នលបឿនលននសវាកមម
14
៣.៥ រច្នសមព័នា
Yum! Brands is run by David Novak, Chairman & CEO
KFC Division is run by Cheryl Bachelder, President and Chief Concept
Officer
៣.៦ ដំននើរការលក់របស់ KFC
KFC គឺាអ្ែកជំនញខ្ងច្មអិនាច្់មាន់នោយផសំន ើងាមួយនស្រគឿងនរស១១ម៊ុខ នហើយស្រតូវបាននគាគ ល់ថាារូបមនាច្មអិនាច្់មាន់រសាតិនដើម ។ នយើងក៏មានលក់ផងសដរនូវបឺហគឺស្រគប់
ស្របនេរសដលមានតលមលចាប់ពី១ដ៊ុោលរ ន ើងនៅ ។ KFC​ នឹងពាយមសសវងរកស្រគប់មនធាបាយកែុងការបនងកើនការផាល់ជូនកាន់សតនស្រច្ើននូវតលមល ភាពសមបូរសបប និងជនស្រមើសដល់អ្តិថិជនរបស់
នយើង ។
15
KFC​គឺាសងាវក់ផលិតកមមលននភាជនីយោា ន ស្របនេរអាហររហ័ស (Fast food) ដ៏មានស្របាស្របិយភាពបំផ៊ុតលំោប់ថាែក់ពិេពនោកសដលស្រតូវបានបនងកើតន ើងនោយនោកខូ ូសន
លហតសលន នសនឌ័រ )Colonel Harland Sanders) នៅកែុងឆ្ែំ១៩៣០ ។
ានរៀងរល់លថៃមានអ្តិថិជនាង ១២ោននក់អ្នញ្ជើញមកររួលទនអាហរនៅកែុងនភាជនីយោា ន KFC កែុងស្របនរស និងកែុងតំបន់ច្ំនួន ១០៩ ជ៊ុំវិញពិេពនោក ។
សពវលថៃននោះ នយើងមាននភាជនីយោា នច្ំនួន ១០កសនលងនៅកមពុា រួមមាន
-KFC មហវិថីស្រពោះម៊ុនីវងស
-KFC មហវិថីស្រពោះននរតាម
-KFC វិថីមាត់រននល
-KFC មហវិថីកមពុានស្រកាម
-KFC រួលរំពូង (ផាររ៊ុសសុី
-KFC ច្ារអ្ំនៅ
-KFC ផាររំននើប (City Mall),
-KFC ផាររំននើបស៊ុវណាណ
-KFC មជឈមណឌ លោណិជជកមមសអ្តវូត (Attwood),
-KFC នខតានសៀមរប ៕
16
៣.៦.១ ស្របនេរផលិតផលរបស់ KFC
Fried chicken
sandwiches
Twister
Shish Kabab
Chili Cheese Fries
Hamburger
Boneless Banquet
17
៣.៦.២ រីតាំង
KFC មានរីាែក់ការកណាាលនៅស្របនរសអានមរិក។
សពវលថៃ KFC មាន 85 ស្របនរសរូទំងពិេពនោក។
មានរីផារលក់ទំងអ្ស់ច្ំនួន 17,000 កសនលងឆ្ែំ ២០១១។
៣.៦.៣ ស្របាក់ច្ំនូល
KFC មានច្ំនូល US$ 7.2 Billion កែុងឆ្ែំ (2011)។
KFC មានច្ំនូល US$ 9.5 billion កែុងឆ្ែំ (2012)
គូស្របកួតស្របសជង
Mc Donald’s
AFC
Subway
JFC
នភាជនីយោា នទំងអ្ស់រួមមាន. Like Salt & Pepper, Kabana, Village, Bundu Khan etc.
18
៣.៦.៤ យ៊ុរាាស្ត្សាលក់របស់ KFC
កតាានាគជ័យ
ការនតសានលើរសាតិ
ម៊ុខរំនិញថមីៗ
ការបណាុ ោះបណាាល
វិវតាន៍នៅនលើនភាជនីយោា ន
ការបាូរន្ម ោះ
នសវាកមមអ្តិថិជន
ការផគូផគង់នូវគ៊ុណភាពអាហរ
នពលបំនរីនសវាកមម/នោលនៅ
ការកមមង់រិញតាមអ្នឡាញ
១៩៩៩ ការរិញតាមអ្នឡាញបានអ្ន៊ុវតា
រំនក់រំនងាមួយ Cybermeals ,In
ថមីៗអាច្មាននៅកែុង San Diego
19
IV. ការវាយតំលល
នៅកែុងស្រកុមហ៊ុន KFC គឺមានសកាាន៊ុពលយ៉ៅ ងខ្លំងកែុងការលក់ស្របនេរផលិតផលអាហររហ័ស (fast food)។ KFC បានចាប់នផាើមនោយការនស្របើរូបមនាច្ំអ្ិនាច្់មាន់ នហើយ
បានពស្រងីករីផាររូទំងពិេពនោក។ KFC មានកតាាានស្រច្ើនសដលនំឱ្យនាគជ័យនៅកែុងរីផារដូច្ា៖ ការបនងកើនផលិតផលថមីៗនលើរីផារ, ការពស្រងីករីផារលក់, ការយល់ដឹងអ្ំពីលដគូរ
ស្របកួតស្របសជង,ការស្របូម៉ៅូសិន, ការបសនថមនសវាកមមថមីៗ,ការដឹកជញ្ជូនរំនិញ,ការស្រគប់ស្រគងរបស់ននយជក។
ដូនច្ែោះ KFC និងបនាការនាគជ័យនៅម៊ុខាបនាបនា ប់ស្រសបតាមរសសនោះវិស័យ និង នោលនៅសដលបាននស្រោងរ៊ុក។KFC និងនំម៊ុខនគសផែក Fast Food
និងសច្កចាយនៅនពញរូទំងពិេពនោក។
20
v. ឧបសមព័នា
នសៀវនៅ Principle marketing ឆ្ែំរី២
នគហរំព័រ www.kfc.com
នគហរំព័រ www.kfc.com.kh
នគហរំព័រ http://en.wikipedia.org/wiki/KFC
នគហរំព័រ www.slideshare.net/tanyasharma2105/presentation-on-kfc
21
22

similar documents