e-Dönüşüm Türkiye Projesi - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Report
e-Dönüşüm Türkiye Projesi:
Bilgi Toplumu Stratejisi ve e-Devlet
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELERDE E-DEVLET UYGULAMALARI EĞİTİMİ
24 Mayıs 2011
N.Murat İNCE
Devlet Planlama Teşkilatı
Bilgi Toplumu Dairesi
İçerik
1. Bilgi Toplumu Göstergeleri
2. e-Dönüşüm Türkiye Projesi
 Proje Öncesindeki Çalışmalar
 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Genel Tanıtımı
 Bilgi Toplumu Çalışmaları Kurumsal Yapısı
3. Bilgi Toplumu Stratejisi
 Genel Tanıtım
 Stratejide e-devlete İlişkin Hususlar
4. Stratejide e-Devlet
 e-Devlet Politikası
 Başlıca e-Devlet Proje ve Uygulamaları
 Devam eden e-Devlet Proje ve Uygulamaları
 Yerel Yönetimler ve e-devlet
2
Bilgi Toplumu Göstergeleri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
 Pazar büyüklüğü:
2002’de 10,3 milyar Dolar’dan 2010’da 26,6 milyar Dolar’a yükseldi.
 Genişbant yaygınlığı % 90 arttı.
 İnternet kapasitesi 2004’te 4,35 Gbps iken 2010’da 611 Gbps’a
yükseldi.
BİT Kullanım İstatistikleri
2002 (sonu)
2010
30
22,2
Mobil Telefon Abone Yoğunluğu (%)
33,3
84,8
Genişbant Abone Yoğunluğu (%)
0,05
11,4
İnternet Kullanıcı Yoğunluğu (%)
5,7
41,6
Sabit Hat Abone Yoğunluğu (%)
Merkezi Yönetim BİT Yatırım Büyüklüğü (2010 fiyatları)
 203 proje (2002); 298 milyon Dolar
 177 proje (2010); 676 milyon Dolar
3
Kamu İnternet Siteleri Sayısı
* 16 April 2010
Mayıs 2003: yaklaşık 2,200 site
Nisan 2011: yaklaşık 23,800 site
4
Bilgi Toplumuna Hazırlık
Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum)
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
Ülke sayısı
115
122
127
134
134
Türkiye
48
52
55
61
69
e-Readiness Ranking - The Economist
2004
2006
2008
2009
2010
Ülke sayısı
64
68
70
70
70
Türkiye
45
45
43
43
43
e-Devlet Gelişim Endeksi – Birleşmiş Milletler
2003
2004
2005
2008
2010
Ülke sayısı
173
178
179
182
183
Türkiye
49
57
60
76
69
5
e-Devlet Karşılaştırmalarında Türkiye (1)
AB, 20 Temel Kamu Hizmeti Mevcudiyeti, Cap-Gemini, 2010
AB Ort.: % 82
Türkiye: % 89
AB 27+: AB 27, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre
6
e-Devlet Karşılaştırmalarında Türkiye (2)
AB, 20 Temel Kamu Hizmeti, Hizmet Olgunluk Seviyesi, Cap-Gemini, 2010
AB Ort.: % 90
Türkiye: % 91
AB 27+: AB 27, Türkiye, İzlanda, Norveç, İsviçre
Not: Vatandaşa yönelik 12 hizmette % 85; iş dünyasına yönelik 8 hizmette % 100 seviyesinde…
7
e-Dönüşüm Türkiye Projesi Öncesinde Yapılan
Çalışmalar ve Girişimler
 Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK (1999): TUENA
Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı
(Bakanlık kurulması önerisi)
 DTM (1998-2002): e-Ticaret Koordinasyon Kurulu
(Kamu kurumu temsilcilerinden oluşan bir kurul)
 Başbakanlık (1998-2002): KamuNET
Lizbon
Strateji, 2000
e-Europe (+)
(Başbakanlık Bilgi İşlem Biriminde teknik altyapı oluşumu) Girişimi
 Başbakanlık (2001-2003): e-Türkiye Girişimi (Kamu
kurumu temsilcilerinden oluşan 13 çalışma grubu)
8
e-Dönüşüm Türkiye Projesi (1)
 Acil Eylem Planı KYR-22:
e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2002)
● e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin Temel Hedefleri
- e-devlet projelerinde etkinlik sağlanması
- Bilgi Toplumu faaliyetlerinin koordinasyonu
- BİT politika ve uygulamalarında AB’ye uyum
sağlanması
● 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi - Şubat 2003
– DPT’nin e-Dönüşüm Türkiye Projesi genel
koordinasyonuyla görevlendirilmesi
– Bilgi Toplumu Dairesinin kuruluşu (Mart 2003)
9
e-Dönüşüm Türkiye Projesi (2)
• Eylem Planları
– Kısa Dönem Eylem Planı – KDEP (2003-2004)
• 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Aralık 2003)
• 73 Eylem (34 tamamlanan; % 47)
– 2005 Eylem Planı
• 2005/05 sayılı YPK Kararı
• 50 Eylem (20 tamamlanan; % 40)
2005’de
Lizbon
Stratejisi
yenilendi;
(i2010
Girişimi)
• Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)
• 111 eylem
10
Mevcut Kurumsal Yapı (*)
Üyeler
 DPT’nin bağlı olduğu
Devlet Bakanı
 Milli Eğitim Bakanı
 Ulaştırma Bakanı
 Sanayi ve Ticaret Bakanı
 DPT Müsteşarı, İçişleri
Bakanlığı Müsteşarı,
Maliye Bakanlığı Müsteşarı
 Başbakanlık Başmüşaviri
Dönüşüm Liderleri
Kurulu (42 üye)
Devlet Bakanı
İcra Kurulu
(9 üye)
Devlet Planlama Teşkilatı
Danışma Kurulu
(26 üye)
Bilgi Toplumu
Dairesi
(*) 2003 ve 2007 yıllarında Başbakanlık Genelgeleri ile şekillenmiştir.
11
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010)
12
Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı
13
Bilgi Toplumu Stratejisi-Stratejik Öncelik Alanları
 Sosyal Dönüşüm
 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına
Nüfuzu
 Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü
 Kamu Yönetiminde Modernizasyon
 Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü
 Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve
Hizmetleri
 Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi
14
Bilgi Toplumu Stratejisinde e-Devlet (1)
1) Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü
 Amaçlar
 Vatandaş odaklı yaklaşımın yaygınlaşması
 Hizmet dönüşümünün sağlanması
 İyi bir iletişim yönetiminin oluşturulması
 e-Devlet uygulamalarının sayı ve nitelik olarak artması
 Bazı Temel Uygulamalar
 Sağlık Bilgi Sistemi
 Eğitim ve Bilgi Portalı
 e-Kimlik Kartı
 Adres Bilgi Sistemi
15
Bilgi Toplumu Stratejisinde e-Devlet (2)
2) Kamu Yönetiminde Modernizasyon
 Amaçlar






Ortak hizmetler ve altyapı
Etkin kamu alımları yönetimi
Veri ve Bilgi Yönetimi
Elektronik İletişim
İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi
Ağ güvenliği ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması
 Bazı Temel Uygulamalar
 e-Devlet Ana Kapısından sunulan hizmetlerin yaygınlaşması
 Ortak teknoloji ve hizmetler (e-Devlet Ana Kapısı, çağrı
merkezi, güvenli kamu ağı, vb)
 Kamu kurumlarının BİT proje hazırlama ve uygulama
yetkinliklerinin artırılması
16
Temel e-Devlet Politikaları
İlkeler
 katılımcı, şeffaf ve güvenilir e-devlet yapısı
 kurumlar arası bilgi ve belge paylaşımı yoluyla birlikte
çalışabilir ve bütünleşik elektronik hizmet sunumu
 vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaç ve yaşam döngüsüne
odaklı hizmet sunumu
 tek-kapıdan, güvenli, sürekli ve çoklu ortamda hizmet
sunumu
4 Temel Veritabanı/Omurga
 Gerçek kişiler veritabanı – tek numara; (gerçekleşti)
 Tüzel kişiler veritabanı – tek numara; (pilot uygulama)
 Adres kayıtları veritabanı; (gerçekleşti)
 Tapu kayıtları bilgi sistemi; (devam ediyor)
17
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (1)
e-Devlet Ana Kapısı
Kamu hizmetlerinin tek noktadan ve farklı kanallardan entegre
sunumunu için 2008 yılı Aralık ayında 22 hizmetle faaliyete geçmiştir.
Hizmet sayısı 2010 yılı sonunda 246’ya ulaşmıştır.
Kurum-sunulan hizmet sayıları
18
e-Devlet Ana Kapısı
Sunulan Hizmet Sayısı
Ziyaretçi Sayısı
NOT:
2010 yılının ilk altı ayı
itibarıyla 348.773 olan
kullanıcı sayısında bir yıl
zarfında yaklaşık 20 kat
artışın nedeni; sosyal
güvenlik işlemleri ve tapu
bilgisi sorgulamanın eDevlet Kapısı üzerinden
sunulmaya başlanması ve
Sosyal Güvenlik
Kurumunun elektronik
hizmetlerini yalnızca eDevlet Kapısı üzerinden
vermesidir…
19
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (2)
• MERNİS
– Tekil tanımlayıcı kimlik numarası (130 milyonun üzerinde kayıt)
• Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
– Web servisleri vasıtasıyla kimlik bilgilerinin paylaşımı
– 2.500’ün üzerinde kamu kurumu ve özel kesim firması sistemden
faydalanmaktadır.
• Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
– Adres kayıtları MERNİS veritabanında kimlik bilgileriyle eşleştirildi
• Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurumlarınca yürütülen iş ve işlemlerde
ikametgah ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği istenmeyeceği, bu bilgilerin KPS
üzerinden temin edileceği ifade edilmiştir.
20
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (3)
• Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
– süratli ve güvenli yargı sistemi
– Bütün mahkeme, savcı, cezaevi ve diğer adli kurumları
kapsamaktadır .
– 40.000 hakim, savcı ve görevli ile 66.000 avukat ve
vatandaşlara hizmet vermektedir.
– çevrimiçi dava açılabilmekte, davaya ilişkin dosyalara
erişim ve inceleme imkanı bulunmaktadır.
– sisteme abone olunması kaydıyla vatandaşlar SMS yoluyla
davalardan haberdar edilmektedir.
– Adalet Bakanlığı 22 UYAP uygulaması ile 2,7 milyar Euro
tasarruf sağlandığını ifade etmektedir.
21
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (4)
• VEDOP
– çevrimiçi beyanname bildirimi ve ödeme
– motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarının çevrimiçi
ödenmesi
– beyannamelerin % 99’u elektronik ortamda iletiliyor.
– OECD e-Devlet Türkiye Araştırması sonuçlarına göre vergi
toplama birim maliyeti 2 ABD dolarından 35 cent’e
düşmüş durumda…
22
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (5)
• POLNET
– 684 lokasyonda 26 ana uygulama, 51 soruşturma
programı ve 26 yerel uygulama
– bazı çevrimiçi uygulamalar
• pasaport başvurusu
• sürücü belgesi işlemleri (bilgi alma, başvuru, ceza
puanı sorgulama)
• ihbarda bulunma
• kayıp şahıs sorgulama
23
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (6)
• Say2000i (Kamu Hesapları İzleme Projesi)
– 1660 saymanlık ve 39.500 bütçe dairesinde elektronik
ortamda veri paylaşımı
– bütün mali işlemler çevrimiçi olarak gerçek zamanlı
olarak işleniyor.
• e-Bütçe
– kamu kurumlarının bütçe taleplerinin çevrimiçi
iletilmesi ve takibi
– harcama ve giderlerin elektronik ortamda takibi
24
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (7)
• GİMOP (Gümrük İşlemleri Modernizasyon Projesi)
– yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasal olmayan
faaliyetlerin BİT vasıtasıyla engellenmesi
– gümrük işlemleri % 99’u gerçek zamanlı olarak
elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
– 2009 yılında 6,3 milyon ithalat ve ihracat bildirimi
elektronik ortamda gerçekleştirildi.
• Dış Ticarette e-Belge Uygulaması
– dış ticaret işlemlerinin standart e-belgelerle
yürütülmesi
– tek noktadan bilgi ve belge paylaşımı
25
Başlıca e-Devlet Uygulamaları-Projeleri (8)
• e-BİLDİRGE
– sosyal güvenlik bildirimlerinin çevrimiçi alınması
– ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
– ödenecek prim tutarlarının ve borçların takibi
– firmaların % 91’i bildirgelerini çevrimiçi olarak
gönderiyorlar.
• MEDULA
– sağlık hizmeti sunumunda ilgili taraflar arasında
elektronik fatura ve ödeme mekanizması
– hak sahibi doğrulaması, reçete, tetkik ve sevk bildirimi,
ödeme sorgulama ve fatura bilgisi kaydı
26
Devam Eden Başlıca e-Devlet Projeleri
•
•
•
•
Vatandaşlık Kartı Projesi
• biyometrik unsurlar ı da içeren elektronik vatandaşlık kartı
• pilot uygulama Bolu’da devam ediyor.
• 2011’de ülke çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor .
TAKBİS
• 379 tapu sicil müdürlüğü ve 30 kadastro biriminde kurulumu tamamlandı
• doğru, güncel ve güvenilir bilgi
• tapu kayıtlarının ve kadastro haritalarının güncelliğinin sağlanması
Elektronik İhale
• çevrimiçi ihale ilanı, ihale dokümanlarının temini ve elektronik ortamda
iletilmesi, ihale sonuçları
• Aralık 2008-Kamu İhale Kanununda değişiklik
• Devlet Malzeme Ofisi kendi alım-satımları için katalog ve e-ihale sistemini
geliştirmiş durumda
Tüzel Kişilik Merkezi Bilgi Sistemi
• Her bir tüzel kişilik için benzersiz kimlik numarası ve tek-duraklı yeni şirket
kurma hizmeti
• Mersin’de pilot uygulama devam ediyor.
• Kamu Kurumları arasında e-Yazışma Projesi
• DPT koordinasyonunda, 6 kurum arasında pilot çalışma devam ediyor.
27
BTS’de ve Yatırım Programında Yerel Yönetimler
• Elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, veri paylaşımı esasları belirlenecektir.
• e-Demokrasi uygulamalarıyla halkın yönetime etkin katılımı sağlanacaktır.
• Bilgiye dayalı performans değerlendirme mekanizmaları yaygınlaştırılacaktır.
• İl envanteri sistemi geliştirilecek ve illerdeki planlama ve yatırım kararları bilgiye dayalı karar
destek sistemi ile etkinleştirilecektir.
• İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü; BTS’nin yerel düzeyde koordinasyonunu
yapacaktır. Bu çerçevede; genel politikalarla uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte yerel politikaların
belirlenmesi, yerel yönetimler arasında etkin koordinasyonun sağlanması, benzer uygulamalarda
teknoloji paylaşımı ve ortak standartlarla yatırımlarda etkinliğin sağlanmasına çalışacaktır.
(Gn.Md.’lük bünyesinde Elektronik Hizmetler Şb.Md.’lüğü oluşturulmuştur. Ayrıca, UNDP ile
Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (2005-2011)
yürütülmektedir.
2011 Yılı Yatırım Programı İçişleri Bakanlığı Yatırımları (bin TL)
Proje Adı
Acil Çağrı Sistemi (112)
T.C. Kimlik Kartı(BTS)
e-İçişleri Projesi
Nüfus Hizmetleri BT Projeleri
Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri(BTS)
Muhtelif İşler
Dernekler Bilgi Sistemi
Yerel Yönetimler Bilgi tabanı (BEPER 2.aşama)
Felaket Kurtarma Merkezi
Karakteristik
Mak.-Teç.Alım, Ona.,Yazıl.
Danışmanlık
Yazılım-Donanım-Onarım
Etüd-Proje,Yazılım,Don.
Yazılım,Donanım,Danş.
Donanım
Yazılım,Donanım,Eğitim
Etüd-yazılım-Mak.Teç
Donan.Onarım,Mak-Teçh.
Baş.Bit.
Yılı
2005-2013
2008-2011
2008-2011
2009-2012
2009-2012
2011-2011
2011-2012
2003-2012
2011-2011
Proje
2010 Sonu
Tutarı
Küm. Har.
199 577
46 000
2 000
52 267
102 751
11 000
163
2 050
2 693
1 748
18 000
2011 Yılı
Yatırımı
26 450
2 000
30 000
55 500
6 000
163
1 000
300
18 000
139.413
28
Yerel Yönetimlerde e-Devlet (Anket Sonuçları*)
-Belediyelerin %74’ünde (1981/2.666) internet sitesi mevcut, 685 belediyede yok.
- Nüfusun %87’lik bir kesimi, çevrimiçi anket, oylama, interaktif tartışma, vb.
katılımcılığı artırıcı uygulamalara belediyelerin internet sitesinden erişebiliyor.
- Nüfusa göre belediyelerin %80’i, İnteraktif Kent Rehberi (turizm, ulaşım, etkinlik,
nöbetçi eczane, harita bilgileri gibi) hizmeti vermektedir.
- 36 belediye ile 70 il özel idaresi işlemlerinde ve hizmet sunumunda elektronik
imza kullanırken, 73 belediye ve 2 il özel idaresinde ayrıca mobil imza da
kullanılmaktadır (Borç sorgu ve ödeme, işyeri ruhsat, imar durum başvurusu, evlilik
müracaatı, Çevre Temizlik Vergisi, ilan reklam, taşınmaz beyanı, ihalelere teklif
verme, işlem sorgulama, rayiç bedel sorgulama gibi işlemlerde kullanılmaktadır).
-Belediyelerin %3’ünde Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlanırken %14’ünde
çalışmalar devam etmektedir.
-Öte yandan belediyelerin yalnızca %7’si, il özel idarelerinin de %14’ü e-devlet
hizmetleri ve projeleri için kullanıcı memnuniyet araştırması gerçekleştirmektedir.
Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Gn.Md., e-Devlet (Yerel) Uygulamaları Anketi, 2011
*Not: Anket yollanan 2.950 belediyeden 2.666’sı (%90) ve 81 il özel idaresi geri bildirimde bulunmuştur.
29
Teşekkürler...
www.bilgitoplumu.gov.tr
30

similar documents