Kur`an-ı Kerim

Report
KUR’AN-I KERİMİ’İ TANIYALIM
HAZIRLAYAN
TALİP ORHAN
Hasan Polatkan Ortaokulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
KUR’AN-I KERİM 14 ASIR ÖNCE ARABİSTAN’DAN
DOĞAN VE TÜM DÜNYAYI AYDINLATAN
BİR IŞIKTIR ,BİR REHBERDİR,
BİR KURTULUŞ REÇETESİDİR
“Gerçekten bu Kur'an en doğru yola iletir ve iyi işler
yapan müminlere, kendileri için büyük bir ecir
olduğunu müjdeler.” (İsra-9)
KAVRAM KUTUSU
VAHİY: ALLAH’IN PEYGAMBERLERİYLE İLETİŞİM KURMASI,
AYET: SURELERİ OLUŞTURAN UZUN VEYA KISA VAHİY İFADELERİ,
SÜRE: AYETLERDEN OLUŞAN KUR’AN BÖLÜMLERİNE VERİLEN AD
HİZB: KUR’AN’IN HER BEŞ SAYFALIK BÖLÜMÜ,
KUR’AN-I KERİMİN 20 SAYFALIK BÖLÜMÜ,
CÜZ:
MUKÂBELE: KARŞILIKLI KUR’AN OKUMA ,
MEKKE’DE İNEN SÜRE VE AYETLER
MEKKİ:
MEDİNE’DE İNEN SÜRE VE AYETLER,
MEDENİ:
VAHİY
KATİPLERİ: İNEN AYETLERİ YAZAN KİMSELER,
İÇ DÜZENİ
Ayet,
Süre,
Cüz,
Tevbe süresi,
Bakara süresi,
Mekki,medeni.
KAVRAM HARİTASI
HATİM
İman esasları,
İbadetler,
Ahlak ilkeleri,
Haram-helal,
Kıssalar.
NELER BULABİLİRİZ
MUSHAF
MUKABELE
KUR’AN-I KERİM
VAHİY
CEBRAİL
İNDİRİLİŞ SÜRECİ
610-ramazan
Alak süresi
vahiy katipler
Ebu Bekir,
Hz. Osman,
HZ. MUHAMMED
İyiye güzele yöneltir,
Açıklar, aydınlatır,
Öğüt verir, hatırlatır,
Hayatı anlamlandırır.
TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
KUR’AN-I KERİMİN İNDİRİLİŞ SÜRECİ
• 610 yılı ramazan ayında
Nur dağında Hira
Mağarasında indirilmeye
Başladı.
•İlk inen ayetler
Alak süresinin
İlk beş ayetidir.
• İnen ayetler hem ezberleniyor Hem de vahiy
katipleri tarafından çeşitli yazı malzemelerine
yazılıyordu.
• Ayetler inmeye devam ettiği için
Kur’an-ı kerim peygamber efendimiz
döneminde kitap haline getirilmemiştir.
• Kur’an-ı kerim Hz. Ebubekir zamanında
Zeyd b. Sabit başkanlığında kurulan bir
komisyonla, sıkı bir çalışma sonucu
kitap haline getirilmiştir.
• Hz. Osman döneminde İslamiyet'in
geniş bir alana yayılması sebebiyle
«İmam Mushaf» adı verilen ilk nüsha
alınarak (5 veya 7 adet) çoğaltılmış ve
önemli İslam merkezlerine
gönderilmiştir.
• Kur’an-ı Kerim gerek ezberlenerek
gerekse yazılı olarak hiç değişmeden büyük
topluluklar tarafından sonraki nesillere
aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.
KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ
•
•
•
•
•
•
Dili Arapça’dır,
Yaklaşık 600-606 sayfadır
114 süreden oluşur,
6236 ayettir,
Fatiha süresi ile başlar Nas süresi ile biter,
Her sürenin başında besmele vardır, sadece
Tevbe süresinin başında yoktur,
•
•
•
•
En uzun süresi Bakara süresidir (286 ayet)
En kısa süreler, Asr, Kevser, Nasr süreleri (üçer ayet)
En uzun ayet, Bakara süresi 282. Ayet (bir sayfa)
Bazı süreler Elif lam Mim gibi harflerle başlar bunlara
Hurûfu Mukattaa denir.
Mekki süreler daha çok iman ve
ahiret ile ilgili konularda, Medeni
süreler de ibadetler toplumsal
konularda açıklamalar Yapar.
Kur’an-ı Kerim’in iç düzenlemesinin
Bir kısmı daha sonradan yapılmıştır
• Ayet numaraları verilmesi,
• Harekelenmesi,
• Cüzlere ayrılması.
KURAN
Kur'an Allah sözüdür
Tüm sözlerin özüdür
En büyük kitap derim
Okurum ezberlerim
Cebrail yüce melek
Hak yanından gelerek
İndirmiş bu kitabı,
Bu en büyük kitabı
İbadettir okumak,
Okumak ve anlamak
Şükür elimde duran,
En büyük kitap Kur'an
AHMET EFE
KUR’AN-I KERİM’DE NELER BULABİLİRİZ
•
•
•
•
•
•
Kur’an-ı Kerim içine alması gereken tüm
bilgileri almıştır. Bazı konularda ayrıntıya
girmeyip genel bir açıklama yapar. Kur’an’da
yer alan konuları şöylece sıralayabiliriz.
İman esasları,
İbadetler ve uygulanışları,
Ahlak ilkeleri,
Peygamber hikayeleri
Geçmiş milletlere ait olaylar,
Benzetmeler,
•
•
•
•
•
•
•
Hukuk kuralları (evlenme, boşanma, ticaret vb)
Evrenin yaratılışı ve işleyişi,
Ahiretle ilgili ayetler,
Kıyametin kopuşunu tasvir eden ayetler,
Helaller ve haramlar
Bilime ışık tutan ayetler,
İnsanları düşünmeye ve aklını kullanmaya
davet eden ayetler.
Kur’an’la İlgili İlginç Bilgiler
•
•
•
•
•
•
•
•
Gün kelimesi tekil olarak 365 defa,
Ay kelimesi 12 defa,
Dünya ve ahiret kelimesi 115 defa
Şeytan ve melek kelimesi 88 defa,
Zekat ve bereket kelimesi 32 defa,
Yaz-sıcak, Kış-soğuk kelimeleri 5’er defa,
Zenginlik 26, fakirlik onun yarısı kadar,
Ceza 117 af onun iki katı kadar 234 defa Kur’an’da
geçmektedir.
KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL
EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
Kur’an-kerim İyiye Ve Güzele Yönlendirir,
doğru Yolu Gösterir
Kur’an-ı Kerim insanların barış ve kardeşlik
içerisinde , mutlu ve huzurlu bir şekilde
yaşamasını ister .Bunun içinde insanların
kötü ve çirkin davranışlardan uzaklaşıp,
güzel davranışlara yönelmelerini öğütler.
Bir çok ayette güzel iş ve davranış
anlamına gelen Salih amel kelimesi
imanla birlikte kullanılmıştır.
“Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği yakın
akrabaya vermeyi emreder, çirkin işleri
azgınlığı ve taşkınlığı da yasaklar. O
tutasınız diye size böylece öğüt verir.”
(Nahl:90)
Kur’an-ı Kerim Açıklar ve Aydınlatır
Kur’an-ı Kerim insanları aklıyla düşünüp
bilemeyeceği konularda ve düşünüp
yanlış sonuçlara vardığı konularda
aydınlatıp, yol göstermiştir. Ahiret,
cennet, cehennem , kıyamet hakkında
bilgi vermiş. Geçmişte yaşamış olan
milletler, peygamberler ve onların
mücadeleleri hakkında açıklamalar
yapmış, Evrendeki yıldızlar, gezegenler,
güneş ve ay konusunda aydınlatıcı
açıklamalar yapmıştır.
Kur’an-ı Kerim Açıklar ve Aydınlatır
Melekler, Cinlerle ilgili bizleri
aydınlatmış, İnanç esasları, ibadetlerin
yapılışları ve ahlak ilkeleri konusunda
açıklamalar yapmıştır.
“Bu (Kur’an ) tüm insanlığa bir
açıklamadır. Takva sahipleri için de bir
hidayettir öğüttür.” (Ali imran/138)
Kur’an Öğüt Verir Ve Hatırlatır
• Kur’an-ı Kerim bir öğüt kitabıdır. “O herkes için…bir
öğüttür.” (tekvir süresi 27/28) İnsanların başına bela
ve sıkıntı gelmeden önce onları uyarır ve öğüt verir.
Geçmişte yaşayan ve bu öğütlere kulak vermeyenlerin
başlarına gelenleri bize haber verir. Hem dünyada
hem de ahirette mutlu olmak için aşağıdaki öğütlere
uymalıyız.
Kur’an Öğüt Verir Ve
Hatırlatır
•
•
•
•
Anne babaya iyi davranmak
Büyüklere saygılı davranmak,
Yoksullara ,muhtaçlara yardım etmek,
Yetimleri ve kimsesizleri koruyup
gözetmek,
• Komşularla ve arkadaşlarla iyi
geçinmek,
• Yalan, iftira ve dedikodu yapmamak vb.
Kur’an-ı Kerim Hayatı Anlamlandırmamıza
yardım Eder
• İnsanoğlu meraklı bir varlıktır. Çevresindeki şeylerin
nasıl ve niçin olduğunu öğrenmek ister. İnsan niçin ve
nasıl yaratılmıştır? Evren nasıl meydana gelmiştir?
Öldükten sonra bizi nasıl bir hayat beklemektedir?
gibi sorular insan aklını meşgul etmiştir. Bu sorulara
tatmin edici cevaplar bulmaya çalışmıştır.
Bu konuda Allah insanlara yardım etmiş
ve onlara peygamberler ve kitaplar göndermiş.
İnsanın niçin yaratıldığını, hayatın gayesini,
öldükten sonra karşılaşacağı durumları insana
açıklamıştır. Buna göre insan Allah’a
kulluk etmek için yaratılmıştır. Bu dünya bir
imtihan yeridir ve geçicidir.
Asıl yerimiz bütün yaptıklarımızdan
hesaba çekileceğimiz ebedi ahiret yurdudur.
Allah’a inanan bir insan bu dünyada
kaybettiklerine fazla üzülmez kazandıklarına
da fazla sevinmez orta bir yol tutar, önemli
olan Allah’ın razı olduğu bir kul olabilmektir.
Bu sayede mutluluğu da yakalamış oluruz.
SONUÇ
• 14 asır önce inen Kur’an-ı Kerim bugün hala ilk günkü
gibi canlılığını korumaktadır.
Kur’an bütün insanlık değerlerini yitirmiş ve ruhen
ölü bir toplumdan insanlığa örnek bir nesil meydana
getirmiştir. İnsanlığın kurtuluşu için reçete olmuştur.
Ne yazık ki geçen süreç içerisinde kutsal kitabımız
sadece ölmek üzere olanların başucunda ve ölülerin
arkasından okunan bir kitap haline getirilmiştir.
• İnsanlar Kur’an-ı tozlu raflara terk etmişler,
Kur’an’ın anlaşılması ikinci plana bırakılmış.
Arapça kutsallaştırılmış, Kur’an’ın peygamber
efendimizin dili Arapça olduğu için , onun
anlaması için Arapça olarak indirildiği göz ardı
edilmiştir.
“Biz onu anlayasınız diye Arapça Kur’an olarak
indirdik” (Yusuf/2)
Bugün insanlığın her zamankinden daha fazla
Kur’an-ı anlamaya ve onu hayatına aktarmaya
ihtiyacı vardır.
Biz Müslüman olarak kendi kutsal kitabımız
okumalı, anlamalı ve hayatımıza aktarmalıyız.
Bizim tek kurtuluş çaremiz budur. Bu durumu
Mehmet Akif yıllar önce haber vermiştir.
Lafzı muhkem anlaşılan Kur’an’ın
Kaydında değil hiçbirimiz mananın,
Ya açar bakarız Nazmı Celilin yaprağına,
Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına,
İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin,
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.
TEŞEKKÜRLER
2014-OCAK

similar documents