takdir_mengatasi_tadbir

Report
1
2
3
4
‫‪5‬‬
‫َ‬
‫اد اهلل‪،‬‬
‫ب‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ف‬
‫‪،‬‬
‫د‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ا‬
‫م‬
‫أ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َْ ُ َ َ َ‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫اي‬
‫ي‬
‫إ‬
‫و‬
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ص‬
‫و‬
‫أ‬
‫‪،‬‬
‫اهلل‬
‫وا‬
‫ق‬
‫ات‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫َ ْ ْ َْ َ‬
‫بتَ ْق َوى اهلل‪ ،‬فَ َق ْد فَ َاز‬
‫ال ُْمتَّ ُق ْو َن‬
6
87
Tajuk
:
8
9
10
Sebagaimana Firman-Nya di dalam surah al-Furqan
ayat 2:
11
12
Firman Allah SWT di dalam surah al-Ankabut
ayat 3:
13
Imam Ibnu Katsir RA. menjelaskan dalam kitab
tafsirnya:
14
15
16
Memetik kata-kata hikmah yang pernah
dilontarkan oleh Junaid al-Baghdadi bahawa:
Bala dan ujian adalah pelita bagi orang yang
arif, menyedarkan orang murtad, memperbaiki
orang mukmin dan menghancurkan orang
yang lalai. Tidak seorang pun mendapat
manisnya iman sebelum dia ditimpa ujian
dengan redha dan bersabar.
17
18
Renungilah sepotong hadith Rasulullah SAW:
19
20
21
Firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran 145:
22
23
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda
24
25
26
27
Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah samasama kita merenung firman Allah SWT di dalam surah
al-Asr ayat 1-3:
28
‫بَ َار َك اهللُ ل ْي َولَ ُك ْم بالْ ُق ْرآن ال َْعظ ْيم َونَ َف َعني َوإيَّا ُك ْم‬
‫ِّ‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ب َما ف ْيه م َن األيَات َو‬
‫ْحك ْيم َوتَ َقبَّ َل منِّي‬
‫ك‬
‫الذ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫يع ال َْعل ْي ُم‪ .‬أَقُ ْو ُل قَ ْول ْي‬
‫م‬
‫لس‬
‫ا‬
‫و‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ه‬
‫ت‬
‫الو‬
‫ت‬
‫م‬
‫ك‬
‫ن‬
‫م‬
‫و‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ ْ َ‬
‫َ‬
‫م‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ل‬
‫و‬
‫و‬
‫م‬
‫ك‬
‫ل‬
‫و‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ر‬
‫ف‬
‫غ‬
‫ت‬
‫َس‬
‫أ‬
‫سائر‬
‫ظ‬
‫ْع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫اهلل‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ َ‬
‫ُ‬
‫َ ْ َ َ َ‬
‫ال ُْم ْسلم ْي َن َوال ُْم ْسل َمات َوال ُْم ْؤمن ْي َن َوال ُْم ْؤمنَات‬
‫َ‬
‫َ‬
‫استَ غْف ُرْوهُ‪ ،‬إنَّهُ ُه َو‬
‫ف‬
‫‪،‬‬
‫ات‬
‫و‬
‫م‬
‫أل‬
‫ا‬
‫و‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫م‬
‫اء‬
‫ي‬
‫ح‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫األ ْ َ ُ ْ َ ْ َ‬
‫الرح ْي ُم‬
‫الْغَ ُف ْوُر َّ‬
‫‪29‬‬
30
31
‫ك لَهُ‪َ ،‬وأَ ْش َه ُد أ َّ‬
‫َن َسيِّ َدنَا‬
‫أَ ْش َه ُد أَ ْن الَّ الَهَ إالَّ اهللُ َو ْح َدهُ آل َشريْ َ‬
‫َّ‬
‫ص ِّل‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َونَبيَّ نَا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُس ْولُهُ َسيِّ ُد الْ َخالَئق َوالْبَ َ‬
‫شر اَلل ُ َ‬
‫ٍ‬
‫ِّ‬
‫َص َحابه‬
‫أ‬
‫و‬
‫ه‬
‫آل‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫و‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫م‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ن‬
‫و‬
‫ا‬
‫ن‬
‫د‬
‫ي‬
‫س‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ك‬
‫ار‬
‫ب‬
‫و‬
‫م‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِّ‬
‫ِّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َو َسل ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ‬
‫َ ْ‬
‫َج َمع ْي َن‪.‬‬
‫أْ‬
‫‪32‬‬
33
34
35
36
37
Ya Allah anugerahkanlah rahmat ke atas Raja-raja kami dan
pemimpin-pemimpin kami yang melaksanakan kebenaran
dan menegakkan keadilan.
38
39
40
(Mereka berdoa dengan berkata): Ya Tuhan kami!
Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah
Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah
kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya
Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah
pemberian-Nya
41
Wahai Tuhan kami; berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari
azab neraka
42
43
44

similar documents