Prezentace ke stažení

Report
Představujeme se
Knihovna při ÚŘLS – cca 36 000 knih, 3 fondy: Knihovna
klasické filologie (Klf), Knihovna starověkých dějin (Std),
Knihovna novořeckých studií (Nř).
Klf: Edice a komentáře textů, překlady, odborná literatura
(lingvistika, dějiny literatury, literární teorie), jazykové a
naučné slovníky – a medievistika a neolatinistika (texty i
odborná literatury).
Std: Edice a komentáře textů, starověké dějiny, antická
filosofie a náboženství, antická numismatika a epigrafika,
římské právo.
Nř: Jazykové a naučné slovníky, novořecká literatura (v řečtině
i překlady), odborná literatura, byzantologie.
Knihy z Klf a Std požadujte v Labyrintu, Nř v Novořecké
knihovně.
Pozor! Fondy se tematicky částečně překrývají. Pamatujte na
to při vyhledávání v katalozích.
Co potřebujete?
Chcete-li si vypůjčit knihu z naší knihovny, potřebujete:
1) platný ISIC;
2) signaturu, podle níž knihovník knihu vyhledá. Ke
zjištění signatury slouží katalogy – elektronický
katalog UK (ckis.cuni.cz) a lístkové katalogy.
Výpůjční doba se často aktualisuje podle rytmu
akademického roku, sledujte aktuality na stránkách
ÚŘLS, resp. na facebooku.
Elektronický katalog
El. katalog – http://ckis.cuni.cz
Celkem asi 5000 knih z Klf, 1100 ze Std a 600 z
Nř – především knihy zařazené do fondu v
posledních 15 letech.
Pozor! Jestliže je v el. katalogu poznamenáno, že
je kniha na místě, nemusí to být pravda.
Elektronické výpůjčky, tedy přes ISIC, byly totiž
spuštěny teprve nedávno. Byla-li kniha
půjčena přes starý, lístečkový systém a dosud
nebyla vrácena, není o tom v el. katalogu
záznam.
Elektronický katalog
Labyrint
Knihovna disponuje dvěma
místnostmi se studijními místy:
1) Labyrint –Klf a Std (části
deponovány v místnostech č.
146 - sekretariát a 339 - učebna;
tyto knihy jsou expedovány do
24 hod).
10 studijních míst, 2 počítače pro
potřeby studentů. Celetná 20, 1.
patro, místnost č. 131 (napravo
od schodů).
Novořecká knihovna
2) Novořecká knihovna
– fond Nř. Malá
místnost ve 3. patře
má pouze dvě
studijní místa a navíc
slouží i jako kabinet
vyučujících. Z tohoto
důvodu je jako
studovna k disposici
Labyrint.
Labyrint – lístkové katalogy
Katalogy se nacházejí jen několik
metrů od vstupu do knihovny.
Std – modré štítky, Klf – zelené
štítky (edice textů a překlady),
žluté štítky (odborná
literatura). Lístky, prosíme,
nevyndávejte, ale opište si
signaturu na cedulku.
Pozor! Protože se jednotlivé
fondy překrývají, vyplatí se
hledat knihu pro jistotu na
více místech (především
byzantologie a edice textů).
Signatura
Signatura má následující podobu: AB 1234, např. Oxford Classical
Dictionary – A 502, Antické válečné umění – C 1289.
V el. katalogu se nachází ve sloupci Signatura. Na lístku v
lístkovém katalogu je signatura uvedena vždy v pravém
horním rohu.
Skripta
Skripta není třeba vyhledávat v katalozích, stačí si o
ně říct službě v Labyrintu. Knihovna nabízí tato
skripta:
• Úvod do studia latiny (Hošek – Marek);
• Cornelii Nepotis Vitae selectae (ke zkoušce
Latinský jazyk a četba I);
• Steinmannův výbor ze spisů Xenofontových +
slovníček k němu (Říha, ke zkoušce Řecký jazyk I);
• Slovníček česko-řecký z řecké cvičebnice (Lepař)
• Cvičebnice jazyka řeckého pro V. a VI. třídu
gymnasií (Fürst).
Kromě toho jsou zde ke stažení úvody do studia
latiny a řečtiny, resp. příručky pro studenty.
Vypůjčení knihy
Po vyhledání signatury přinese knihovník
požadovanou knihu. Do prostor, kde jsou knihy
uloženy, nemají studenti přístup.
Většinu knih lze po předložení ISIC půjčit
absenčně, a to na měsíc. Výpůjční lhůtu lze o
další měsíc prodloužit. Půjčovat knihu další
osobě je zakázáno.
Přísně presenčně: signatura A (slovníky,
encyklopedie), prestižní edice textů (Teubner,
Oxford, BDL, apod.), knihy z příruček (o nich
viz níže) a další knihy, na nichž je napsáno
„presenčně“ nebo na nichž je nalepený zelený
štítek. Všechny tyto knihy si však lze zapůjčit
ke kopírkám nebo z nich fotografovat.
Vrácení knihy
Knihy lze vrátit:
1) osobně v Labyrintu;
2) pomocí biblioboxu.
Biblioboxy jsou umístěny
ve všech budovách fakulty.
Je však nutné vhazovat
knihy do biblioboxu v
budově v Celetné 20, nikdy
na Hlavní budově. Knihy
jsou odečteny ze
čtenářského konta
následující pracovní den.
Volný výběr v Labyrintu
Příručky: naproti oknům
(jazykové a naučné slovníky,
dějiny literatury, novořecká
příručka, atd.) a mezi okny
(specialisované příručky pro
jednotlivé předměty, např.
pro základní kursy latiny a
řečtiny, dějiny řecké
literatury a úvod do latinské
lingvistiky).
Knihy z příruček si lze volně
vybírat, nelze si je však
půjčovat absenčně. Knihy
vracejte, prosím, zpět na
místo, odkud jste si je
vypůjčili.
Novořecká knihovna
El. katalog – pouze asi pětina fondu. V případě,
že tam knihu nenaleznete, obracejte se přímo
na službu v knihovně, která knihu vyhledá v
přírůstkovém seznamu (na požádání lze zaslat
ve formátu .xls). Malé rozměry knihovny
umožňují čtenářům vyhledávat přímo na
regálech. Protože jen malá část fondu je
uložena ve skříních na chodbě, je tak téměř
celý fond k disposici ve volném výběru.
Novořecká knihovna 2
Kontakt: [email protected] Zde si také lze mimo
otevírací dobu knihy objednat k prostudování
v Labyrintu.
Příručka je k disposici v Labyrintu.
Knihy lze vracet v Novořecké knihovně, v
Labyrintu nebo přes bibliobox.
Další knihovny
V případě, že v knihovně nenaleznete, co potřebujete,
můžete využít služeb dalších knihoven.
Fakultní knihovny – celkem 48, vždy potřebujete ISIC; zejm.:
Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) – na hl.
budově v podzemních prostorách (vchod pod hlavními
schody, vedle bufetu Platón). 160 studijních míst ve třech
studovnách: červená - jazykové slovníky, lingvistika;
modrá - filosofie, náboženství, umění, aj.;
zelená - historie, reálie, zeměpis, právo.
Volný výběr, tematické uspořádání; dále týmová studovna a
samostatná počítačová studovna se dvěma kopírkami a
skenerem.
Další knihovny 2
Historický kabinet – knihovna historických
ústavů. Presenční i absenční výpůjčky. El. a
lístkový katalog. Hl. budova, místnost č. 203.
Knihovna ÚFaRu – 40 000 svazků, část ve volném
výběru, zbytek dostupný na počkání; výpůjčky
presenční i absenční, 14 studijních míst. K
registraci je potřeba předložit ISIC, občanský
průkaz/pas a vyplnit přihlášku čtenáře.
Hl. budova, místnost č. 224.
Další knihovny 3
Knihovna Centra medievistických studií (CMS):
Knihovna zaměřená na český i světový
středověk. Jazykové i naučné slovníky, edice
pramenů, odborná literatura. Volný výběr,
tematické řazení, výpůjčky přísně presenční.
Jilská 1, Praha 1, 1. patro. Hlaste se na vrátnici
u vchodu do budovy.
Knihovna KKS FLÚ AV: Podobně zaměřený
knihovní fond jako Klf. Opět volný výběr a
tematické řazení. Na Florenci 3, Praha 1,
budova A, 3. patro.
Odkazy
http://urls2.ff.cuni.cz/ Doporučujeme pravidelně
sledovat (veškeré novinky zveřejňovány zde v
aktualitách).
http://urls.ff.cuni.cz/studium/acquirere.htm
Stará verse stránek, sekce „ke stažení.“
http://knihovna.ff.cuni.cz/
http://ff.cuni.cz/FF-8252.html CeSIS
http://pez.cuni.cz/ Portál elektronických zdrojů UK.
http://ckis.cuni.cz/ Elektronický katalog UK.
Odkazy 2
http://usd.ff.cuni.cz/?q=node/18 Historický kabinet.
http://ufar.ff.cuni.cz/knihovna.html Knihovna ÚFaRu.
http://www.flu.cas.cz/cms/old/stud.htm Studovna CMS.
http://knihovna.flu.cas.cz/cs/ Knihovna KKS FLÚ AV.
http://www.facebook.com/Knihovna.novoreckych.studii
Studentské aktivity:
http://circulus.xf.cz/www/ Circulus Latinus Pragenus
http://www.lvpanostra.net/ LVPA (Ludi Variantur Plausus
Augetur)

similar documents