tutaj

Report
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Fundusze UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
Targi Kielce
27 marca 2014 r.
HORYZONT 2020
Od współpracy nauki z przedsiębiorstwami
Doskonała baza
naukowa
Wiodąca pozycja
w przemyśle
Granty ERC
FET
Działania MS-C
Infrastruktury bad.
Innowacje w MŚP
Finans. Ryzyka
LEIT
20%
Instrument
MŚP
Nauka dla społeczeństwa
i z udziałem społeczeństwa
Wyzwania
społeczne
Zdrowie
Żywność, rolnictwo,
biogospodarka
Energia
Transport
Klimat, środowisko,
surowce
Integr., innowacyjne
społeczeństwa
Bezp. społeczeństwa
Upowszechnianie doskonałości,
rozszerzanie uczestnictwa
EIT
JRC
Do współpracy przedsiębiorstw z nauką
Budżet Programu Horyzont 2020
Doskonała Baza Nukowa
24 441,1 mln EUR
77 028,3 mln EUR (2014-2020)
*wg aktualnych cen rynkowych
1%
1%
Wiodąca pozycja w przemyśle
17 015,5 mln EUR
2%
3%
32%
Wyzwania społeczne
29 679 mln EUR
Upowszechnianie uczestnictwa
816,5 mln EUR
39%
22%
Nauka z udziałem społeczeństwa
462,2 mln EUR
Wspólnotowe Centrum Badawcze
1 902,6 mln EUR
Europejski Instytut Innowacji i
Technologii - EIT
2 711,4 mln EUR
Projekty dla firm w ramach działań
Marii Skłodowskiej-Curie
Priorytet I: Doskonała nauka > Działania Marii Skłodowskiej-Curie
 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – projekty dot.
międzynarodowej i międzysektorowej współpracy opartej na
wymianie wiedzy i doświadczeń. Realizowany poprzez wymianę
pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry
zarządzającej na okres od 1 do 12 m-cy (oddelegowania).
 Cel: wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych
sektorów oraz pomiędzy UE a krajami trzecimi.
 Okres realizacji projektu: 3 lata (max 540 osobomiesięcy)
 Konsorcjum: min. 3 podmioty z 3 różnych krajów
(w tym min. 2 z 2 różnych krajów MS/AC).
 Kraje trzecie dołączają do wniosku „Letter of commitment”.
Projekty dla firm w ramach działań
Marii Skłodowskiej-Curie
Schemat oddelegowania personelu w ramach projektów RISE
MS / AC
TC
Nauka
Nauka
Nauka
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
 Brak finansowania wymiany między instytucjami „pozaeuropejskimi”
lub w ramach tego samego kraju MS czy AC.
 W krajach MS i AC finansować można wyłącznie oddelegowania
międzysektorowe.
Projekty dla firm w ramach działań
Marii Skłodowskiej-Curie
 Koszt oddelegowania pracownika: 2 000 EUR / osobomiesiąc
 Koszty instytucji oddelegowującej:
 Badania i szkolenia: 1 800 EUR / osobomiesiąc
 Zarządzanie i koszty pośrednie: 700 EUR / osobomiesiąc
 Termin składania wniosków w ramach RISE 2014:
 24.04.2014 r. godz. 17:00
 Budżet konkursu: 70 mln EUR
 6.01.2015 r. ogłoszony zostanie kolejny konkurs RISE.
 Termin składania wniosków w ramach RISE 2015:
 28.04.2015 r. godz. 17:00
 Budżet konkursu: 80 mln EUR
 Więcej informacji na temat konkursu RISE 2014:
http://tnij.org/n6ee0gc
Innowacje w MŚP
Priorytet
II: Wiodąca
pozycja
przemyśle
 Ind. Leadership
/ innovations
in sme
/ smewinstrument
> Innowacje w MŚP > Instrument dla MŚP
 Cel: stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego
poprzez zwiększenie poziomu innowacyjności w MŚP, obejmujących
ich różne potrzeby w całym cyklu innowacji dla wszystkich rodzajów
tych innowacji, tworząc tym samym energicznie rozwijające się
i aktywne na arenie międzynarodowej MŚP.
 Cel ten realizowany będzie poprzez nowy schemat finansowania:
Instrument dla MŚP.
Instrument dla MŚP
 Dla kogo?
 Pojedynczego MŚP lub konsorcjum kilku MŚP;
 Posiadającego innowacyjny pomysł, cenny dla rynku UE;
 Pragnącego rozwijać przedsięwzięcie na rynku europejskim.
 Co oferuje instrument?
 Finansowanie pozwalające sprawdzić, czy innowacyjny pomysł
ma szansę przełożyć się na sukces rynkowy.
 Wsparcie finansowe rozwoju innowacyjnych pomysłów na ich
wczesnym etapie uznawanym za wysoce ryzykowny.
 Konkretne i proste wsparcie w postaci couchingu.
 Doradztwo w kwestii jak znaleźć i zainteresować inwestora.
Instrument dla MŚP
FAZA I: Od pomysłu do biznes planu
Grant 50 tys. euro (ryczałt) + coaching EEN
Wkład:
Pomysł, koncepcja (mini biznes plan, 10 stron).
Udowodnienie koncepcji – działania:
Udowodnienie technicznej i komercyjnej
wykonalności;
Prawa własności intelektualnej;
Pilotaż;
Ocena ryzyka;
Poszukiwanie partnerów.
Rezultat:
Biznes plan do Fazy II
Okres realizacji: 6 m-cy
Instrument dla MŚP
FAZA II: Od koncepcji do gotowości rynkowej
Grant od 0,5 mln do 2 mln euro (dofinansowanie 70%) + coaching EEN
Wkład:
Biznes plan + opis działań (30 stron).
Działania:
Prototypowanie;
Testowanie;
Pilotaż;
Miniaturyzacja;
Skalowanie;
Replikacja.
Rezultat:
Biznes plan gotowy do przedstawienia inwestorowi.
Okres realizacji: 12 - 24 m-cy
Instrument dla MŚP
FAZA III: od gotowości rynkowej do wdrożenia
Finansowanie ryzyka. Brak bezpośredniego wsparcia.
Działania:
Certyfikat jakości;
Ułatwienie dostępu do finansowania
kapitałem prywatnym;
Wsparcie (szkolenia, networking,
zarządzanie IPR itp.);
Okienko MŚP.
Instrument dla MŚP
 Równolegle otwarte zaproszenia do składania wniosków dla Fazy I i II.
 Pojedyncze MŚP może złożyć tylko 1 wniosek rocznie (dotyczy obu faz).
 Nie ma możliwości składania wniosku do Fazy I w trakcie aplikowania lub
realizacji wniosku w Fazie II.
 Kryteria oceny:
 Excellence in innovation;
 Commertialization potential;
 Economic impact and the company potential achieving the envisaged
results.
 Wniosek elektroniczny, składany łącznie z deklaracją o spełnianiu
kryterium MŚP (wyrywkowa kontrola kryterium).
Instrument dla MŚP
 Tematy konkursowe 2014-2105:
http://tnij.org/m6k1ab1
 Wnioski w ramach konkursu 2014 można składać od 1 marca br.
 „Cut-off dates” dla Fazy I: 18.06, 24.09, 17.12
 „Cut-off dates” dla Fazy II: 9.10, 17.12
 W 2015 r. wnioski będzie można składać do 17 grudnia 2015 r.
 „Cut-off dates” dla Fazy I: 18.03, 17.06, 17.09, 16.12
 „Cut-off dates” dla Fazy II: 18.03, 17.06, 17.09, 16.12
 Informacja o wyniku oceny (+ termin podpisania umowy o grant):
 Dla Fazy I: w ciągu 2 miesięcy od „Cut-off date” (+ 1 m-c).
 Dla Fazy II: w ciągu 4 miesięcy od „Cut-off date” (+ 2 m-ce).
 Więcej informacji na temat Instrumentu dla MŚP:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców
Priorytet II: Wiodąca pozycja w przemyśle
> Dostęp do finansowania ryzyka
 W programie Horyzont 2020 część budżetu będzie przeznaczona na
pobudzenie inwestycji w badania i innowacje przez instrumenty
finansowe. Przeznaczone będą dla inwestycji w prace badawczorozwojowe oraz innowacje obarczone znaczącym ryzykiem
technologicznym lub ryzykiem związanym z aplikacją na rynek.
 Cel: ułatwienie dostępu do finansowania dla:
 MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do
wprowadzania innowacji i szybkim wzrostem (notujące w ciągu
ostatnich 3 lat wzrost zatrudnienia o 20 pp.);
 Ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez konsorcja
obejmujące: uniwersytety, centra badawcze, przedsiębiorstwa
itp.
Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców
 Program Horyzont 2020 umożliwia dostęp do kredytów, gwarancji
i finansowania kapitałowego poprzez:
 Instrumenty dłużne:
•
•
Pożyczki oparte na podziale ryzyka dla przedsiębiorstw
i innowacyjnych projektów dedykowanych nowym technologiom;
Gwarancje bankowe dla pośredników finansowych oferujących
pożyczki dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem
do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu.
 Finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka:
•
Venture capital dla nowopowstających przedsiębiorstw
wykorzystujących wyniki prac badawczo-rozwojowych.
 Instrumenty finansowe nie mają formy grantu.
Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców
 Finansowanie dłużne obejmuje następujące formy pomocy:
 Pożyczki i gwarancje dla inwestycji w badania i innowacje, skierowane
do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz
pojedynczych projektów. Kontynuacja instrumentu RSFF z 7 PR.
 Instrument gwarancyjny dla MŚP i small midcaps odznaczających
się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu.
Kontynuacja instrumentu RSI, którego pilotaż miał miejsce w 7 PR.
 Finansowanie kapitału własnego. Następca instrumentu GIF-1:
finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu
– faza seed i start-up, także faza wzrostu.
 Transfer technologii: działania mające na celu wdrożenie wyników
prac B+R na rynek.
 Działania towarzyszące: wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie
start-upów, działania pilotażowe na rzecz finansowania aniołów
biznesu.
Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców
 Finansowanie dłużne obejmuje następujące formy pomocy:
 Pożyczki i gwarancje dla inwestycji w badania i innowacje, skierowane
do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz
pojedynczych projektów. Kontynuacja instrumentu RSFF z 7 PR
(do polskich przedsiębiorców trafiło już 70 mln EUR).
http://www.eib.org/products/rsff/
 Instrument gwarancyjny dla MŚP i small midcaps odznaczających
się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu.
Kontynuacja instrumentu RSI, którego pilotaż miał miejsce w 7 PR
(Bank Pekao, Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Deutsche Bank PBC).
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm
 Finansowanie kapitału własnego. Dla innowacyjnych przedsiębiorstw
we wczesnej fazie wzrostu – faza seed i start-up, także faza wzrostu.
 Transfer technologii: wsparcie wdrożenia wyników prac B+R na rynek.
 Działania towarzyszące: wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie
start-upów, akcje pilotażowe na rzecz finansowania aniołów biznesu.
Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców
 Instrumenty kapitałowe
Ukierunkowane w celu przezwyciężenia problemów rynku
europejskiego venture capital oraz zapewnienia kapitałowych
i quasi-kapitałowych instrumentów inwestycyjnych na pokrycie
potrzeb rozwojowych i finansowych innowacyjnych przedsiębiorstw
poczynając od fazy zalążkowej.
 Adresowane są dla dowolnej wielkości firm podejmujących
działalność innowacyjną lub przygotowujących się do niej, ze
szczególnym naciskiem na MŚP i small midcaps.
 Oferowane wsparcie obejmuje fundusze venture capital,
ukierunkowane na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, ale także na
inwestycje rozwojowe i inwestycje w fazie wzrostu.
Projekty badawcze w zakresie technologii
wspomagających i przemysłowych
Priorytet II:inWiodąca
w przemyśle
> Wiodąca
 Leadership
enabling pozycja
and industrial
technologies
(LEIT).pozycja
w technologiach wspomagających i przemysłowych
 Cel: budowa i utrzymanie wiodącej pozycji na świecie poprzez
badania i innowacje w zakresie kluczowych technologii
wspomagających (KET):
 Nanotechnologie;
 Materiały zaawansowane;
 Biotechnologia;
 Mikro i nanoelektronika;
 Fotonika;
 Zaawansowane systemy wytwarzania;
 ICT;
 Przestrzeń kosmiczna.
Projekty badawcze w ramach priorytetu
„Wyzwania społeczne”

Priorytet III: Wyzwania społeczne
 Cel: prowadzenie działań w zakresie badań naukowych, rozwoju
technologicznego, demonstracji i innowacji, które wniosą widoczny
wkład w następujących obszarach tematycznych:
 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt;
 Żywność, rolnictwo, wyzwania europejskiej biogospodarki;
 Bezpieczna, czysta i efektywna energia;
 Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
 Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka
zasobami i surowcami;
 Europa w zmieniającym się świecie;
 Bezpieczne społeczeństwa.
Warunki udziału w projektach badawczych
 MŚP mogą podejmować działania w każdym z omówionych
obszarów tematycznych na następujących warunkach:
 Projekty badawczo-innowacyjne:
•
•
Dofinansowanie: 100%
Konsorcjum: min. 3 niezależne jednostki z 3 różnych krajów
członkowskich UE (MS) lub krajów stowarzyszonych z programem
H2020 (AC)
 Projekty Innowacyjne („close to market”):
•
•
Dofinansowanie: 70%
(100% tylko dla organizacji non profit)
Konsorcjum: min. 3 jedn. z 3 różnych krajów MS/AC
 Akcje wspierające i koordynujące:
•
•
Dofinansowanie: 100%
min. 1 jedn. z krajów MS/AC
„Wiodąca pozycja w przemyśle” - konkursy 2014
ID
Call 2014
Deadline
H2020-PROTEC-2014
Protection of European assets in and from Space-2014-LEIT SPACE
26/03/2014
H2020-EO-2014
Earth Observation-2014-LEIT SPACE
26/03/2014
H2020-COMPET-2014
H2020-LEIT-Space-Competitiveness of the European Space Sector-2014
26/03/2014
H2020-Galileo-2014-1
Applications in Satellite Navigation-Galileo 2014
03/04/2014
H2020-EUJ-2014
EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures
10/04/2014
H2020-ICT-2014-1
ICT 2014 - Information and Communications Technologies
23/04/2014
H2020-NMP-CSA-2014
Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
06/05/2014
H2020-NMP-2014-two-stage Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
06/05/2014
H2020-NMP-PILOTS-2014
Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
06/05/2014
H2020-NMP-GV-2014
Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
07/10/2014
H2020-ICT-2014-2
ICT 2014 - Information and Communications Technologies
25/11/2014
„Wiodąca pozycja w przemyśle” - konkursy 2015
ID
Call 2015
Deadline
H2020-PROTEC-2015
Protection of European assets in and from Space-2015-LEIT SPACE
27/11/2014
H2020-EO-2015
Earth Observation-2015-LEIT SPACE
27/11/2014
H2020-FoF-2015
Call for Factories of the Future
09/12/2014
H2020-EeB-2015
Call for Energy-efficient Buildings
09/12/2014
H2020-SPIRE-2015
Call for SPIRE - Sustainable Process Industries
09/12/2014
H2020-Galileo-2015-1
Applications in Satellite Navigation-Galileo-2015
04/02/2015
H2020-LEIT-BIO-2015-1
BIOTECHNOLOGY
24/02/2015
H2020-NMP-ERA-NET-2015 Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
26/03/2015
H2020-NMP-CSA-2015
Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
26/03/2015
H2020-NMP-PILOTS-2015
Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
26/03/2015
H2020-NMP-2015-two-stage Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production
26/03/2015
„Wyzwania społeczne” – konkursy 2014/2015
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
ID
Call 2014
Deadline
H2020-SC5-2014-one-stage
Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab ...
08/04/2014
H2020-SC5-2014-two-stage
Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab ...
08/04/2014
H2020-WATER-2014-one-stage Water Innovation: Boosting its value for Europe
08/04/2014
H2020-WATER-2014-two-stage Water Innovation: Boosting its value for Europe
08/04/2014
H2020-WASTE-2014-one-stage Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials
08/04/2014
H2020-WASTE-2014-two-stage Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials
08/04/2014
ID
H2020-SC5-2015-two-stage
Call 2015
Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab ...
Deadline
16/10/2014
H2020-WATER-2015-two-stage Water Innovation: Boosting its value for Europe
16/10/2014
H2020-WASTE-2015-two-stage Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials
16/10/2014
H2020-SC5-2015-one-stage
10/03/2015
Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainab ...
H2020-WATER-2015-one-stage Water Innovation: Boosting its value for Europe
10/03/2015
H2020-WASTE-2015-one-stage Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials
10/03/2015
Fast Track to Innovation - zapowiedź









Dostępny od 2015 roku!
Konsorcja nie większe niż 5 podmiotów prawnych.
Dofinansowanie innowacyjnych działań typu „close to market”.
Dowolna tematyka z priorytetów „Wiodąca rola przemysłu”
i „Wyzwania społeczne” (podejście oddolne).
Grant do 3 mln EUR.
Konkursy będą otwarte cały rok z 3 datami składania wniosków
(„Cut-off dates”).
Krótszy „time to grant”: 6 m-cy.
Warunek: Rozwiązanie będące przedmiotem wsparcia musi
znaleźć się na rynku w ciągu roku.
2 moduły:
 A: dla firm
 B: dla sektora publicznego (spin-out)
Fast Track to Innovation - zapowiedź
Moduł A
Moduł B
Lider konsorcjum: MŚP (prowadzące
prace badawcze)
Lider konsorcjum: uczelnia lub instytut
badawczy
Idea projektu pozostaje w MŚP
Idea projektu pozostaje w uczelni lub
instytucie badawczym
Powstaje firma spin-out rozwijająca
produkt
W celu rozwoju produktu
nawiązywana jest współpraca
międzynarodowa z innymi firmami,
uczelniami, instytucjami itp.
W celu rozwoju produktu
nawiązywana jest współpraca
międzynarodowa z innymi firmami,
uczelniami, instytucjami itp.
Podział budżetu:
- 60% dla firm;
- 40% dla instytucji prowadzących
badania (uczelnie, instytuty badawcze,
inne podmioty nie będące partnerami
przemysłowymi).
Podział budżetu:
- 60% dla jednostek naukowych;
- 40% dla firmy typu spin-out i innych
firm.
Więcej na temat oferty Programu Horyzont 2020
 Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 SME Techweb:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
 Practical guide to doing business in Europe:
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
 Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Dziękuję za uwagę!
Michał Marszałowicz
[email protected]
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin;
tel.: +81 744 50 61 wew. 118;
http://www.rpklublin.pl

similar documents