Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri

Report
Taşınmaz Satışı ve Tekrar Kiralanması
Mevcut Durum:
Taşınmaz satışına tanınan istisna 5520 sayılı
KVK’nın 5/e ve 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-r
maddelerinde düzenlenmiştir.
Şirketlerin aktifine en az iki yıldır kayıtlı bulunan
gayrimenkuller kanunda belirtilen şartların yerine
getirilmesi kaydıyla satılmaları durumunda, satıştan elde
edilen kazancın %75’i kurumlar vergisinden istisna
tutulmaktadır. Bunun yanı sıra bu kapsamdaki bir
gayrimenkulün satışı aynı zamanda katma değer vergisinden
de istisna tutulmuştur.
Yeni Sistem Nasıl İşliyor?
1-Şirket, elindeki gayrimenkulü finansal kiralama şirketine
satar ve parasını alır,
2-Finansal kiralama şirketi bu gayrimenkulü, şirkete finansal
kiralama sözleşmesi ile geri kiralar,
3-Kira süresince gayrimenkulü kiralayan şirket tarafından
leasing şirketine finansal kiralama bedeli (kira) ödenir,
4-Finansal kiralama sözleşmesinin sonunda şirket
gayrimenkulü tekrar finansal kiralama şirketinden satın alır.
Taşınmaz Satışının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 5/e Fıkrasında Düzenlenen Kurumlara
Yapılmış Olması Gerekir
Bu kurumlar, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı
yapan varlık kiralama şirketleri ile finansal kiralama şirketleridir.
(Satış hali hazırda uygulanmakta olan istisna hükümlerine göre
bu kurumlar dışında kalan gerçek veya tüzel bir kişiye yapılırsa
yeni düzenlemeden değil de eski hükümlerden yararlanılacaktır.)
Satış İşlemi Sonucunda Elde Edilen Kazanç
Kurumlar Vergisinden İstisnadır;
Yeni düzenlemede elde edilen kazancın tamamı kurumlar
vergisinden istisnadır. (Gayrimenkulün satışı varlık kiralama
şirketleri ve leasing şirketleri dışında kalan kişi veya kurumlara
yapılmış ise diğer şartları taşımaları durumunda istisna, %75
olarak uygulanmaya devam edecektir.)
Satış İşlemi Aynı Zamanda Katma Değer Vergisinden
de İstisna Tutulmuştur
Satışı gerçekleştiren şirket bir satış faturası düzenleyecek
ancak bu faturada KDV hesaplamayacaktır. (Katma Değer Vergisi
Kanunu 17/4-u bendine göre “Menkul, gayrimenkul ve maddi
olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devri ile bu
varlıkların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve
devralınan kuruma devri.” Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-y
hükmüne göre KDV’den istisnadır.
İki Yıllık Süre Şartı Kaldırılmıştır
Öteden beri uygulanmakta olan “İştirak Hissesi ve
Gayrimenkul satış kazanç istisnası” olarak adlandırdığımız
uygulamada, satılacak olan gayrimenkulün istisnadan
yararlanabilmesi için şirket aktifinde en az 2 yıldır kayıtlı
olması şartı aranırken, yeni düzenlemede herhangi bir süre
sınırı yoktur. Bir gün önce alınarak şirket aktifine
kaydedilen bir gayrimenkulün dahi belirlenen kurumlara
satılması halinde istisnadan yararlanılacaktır.
İstisna Tutarı Yüzde Yüzdür
Bunun yanı sıra öteden beri uygulanmakta olan “İştirak
Hissesi ve Gayrimenkul satış kazanç istisnasında” satıştan elde
edilen kazancın %75’i kurumlar vergisinden istisna iken, %25’i
kurumlar vergisine tabi tutulmuştur. Ancak yeni düzenlemede
satıştan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisinden
istisnadır.
Satış İşleminde Düşük Oranlı Harç Uygulanacaktır
492 sayılı Harçlar Kanununun, Tapu ve Kadastro
işlemlerinden alınacak harçlar başlıklı (4) sayılı tarifesinin
“I-Tapu işlemleri” bölümünün 20. fıkrasına eklenen (g)
bendinde “Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen
kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından
sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan
taşınmazların
kiralayana
satışı
sırasında
devredenden…binde 3,96” oranında tapu harcı alınacağına
dair hüküm yer almaktadır. Normal satış işlemlerinde tapu
harcı binde 20 olarak uygulanmaktadır.
Diğer İstisnalar ve Kolaylıklar
1-Bu Kiralama İşlemi Karşılığında Leasing Şirketine Ödenen
Faizler ve Kiralar Gider Olarak Yazılabilir.
2-Ödenen Kiralar KDV’den İstisna Tutulmuştur.
3-Gayrimenkulün Geri Alım İşlemi de KDV’den İstisnadır.
4-Kiralama İşleminin Sonunda İşletme Kendi Gayrimenkulünü
Herhangi Bir Bedel Ödemeden Geri Alır.
5-Taşınmazın Geri Alınma İşlemi Tapu Harcından İstisnadır. (Bu
aşamada indirimli de olsa tapu harcı hiç ödenmiyor)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
1-Gelir V. ve Kurumlar V. Kanunları Birleştiriliyor:
1963 yılından beri uygulanmakta olan 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu, zamanla üzerinde çok sayıda değişiklik
yapılması, sistematiğinin bozulması ve madde sayısının çok fazla
olması (125 madde, 85 geçici madde ve mükerrer maddeler) gibi
gerekçelerle yeniden düzenlenmek istenmiş ve gelir vergisi kanun
tasarısı hazırlanmıştır. Ancak gelir vergisi kanununa göre daha
yeni olan, 2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu da
değişiklik tasarısı bünyesine alınmış ve bu iki kanun «Gelir
Vergisi» adı altında birleştirilmiştir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Bu tasarı ile;
-İki ayrı gelir vergisi uygulamasını birleştirmek,
-Madde sayısını azaltmak,
-Yasaları daha basit, sade ve anlaşılır hale getirmek,
-Verginin biraz daha tabana yayılmasını sağlamak,
-Vergi adaletini daha bir hissedilir hale getirmek,
-Yeni teşvikler sağlamak
amaçlanmıştır.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Bu tasarı ile;
-Yeni bir vergi getirilmemiştir.
-İki ayrı kanun birleştirilmiştir. (madde sayısı 92 ye çekilmiştir.
Aynı istisna ve indirimler iki ayrı kanunda ayrı ayrı sayılıyordu.
Artık tek bir maddede yer alıyorlar.)
-Beyan esasında değişiklikler yapılmıştır. (beyanname verilme
durumu genişletilmiştir.)
-Muaflık ve istisnalarda değişiklikler yapılmıştır. (İstisnalar
daraltılmıştır.)
-Bazı muğlak ifadeler açıklanmıştır. (örneğin; mükellefiyet
konusunda ayrıntılı tanımlamalar yapılmıştır, yıllara yaygın inşaat
tanımında taahhüde dayalı ifadesi eklenmiştir.)
-Vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
2-GVK’da Yapılan Yeni Tanımlamalar:
a) Asgari ücret: On altı yaşını doldurmuş işçiler için uygulanan
asgari ücretin brüt tutarını,
b) Çocuk: Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından
bakılan (nafaka verilenler ve evlat edinilenler ile mükellefle
birlikte oturan; ana veya babasını kaybetmiş torunlar ve vesayeti
altında bulunmak şartıyla kendisinin veya eşinin kardeşi,
kendisinin veya eşinin kardeşlerinin çocukları dâhil) on sekiz
yaşını veya tahsilde olup yirmi beş yaşını doldurmamış olan
çocukları,
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
c) Daimi temsilci: Bir hizmet veya vekâlet sözleşmesi ile temsil
edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına belirli veya belirsiz bir
süreyle ya da birden fazla sayıda ticari işlem gerçekleştirmeye yetkili
bulunan kimseler ile bu şartlara bağlı olmaksızın ticari mümessiller,
ticari vekiller, satış memurları, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre acente durumunda
bulunanlar, temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere
giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen
tarafından ödenenler veya mağaza ya da depolarında temsil edilen
hesabına konsinasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal
bulunduranları (Bir kişinin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi,
daimi temsilcilik vasfını değiştirmez.) ifade eder. Bu tanımda pek
değişiklik yok Türkçeleştirme var.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
ç) Eş: Aralarında kanuni evlilik bağı bulunan kişileri, (Bu tanım
yeni eskiden belirtilmemişti)
d) İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve
yönetildiği merkezi, (KV’nın 3. maddesinde vardı)
e) İşyeri: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenen işyerini, (Eskiden de VUK 156 ya atıf
vardı)
f) Kanuni merkez: Kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde,
ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezi, (KV 3.
maddede vardı)
g) Kurum: Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş
ortaklıklarını, (Bu tanımlama yeni)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
h) Ticari Organizasyon; Bir faaliyetin ticari muhasebe tutmayı
gerektirecek hacim ve önemde olması ya da faaliyetin özelliğine göre
işin; sermaye veya yer tahsisi, personel istihdamı, reklam ve tanıtım
gibi pazarlamaya yönelik işlemlere girişilmesi, dış kaynak temini, işe
mahsus makine ve araç tedariki gibi suretlerle yürütülmesi hallerinde
ticari organizasyon oluşmuş sayılır.
(Mevcut yasada zirai kazanç tanımlandıktan sonra zirai
faaliyetin ne olduğu, ücretin tarifi, serbest meslek kazancı
tanımlandıktan sonra serbest meslek faaliyetinin ne olduğu, gayri
menkul sermaye iradının ve menkul sermaye iradının ne olduğu
tanımlanmıştı. Ancak ticari kazanç tanımlandıktan sonra ticari
faaliyetten ne anlaşılması gerektiği, neyin ticari faaliyet olduğu
açıklanmamıştı.
Tasarıda ticari faaliyetin tanımlanmasına yine yer
verilmemekle birlikte ticari organizasyon terimi açıklanmıştır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
3-Dar Mükellef Gerçek Kişilerin İhraç İstisnasında
Değişiklik:
Dar mükelleflerin vergilendirilmesi, sadece Türkiye’de
gelir elde etmeleri halinde ve sadece bu gelirler için (Türkiye’de
elde edilen gelirler) mümkündür. Dar mükellefin ticari Kazanç
elde etmeleri de;
Kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olması veya daimi
temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu
temsilciler vasıtasıyla sağlanması şartına bağlıdır. (GVK m:7)
(Yani Türkiye’de işyeri olmayan veya daimi temsilci
bulundurmayan bir dar mükellefin ticari kazanç elde etmesi
mümkün değildir.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
(Bu şartları taşısalar dahi iş merkezi Türkiye’de
bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları
malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere gönderenlerin bu
işlerden doğan kazançları Türkiye’de elde edilmiş sayılmaz.
Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin
Türkiye’de olması veya iş veya işleme ilişkin sözleşmenin Türkiye’de
yapılmış olması veya işin ya da işlemin Türkiye’den yürütülmüş ya da
yönetilmiş olmasıdır.)
(önceden satın aldıkları kelimesinden sonra veya imal ettikleri
kelimesi vardı şimdi bu kaldırılmış, ayrıca paragrafın sonuna veya işin
ya da işlemin Türkiye’den yürütülmüş ya da yönetilmiş olmasıdır
cümlesi eklenmiştir.
Böylelikle dar mükellefler tarafından imal edilerek yurt dışına
gönderilen mallar vergilendirilme kapsamına alınmıştır. Aynı değişiklik
Kurumlar için 2007 yılında yapılmıştı şimdi uygulamada birlik
sağlandı)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
4-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Yapılan Değişiklikler:
a) Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin tanımına, taahhüde dayalı ifadesi
eklenmiştir.
(Önceden de bir işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olması için
taahhüde dayalı olarak yapılmış olması gerekiyordu ama bu ifade kanun
metninde yoktu.)
b) Bu işler kapsamında alınan, avanslar dâhil hakediş bedellerinin
değerlendirilmesinden doğan gelirler elde edildiği yılın kazancı sayılır.
Yani bu tür kazançlar elde edildiği zaman beyanname vermek için işin
bitimi beklenmeyecek ve kazanç elde edilmiş sayılarak beyannameye dahil
edilecektir. (Bu kural kanunda yazmamasına rağmen böyle işliyordu ancak
kanuna eklenerek ihtilafların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
c) İşe başlama; Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmiş ise bu
tarih, yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin
başlangıç tarihi, sözleşmede yer teslimi ve işe başlangıç tarihi
belirtilmemiş ise sözleşme tarihi, inşaat ve onarım işinin
başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
(Daha önce işe başlama tarihi diye bir tanımlama yoktu. Bu
konuya da açıklık getirilmiştir.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
5-Özel İnşaat İşleri ve Kat Karşılığı İnşaat İşlerinin
Vergilendirilmesi:
Mevcut 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Özel
inşaatların vergilendirilmesi veya kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
karşılığında elde edilen kazançların vergilendirilmesine dair bir
hüküm bulunmamaktaydı.
Sadece 37 maddenin 4. fıkrasında gayrimenkullerin alım,
satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu
faaliyetlerinden doğan kazançları ile aynı maddenin 6. fıkrasında
satın alınıp 5 yıl içinde parsellenerek satılan arazilerin satışından
elde edilen kazançların ticari kazanç sayılacağına dair bir hüküm
vardı.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Mevcut tasarının 14, 15, 45 ve 48. maddelerinde özel inşaat işlerinden
elde edilecek kazançların vergilendirilmesine dair hükümler yer almaktadır.
Bu maddelerle konu oldukça ayrıntılı olarak açıklanmış ve şimdiye
kadar tebliğlerle yürütülmeye çalışılan ve birçok ihtilafa konu olmuş özel
inşaatlar ve kat karşılığı inşaatların vergilendirilmesi hususu açıklığa
kavuşturulmaya çalışılmıştır.
Bu konudaki en ihtilaflı alanlar; kat karşılığı inşaat sözleşmesi
kapsamında arsa sahibinin müteahhide yaptığı arsa tesliminin, elden çıkarma
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu arsa teslimi karşılığında
alınan gayrimenkullerin satışının, hangi durumlarda vergilendirilmeyeceği, ne
zaman değer artış kazancı hükümlerine göre vergilendirileceği veya ne zaman
ticari kazanç olarak sayılıp ticari kazanca dair hükümlere göre
vergilendirileceği hususlarıydı.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Kat karşılığı inşaat işlerinde öncelikle arsa sahibinin
inşaatı yapacak olan müteahhide arsa tesliminde bulunması
gerekmektedir. Tasarının 45/3 maddesinde bu teslim işlemi,
taşınmazın elden çıkarılması olarak kabul edilmektedir.
«Ticari bir işletmenin envanterinde kayıtlı bulunmaması
kaydıyla, kat karşılığı inşaat işleri dâhil, sahip olunan arsa üzerine
inşaat yapan veya yaptıranların bu işlere tahsis ettikleri arsa veya
arsa payları da, inşaat faaliyetinin ticari mahiyette olup
olmadığına bakılmaksızın, elden çıkarılmış sayılır.»
(Mevcut uygulamada denetim elemanları, vergi daireleri
ve vergi mahkemeleri bu duruma farklı açılardan bakabilmekte ve
farklı işlemler yapmaktaydılar. Bu durumda aynı işlemi yapan
mükelleflerin farklı vergilendirme rejimlerine tabi olmaları gibi
adaletsiz bir sonuç doğurmaktaydı.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Elden çıkarma sayılan kat karşılığı inşaat işleri veya özel
inşaat yapımı için arsa tesliminde, elde edilen kazancın nasıl
tespit edileceği ve nasıl vergilendirileceğine dair düzenlemeye ise
tasarının 48. maddesinde yer verilmiştir.
Yapılması düşünülen düzenlemede; arsa sahibinin arsa
teslimi elden çıkarma olarak «değer artış kazancı» kapsamına
dahil edilmekte, ancak bu kazancın vergilendirilmesi arsa
sahibinin teslim etmiş olduğu arsa karşılığında alacağı
taşınmazların satış tarihine bağlanmaktadır.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Tasarının 14 ve 15. maddelerinde arsa sahibine teslim
edilen taşınmazların satışında vergilendirmenin nasıl olacağına
dair de ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre işin ticari bir organizasyon çerçevesinde
yapılıp yapılmaması durumlarında farklı vergileme sistemleri
öngörülmüştür.
a) İnşaat Faaliyetinin Ticari Bir İşletme Bünyesinde
Gerçekleşmesi Durumu; İnşaat faaliyetinin ticari işletme
bünyesinde gerçekleşmesi veya ticari işletmenin aktifine kayıtlı
bir arsa üzerinde gerçekleştirilmesi durumunda, elde edilen
kazançlar her halükarda Ticari Kazanç hükümlerine göre
vergilendirilecektir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
b) İnşaat Faaliyetinin Ticari İşletme Bünyesi Dışında
Gerçekleşmesi Durumu; Bu kapsamda yapılan kat karşılığı
inşaat işleri için yeni bir vergileme sistemi getirilmiştir. Bu
sistemde kriter olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde
inşa edilip arsa sahibine bırakılan taşınmazların brüt kapalı
alanları toplamı dikkate alınmıştır.
Bunun yanı sıra mükellefiyetin ne zaman başlayacağına
ve ne zaman sona ereceğine ve müteahhide devredilen arsa veya
müteahhitten alınan gayrimenkullerin maliyet bedellerinin
tespitine dair yeni kurallar ihdas edilmiştir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibine teslim edilen
taşınmazların brüt kapalı alanının 1.000 m2 den büyük olması halinde,
elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. (Bu
durumda her halükarda ticari organizasyon varmış gibi düşünülüyor)
Arsa sahibine teslim edilecek taşınmazın 500-1.000 m2
arasında olması halinde ise ticari bir organizasyon söz konusu ise, ticari
kazanç söz konusu olacaktır.
Teslim edilecek taşınmazın 500 m2’nin altında olması halinde
ise arsa sahibi yönünden ticari kazanç hükümleri uygulanmayacaktır.
(Yapılan bu düzenlemede bizce adaletli olmayacaktır. Çünkü
arsa sahibinin arsasını doğrudan satışı, ticari faaliyete girmez iken
satış bedelini taşınmaz olarak almasının ticari faaliyet olarak kabul
edilmesi çelişki yaratacaktır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Tasarıda özel inşaatların bitim tarihi tam olarak kesin bir
ifadeyle açıklanmıştır; Özel inşaat işlerinde, inşa edilen veya
ettirilen her bir bağımsız bölüm ya da müstakil yapının alıcıya
teslim edildiği yıl bunlara ilişkin kâr veya zarar tespit edilir.
İnşaatı tamamlanan bağımsız bölüm veya müstakil yapıya ait
tapunun devir ve tescil işlemi yapılmamış olsa dahi bağımsız
bölümlerin ya da müstakil yapının fiilen alıcının tasarrufuna
bırakılması teslim sayılır. İfadesine yer verilmiştir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
6-Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazanç İstisnasında
Yapılan Değişiklikler:
Mevcut KVK’da taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazanç
istisnası kanunun 5/1-e maddesinde düzenlenmiştir.
Madde metninde «Kurumların, en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı.»
ifadesine yer verilmiştir.
(Böylece kanunda belirlenen diğer şartlarında
gerçekleşmesi halinde bu tür bir satış yapan kurumun elde ettiği
kazancın %25’lik kısmı vergiye tabi tutulmakta, %75’lik kısmı ise
vergiden istisna tutulmaktadır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Yeni tasarının 21. maddesinde yer alan düzenleme ise
şöyledir. «Ticari kazancını bilanço esasına göre tespit eden
gerçek kişiler ile kurumların aktiflerindeki taşınmazlar, iştirak
hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının
satışından doğan kazançlar aşağıda belirtilen süre, oran ve
şartlar çerçevesinde gelir vergisinden müstesnadır»
(Görüldüğü üzere yeni tasarıda, taşınmaz ve iştirak hissesi
satış kazanç istisnası sadece kurumlara değil, ticari kazancını
bilanço esasında tespit eden gerçek kişilere de tanınmıştır. Önceden
gerçek kişilere bu tür bir istisna değer artış kazancı kapsamında
tanınmıştı. Ticari kazanç kapsamında böyle bir istisna yoktu)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Yukarıda sayılan mal ve hakların elde tutma süresine bağlı
olarak, satışından doğan kazanca uygulanacak istisna oranları
aşağıdaki gibidir:
1) İki tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %40.
2) Üç tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %50.
3) Dört tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %60.
4) Beş tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %75.
(Mevcut düzenlemede 2 yıldan sonra yapılan satışlardan elde
edilen kazanca uygulanan istisna oranı %75 iken, yeni tasarıda aynı
orana ulaşmak için beklenmesi gereken süre 5 yıla çıkmıştır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
(Bu aşamada şirketlere tavsiyemiz, kısa vadede satışını
yapmayı düşündükleri değeri artmış ve satış yapıldığında
yüksek kâr çıkacak taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışını tasarı
yasalaşmadan gerçekleştirmeleri yönünde olacaktır. Aksi halde
bekleme süreleri 5 yıla kadar uzayacaktır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
7) Hisse Senetleri ve Taşınmaz Satış Kazanç İstisnasında
Yapılan Değişiklikler:
Mevcut GVK’da ticari mahiyette olmayan hisse senetleri satış
kazanç istisnası, kanunun mükerrer 80/1. (değer artış kazançları)
maddesinde düzenlenmiştir.
Madde metninde «İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam
mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan
hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası
araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.» ifadesine yer
verilmiştir.
(Böylece gerçek kişilerin ellerinde bulundurdukları hisse
senetlerini 2 yıldan sonra satmaları halinde %100 istisna sağlanmıştır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Mevcut GVK’da ticari mahiyet dışında kalan taşınmaz
satışlarında vergilendirme, kanunun mükerrer 80/6. (değer artış
kazançları) maddesinde düzenlenmiştir.
Madde metninde «İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız
olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının
(1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların,
iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından
doğan kazançlar.» ifadesine yer verilmiştir.
(Böylece gerçek kişilerin 5 yıldan sonra yaptıkları
maddede sayılan taşınmaz satışları için %100 oranında istisna
sağlanmıştır. 5 yıldan önce yapılan satışlarda ise vergileme tam
olarak yapılacaktır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Yeni tasarının değer artış kazançlarında istisnalar başlığını
taşıyan 49/1-a maddesinde; «İkamet amacıyla satın alınan ve
fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkarılmasından doğan
kazançlar (Bu istisnaya arsa payının devri sonucu tek konut alan
arsa sahiplerinin, arsa payının devri sonucu doğan değer artış
kazançları da dâhil olup bu bendin uygulanmasında mükellef ile
eş ve çocuklar birlikte dikkate alınır.).» hükmü yer almaktadır.
(Bu düzenleme yeni bir düzenlemedir. Mevcut uygulamada
5 yıl içinde satışı yapılan konut, fiilen ikamet edilen konut olsa
bile değer artışı hükümlerine tabi olmaktaydı)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Yine tasarının 49/1-b maddesinde « 37 nci maddenin birinci fıkrasının
(a), (b) (ç) ve (f) bentlerinde yazılı olan mal (motorlu yükleme ve boşaltma
araçları ile gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları
taşınmazlar dâhil) ve haklar ile tam mükellef kurumlara ait olan pay
senetlerinin, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasında);
1) İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin
%40’ı,
2) Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin
%50’si,
3) Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen
gelirlerin %60’ı,
4) Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen
gelirlerin %75’i.» ifadesine yer verilmiştir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
(Görüldüğü üzere değer artış kazancında vergiden istisna
olan satışların, hem içeriğinde hem de istisnadan yararlanmak
için gerekli olan bekleme sürelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Öncelikle daha önce iktisap tarihinden itibaren kaç yıl
geçerse geçsin istisnaya tabi olmayan yani vergilendirilen
ortaklık hakları ve hisseleri «yani limited şirketlerdeki paylar,
hisseler» de istisna kapsamına alınmıştır.
Bu düzenleme aslında piyasanın ihtiyacı olan bir
düzenlemeydi ve yasalaşması da son derece faydalı olacaktır.
Limited şirket hisseleri kârlı satıldığı zaman vergi yükü fazla
olmasın diye gayri resmi para transferleri söz konusu olmaktaydı.
En azından artık böyle bir usulsüzlüğe ihtiyaç olmayacaktır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
(Bunun yanı sıra sürelerde de değişiklikler yapılmıştır.
Artık hisse senetlerinin elden çıkarılması nedeniyle elde edilen
kazancın tamamının istisna olması söz konusu değildir. İstisna
oranı en fazla %75 olacaktır. Bunun yanı sıra bu istisna oranına
da ancak hisse senetlerinin 5 yıl süre ile elde tutulması şartıyla
ulaşılabilecektir.
Yine tasarının 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) (ç) ve (f) bentlerinde yazılı olan mal ve hakların elden
çıkarılması sonucunda elde edilen kazancın tamamı artık
istisnaya konu olmayacak, istisna oranı en fazla %75 olacaktır.
Burada istisna sağlanması için gerekli olan 5 yıllık sürede bir
değişiklik yapılmamıştır. Süre önceden de 5 yıldı.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
8-Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Kâr Payları;
Tasarının 32/ç bendine göre; Şirketlerde yönetim kurulu
üyelerine ortaklık payı ile orantılı olmaksızın ödenen kâr
paylarının ücret olarak vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.
Mevcut GVK’nın 75/3. maddesine göre yönetim kurulu
başkan ve üyelerine verilen kâr payları MSİ olarak
vergilendiriliyor.
Yönetim Kurulu üyelerine ortaklık paylarına göre ödenen
kâr payları MSİ olarak vergilendirilmeye devam edecektir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
9-Yurt Dışındaki Kişi ve Kurumlara Verilen Mimarlık, Mühendislik ve
Yazılım Hizmetlerinde İstisna;
Bu istisna düzenlemesi 15.06.2012 tarihinde 6322 sayılı kanunla
GVK’nın 89/13 ve KVK’nın 10/ğ maddesine eklenmişti. Düzenlemeye göre
«Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt
dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında
yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama,
muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında
faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine
tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş
olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazancın %50'si» beyanname üzerinde beyan edilen gelirden
indirilebilir.
Bu düzenlemeye tasarının 21/2. maddesinde aynen yer verilmiştir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
10- Zirai Kazançta Yapılan Değişiklikler:
Tasarının 24/3. maddesinde; Kanunda belirtilen işletme
büyüklüğü ölçülerini en az %50 oranında aşan, ana sözleşmelerinde
münhasıran zirai faaliyetle iştigal edileceğine dair açık hüküm bulunan
ve münhasıran zirai faaliyette bulunan ticaret şirketleri çiftçi sayılır.
Çiftçi sayılan kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin
komandite ortaklarının şirket kârından aldıkları paylar zirai kazanç
hükmündedir.
Yürürlükteki GVK’da; ticaret şirketleri zirai faaliyetle iştigal
etseler dahi, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilirler, yine
zirai faaliyetle iştigal eden kollektif şirketlerin ortaklarının kazançları
ile komandite şirketlerin komandite ortaklarının kazançları şahsi ticari
kazanç sayılır.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca
veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin
gerçek usulde vergilendirilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.
Çiftçilerin
gerçek
usulde
vergilendirilip
vergilendirilmeyeceğinin kriteri artık sadece işletme büyüklüğü
ölçüleri olarak belirlenmiştir.
(Bu uygulamalar daha modern bir sisteme geçilmesini
sağlamıştır.
Zirai kazançla ilgili olarak, zirai işletmelere dahil iktisadi
kıymetler için iki kat amortisman uygulanması, zirai işletmede
çalışan işçilerin ücretlerinde indirim gibi kolaylıklar da
tanınmıştır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
11-Serbet Meslek Kazanç İstisnasında Yapılan Değişiklikler:
Bu istisna GVK’nın 18. maddesinde yer almaktaydı.
Tasarının 31. maddesiyle yeniden düzenlenen istisnada,
istisnadan yararlanacaklar arttırılmış, istisnaya tabi eserler daha
ayrıntılı bir biçimde sayılmıştır.
Bunun yanı sıra bu istisnanın artık sınırsız bir şekilde
uygulanmaması, belli bir tutarın üzerindeki kazançlara istisna
tanınmaması öngörülmüştür.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Tasarının 31/1. maddesi şöyledir «Müellif, mütercim,
heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı,
senarist, mucit ve durumları bunlara benzeyenler ile bunların
kanuni mirasçılarının, fikir ve sanat eseri niteliği taşıyan;
a) Hat, gravür, minyatür, tezhip, ebru,
b) Resim, heykel, beste, nota halindeki eserler, şiir,
kitap, roman ve hikayeler,
c) Bilimsel araştırma ve incelemeler,
ç) Mevcut bir yazılımı değiştiren veya geliştirenler dâhil
bilgisayar yazılımları,
d) Makale, araştırma ve inceleme yazıları ile tercüme,
yorum, karikatür, fotoğraf, eğitim, kültür ve belgesel nitelikli
filmler, video bant, röportaj, radyo ve televizyon senaryo ve
oyunu, yazılı koreografi eserleri,
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
gazete, dergi, bilgisayar, internet ortamı, radyo,
televizyon veya videoda yayınlamak, kitap, CD, resim,
disket veya benzeri ortamlarda basmak suretiyle ya da bu
eserleri ve patentleri satmak, bunlar üzerindeki mevcut
haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle
elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. Bu
gelirlerin arızi olarak elde edilmesi ve bu eserlerin neşir,
temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi
karşılığında alınan bedel ve ücretler de istisnaya dâhildir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Aynı maddenin 2. bendinde yer alan hüküm ise «Birinci fıkra
kapsamında elde edilen hasılatın, 77 nci maddenin birinci
fıkrasındaki tarifenin ücretler için geçerli olan dördüncü gelir
diliminde yer alan tutarın iki katını aşması halinde, (188.000-TL.)
birinci fıkrada öngörülen istisna hükmü uygulanmaz. Birinci fıkrada
sayılanlar, söz konusu istisnadan faydalanma durumlarına
bakılmaksızın Vergi Usul Kanununa göre defter tutma, belge
düzenleme ve bildirimde bulunma ödevlerinden muaftır.»
şeklindedir.
(Bakanlar Kurulu tasarıda, temelde sanat ve fikir işleri ile
uğraşan serbest meslek erbabının bu işlerinin gelir vergisinden
istisna tutulması uygulamasını korumuştur. Ancak 188.000-TL gibi
bir rakam belirleyerek bu rakamdan daha fazla kazanan serbest
meslek erbabının da vergilendirilmesini öngörmüştür.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Tasarının 30/8. maddesinde «31 inci maddenin birinci
fıkrasında yer alan faaliyet konuları ile iştigal eden
mükelleflerden beyanname vermek durumunda olanlar dilerlerse
yukarıda sayılan giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının
%25’lik kısmını gider olarak dikkate alabilirler.» hükmüne yer
verilmiştir.
(Yani yukarıda bahsedilen mükelleflerden, 188.000-TL.
nin üzerinde gelir elde ederek beyanname vermek zorunda
kalanların gerçek gider yöntemini tercih etmedikleri durumlarda,
%25 oranında götürü gider uygulayabilmelerinin önü açılmıştır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
12- Ücret Gelirinde Yapılan Değişiklikler:
a- Sporculara yapılan transfer ödemelerinin kapsamı
genişletilmiş ve bunların teknik direktör ve antrenörlerine transfer
ücreti, prim, tazminat veya sair adlarla yapılan ödemeler ve
sağlanan para, ayın ve menfaatler ile Türkiye Jokey Kulübünce
organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey
yamakları ve antrenörlerine yapılan ödemeler kanun metnine
konmuştur.
b- Bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, yaptıkları
hizmetler karşılığında üçüncü kişiler tarafından verilen para ve
ayınlar ile sağlanan diğer menfaatler ücret olarak sayılmıştır.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
c- Asgari geçim indirimi, tasarının 36/1-a maddesinde
«ücretlerde özel indirim» adı altında aynen korunmuş ve üçüncü
çocuk için belirlenen indirim oranı %5’den %10’a
yükseltilmiştir. Üç çocuk sonrası için indirim oranı
uygulamasına son verilmiştir.
d- Tek işverenden alınan ve tutarı 188.000-TL’yi aşan
ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi öngörülmüştür.
(Mevcut GV uygulamasında tek işverenden alınan
ücretlerin tutarı ne olursa olsun elde eden tarafından beyanname
verilmemekte bu ücretlerin vergisi stopaj yöntemine göre tahsil
edilmektedir. Bu durumda 188.000-TL. nin üzerinde ücret
alanlar beyanname üzerinden yapılan bağış ve yardım gibi
indirimleri düşebilecek ve avantajlı hale geleceklerdir.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
13- Yeni Beyan Dönemleri ve Dördüncü Dönem Geçici Verginin
Kaldırılması:
Mevcut GVK’da beyanname verme tarihi; Basit usulde
vergilendirilen mükellefler
ile gerçek usulde vergilendirilen
mükellefler için ayrı ayrı belirlenmiştir.
Basit usulde dönemi takip eden şubat ayının 25’i beyan ve
aynı ayın sonu ilk taksit ve haziran ayında da ikinci taksit olmak üzere
ödeme süreleri belirlenmiştir.
Gerçek usulde vergilendirilenler için ise beyanname dönemini
takip eden mart ayının 25’i beyanname verme ve mart ayının sonu ilk
taksiti temmuz ayı da ikinci taksiti ödeme süresi olarak tespit edilmiştir.
(Yeni tasarıda basit usul ve gerçek usul ayrımı kaldırılmış ve
tüm gerçek kişi mükellefler için beyanname verme süresi takvim yılını
izleyen yılın şubat ayının 20’si olarak, ödeme süresi de şubat ve
haziran ayları olarak öngörülmüştür.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Mevcut KVK’da beyanname verme tarihi; hesap
döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci günü ile
yirmibeşinci günü arasıdır. Ödeme süresi ise beyannamenin
verildiği ayın sonuna kadardır.
Yeni tasarıda KV beyannamesinin verilme süresi olarak
hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın başı ile
yirminci günü arası, ödeme süresi olarak da beyannamenin
verildiği ayın sonu öngörülmüştür.
(Görüldüğü üzere beyanname verme ve ödeme süreleri
birer ay erkene alınmıştır. Bu durumda kamu otoritesi vergi
gelirine bir ay erken kavuşacaktır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Dördüncü dönem geçici vergi uygulamasına son
verilmektedir.
Mevcut uygulamada 10-12. ayları kapsayan dördüncü
dönem için, dönemi takip eden ikinci ayın (yani takip eden yılın
şubat ayının) 14’ünde son dönem geçici vergi beyanı verilmekte
ve aynı ayın 17’sinde de ödeme yapılmaktadır.
(Ancak gerçek kişilerde hemen bir ay sonra, kurumlarda
da iki ay sonra yıllık beyannameler verildiğinden bu uygulama
pek de akıllıca değildi. Bakanlar kurulu bu durumu düzeltmek
istemiş ancak tam bir iyileştirme de yapmamıştır.
Aslında yapılması gereken uygulamada da bir çok
sıkıntılar yaratan, sistemin; mükellef, müşavir ve vergi dairesi
gibi tüm taraflarına iş yükü olan bu verginin kaldırılmasıdır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
14-Münferit Beyanname Kaldırılmıştır:
Mevcut GVK’nın 84/3 maddesinde münferit beyanname;
dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye
mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle
alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur. Hükmü yer
almakatdır.
KVK’da da aynı düzenleme Özel Beyanname başlığı
altında düzenlenmiştir. Uygulamada birliği sağlamak adına
münferit beyanname isim olarak kaldırılmıştır. Aynı şartlar
dahilinde gelir elde eden dar mükellefler (gerçek kişi veya
kurum) özel beyanname vermeye devam edeceklerdir.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
15- Gayri Menkul Sermaye İradı Götürü Gider Uygulaması
ve Emsal Kira Bedeli Uygulamasında Yapılan Değişiklikler:
Öncelikle mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerin
yararlandırıldığı bir istisnadan bahsedelim.
Mevcut GVK’nın 21. maddesinde «Binaların mesken
olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen
hasılatın 2013 yılı için 3.200-TL’si gelir vergisinden müstesnadır.
İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya
eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Bu istisna uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra istisnadan
yararlanmanın başka şartları da vardır.
-Öncelikle beyanname süresinde verilecektir.
-İstisna sadece meskenlerden elde edilen iratlar için uygulanacaktır.
-Birden fazla konut olsa da istisna sadece bir defa uygulanacaktır.
-Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek
mecburiyetinde olanlar bu istisnadan yararlanamazlar.
-İstisna her bir kişi için ayrı ayrı uygulanır.
-istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip
gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının
gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde
ücret gelirleri için yer alan tutarı (94.000) aşanlar bu istisnadan
faydalanamazlar.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Yeni tasarıda yukarıda bahsedilen istisna aynen korunmakla
beraber. Gayrimenkulünü mesken olarak kiraya veren mükelleflerin
yıllardır uyguladıkları götürü gider uygulamasında değişiklikler
yapılmıştır.
Tasarının 40/3. maddesinde «37 nci maddedeki mal ve hakların
kiraya verilmesinden elde edilen kazancın tespitinde hasılattan gerçek
giderlerin indirilmesi esastır.
Ancak, elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı münhasıran
taşınmazların konut olarak kiraya verilmesinden oluşan ve buna
ilişkin hasılatları 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin ikinci
gelir diliminde yer alan tutarı (26.000-TL) aşmayan mükellefler,
diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılattan
istisna tutarını düştükten sonra kalan kısmın %25’ini, ikinci gelir
dilimindeki tutarı aşıp üçüncü gelir dilimindeki ücret dışındaki gelirler
için geçerli olan tutarı (26.000-94.000) aşmayan mükellefler ise aynı
şekilde bulunan tutarın %15’ini götürü gider olarak indirebilirler.»
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Yeni tasarı ile 94.000-TL’yi aşan konut kira geliri elde
edenlerin gayrimenkul sermaye iratları için götürü gider
uygulamasından yararlanmaları uygulamasına son verilmiştir.
(Bu düzenleme vergi yükünün adaletli dağıtımı
bakımından yerinde bir düzenlemedir. Kanun koyucu belirli
tutarların üzerinde GMSİ elde eden mükelleflerin istisnadan
yararlanmasının önüne geçmeyi hedeflemektedir.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Tasarının emsal kira bedeli esasını düzenleyen 55/2-b
maddesinde «Binaların, mal sahiplerinin üstsoyu, altsoyu veya
kardeşleri ile birinci derece kayın hısımlarının ikametine tahsis
edilmesi (Sayılanların her birinin ikametine birden fazla konut
tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira
bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için
emsal kira bedeli hesaplanmaz.)» hükmü yer almaktadır.
(Eskiden beri emsal kira bedeli hesaplanmayan kişilerin
sayıları arttırılmak istenmiştir. Artık eşin kardeşi, kayınvalide
veya kayınpedere de oturmak amacıyla ev tahsis edilmesi halinde
emsal kira bedeli hesaplanmayacaktır.)
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
16- Genç Girişimciler İçin Vergi İndirimi:
Yeni bir vergi teşvik müessesesi olan ve tasarının 83/1.
maddesinde düzenlenen bir indirimdir. İlgili madde hükmü «Ticari,
zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisine tabi olan ve
mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmidokuz yaşını doldurmamış
tam mükellef gerçek kişilerin, talepleri halinde, faaliyete başladıkları
vergilendirme döneminden itibaren üç vergilendirme dönemi
boyunca elde ettikleri kazançlarının asgari ücretin yıllık tutarına isabet
eden kısmının, 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin ilk gelir
dilimine uygulanan oran (%15) ile çarpılmasıyla bulunan tutar,
bunların kazançları üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Örnek vermek gerekirse asgari ücretin yıllık tutarının 12.000-TL.
olduğunu varsayarsak. 12.000 X 0,15 =1.800-TL.
Vergi indiriminin uygulanması aşağıdaki şartlara bağlıdır:
a) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya bulunulması
b) Faaliyete devam eden bir işletmenin eş ve üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından devralınmamış olması.
c) Faaliyetin adi ortaklıklar ve şahıs şirketleri vasıtasıyla yürütülmesi
halinde tüm ortakların bu maddedeki şartları taşıması.
ç) İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması.
d) Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmemesi
Yeni Gelir Vergisi Taslağı ve Getirdikleri
Bu uygulama teşvik edici ve yerinde bir gelişmedir. Amaç
genç girişimci sayısını arttırmaktır.
SUNUM BİTTİ
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
İSTANBUL DENETİM VE YMM A.Ş.
Telefon : 9 (0212) 452 89 19
Hazırlayan :
Yeminli Mali Müşavir
Erdoğan KARAHAN

similar documents